Tuyển chọn các câu hỏi trắc nghiệm hóa-Halogen

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 7 | Page: 7 | FileSize: 0.27 M | File type: PDF
of x

Tuyển chọn các câu hỏi trắc nghiệm hóa-Halogen. Tham khảo tài liệu 'tuyển chọn các câu hỏi trắc nghiệm hóa-halogen', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Giống những giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/tuyen-chon-cac-cau-hoi-trac-nghiem-hoa-halogen-56u0tq.html

Nội dung


  1. Tuy n ch n các câu h i tr c nghi m Hóa H c Chương VI. Nhóm Halogen CHƯƠNG VI. NHÓM HALOGEN A. Câu h i lý thuy t Câu 1: ð c ñi m nào dư i ñây không ph i là ñ c ñi m chung c a các nguyên t halogen (F, Cl, Br, I)? A. Nguyên t ch có kh năng thu thêm 1e B. T o ra h p ch t liên k t c ng hóa tr có c c v i hiñro C. Có s oxi hóa -1 trong m i h p ch t D. L p electron ngoài cùng c a nguyên t có 7 electron Câu 2: ð c ñi m nào dư i ñây là ñ c ñi m chung c a các ñơn ch t halogen (F2, Cl2, Br2, I2)? A. ñi u ki n thư ng là ch t khí B. Có tính oxi hóa m nh D. Tác d ng m nh v i nư c C. V a có tính oxi hóa, v a có tính kh Câu 3: Các nguyên t nhóm halogen ñ u có s electron l p ngoài cùng là: A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 Câu 4: Các nguyên t nhóm halogen có c u hình electron l p ngoài cùng là: A. ns2np3 B. ns2np4 2 5 D. ns2np6 C. ns np Câu 5: Nh n xét nào sau ñây v liên k t trong phân t các halogen là không chính xác? A. liên k t c ng hóa tr B. liên k t phân c c C. liên k t ñơn D. t o thành b ng s dùng chung 1 ñôi electron Câu 6: Tính ch t hóa h c cơ b n c a các halogen là: A. tính như ng electron B. tính oxi hóa m nh C. tính kh D. c tính oxi hóa và tính kh Câu 7: Theo chi u t F → Cl → Br → I, bán kính nguyên t : A. tăng d n B. gi m d n C. không ñ i D. không có quy lu t chung Câu 8: Theo chi u t F → Cl → Br → I, nhi t ñ nóng ch y c a các ñơn ch t: B. tăng d n A. gi m d n C. không ñ i D. không có quy lu t chung Câu 9: Theo chi u t F → Cl → Br → I, nhi t ñ sôi c a các ñơn ch t: A. không ñ i B. tăng d n C. gi m d n D. không có quy lu t chung Câu 10: Theo chi u t F → Cl → Br → I, màu s c c a các ñơn ch t: A. không ñ i B. nh t d n C. ñ m d n D. không có quy lu t chung Câu 11: Theo chi u t F → Cl → Br → I, giá tr ñ âm ñi n c a các ñơn ch t: A. không ñ i B. tăng d n C. gi m d n D. không có quy lu t chung Câu 12: Nh n xét nào sau ñây không ñúng A. F ch có s oxi hóa -1 B. F ch có s oxi hóa -1 trong h p ch t D. F không có s oxi hóa dương C. F có s oxi hóa 0 và -1 Câu 13: Trong nhóm halogen, tính oxi hóa thay ñ i theo th t : A. F > Cl > I > Br B. F > Cl > Br > I C. F < Cl < Br < I D. F < Cl < I < Br Câu 14: Trong nhóm halogen, tính kh thay ñ i theo th t : A. F > Cl > I > Br B. F > Cl > Br > I C. F < Cl < Br < I D. F < Cl < I < Br Câu 