Tuyển tập đề thi thử đại học môn vật lý kèm đáp án chi tiết và kinh nghiệm làm bài

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 59 | FileSize: 3.04 M | File type: PDF
of x

Tuyển tập đề thi thử đại học môn vật lý kèm đáp án chi tiết và kinh nghiệm làm bài. Triết gia, tư tưởng vĩ đại người Đan Mạch Soren Kierkefaard từng viết: Dấu hiệu của một cuốn sách hay đó là cuốn sách ấy đọc được suy nghĩ của bạn. Bạn đang cầm trong tay một cuốn sách như vậy. Song tôi muốn cảnh báo trước với bạn một điều.. Giống những thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/tuyen-tap-de-thi-thu-dai-hoc-mon-vat-ly-kem-dap-an-chi-tiet-va-kinh-nghiem-lam-b-8no5tq.html

Nội dung


 1. TUY NT P THI TH IH C Môn V T LÝ Kèm áp án chi ti t và kinh nghi m làm bài. QUY N 1 TÁC GI . T P TH TH KHOA I H C HÀ N I – THÀNH PH H CHÍ MINH – 2013 TRITUEMOI ®
 2. P T N YUT T N YUT HT IHT IHT I TC TC RT C R C Ư N N YUHC GN N N YUHC GN Ê GN IT I IT I Công ty New - Inteligent – Trí Tu M i gi b n quy n xu t b n và phát hành n b n ti ng Vi t trên toàn lãnh th Vi t Nam. B t c s sao chép nào không ư c s ng ý c a Trí Tu M i u là b t h p pháp và vi ph m Lu t xu t b n Vi t Nam, Lu t B n quy n Qu c t và Công ư c B o h B n quy n S h u Trí tu Berne. CÔNG TY GIÁO D C SÁNG T O TRÍ TU M I 71/134 Tân p - Qu n Ba ình, TP. Hà N i Tel: 04. 3852 007 Email: trituemoi@newintelligent.com.vn Website: www.trituemoi.com.vn www.newintelligent.com.vn Cu n sách này dành t ng cho ng i có ph ng châm s ng: “Không bao gi là quá mu n b t u!” Và dành cho B N, NG I QUAN TR NG NH T Bí quy t gi i nhanh bài t p v t lý
 3. L I NÓI U. Tri t gia, nhà t t ng v i ng i an M ch Soren Kierkefaard t ng vi t : “D u hi u c a m t cu n cu n sách hay ó là cu n sách y c c suy ngh c a b n” B n ang c m trong tay m t cu n sách nh v y. Song tôi mu n c nh báo tr c v i b n m t i u. Cu n sách này không làm gì cho b n c . N u th t s b n mu n thi i h c, n u quy t tâm dành th i gian, trí tu và cam k t n l c t cm c tiêu c a mình và n u b n không h có ý ùa gi n v i b n thân, thì úng là b n ang c m trong tay m t viên kim c ng v a c l y ra t bãi t á y b i b m, m t t mb n d n n thành công, m t b n k ho ch quý giá có th thay i hoàn toàn t ng lai c a b n. B n có mu n thi ih c? N u câu tr l i c a b n là “có” thì cu n sách này th c s là m t món quà ý ngh a nh t mà b n may m n nh n c. Tr c khi b t u hành ng, tôi mong b n quy t tâm kiên trì v i m c tiêu c a b n ngay t ban u, “m t ngày h c chín ngày b ” hay “ngày nay h c ngày mai b ” t t c nh ng ng i nh v y u g i là thi u nh l c, r t khó có th thành công, n u không nói là ã bi t tr c s th t b i ngay t u. M i th u n gi n nh tr bàn tay m t khi b n th t s quy t tâm !. Bàn tay khi n m l i thì có ngh a là b n ã quy t tâm làm m i th theo cách b n mong mu n, s ng cu c s ng c a b n b t k trong quá kh b n có là ai thì c ng không quan tr ng b i t ng lai b n là ai m i là i u quan tr ng ! Nh ng i u tuy t v i nh t ang nv ib n y! Tôi bi t ch c ch n là th ! Nào hãy m trang ti p theo xem i u gì ang ch b n nhé ! Ch Biên: Mr. V ng
 4. ôi l i chia s c a nhóm biên so n. nhóm Thân m n chào t t c các em h c sinh yêu quý trên m i mi n t qu c ! l i u tiên Th y xin g i t i em l i chúc m ng vì các em ã ch n mua cu n sách này. Cu n sách này th t s là toàn b tâm huy t và s c l c c a t p th các Th khoa i h c. Nó th c s là món quà quý báu mà ban biên t p 36 thành viên bao g m các th khoa t m i mi n trên t qu c g i bài v và cùng chung tay vi t cu n sách y ý nghĩa này dành t ng các em. Mong r ng cu n sách s giúp các em hi u và v n d ng h t nh ng l i ch b o nhi t tình và y trách nhi m c a nh ng th h h c sinh i trư c mà i di n tiêu bi u ó là các th khoa i h c. i u cu i cùng cu i cùng ban biên t p mu n chia s v i em m t phép màu thành công trong kỳ thi khó khăn s p t i ó là : “Ch ng có phép màu nào x y ra ây c !!!”...Ch ơn gi n là c g ng và c g ng hơn n a i t i m c tiêu cu i cùng b ng m t ni m tin kiên nh r ng các em s thi i h c. Nói ra nh ng i u ó có l m t s em s nghĩ r ng ó là v v n nhưng không các em ah... ch ng th mà Tú xương ã t ng th t lên r ng: “H c ã sôi cơm nhưng ch a chín Thi không ăn t th mà cay” Hi v ng t t c các b n ã c m trên tay cu n sách này s c g ng h t s c i n ích không ph i ăn t mà cay như Tú Xương ! Chúc toàn th các em trên m i mi n t qu c t ư c ư c mơ c a mình trong kỳ thi s p t i ! tháng Hà N i tháng 4 n m 2013 Bí quy t gi i nhanh bài t p v t lý
