Ứng dụng đạo hàm để tìm GTLN và GTNN của hàm số nhiều biến

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 10 | Page: 25 | FileSize: 0.60 M | File type: PDF
of x

Ứng dụng đạo hàm để tìm GTLN và GTNN của hàm số nhiều biến. Ứng dụng đạo hàm để tìm GTLN và GTNN của hàm số nhiều biến được biên soạn nhằm giúp cá bạn biết cách sử dụng đạo hàm để tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của một hàm số. Bên cạnh đó, bằng những bài tập minh họa và hướng dẫn giải những bài tập này một cách cụ thể sẽ giúp các bạn củng cố kiến thức một cách tốt hơn.. Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ung-dung-dao-ham-de-tim-gtln-va-gtnn-cua-ham-so-nhieu-bien-rcf8tq.html

Nội dung


Một kỹ thuật tìm GTLN và GTNN của hàm số Phanhuuthe@gmail.com ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ TÌM GTLN VÀ GTNN CỦA HÀM SỐ NHIỀU BIẾN A. PHƢƠNG PHÁP CHUNG Để giải bài toán tìm GTLN, GTNN của hàm số nhiều biến bằng phƣơng pháp hàm số, thông thường ta thực hiện theo các bước sau : Biến đổi các số hạng chứa trong biểu thức về cùng một đại lượng giống nhau. Đưa vào một biến mới t, bằng cách đặt t bằng đại lượng đã được biến đổi như trên. Xét hàm số f (t) theo biến t. Khi đó ta hình thành được bài toán tương đương sau : Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số f (t)với t∈D. Lúc này ta sử dụng đạo hàm để tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số f (t)với t∈D. Chú ý : trong trường hợp không thể xây dựng trực tiếp được hàm số f (t)với t∈D, ta có thể đi tìm  f (t)với t∈Dthỏa P  f (t) đối với bài toán tìm giá trị nhỏ nhất  f (t)với t∈Dthỏa P  f (t) đối với bài toán tìm giá trị lớn nhất. B. MỘT SỐ BÀI TOÁN MINH HỌA I. XÂY DỰNG TRỰC TIẾP HÀM SỐ f (t) BẰNG CÁC BIẾN ĐỔI ĐẠI SỐ: Phương pháp chung: Dự đoán khả năng dấu bằng xảy ra hoặc giá trị đặc biệt trong điều kiện để đặt được biến phụ t thích hợp. Có thể biến đổi được về hàm f(t) không cần sử dụng tính chất bất đẳng thức. Hàm f(t) tương đối khảo sát được. Chú ý phần tìm điều kiện của t (phải thật chính xác) Thích hợp cho các đề thi khối B và D. Thí dụ 1. Cho x, y là các số thực dương thỏa mãn x + y = 1. Tìm GTNN của biểu thứcP =x2 + 1  y2 + 1  Lời giải.  Ta biến đổi P =(xy)2 + (xy)2 +2  Do x +yy =1 nên 1= x + y  2 xy  0 < xy  1 .  Đặt t = (xy)2 , điều kiện của t là 0 < t  16  Khi đó biểu thức P = f (t)= 2+t +1 1 Một kỹ thuật tìm GTLN và GTNN của hàm số  f `(t)= t2 −1; ta thấy f ` t)< 0 với mọi t ∈0;16, suy ra hàm số f(t) nghịch biến trên nửa khoảng 0;16  Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức P là min P = min f (t)= f  1  = 289 . t∈(0;16] Thí dụ 2. (Khối A 2006) Cho các số thực x  0, y  0 thỏa (x+ y)xy = x2 + y2 −xy . Tìm GTLN của biểu thức A= 1 + 1 . Lời giải.  2 Đặt x+ y = S và xy = P với P  0, từ giả thiết ta có P = S +3 (S  −3)  2 x, y tồn tại khi S2  4P  S2  S +3  S +3 1 S +3  0 S < −3 S 1  Ta biến đổi  Xét hàm số  BBT x3 + y3 (x + y)(x2 + y2 − xy) (x + y)2 xy  x + y2  S +32 x3 y3 x3 y3 x3 y3  xy   S  f (t) = t t 3 với t < −3 t 1, ta có f / (t) = − 3 < 0 t -∞ -3 1 +∞ f /(t) _ _ 1 4 f(t) 0 1  Suy ra A= f 2(t) 16  Vậy GTLN P =16 khi x = y = 1 . Thí dụ 3. Cho các số thực dương thay đổi x, y thỏa điều kiệnx+ y =1. Tìm GTNN của biểu thức P = x3 1 y3 + xy . Lời giải.  