15: Nh n xét nào sau ñây v nhóm halogen là không ñúng A. Tác d ng v i kim lo i → mu i halogenua B. Tác d ng v i hiñro → khí hiñrohalogenua C. Có ñơn ch t d ng khí X2 D. T n t i ch y u d ng ñơn ch t Câu 16: Trong dung d ch nư c clo có ch a các ch t sau: A. HCl, HClO, Cl2 B. Cl2 và H2O C. HCl, Cl2 D. HCl, HClO, Cl2 và H2O Câu 17: Kim lo i nào sau ñây tác d ng v i dung d ch HCl loãng và khí Cl2 cho cùng lo i mu i clorua kim lo i? A. Fe B. Zn C. Cu D. Ag Câu 18: Trong phòng thí nghi m, khí clo thư ng ñư c ñi u ch b ng cách oxi hóa h p ch t nào sau ñây? A. NaCl B. HCl C. KClO3 D. KMnO4 Lê Ph m Thành, Phone: 0976053496 C nhân CLC Hóa H c – ðHSP -1- E-mail: lpthanh_blackrose84@yahoo.co.uk
  2. Tuy n ch n các câu h i tr c nghi m Hóa H c Chương VI. Nhóm Halogen Câu 19: Phương pháp ñi u ch khí clo trong công nghi p là: B. ñi n phân dung d ch NaCl A. cho HCl tác d ng v i ch t oxi hóa m nh C. ñi n phân dung d ch NaCl, màng ngăn x p D. phương pháp khác Câu 20: Trong ph n ng: Cl2 + H2O ↔ HCl + HClO, clo ñóng vai trò: A. ch t oxi hóa B. ch t kh C. v a là ch t oxi hóa, v a là ch t kh D. ch t tan Câu 21: Tính t y màu c a dung d ch nư c clo là do: A. Cl2 có tính oxi hóa m nh B. HClO có tính oxi hóa m nh C. HCl là axit m nh D. nguyên nhân khác Câu 22: Phương trình hóa h c nào sau ñây bi u di n ñúng ph n ng c a dây s t nóng ñ cháy trong khí Cl2? A. Fe + Cl2 → FeCl2 B. 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3 C. 3Fe + 4Cl2 → FeCl2 + 2FeCl3 D. C A, B, C ñ u không ñúng Câu 23: Khi ñ t nóng, lá ñ ng có th cháy trong khí nào sau ñây? A. CO B. Cl2 C. H2 D. N2 Câu 24: Ph n ng gi a Cl2 và H2 có th x y ra ñi u ki n: A. nhi t ñ thư ng và bóng t i B. ánh sáng m t tr i C. ánh sáng c a magie cháy D. c A, B, C. Câu 25: ð tránh ph n ng n gi a Cl2 và H2, ngư i ta ti n hành bi n pháp nào sau ñây? A. l y dư H2 B. l y dư Cl2 C. làm l nh h n h p ph n ng D. tách s n ph m HCl ra kh i h n h p ph n ng Câu 26: Trong t nhiên, clo ch y u t n t i dư i d ng: A. ñơn ch t Cl2 B. mu i NaCl có trong nư c bi n và mu i m C. khoáng v t cacnalit (KCl.MgCl2.6H2O) D. khoáng v t sinvinit (KCl.NaCl) Câu 27: Nh ng ng d ng c a clo là: B. s n xu t các hóa ch t h u cơ A. di t trùng, t y tr ng C. s n xu t ch t t y tr ng, sát trùng và hóa ch t vô cơ D. c A, B, C ñ u ñúng Câu 28: ð lo i khí HCl có l n trong khí Cl2, ta d n h n h p khí qua A. nư c C. dung d ch NaCl ñ c D. H2SO4 ñ c B. dung d ch NaOH Câu 29: ð lo i hơi nư c có l n trong khí Cl2, ta d n h n h p khí qua C. dung d ch NaCl ñ c D. H2SO4 ñ c A. CaO khan B. dung d ch NaOH Câu 30: ð ñi u ch clo trong công nghi p ta ph i dùng bình ñi n phân có màng ngăn cách 2 ñi n c c ñ : B. thu ñư c dung d ch nư c Giaven A. khí Cl2 không ti p xúc v i dung d ch NaOH C. b o v các ñi n c c không b ăn mòn