 5. M cl c Thay l i mu n nói....................................................................................................................... L i ng c a nhóm biên so n....................................................................................................... Ph n 1: c u trúc thi i h c môn Lý năm 2013................................. Ph n 2: thi............................................................................................. s 1: Chuyên Sư Ph m – Hà N i l n 1 – 2013 ...................................................................... s 2: Chuyên Sư Ph m – Hà N i l n 2 – 2013 ...................................................................... s 3: Chuyên Quỳnh Lưu – Ngh An l n 1 – 2013 ................................................................ s 4: Chuyên i H c Vinh l n 1 – 2013 .............................................................................. s 5: Chuyên i H c Vinh l n 2 – 2013 .............................................................................. s 6: Chuyên Lý T Tr ng – C n Thơ l n 1 – 2013................................................................ s 7: Chuyên Qu c h c Hu l n 1 – 2013 .............................................................................. s 8: Chuyên B c Ninh l n 1 – 2013....................................................................................... s 9: Chuyên B c Ninh l n 2 – 2013....................................................................................... s 10: Chuyên Nguy n Trãi H i Dương – 2013...................................................................... s 11: Chuyên Khoa h c TN l n 1 – 2013............................................................................... s 12: Chuyên Phan B i Châu – Ngh An l n 1 – 2013.......................................................... s 13: Chuyên Phan B i Châu – Ngh An l n 2 – 2013.......................................................... s 14: Chuyên Phan B i Châu – Ngh An l n 3 – 2013.......................................................... s 15: Chuyên Nguy n Du – Buôn ma thu t l n 1 – 2013...................................................... Ph n 3. áp Án và L i gi i chi ti t, Bình lu n....................................... - H t quy n 1-
 6. Khóa h c th s c tr c k thi 2013 S u t m & biên so n l i gi i chi ti t: Mr.Vuong TRƯ NG H SƯ PH M HÀ N I THI TH I H C NĂM H C 2013 THPT CHUYÊN Môn: V T LÝ – L n 1 Th i gian: 90 phút. (không k th i gian phát ) (60 câu tr c nghi m) H , tên thí sinh: ……………………………………………. S báo danh: ……………………………………………….. I. PH N CHUNG CHO T T C CÁC THÍ SINH (40 câu, t câu 1 n câu 40) Câu 1: Cho m t m ch dao ng LC lý tư ng, cu n dây có t c m L = 4µH . T i th i i m ban u (t = 0) dòng i n trong m ch có giá tr b ng m t n a giá tr c c i c a nó và có l n ang tăng. Th i i m g n nh t (k t lúc t =0) dòng i n trong m ch có giá tr b ng 0 là 5 µs . i n dung c a t i n là 6 A. 25 mF. B. 25 nF. C. 25 pF. D. 25µF . Câu 2: M t con l c lò xo g m lò xo có c ng 100 N/m và qu c u nh ư c t trên m t bàn n m ngang nh n. Kéo qu c u nh l ch kh i v trí cân b ng lò xo b giãn 4 cm; t i th i i m t = 0 buông nh qu c u nó dao ng i u hòa. Th i gian qu c u i ư c quãng π ư ng 10 cm u tiên là s . Kh i lư ng qu c u b ng 15 A. 250 g. B. 400 g. C. 200 g. D. 100 g. Câu 3: t i n áp m t chi u 12 V vào hai u o n m ch g m i n tr R m c n i ti p v i m t cu n c m thu n thì dòng i n trong m ch là dòng không i có cư ng 0,24 A. N u m c vào hai u o n m ch này m t i n áp xoay chi u 100V – 50Hz thì cư ng dòng i n hi u d ng qua m ch là 1 A. Giá tr c a L là A. 0,27 H. B. 0,32 H. C. 0,13 H. D. 0,35 H. Câu 4: Phát bi u nào sau ây úng ? Trong dao ng cơ t t d n, m t ph n cơ năng ã bi n i thành A. Nhi t năng. B. Hóa năng. C. Quang năng. D. i n năng. Câu 5: M t o n m ch g m i n tr R = 20 m c n i ti p v i m t cu n dây. t vào hai u o n m ch i n áp xoay chi u u = 200 2 cos100πt (V ) . i n áp hi u d ng gi a hai u i n tr và gi a hai u cu n dây l n lư t là 60V và 160V. Dòng i n ch y qua o n m ch có cư ng hi u d ng là 3A. i n tr thu n và t c m c a cu n dây có giá tr tương ng là A. 40 và 0,21H. B. 30 và 0,14H. C. 30 và 0,28 H. D. 40 và 0,14H. Câu 6: Phát bi u nào sau ây úng ? A. Su t i n ng c a máy phát i n xoay chi u t l v i t c quay c a roto. B. Dòng i n xoay chi u m t pha ch có th do máy phát i n xoay chi u m t pha t o ra. C. Ch có dòng xoay chi u ba pha m i t o ra ư c t trư ng quay. Bi n h c vô b l y chuyên c n làm b n Liên h : 01654 943 549 Mây xanh không l i l y chí c d ng lên
 7. Khóa h c th s c tr c k thi 2013 S u t m & biên so n l i gi i chi ti t: Mr.Vuong D. Dòng i n do máy phát i n xoay chi u t o ra luôn có t n s b ng s vòng quay trong 1 giây c a roto. Câu 7: Con l c ơn dao ng i u hòa v i chu kỳ 1s t i nơi có gia t c tr ng trư ng b ng 10m/s2. l y π 2 = 10 . V t nh c a con l c có kh i lư ng 100g. L c h i ph c c c i tác d ng lên con l c b ng 0,1 N. Khi v t nh i qua v trí th năng b ng m t n a ng năng thì l c căng c a dây treo là: A. 1,00349 N. B. 1,02853 N. C. 1,00499 N. D. 1,00659 N. Câu 8: o n m ch m c n i ti p g m m t i n tr thu n R = 50 , m t t i n có i n dung C và m t cu n dây thu n c m có t c m L thay i ư c. i n áp xoay chi u t vào hai 1 u o n m ch có bi u th c u = U 2 cos 2π ft . Khi thay i t c m t i giá tr L1 = H π thì