P = x3 + y3 + xy = (x − y)3 −3xy(x + y) + xy = 1−3xy + xy  Đặt 0 < t = xy   x + y2 = 4  Xét hàm số f (t) = 1 13t +1 với 0 < t  1 f / (t) = (1−3 )2 − 1  f / (t) = 0  t = 3 3 2 Một kỹ thuật tìm GTLN và GTNN của hàm số  BBT 3- 3 t 0 6 f /(t) _ 0 + +∞ f(t) 4+2 3 1 4 8  Suy ra P  f 3− 3  = 4+ 2 3    Vậy GTLN P = 4+2 3 khi x = 11 2 3 −3  ; y = 11 2 3 −3 . Thí dụ 4. (khối D 2009) Cho các số thực không âm x, y thỏa điều kiệnx+ y =1. Tìm GTLN và GTNN của biểu thức S =(4x2 +3y)(4y2 +3x)+25xy Lời giải.  Do x+ y =1 nên S = (4x2 +3y)(4y2 +3x)+25xy =16x2 y2 +12(x3 + y3)+9xy +25xy =16x2 y2 +12(x+ y)3 −3xy(x+ y) +34xy =16x2 y2 −2xy +12  Đặt 0  t = xy   x 2 y2 = 4  Xét hàm số f (t) =16t2 −2t +12 với 0  t  1 f / (t) = 32t −2  f / (t) = 0  t = 16 1 1 t 0 16 4 f /(t) _ 0 + 12 25 f(t) 191 2 16  Vậy GTLN S = 25 khi x = y = 1 GTNN S = 191 khi x = 2 4 3 , y = 2 4 3 hoặc x = 2 4 3 , y = 2 4 3 . Thí dụ 5. Cho các số thực thay đổi x, y thỏa điều kiện y  0và x2 + x = y+12. Tìm GTLN, GTNN của biểu thức P = xy+ x+2y+17. Lời giải.  Ta có x2 + x−12 = y  0  −4  x  3 3 Một kỹ thuật tìm GTLN và GTNN của hàm số  P = x(x2 + x−12)+ x+2(x2 + x−12)+17 = x3 +3x2 −9x−7  Xét hàm số f (x) = x3 +3x2 −9x−7 với −4  x  3 f / (x) = 3x2 +6x−9  f / (x) = 0  x = −3; x =1 x -4 -3 1 3 f /(x) + 0 - 0 + 20 20 f(x) -13 -12  Vậy GTLN P = 20 khi x = −3, y = −6 hoặc x = 3, y = 0 GTNN P = −12 khi x =1, y = −10  Thí dụ 6. Cho các số thực x 0 và y  0 thỏa x+ y = 2. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức Lời giải. x2 + xy+ y2 + x−3 3x− xy+1    x  0  y  0  0  x  2 x + y = 2 x2 + x(2− x)+(2− x)2 + x −3 x2 − x +1 3x − x(2− x)+1 x2 + x +1 / 2x2 −2 (x2 + x +1)2 x 0 1 2 P / - 0 + P 1 3  Vậy GTNN P = 1 khi x =1;y =1. Thí dụ 7. Cho các số thực thay đổi x, y thỏa điều kiện x+ y  −1, x2 + y2 + xy = x+ y+1. Tìm GTLN, GTNN của biểu thức P = x+ y+1. Lời giải.  Từ giả thiết x2 + y2 + xy = x+ y+1 xy = (x+ y)2 −(xy)−1  Đặt t = x+ y, ta có (x+ y)2  4xy  3 2 −4t −4  0  − 2  t  2. Khi đó P = t2 −t −1 4 Một kỹ thuật tìm GTLN và GTNN của hàm số  Xét hàm số f (t) = t2 −t −1 với − 2  t < 2 f / (t) = (t2+ 2)t  f / (x) = 0  t = −2 t f /(t) f(t) -2 3 0 _ 0 1 3 -1 2 + 1 3  Vậy GTLN P = 1 khi x = y = −1 hoặc x = y =1 GTNN P = −1 khi x = −1, y =1 hoặc x =1, y = −1. Thí dụ 8. Cho các số thực thay đổi x, y thỏa điều kiện x, y  0, xy(x+ y) = x2 + y2 −x− y+2. Tìm GTLN của biểu thức P = 1 + 1 . Lời giải.  Từ giả thiết suy ra xy(x+ y) = (x+ y)2 −2xy −(x+ y)+2  Đặt t = x+ ysuy ra xy = t2 −t + 2  Ta có (x + y)2  4xy  t3 −2t2 + 4t −8  0  t < −2 2  t  Khi đó P = x + y = tt −+ 2t2  Xét hàm số f (t) = tt −t + 2 t < −22  t với f / (t) = −3t−+ 4t + 4  f / (x) = 0  t = −2; t = 2 t -∞ -2 2 +∞ f /(t) _ _ 1 2 f(t) -2 7 1  Vậy GTLN P = 2 khi x = y =1. Thí dụ 9. Cho các số thực thay đổi x, y thỏa điều kiện 1− y2 = x(x− y). Tìm GTLN, GTNN của biểu thức P = x3 y yxy1. 5 ... - tailieumienphi.vn 964393

Tài liệu liên quan


Xem thêm