D. c A, B, C ñ u ñúng Câu 31: Nguyên t c chung ñ ñi u ch Cl2. là A. Dùng ch t g àu clo ñ nhi t phân ra Cl2 B. ði n phân các mu i clorua C. Cho các ch t có ch a ion Cl- tác d ng v i các ch t oxi hoá m nh D. Oxi hoá ion Cl- thành Cl2 Câu 32: Các h s cân b ng trong phương trình ph n ng: HNO3 + HCl → NO2 + Cl2 + H2O, theo th t là: A. 2;6;2;3;4 B. 2;6;2;3;2 C. 2;2;2;1;2 D. 1;6;1;3;1 Câu 33: Các h s cân b ng trong phương trình ph n ng: MnO2 + HCl → MnCl2 + Cl2 + H2O, theo th t là: A. 1;2;1;1;1 B. 1;4;1;2;2 C. 1;6;1;2;3 D. 1;4;1;1;2 Câu 34: Ch t nào sau ñây thư ng ñư c dùng ñ di t khu n và t y màu? A.O2 B. N2 C. Cl2 D. CO2 Câu 35: Cho 2 khí v i t l th tích là 1:1 ra ngoài ánh sáng m t tr i thì có hi n tư ng n , hai khí ñó là: A.N2 và H2 B. H2 và O2 C. Cl2 và H2. D. H2S và Cl2 Câu 36: Nh n xét nào sau ñây v hiñro clorua là không ñúng? A. Là ch t khí ñi u ki n thư ng B. Có mùi x c C. Tan t t trong nư c D. Có tính axit Câu 37: Hi n tư ng quan sát ñư c khi ti n hành thí nghi m v tính tan c a khí hiñro clorua là: A. Nư c phun m nh vào bình B. Nư c phun t t vào bình C. Nư c chuy n sang màu ñ D. C A và C Câu 38: K t lu n thu ñư c trong thí nghi m v tính tan c a hiñro clorua là: A. Tan nhi u trong nư c B. Dung d ch trong nư c có tính axit C. C A và B D. K t lu n khác Câu 39: Hi n tư ng dung d ch HCl ñ c “b c khói” trong không khí m là do: A. HCl d bay hơi B. HCl d b phân h y thành H2 và Cl2 C. HCl d bay hơi, hút m t o ra các gi t nh axit D. C A, B, C ñ u ñúng HCl Lê Ph m Thành, Phone: 0976053496 C nhân CLC Hóa H c – ðHSP -2- E-mail: lpthanh_blackrose84@yahoo.co.uk
  3. Tuy n ch n các câu h i tr c nghi m Hóa H c Chương VI. Nhóm Halogen Câu 40: Tính ch t hóa h c c a axit HCl là: A. tính axit m nh B. tính kh C. c A v à B D. tính oxi hoá Câu 41: ð ñi u ch khí HCl trong phòng thí nghi m, ngư i ta s d ng phương pháp: A. sunfat B. t ng h p C. clo hoá các h p ch t h u cơ D. phương pháp khác Câu 42: ð ñi u ch khí HCl trong công nghi p, ngư i ta s d ng phương pháp: A. sunfat B. t ng h p C. clo hoá các h p ch t h u cơ D. C A, B, C ñ u ñúng Câu 43: Nh n xét nào sau ñây v mu i clorua không ñúng A. t t c ñ u tan B. t t c ñ u không tan C. ña s tan nhi u trong nư c, tr AgCl, CuCl, PbCl2, D. c A, B, C ñ u ñúng Hg2Cl2 Câu 44: ð nh n bi t ion clorua, ngư i ta dùng hoá ch t nào sau ñây: A. AgNO3 B. dung d ch AgNO3 C. AgCl D. dung d ch KNO3 Câu 45: Ph n ng nào sau ñây ñư c dùng ñ ñi u ch khí HCl trong phòng thí nghi m? A. NaCl + H2SO4 → NaHSO4 + HCl B. Cl2 + H2O → HCl + HClO C. Cl2 + SO2 + H2O → 2HCl + H2SO4 D. H2 + Cl2 → 2HCl Câu 46: Ph n ng nào sau ñây ch ng t HCl có tính kh ? A. 2HCl + Mg(OH)2 → MgCl2 + 2H2O B. MnO2 + HCl → MnCl2 + Cl2 + H2O C. 2HCl + CuO → CuCl2 + H2O D. 2HCl + Fe → FeCl2 + H2 Câu 47: ð nh n ra khí hiñro