cư ng dòng i n trong o n m ch cùng pha v i i n áp gi a hai u o n m ch. Khi 2 thay i t c m t i giá tr L2 = H thì i n áp hi u d ng gi a hai u cu n c m t giá π tr c c i. T n s f có giá tr A. 25 Hz. B. 50 Hz. C. 100 Hz. D. 75 Hz. Câu 9: Trong m ch dao ng LC có dao ng i n t t do, bi u th c c a cư ng ng dòng i n qua m ch là i = 4.10−2 cos (2.107 t ) . i n tích c c ic at i n là A. 4.10−9 (C ) . B. 2.10−9 (C ) . C. 8.10−9 (C ) . D. 10−9 (C ) . Câu 10: M ch xoay chi u RLC có i n áp hi u d ng hai u o n m ch không i. Hi n tư ng c ng hư ng i n x y ra khi A. Thay i i n tr R công su t tiêu th c a o n m ch t c c i. B. Thay i i n dung C công su t tiêu th c a o n m ch t c c i. C. Thay i t c mL i n áp hi u d ng trên cu n c m t c c i. D. Thay i t n s f i n áp hi u d ng trên t t c c i. Câu 11: Roto c a máy phát i n xoay chi u m t pha là m t nam châm có 4 c p c c t , quay v it c 1500 vòng/phút. M i cu n dây c a ph n ng có 50 vòng. T thông c c i qua m i vòng dây là 5 mWb. Su t i n ng c m ng hi u d ng do máy t o ra là A. 628 V. B. 1256 V. C. 444 V. D. 888 V. Câu 12: M t o n m ch i n g m m t i n tr thu n m c n i ti p v i m t t i n. i n áp xoay chi u t và hai u o n m ch có giá tr hi u d ng là 150 V, t n s 100 Hz. Dòng i n ch y trong m ch có giá tr hi u d ng là 2 A. Công su t tiêu th c a o n m ch là 240W. i n dung c a t i n là A. 37, 35µF . B. 70, 74µF . C. 35, 37µF . D. 74, 70µF . Câu 13: Phát bi u nào sau ây không úng khi nói v o n m ch ch có cu n dây thu n c m? Bi n h c vô b l y chuyên c n làm b n Liên h : 01654 943 549 Mây xanh không l i l y chí c d ng lên
 8. Khóa h c th s c tr c k thi 2013 S u t m & biên so n l i gi i chi ti t: Mr.Vuong A. i v i dòng i n không i cu n thu n c m có tác d ng như m t i n tr . π B. i n áp gi a hai u cu n dây thu n c m nhanh pha so v i cư ng dòng i n 2 xoay chi u ch y qua nó. C. i v i dòng i n xoay chi u, cu n dây thu n c m c n tr dòng i n và s c n tr ó tăng theo t n s c a dòng i n. D. Dòng i n xoay chi u ch y qua cu n dây thu n c m không gây ra s t a nhi t trên cu n c m. Câu 14: Trong dao ng c a con l c lò xo, nh n xét nào sau ây là sai ? A. Chu kỳ riêng ch ph thu c vào c tính c a h dao ng. B. ng năng là i lư ng không b o toàn. C. Biên dao ng cư ng b c ch ph thu c vào biên c a ngo i l c tu n hoàn. D. L c c n c a môi trư ng là nguyên nhân là cho dao ng t t d n. Câu 15: M t con l c lò xo ang dao ng i u hòa thì v t n ng va ch m v i m t v t nh khác ang ng yên t i v trí cân b ng. Xét hai trư ng h p: 1 là va ch m hoàn toàn àn h i, 2 là va ch m hoàn toàn m m (sau va ch m hai v t dính vào nhau). Sau va ch m A. Chu kỳ dao ng gi m trong trư ng h p va ch m àn h i. B. Chù kỳ dao ng tăng trong trư ng h p va ch m àn h i. C. Chu kỳ dao ng tăng trong trư ng h p va ch m m m. D. Chu kỳ dao ng gi m trong trư ng h p va ch m m m. Câu 16: Hai sóng d ng sin có cùng bư c sóng 48 cm và cùng biên , truy n ngư c chi u nhau trên m t s i dây v i t c 40 cm/s, t o ra m t sóng d ng. Kho ng th i gian gi a hai th i i m liên ti p mà dây du i th ng là A. 0,6 s. B. 0,8 s. C. 0,4 s. D. 1,2 s. Câu 17: Trong dao ng t duy trì, biên dao ng c a h ph thu c vào : A. Ma sát c a môi trư ng. B. Năng lư ng cung c p cho h ban u. C. Năng lư ng cung c p cho h trong m i chu kỳ. D. Năng lư ng cung c p cho h trong m i chu kỳ và ma sát c a môi trư ng.  π Câu 18:M t ch t i m dao ng i u hòa v i phương trình: x = 3 cos 4πt +  cm. T i th i      2  i m t = 1,25 s, v n t c c a ch t i m là A. 6π cm/s B. −12π cm/s C. 12π cm/s D. 0 cm/s Câu 19: M t con l c ơn dao ng i u hòa v i biên góc α0 = 80 . Trong quá trình dao ng, t s gi a l c căng dây c c i và l c căng dây c c ti u là: A. 1,0384. B. 1,0219. C. 1,0321. D. 1,0295. Bi n h c vô b l y chuyên c n làm b n Liên h : 01654 943 549 Mây xanh không l i l y chí c d ng lên
 9. Khóa h c th s c tr c k thi 2013 S u t m & biên so n l i gi i chi ti t: Mr.Vuong Câu 20: V n t c truy n c a sóng trong m t môi trư ng ph thu c vào y u t nào sau ây ? A. T n s sóng. B. Tính ch t c a môi trư ng. C. Biên c a sóng. D. m nh c a sóng. Câu 21: M t ngu n âm có kích thư c nh , phát ra sóng âm là sóng c u. B qua s h p th âm c a môi trư ng. Cư ng âm chu n là I 0 = 10−12 W/m2. T i m t i m trên m t c u có tâm là ngu n phát âm, bán kính 1 m, có m c cư ng âm là 105 dB. Công su t c a ngu n âm là. A. 1,3720 W. B. 0,1256 W. C. 0,4326 W. D. 0,3974 W. Câu 22: Phát bi u nào sau ây không úng ? t vào hai u o n m ch RLC không phân nhánh m t i n áp xoay chi u có t n s thay i ư c. Cho t n s thay i n giá tr f0 thì cư ng hi u d ng c a dòng i n t giá tr c c i. Khi ó. A. i n áp hi u d ng gi a hai u R l n hơn i n áp hi u d ng trên t C. B. C m kháng và dung kháng b ng nhau. C. i n áp hi u d ng hai u cu n c m L và hai u t C luôn b ng nhau. D. i n áp t c th i hai u i n tr luôn b ng i n áp t c th i gi a hai u o n m ch. Câu 23: M t m ch dao ng g m m t cu n dây có t c m 4µH và m