clorua trong s các khí ñ ng riêng bi t: HCl, SO2, O2 và H2, ta làm như sau: A. d n t ng khí qua dung d ch phenolphtalein B. d n t ng khí qua dung d ch AgNO3 C. d n t ng khí qua CuSO4 khan, nung nóng D. d n t ng khí qua dung d ch KNO3 Câu 48: Thu c th ñ c trưng dùng ñ nh n bi t ion clorua trong dung d ch là: A. Ba(OH)2 B. NaOH C. AgNO3 D. Ba(NO3)2 Câu 49: Khí hiñro clorua có th ñư c ñi u ch b ng cách cho mu i ăn (NaCl r n) tác d ng v i ch t nào sau ñây? B. H2SO4 ñ c A. H2SO4 loãng C. NaOH D. H2O Câu 50: S c khí Cl2 qua dung d ch K2CO3 th y có khí CO2 thoát ra. Các phương trình ph n ng hóa h c x y ra là: A. Cl2 + H2O ↔ HCl + HClO B. 2HCl + K2CO3 → 2KCl + CO2 + H2O C. 2HClO + K2CO3 → 2KCl + CO2 + H2O + O2 D. C A và B Câu 51: Trong các ch t dư i ñây, dãy nào g m các ch t ñ u tác d ng ñư c v i dung d ch HCl? A. Fe2O3, KMnO4, Cu B. Fe, CuO, Ba(OH)2 C. CaCO3, H2SO4, Mg(OH)2 D. AgNO3, MgCO3, BaSO4 Câu 52: Nư c Gia-ven là: A. h n h p 2 mu i NaCl và NaClO B. dung d ch h n h p mu i NaCl và NaClO D. ñáp án khác C. dung d ch h n h p mu i clorua và hipoclorit Câu 53: Nư c Gia-ven là h n h p các ch t nào sau ñây? A. HCl, HClO, H2O B. NaCl, NaClO, H2O C. NaCl, NaClO3, H2O D. NaCl, NaClO4, H2O Câu 54: Clorua vôi là: A. mu i t o b i 1 kim lo i liên k t v i 1 lo i g c axit B. mu i t o b i 1 kim lo i liên k t v i 2 lo i g c axit C. mu i t o b i 2 kim lo i liên k t v i 1 lo i g c axit D. ñáp án khác Câu 55: S oxi hoá c a Cl trong CaOCl2 là: A. 0 B. -1 C. +1 D. -1 và +1 Câu 56: Tính sát trùng và t y màu c a nư c Gia-ven là do: A. NaClO phân hu ra oxi nguyên t có tính oxi hoá m nh B. NaClO phân hu ra Cl2 là ch t oxi hoá m nh C. trong NaClO, Cl có s oxi hoá +1, th hi n tính oxi hoá m nh D. NaCl trong nư c có tính t y màu và sát trùng Câu 57: Nư c Gia-ven ñư c ñi u ch b ng cách nào sau ñây? A. Cho Clo tác d ng v i nư c B. Cho Clo tác d ng v i dung d ch Ca(OH)2 C. Cho Clo tác d ng v i dung d ch NaOH loãng, ngu i D. Cho Clo tác d ng v i dung d ch KOH Câu 58: Clorua vôi có công th c là: A. CaCl2 B. CaOCl C. CaOCl2 D. Ca( OCl)2 Câu 59: Clorua vôi ñư c ñi u ch trong công nghi p b ng ph n ng 30oC gi a: A. Ca(OH)2 v i HCl B. Ca(OH)2 v i Cl2 C. CaO v i HCl D. CaO v i Cl2 Lê Ph m Thành, Phone: 0976053496 C nhân CLC Hóa H c – ðHSP -3- E-mail: lpthanh_blackrose84@yahoo.co.uk
  4. Tuy n ch n các câu h i tr c nghi m Hóa H c Chương VI. Nhóm Halogen Câu 60: Mu i NaClO có tên là: B. Natri hipoclorơ A. Natri clorua C. Natri hipoclorat D. Natri hipoclorit Câu 61: Axit HClO có tên là: A. Axit clohiñric C. Axit hipoclorơ B. Axit hipoclorit D. Axit hipoclorat Câu 62: Phương pháp ñi u ch nư c Gia-ven trong công nghi p là: A. ði n phân dung d ch mu i ăn (không có màng ngăn) B. Cho Clo tác d ng v i dung d ch Ca(OH)2 D. ði n phân dung d ch mu i ăn (có màng ngăn) C. Cho Clo tác d ng v i dung d ch NaOH loãng, ngu i Câu 63: Nư c Gia-ven có tính t y màu và sát trùng là do: A. NaClO có tính oxi hoá r t m nh B. NaClO tác d ng v i CO2 sinh ra HClO có tính oxi hoá m nh C. C A và B D. Nguyên nhân khác Câu 64: Clorua vôi có tính t y màu và sát trùng là do: A. CaOCl2 có tính oxi hoá r t m nh B. CaOCl2 tác d ng v i CO2 sinh ra HClO có tính oxi hoá m nh C. C A và B D. Nguyên nhân khác Câu 65: Clorua vôi ñư c s d ng nhi u hơn nư c Gia-ven là do: A. clorua vôi r ti n hơn B. clorua vôi có hàm lư ng hipoclorit cao hơn D. c A, B, C ñ u ñúng C. clorua vôi d b o qu n và d chuyên ch hơn Câu 66: Ph n ng: Cl2 + Ca(OH)2 → CaOCl2 + H2O thu c lo i ph n ng: A. trao ñ i B. oxi hoá - kh C. t oxi hoá, t kh D. th Câu 67: Trong các nhóm ch t dư i ñây, nhóm nào tác d ng ñư c v i CO2 c a không khí? A. KClO3, NaClO B. KClO3, CaOCl2 C. NaClO, CaOCl2 D. KClO3, NaClO, CaOCl2 Câu 68: Trong th c t , brom ñư c dùng ñ A. s n xu t dư c ph m B. tráng phim nh C. công nghi p d u m , hóa nông D. c A, B, C Câu 69: Công d ng nào sau ñây không ph i c a NaCl? A. Làm th c ăn cho ngư i và gia súc B. ði u ch Cl2, HCl, nư c Gia-ven D. Kh chua cho ñ t C. Làm d ch truy n trong b nh vi n Câu 70: ñi u ki n thư ng ch t nào sau ñây là khí màu l c nh t? A. F2 B. Cl2 C. Br2 D. I2 Câu 71: Dung d ch axit nào sau ñây không th ch a trong bình thu tinh? A. HCl B. H2SO4 C. HF D. HNO3 Câu 72: Hãy ch ra câu sai trong các câu sau: Flo là A. phi kim ho t ñ ng hóa h c m nh nh t B. ñơn ch t có tính oxi hoá m nh nh t D. nguyên t có ñ âm ñi n l n nh t C. nguyên t b n nh t Câu 73: Nguyên t c ñi u ch flo là: B. dùng dòng ñi n oxi hoá mu i florua A. dùng ch t oxi hoá m nh oxi hoá mu i florua D. dùng ch t có ch a F ñ nhi t phân ra F2 C. cho HF tác d ng v i ch t oxi hoá m nh Câu 74: ð ñi u ch khí HF ngư i ta dùng ph n ng nào sau ñây? A. H2 + F2 → 2HF B. 2NaF + H2SO4 → Na2SO4 + 2HF C. CaF2 + H2SO4 → CaSO4 + 2HF D. 2F2 + 2H2O → 4HF + O2 Câu 75: Ch t ch có tính oxi hoá là: A. F2 B. Cl2 C. Br2 D. C A, B, C Câu 76: ð phân bi t dung d ch NaF và dung d ch NaCl, ngư i ta có th dùng ch t th nào trong các ch t sau ñây? A. Ba(OH)2 B. AgNO3 C. Ca(OH)2 D. dung d ch flo Câu 77: Trong phòng thí nghi m, dung d ch HF không ñư c b o qu n trong bình làm b ng ch t li u nào: A. Nh a B. Kim lo i C. Th y tinh D. G m s Câu 78: ð ch ng minh flo có tính oxi hóa m nh hơn oxi, ta có th dùng ph n ng nào sau ñây? A. 2F2 + 2H2O → 4HF + O2 B. O2 + 2F2 → 2OF2 C. c A v à B D. không có ph n ng nào Câu 79: S oxi hóa c a F trong các h p ch t: HF, OF2, KF, CaF2 là: A. -1,+2,-1,-2 B. -1,+1,-1,-2 C. -1,-1,-1,-2 D. -1,-1,-1,-1 Câu 80: Ch n câu tr l i ñúng nh t: Trong t nhiên, flo ch y u t n t i d ng A. ñơn ch t F2 D. men răng B. h p ch t C. mu i khoáng florua Lê Ph m Thành, Phone: 0976053496 C nhân CLC Hóa H c – ðHSP -4- E-mail: lpthanh_blackrose84@yahoo.co.uk