t t i n có i n dung 2000 pF. i n tích c c i trên t là 5µC . N u m ch có i n tr thu n là 0,1 thì duy trì dao ng trong m ch thì ph i cung c p cho m ch m t năng lư ng có công su t b ng: A. 15,625 W. B. 36µW . C. 156,25 W. D. 36 mW. Câu 24: ý nghĩa c a hi n tư ng giao thoa sóng là A. Có th k t lu n hi n tư ng ang nghiên c u v a có b n ch t sóng, v a có b n ch t h t. B. Có th k t lu n hi n tư ng ang nghiên c u không có b n ch t sóng. C. Có th k t lu n hi n tư ng ang nghiên c u có b n ch t h t. D. Có th k t lu n hi n tư ng ang nghiên c u có b n ch t sóng. Câu 25: i n năng m t tr m phát i n ư c truy n i dư i i n áp ( u ư ng dây t i) là 20 kV, hi u su t c a quá trình truy n t i i n là H = 80%. Công su t i n truy n i không i. Khi tăng i n áp u ư ng dây t i i n lên 50 kV thì hi u su t quá trình t i t giá tr A. 96,8 %. B. 98,6 %. C. 94,6 %. D. 92,4 %. Câu 26: Phát bi u nào sau ây v ng cơ không ng b ba pha là sai ? A. Vecto c m ng t c a t trư ng quay trong ng cơ luôn thay i c v hư ng và tr s . B. Roto c a ng cơ quay v i t c góc nh hơn t c góc c a t trư ng quay. C. Nguyên t c ho t ng c a ng cơ d a trên hi n tư ng c m ng i n t và s d ng t trư ng quay. D. Hai b ph n chính c a ng cơ là Roto và stato. Bi n h c vô b l y chuyên c n làm b n Liên h : 01654 943 549 Mây xanh không l i l y chí c d ng lên
 10. Khóa h c th s c tr c k thi 2013 S u t m & biên so n l i gi i chi ti t: Mr.Vuong Câu 27: Gia t c c a m t v t dao ng i u hòa A. Có giá tr nh nh t khi v t i chi u chuy n ng. B. Có giá tr l n nh t khi v t v trí biên. C. Luôn hư ng v v trí cân b ng và có l n không i. D. Luôn ngư c pha v i v n t c và có l nt l v i l n li c a v t. Câu 28: M t m ch dao ng LC ang b c x ư c sóng dài. m ch ó b c x ư c sóng trung thì ph i A. M c n i ti p thêm vào m ch m t cu n dây có t c m thích h p. B. M c n i ti p thêm và m ch m t i n tr thu n thích h p. C. M c sóng song thêm vào m ch m t t i n có i n dung thích h p. D. M c song song thêm vào m ch m t cu n dây có t c m thích h p. Câu 29: M t ng khí có m t u b t kín, m t u h t o ra âm cơ b n có t n s 112 Hz. Bi t t c truy n âm trong không khí là 336 m/s. Bư c sóng dài nh t c a các h a âm (b c khác 1) mà ng này t o ra b ng A. 1,5 m. B. 0,33 m. C. 1 m. D. 3 m. Câu 30: M t o n m ch g m m t ng cơ i n m c n i ti p v i m t cu n dây r i m c vào ngu n i n xoay chi u. ng cơ i n tiêu th m t công su t P = 9, 53kW , dòng i n qua π ng cơ có cư ng hi u d ng b ng 40 A và ch m pha m t góc ϕ1 = so v i i n áp hai 6 u ng cơ. i n áp gi a hai u cu n dây có giá tr hi u d ng là 120 V và s m pha m t π góc ϕ2 = so v i dòng i n ch y qua nó. i n áp hi u d ng gi a hai u m ch là 3 A. 190 V. B. 301 V. C. 384 V. D. 220 V. Câu 31: M t con l c lò xo dao ng i u hòa trên m t ph ng n m ngang không ma sát, có c ng lò xo k = 1, 6 N/m và kh i lư ng v t năng m = 100 g. Ban u gi v t m v trí mà lò xo b nén 6 cm so v i v trí cân b ng. T i v trí cân b ng t v t M = 200 g ng yên. Buông nh v t m chuy n ng và va ch m àn h i xuyên tâm v i v t M. Sau va ch m, v t m dao ng v i biên là A. 4 cm. B. 2 cm. C. 6 cm. D. 8 cm. Câu 32: M t èn ng ư c m c vào m ng i n xoay chi u 220V – 50Hz, i n áp m i c a èn là 110 2 (V). Bi t trong m t chu kỳ c a dòng i n èn sáng và t t hai l n. Kho ng th i gian m t l n èn t t là 1 1 2 1 A. s. B. s. C. s. D. s. 150 50 150 300 Câu 33: Dao ng c a m t v t là t ng h p c a hai dao ng i u hòa có phương trình l n lư t là : x 1 = 3 cos10πt (cm) và x 2 = 4 sin10πt (cm). V n t c c c i c a v t là Bi n h c vô b l y chuyên c n làm b n Liên h : 01654 943 549 Mây xanh không l i l y chí c d ng lên
 11. Khóa h c th s c tr c k thi 2013 S u t m & biên so n l i gi i chi ti t: Mr.Vuong A. 1,26 m/s. B. 1,57 m/s. C. 3,14 m/s D. 12,6 m/s Câu 34: M t sóng ngang, bư c sóng λ truy n trên m t s dây căng ngang. Hai i m P và Q 5λ trên dây cách nhau và sóng truy n theo chi u t P n Q. Ch n tr c bi u di n li c a 4 các i m có chi u dương hư ng lên. T i m t th i i m nào ó P có li dương và ang chuy n ng i xu ng. T i th i i m ó Q s có A. li dương, chi u chuy n ng i xu ng. B. Li âm, chi u chuy n ng i xu ng C. li dương, chi u chuy n ng i lên. D. Li âm, chi u chuy n ng i lên. Câu 35: M t v t dao ng i u hòa trên m t qu o là m t o n th ng dài 12 cm, v i chu kỳ 2s. Quãng ư ng l n nh t v t i ư c trong kho ng th i gian 0,5 s là A. 9,48 cm. B. 8,49 cm. C. 16,97 cm. D. 6 cm. Câu 36: C m giác v âm ph thu c vào A. Ngu n âm và môi trư ng truy n âm. B. Ngu n âm và tai ngư i nghe. C. Môi trư ng truy n âm và tai ngư i nghe. C. Th n kinh thính giác và tai ngư i nghe. Câu 37: M t máy thu thanh ( ài) bán d n có th thu c d i sóng AM và d i sóng FM b ng cách thay i cu n c m L c a m ch ch n sóng nhưng v n dùng chung m t t xoay. Khi thu sóng FM, ài thu ư c sóng t 2m n 12 m. Khi thu sóng AM, ài thu ư c bư c sóng dài nh t là 720 m. Bư c sóng ng n nh t trong d i AM mà ài thu ư c là A. 80 m. B. 120 m. C. 160 m. D. 100 m. Câu 38: Trong thông tin liên l c b ng sóng i n t , sau khi tr n tín hi u âm t n có t n s fa v i tín hi u dao ng cao có t n s f (bi n i u biên ) thì tín hi u ưa n ăng ten phát bi n thiên tu n hoàn v i t n s A. f và bi n như biên dao ng c a âm t n. B. fa và biên bi n thiên theo th i gian v i t n s b ng f C. fa và biên như biên c a dao ng cao t n. D. f và biên bi n thiên theo th i gian v i t n s b ng fa . Câu 39: Cư ng dòng i n tưc th i ch y qua m t o n m ch xoay chi u là i = 2 cos100πt (A), t o b ng giây. T i th i i m t1 , dòng i n ang gi m và có cư ng b ng 1 A. n th i i m t = t1 + 0, 005 (s ) , cư ng dòng i n b ng A. − 3 (A) . B. − 2 (A) . C. 3 (A) . D. 2 (A) . Câu 40: Hai ngu n k t h p S1 và S2 cách nhau m t kho ng là 50 mm u dao ng theo phương trình u = a cos (200πt ) mm trên m t nư c. Bi t t c truy n sóng trên m t nư c 0,8 (m/s) và biên sóng không i khi truy n i. i m dao ng ngư c pha v i các ngu n n m trên ư ng trung tr c c a S1S2 cách ngu n S1 m t kho ng g n nh t b ng Bi n h c vô b l y chuyên c n làm b n Liên h : 01654 943 549 Mây xanh không l i l y chí c d ng lên
 12. Khóa h c th s c tr c k thi 2013 S u t m & biên so n l i gi i chi ti t: Mr.Vuong A. 26 mm. B. 24 mm. C. 28 mm. D. 32 mm. II. PH N RIÊNG: (M i thí sinh ch làm m t trong hai ph n) A. Theo chương trình Chu n (10 câu, t câu 41 n câu 50) Câu 41: M t con l c ơn g m qu c u kim lo i nh kh i lư ng m, tích i n q < 0 , dây treo nh , cách i n, chi u dài l. Con l c dao ng i u hòa trong i n trư ng u có E hư ng th ng ng xu ng dư i. Chu kỳ dao ng c a con l c ư c xác nh b ng bi u th c 1 1 A. T = 2π . B. T = 2π 2 . qE qE  g+ g2 −     m m     1 1 C. T = 2π 2 . D. T = 2π . qE  qE g +  2   g− m     m Câu 42: t i n áp xoay chi u có giá tr hi u d ng 220 V vào hai u m t h p en X thì π dòng i n ch y qua X có cư ng hi u d ng là 0,25 A và dòng i n s m pha so v i i n 2 áp gi a hai u h p en X. Cũng t i n áp ó vào hai u h p en Y thì dòng i n ch y qua Y v n có cư ng hi u d ng là 0,25 A nhưng dòng i n cùng pha v i i n áp gi a hai u h p en Y. N u t i n áp trên vào hai u o n m ch g m X và Y m c n i ti p thì dòng i n trong o n m ch có cư ng hi u d ng là 2 2 2 A. 2 (A) . B. (A) . C. (A) . D. (A) . 2 4 8 Câu 43: Phát bi u nào sau ây là không sai ? A. Ngư i ta có th t o ra t trư ng quay b ng cách cho dòng i n xoay chi u m t pha ch y qua 3 cu n dây c a stato c a ng cơ không ng b ba pha. B. Ngư i ta có th t o ra t trư ng quay b ng cách cho dòng i n m t chi u ch y qua nam châm i n. C. Ngư i ta có th t o ra t trư ng quay b ng cách cho dòng i n xoay chi u ba pha ch y qua cu n dây c a stato c a ng cơ không ng b ba pha. D. Ngư i ta có th t o ra t trư ng quay b ng cách cho dòng i n xoay chi u ch y qua nam châm i n. Câu 44: t i n áp xoay chi u u = U 0 cos ωt (V) vào hai u m t t i n có i n dung 10−3 C = (F). th i i m t1 , giá tr c a i n áp là u1 = 100 3 V và dòng i n trong m ch là 4π Bi n h c vô b l y chuyên c n làm b n Liên h : 01654 943 549 Mây xanh không l i l y chí c d ng lên
 13. Khóa h c th s c tr c k thi 2013 S u t m & biên so n l i gi i chi ti t: Mr.Vuong i1 = −2, 5A . th i i m t2 , các giá tr nói trên là 100 V và −2, 5 3 (A) . i n áp c c i hai ut i n là A. 200 2 (V ) . B. 100 2 (V ) . C. 200 (V ) . D. 100 (V ) . Câu 45: Sóng ngang có t n s f = 56 Hz truy n t u dây A c a m t s i dây àn h i r t dài. Ph n t dây t i i m M cách ngu n A m t o n x = 50 cm luôn luôn dao ng ngư c pha v i ph n t dây t i A. Bi t t c truy n sóng trên dây n m trong kho ng t 7 m/s n 10 m/s. T c truy n sóng trên dây là A. 10 m/s. B. 8 m/s. C. 6 m/s. D. 9 m/s. Câu 46: Phát bi u nào sau ây là không úng ? A. Sóng i n t là sóng ngang. Trong quá trình lan truy n sóng i n t thì i n trư ng bi n thiên và t trư ng dao ng cùng phương và cùng vuông góc v i phương truy n sóng. B. i n t trư ng bi n thiên theo th i gian lan truy n trong không gian dư i d ng sóng. ó là sóng i n t . C. Sóng i n t mang năng lư ng. Bư c sóng càng nh thì năng lư ng c a sóng i n t càng l n. D. Sóng i n t lan truy n v i v n t c r t l n. Trong chân không, v n t c ó b ng 3.108 m/s Câu 47: M t o n m ch g m i n tr m c n i ti p v i m t cu n dây. t vào hai u o n m ch m t i n áp xoay chi u có giá tr hi u d ng b ng 100 V. i n áp hi u d ng gi a hai u i n tr và gi a hai u cu n dây l n lư t là 30 V và 80 V. H s công su t c a o n m ch và c a cu n dây có giá tr tương ng là 3 11 3 9 1 7 3 9 A. và . B. và . C. và . D. và . 4 16 4 16 2 16 2 16 Câu 48: Âm do m t chi c àn b u phát ra A. Có cao ph thu c và hình d ng và kích thư c h p c ng hư ng. B. Nghe càng tr m khi biên âm càng nh và t n s âm càng l n. C. Có âm s c ph thu c vào d ng th dao ng c a âm. D. Nghe càng cao khi m c cư ng âm càng l n. Câu 49: M t con l c lò xo có c ng 20 N/m dao ng i u hòa v i t n s 3 Hz. Trong m t 2 chu kỳ, kho ng th i gian v t có l n gia t c không vư t quá 360 3 cm/s2 là s. L y 9 π 2 = 10 . Năng lư ng dao ng là A. 4 mJ. B. 2 mJ. C. 6 mJ. D. 8 mJ. Bi n h c vô b l y chuyên c n làm b n Liên h : 01654 943 549 Mây xanh không l i l y chí c d ng lên
 14. Khóa h c th s c tr c k thi 2013 S u t m & biên so n l i gi i chi ti t: Mr.Vuong Câu 50: M t bóng èn dây tóc lo i 110V – 60W, có t c m c a dây tóc nh không áng k , m c n i ti p v i m t cu n c m thu n có t c m L vào ngu n i n xoay chi u có i n áp U = 120 V, t n s f = 50 Hz. Bóng èn sáng bình thư ng khi t c m c a cu n c m là. A. 1,11 H. B. 1,78 H. C. 0,89 H. D. 0,45 H. B. Theo chương trình Nâng Cao (10 câu, t câu 51 n câu 60) Câu 51: M t momen l c không i 30 (Nm) tác d ng vào m t bánh à ( ang ng yên) có momen quán tính 6 (kg.m2) i v i m t tr c quay c nh. momen ng lư ng c a bánh à t giá tr 720 (kg m2/s) thì th i gian tác d ng c a momen l c là A. 30 s. B. 24 s. C. 20 s. D. 12 s. Câu 52: Ti ng còi c a m t ô tô có t n s 1000 Hz. Ô tô i trên ư ng v i t c 20 m/s. T c âm thanh trong không khí là 340 m/s. T n s c a ti ng còi mà m t ngư i ng c nh ư ng nghe th y (khi ô tô i xa d n anh ta) là A. 1062,5 Hz. B. 1058,8 Hz. C. 944,4 Hz. D. 941,2 Hz. Câu 53: M t bánh à quay nhanh d n u t tr ng thái ngh , sau khi quay ư c 500 rad thì có v n t c góc 20 rad/s. Gia t c góc c a bánh à là A. 0,8 rad/s2. B. 0,2 rad/s2. C. 0,3 rad/s2. D. 0,4 rad/s2. Câu 54: Hai ĩa tròn ng ch t có cùng kh i lư ng, nhưng bán kính c a ĩa th hai g p ôi bán kính c a ĩa th nh t. M i ĩa quay u quanh m t tr c i qua tâm ĩa và vuông góc v i m t ĩa. ng năng c a hai ĩa b ng nhau thì t c góc c a ĩa th nh t A. L n g p 4 l n t c góc c a ĩa th hai. B. B ng m t ph n tư t c góc c a ĩa th hai. C. L n g p 2 l n t c góc c a ĩa th hai. D. B ng m t n a t c góc c a ĩa th hai. Câu 55: M t momen l c không i tác d ng vào m t v t có tr c quay c nh. Trong các i lư ng sau, i lư ng nào c a v t không i theo th i gian ? A. T c góc. B. Momen ng lư ng. C. Momen quán tính. D. V trí tr ng tâm. Câu 56: M t m ch ch n sóng g m m t cu n c m L = 4 µF và m t t i n có i n dung bi n i t C 1 = 10 pF n C 2 = 490 pF . L y π 2 = 10 . M ch trên thu ư c d i sóng có bư c sóng trong kho ng t A. 12m n 84m. B. 24m n 168m. C. 12m n 168m. D. 24m n 128m. Câu 57: M t con l c v t lý ư c treo trong m t thang máy có chu kỳ là T khi thang máy ng yên. Khi thang máy i lên nhanh d n u v i gia t c a = 0,2 g ( v i g là gia t c tr ng trư ng) thì chu kỳ c a con l c ó là Bi n h c vô b l y chuyên c n làm b n Liên h : 01654 943 549 Mây xanh không l i l y chí c d ng lên
 15. Khóa h c th s c tr c k thi 2013 S u t m & biên so n l i gi i chi ti t: Mr.Vuong A. 1,095 T. B. 0,800 T. C. 1,200 T. D. 0,913 T. Câu 58: M t s i dây àn h i dài l = 105 cm, m t u lơ l ng, m t u g n v i m t nhánh âm thoa dao ng i u hòa theo phương vuông góc v i s i dây v i t n s 50 Hz. Trên dây có m t sóng d ng n nh v i 3 b ng sóng. T c truy n sóng trên dây là A. 60 m/s. B. 45 m/s. C. 30 m/s. D. 42 m/s. Câu 59: Ch n phát bi u không úng khi nói v chuy n ng quay c a m t v t r n quanh m t tr c c nh ? A. Qu o c a m i i m thu c v t r n (không n m trên tr c quay) là nh ng vòng tròn có tâm n m trên tr c quay. B. M i i m thu c v t r n có cùng v n t c góc. C. M i i m thu c v t r n có cùng gia t c h c. D. Tr ng tâm c a v t r n luôn ng yên. Câu 60: Công tăng t c m t cánh qu t t tr ng thái ngh n khi có t c 200 rad/s là 3000 J. Momen quán tính c a cánh qu t ó i v i tr c quay ã cho là A. 1,50 kgm2. B. 0,075 kgm2. C. 0,30 kgm2. D. 0,15 kgm2. ---------H T--------- Bi n h c vô b l y chuyên c n làm b n Liên h : 01654 943 549 Mây xanh không l i l y chí c d ng lên
 16. Khóa h c th s c tr c k thi 2013 S u t m & biên so n l i gi i chi ti t: Mr.Vuong TRƯ NG H SƯ PH M HÀ N I THI TH I H C NĂM H C 2013 THPT CHUYÊN Môn: V T LÝ – L n 2 Th i gian: 90 phút. (không k th i gian phát ) (60 câu tr c nghi m) H , tên thí sinh: ……………………………………………. S báo danh: ……………………………………………….. I. PH N CHUNG CHO T T C CÁC THÍ SINH (40 câu, t câu 1 n câu 40) Câu 1: Trong 4 b c x : h ng ngo i, t ngo i, rơn – ghen và gamma, b c x có t n s nh nh t là b c x A. T ngo i. B. Gamma. C. Rơn – ghen. D. H ng ngo i. Câu 2: Hai con l c ơn dao ng i u hòa t i cùng m t nơi trên Trái t v i cùng m t cơ năng. Kh i lư ng qu n ng th nh t g p 3 l n kh i lư ng qu n n ng th hai (m1 = 3m2 ) . Chi u dài dây treo c a con l c th nh t b ng m t n a chi u dài c a dây treo c a con l c th hai   l = l2  . Quan h gi a biên 1  góc c a hai con l c là:     2  2 2 3 A. α1 = α . B. α1 = 1, 5.α2 . C. α1 = .α . D. α1 = .α . 3 2 3 2 2 2 Câu 3: o n m ch xoay chi u RLC m c n i ti p ang có tính c m kháng. Khi tăng d n t n s c a dòng i n thì h s công su t c a m ch A. Tăng. B. B ng 0. C. Không i. D. Gi m. Câu 4: Trong m t o n m ch i n xoay chi u RLC m c n i ti p, phát bi u nào sau ây úng ? A. Ch ph thu c vào giá tr i n tr thu n R c a o n m ch. B. Luôn b ng t ng công su t tiêu th trên các i n tr thu n c a o n m ch. C. Không thay i n u ta m c thêm o n m ch m t t i n ho c 1 cu n dây thu n c m. D. Không ph thu c gì vào L và C. Câu 5: M t m ch dao ng lý tư ng, t i n có C = 25 nF, cu n c m có L = 36 mH. i n tích c c i c a t có giá tr là 36, 3.10−9C . T i th i i m hi u i n th gi a hai b n t có l n là 1,1V thì cư ng dòng i n trong m ch có l n là A. 0,05 mA. B. 2,5 mA. C. 0,5 mA. D. 25 mA. Câu 6: o n m ch AB g m m t ng cơ i n m c n i ti p v i m t cu n dây. Khi t vào hai π u AB m t i n áp xoay chi u thì i n áp hai u ng cơ s m pha so v i dòng i n và có 12 π giá tr hi u d ng là U. i n áp hai u cu n dây s m pha so v i dòng i n và có giá tr hi u 3 d ng là U 2 . i n áp hi u d ng gi a hai u o n m ch AB là Bi n h c vô b l y chuyên c n làm b n Liên h : 01654 943 549 Mây xanh không l i l y chí c d ng lên
 17. Khóa h c th s c tr c k thi 2013 S u t m & biên so n l i gi i chi ti t: Mr.Vuong A. U 7 . B. U 5. C. U 2 . D. U 3 .  π Câu 7: Hai dao ng i u hòa cùng phương, cùng t n s có phương trình x 1 = A1 cos ωt −        6  và x 2 = A2 cos (ωt − π ) . Dao ng t ng h p có phương trình x = 9 cos (ωt + ϕ ) . biên A2 có giá tr c c i thì A1 có giá tr A. 15 3 cm. B. 7 cm. C. 9 3 cm. D. 18 3 cm. Câu 8: Trên m t nư c có hai ngu n k t h p A, B cách nhau 30 cm, dao ng theo phương  π th ng ng, có phương trình: uA = 10 sin 40πt +  mm; uB = 8 cos (40πt ) mm. Bi t t c        6 truy n sóng trên m t nư c là 1,6 m/s. Xét hình ch nh t AMNB trên m t nư c, trong ó có AM = 40 cm. S i m dao ng c c ti u trên MB là A. 6. B. 3. C. 5. D. 4. Câu 9: Hai con l c ơn làm b ng hai hòn bi có bán kính b ng nhau, treo trên hai s i dây có cùng dài. Hai hòn bi có kh i lư ng khác nhau. Hai con l c dao ng trong m t môi trư ng v i li góc ban u như nhau và v n t c ban u u b ng 0. Phát bi u nào sau ây úng ? A. Biên c a con l c nh gi m ch m hơn biên c a con l c n ng. B. Con l c n ng t t d n nhanh hơn.. C. Biên c a hai con l c gi m theo th i gian v i t c như nhau... D. Con l c nh t t d n nhanh hơn... Câu 10: truy n các tín hi u truy n hình vô tuy n, ngư i ta thư ng dùng các sóng i n t có t n s vào kho ng A. Vài nghìn megahec (MHz). B. Vài kilohec (kHz). C. Vài ch c megahec (MHz). D. Vài megahec (MHz). Câu 11: M ch ch n sóng c a m t máy thu vô tuy n g m m t cu n dây có t c m L và m t b t i ng mt i nc nh C0 m c song song v i m t t xoay C. T xoay có i n dung thay i t 10 pF n 250 pF. Nh v y máy thu có th thu ư c các sóng có bư c sóng t 10 m n 30 m. t c m L c a cu n dây b ng A. 0, 95 (µH ) . B. 1,24 (µH ) . C. 0,74 (µH ) . D. 0,84 (µH ) . Câu 12: M t con l c lò xo dao ng i u hòa theo phương th ng ng, trung bình c m i phút v t th c hi n ư c 240 dao ng toàn ph n. Trong quá trình dao ng, lò xo có chi u dài nh nh t là 50 cm và l n nh t là 60 cm. Ch n g c t a v trí cân b ng, chi u dương c a tr c t a hư ng xu ng dư i, g c th i gian là lúc lò xo có chi u dài nh nh t. Phương trình v n t c c a v t là A. v = 40π sin (8πt + π ) cm/s. B. v = 40π sin (8πt ) cm/s. Bi n h c vô b l y chuyên c n làm b n Liên h : 01654 943 549 Mây xanh không l i l y chí c d ng lên
 18. Khóa h c th s c tr c k thi 2013 S u t m & biên so n l i gi i chi ti t: Mr.Vuong C. v = 40π cos (8πt ) cm/s. D. v = 80π sin (8πt ) cm/s. Câu 13: Thí nghi m giao thoa ánh sáng có bư c sóng λ , hai khe I-âng cách nhau 3 mm. Hi n tư ng giao thoa ư c quan sát trên màn song song v i hai khe và cách hai khe m t kho ng D. N u d i màn ra xa thêm 0,6 m thì kho ng vân tăng thêm 0,12 mm. Bư c sóng λ b ng A. 0,60 (µm ) . B. 0,64 (µm ) . C. 0,54 (µm ) . D. 0,72 (µm ) . Câu 14: Trong quá trình dao ng, chi u dài c a con l c lò xo treo th ng ng bi n thiên t 30 cm n 50 cm. Khi lò xo có chi u dài 40 cm thì A. T c c a v t c c i. B. Gia t c c a v t c c i. C. L c ph c h i tác d ng vào v t b ng v i l c àn h i. D. Pha dao ng c a v t b ng 0. Câu 15: Con l c ơn dao ng v i chu kỳ 2s. duy trì dao ng c a nó ngư i ta dùng m t h cơ h c có hi u su t 20% và công su t 4 mW. Công c a l c c n tác d ng lên con l c khi v t i t v trí biên v v trí cân b ng là A. 0,8 mJ. B. 0,4 mJ. C. −0, 8 mJ. D. −0, 4 mJ.  x Câu 16: M t sóng lan truy n trong m t môi trư ng có phương trình u = U 0 cos 2π  ft −  .        λ Bi t v n t c c c i c a dao ng c a ph n t môi trư ng g p 4 l n t c truy n sóng. H th c nào dư i ây là úng πU 0 πU 0 A. λ = . B. λ = πU 0 . C. λ = 2πU 0 . D. λ = . 2 4 Câu 17: M t con l c ơn dao ng nh có chu kỳ T = 1900 s. Tích i n âm cho v t và cho con l c dao ng trong m t i n trư ng u có phương th ng ng hư ng xu ng dư i thì th y có chu kỳ T ' = 2T . N u o chi u i n trư ng và gi nguyên l n c a cư ng i n trư ng thì chu kỳ dao ng m i c a con l c là A. 1,600 s. B. 2,200 s. C. 1,436 s. D. 1,214 s. Câu 18: M t v t dao ng i u hòa trên qu o th ng dài 10 cm. Khi v t có t c 10 cm/s thì l n gia t c là 40 3 cm/s2. Chu kỳ dao ng c a v t là π π π A. s. B. s. C. s. D. π s. 3 2 4 Câu 19: t vào hai u o n m ch RLC n i ti p m t i n áp xoay chi u có t n s f = 50 Hz thì o n m ch có c m kháng 40 , dung kháng 160 và t ng tr b ng 200 . N u i n áp có t n s f2 = 100 Hz thì t ng tr c a m ch b ng A. 120 . B. 300 . C. 80 . D. 160 . Câu 20: Ch n phát bi u không úng khi nói v sóng âm Bi n h c vô b l y chuyên c n làm b n Liên h : 01654 943 549 Mây xanh không l i l y chí c d ng lên
 19. Khóa h c th s c tr c k thi 2013 S u t m & biên so n l i gi i chi ti t: Mr.Vuong A. V n t c truy n âm ph thu c tính àn h i và kh i lư ng riêng c a môi trư ng. B. Sóng âm truy n t i i m nào trong không khí thì ph n t không khí t i ó s dao ng theo phương vuông góc v i phương truy n sóng. C. Sóng âm nghe ư c có t n s n m trong kho ng t 16 Hz n 20 000 Hz. D. Sóng âm là s lan truy n các dao ng cơ trong môi trư ng khí, l ng, r n. Câu 21: Trong thí nghi m Young v giao thoa ánh sáng, hai khe cách nhau 2 mm và cách màn quan sát 2 m, dùng ánh sáng ơn s c v i bư c sóng λ = 0, 44 (µm ) . i m M trên màn là vân t i th 5 cách vân sáng trung tâm m t o n là A. 2,20 mm. B. 2,42 mm. C. 1,98 mm. D. 1,64 mm. Câu 22: M t ăng-ten rada phát ra nh ng sóng i n t n m t v t ang chuy n ng v ph a rada. Th i gian t lúc ăng-ten phát sóng n lúc nh n sóng ph n x l i là A. 4 m/s. B. 5 m/s. C. 29 m/s D. 6 m/s. Câu 23: M t con l c lò xo ang dao ng i u hòa theo phương ngang. Khi v t n ng c a con l c i qua v trí cân b ng thì nó va ch m và dính vào m t v t nh ang ng yên. Sau ó: A. Biên dao ng c a con l c tăng. B. Năng lư ng dao ng c a con l c tăng. C. Chu kỳ dao ng c a con l c gi m. D. T n s dao ng c a con l c gi m. Câu 24: Th c hi n thí nghi m Young v giao thoa ánh sáng. Kho ng cách gi a hai khe là 1 mm, màn quan sát t song song v i m t ph ng ch a hai khe và cách hai khe 2 m. Chi u sáng hai khe b ng ánh sáng tr ng có bư c sóng 0, 4 (µm ) ≤ λ ≤ 0, 75 (µm ) . Bư c sóng l n nh t c a các b c x cho vân t i t i i m N trên màn cách vân trung tâm 12 mm là A. 0,075 µm. B. 0,685 µm . C. 0, 635 µm . D. 0, 735 µm . 10−3 Câu 25: M ch i n g m i n tr R = 30 3 n i ti p v i t i nC = F, i n áp t c th i 3.π hai u o n m ch là u = 120 2 cos100πt V. Dòng i n trong m ch có bi u th c là  π  π A. i = 3 2 cos 100πt +  .     B. i = 3 2 cos 100πt +  .       6    3   π  π C. i = 2 2 cos 100πt +  .     D. i = 2 2 cos 100πt +  .       3    6  Câu 26: t vào i n áp u = U 0 cos (ωt ) , trong ó U 0 không i nhưng ω thay i ư c, vào 2 u o n m ch g m i n tr R = 60 , cu n c m thu n L và t i n C m c n i ti p. Khi ω = ω0 thì cư ng dòng i n hi u d ng trong m ch c c i và b ng I m . Khi ω = ω1 ho c Bi n h c vô b l y chuyên c n làm b n Liên h : 01654 943 549 Mây xanh không l i l y chí c d ng lên
 20. Khóa h c th s c tr c k thi 2013 S u t m & biên so n l i gi i chi ti t: Mr.Vuong Im ω = ω2 thì cư ng dòng i n hi u d ng trong m ch b ng nhau và b ng . Bi t 2 ω2 − ω1 = 120π rad/s. Giá tr c a t c m L b ng: 4 3 3 1 2 A. H. B. H. C. H. D. H. 4π 2π 2π π Câu 27: T i th i i m A và B trên m t ch t l ng có hai ngu n phát sóng dao ng theo  π phương th ng ng v i các phương trình l n lư t là u1 = a1 cos 30πt +  và       2  u2 = a 2 cos (30πt ) . T c truy n sóng trên m t ch t l ng là 60 cm/s. Hai i m P và Q thu c h vân giao thoa có hi u kho ng cách n hai ngu n PA − PQ = 1 cm, QA − QB = 3 cm. H i các i m P, Q n m trên ư ng dao ng c c i hay c c ti u ? A. P c c ti u, Q c c i. B. P c c i, Q c c ti u. C. P, Q thu c c c i. D. P, Q thu c c c ti u. Câu 28: Phát bi u nào sau ây không úng ? A. Khi m t t trư ng bi n thiên theo th i gian thì nó sinh ra m t i n trư ng mà các ư ng s c là nh ng ư ng khép kín bao quanh các ư ng c m ng t . B. T ng i n li không h p th ho c ph n x các són i n t c c ng n. C. Không th có i n trư ng ho c t trư ng t n t i riêng bi t, c l p v i nhau. D. Các vecto E , B trong sóng i n t vuông góc v i nhau và dao ng ngư c pha nhau. Câu 29: Ch n phát bi u úng A. Tia h ng ngo i và tia t ngo i có b n ch t khác nhau. B. T n s c a tia h ng ngo i l n hơn t n s c a tia t ngo i. C. Ch có tia h ng ngo i là có tác d ng nhi t, còn tia t ngo i thì không. D. Tia h ng ngo i d quan sát hơn tia t ngo i. Câu 30: Tia t ngo i ư c phát ra m nh nh t t A. Màn hình vô tuy n. B. H quang i n. C. Lò vi sóng. D. Lò sư i i n. Câu 31: Trong thí nghi m I-âng v giao thoa ánh sáng kho ng cách gi a hai khe là 1,2 mm. Kho ng cách t 2 khe n màn quan sát là 2 m. Chi u vào hai khe ng th i hai b c x ơn s c, λ1 = 0, 45 µm và λ2 = 0, 60 µm . Kho ng cách ng n nh t gi a hai vân sáng có cùng màu so v i vân sáng trung tâm là: A. 4 mm. B. 3 mm. C. 2,4 mm. D. 4,8 mm. Câu 32: i u ki n thu ư c quang ph v ch h p th là A. Nhi t c a ám khí hay hơi h p th ph i cao hơn nhi t c a ngu n phát quang ph liên t c. B. Áp su t c a kh i khí ph i r t th p. Bi n h c vô b l y chuyên c n làm b n Liên h : 01654 943 549 Mây xanh không l i l y chí c d ng lên
836502

Tài liệu liên quan


Xem thêm