  5. Tuy n ch n các câu h i tr c nghi m Hóa H c Chương VI. Nhóm Halogen Câu 81: Phương pháp nào sau ñây ñư c dùng ñ ñi u ch khí F2 trong công nghi p? B. dùng halogen khác ñ y flo ra kh i mu i A. oxi hóa mu i florua C. ñi n phân h n h p KF và HF th l ng D. không có phương pháp nào Câu 82: ñi u ki n thư ng ch t nào sau ñây là ch t l ng màu ñ nâu? A. F2 B. Cl2 C. Br2 D. I2 Câu 83: Trong ph n ng: Br2 + H2O ↔ HBr + HBrO, brom ñóng vai trò: A. ch t tan B. ch t kh C. ch t oxi hóa D. v a là ch t oxi hóa, v a là ch t kh Câu 84: Có th ñi u ch Br2 trong công nghi p t cách nào trong các cách dư i ñây? A. 2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2 B. 2H2SO4 + 4KBr + MnO2 → 2K2SO4 + MnBr2 + Br2 + 2H2O C. 2HBr + Cl2 → 2HCl + Br2 D. 2AgBr → 2Ag + Br2 Câu 85: Ngu n ch y u ñ ñi u ch brom trong công nghi p là: B. nư c bi n A. rong bi n C. mu i m D. ngu n khác Câu 86: Axit HBrO có tên là: A. Axit bromhiñric B. Axit hipobromơ C. Axit hipobromit D. Axit hipobromat Câu 87: Mu i KBrO có tên là: C. Kali hipobromơ A. Kali bromua B. Kali hipobromua D. Kali hipobromit Câu 88: S oxi hóa c a brom trong các h p ch t: HBr, HBrO, KBrO3, BrF3 l n lư t là A. -1, +1, +1, +3 B. -1, +1, +2, +3 C. -1, +1, +5, +3 D. +1, +1, +5, +3 Câu 89: ñi u ki n thư ng ch t nào sau ñây là ch t r n, d ng tinh th màu ñen tím? A. F2 B. Cl2 C. Br2 D. I2 Câu 90: Trong các ch t sau ñây, ch t nào dùng ñ nh n bi t h tinh b t? A. Cl2 B. Br2 C. I2 D. NaOH Câu 91: S quan sát ñư c hi n tư ng gì khi ta thêm d n d n nư c clo vào dung d ch KI có ch a s n m t ít h tinh b t? A. không có hi n tư ng gì B. có hơi màu tím bay lên D. dung d ch có màu xanh ñ c trưng C. dung d ch chuy n sang màu vàng Câu 92: Khi ñi n phân dung d ch KI có l n h tinh b t. Hi n tư ng x y ra khi ñi n phân là: A. Dung d ch không màu B. Dung d ch chuy n sang màu xanh C. Dung d ch chuy n sang màu tím D. Dung d ch chuy n sang màu h ng Câu 93: Ngu n ch y u ñ ñi u ch iot trong công nghi p là: B. nư c bi n A. rong bi n C. mu i m D. ngu n khác Câu 94: Khi ñun nóng, iot r n bi n thành hơi, không qua tr ng thái l ng. Hi n tư ng này ñư c g i là B. s bay hơi C. s thăng hoa A. s chuy n tr ng thái D. s phân h y Câu 95: Ph n ng gi a I2 và H2 x y ra ñi u ki n C. 350 – 500oC D. 350 – 500oC, xúc tác Pt B. ñun nóng A. ánh sáng khuy ch tán Câu 96: Ph n ng gi a I2 và H2 là ph n ng A. oxi hóa – kh B. thu n ngh ch C. không hoàn toàn D. c A và B Câu 97: Dùng bình th y tinh có th ch a ñư c t t c các dung d ch axit trong dãy nào dư i ñây? A. HCl, H2SO4, HF, HNO3 B. HCl, H2SO4, HF C. H2SO4, HF, HNO3 D. HCl, H2SO4, HNO3 Câu 98: Mu i b c halogenua tan trong nư c là mu i nào sau ñây? A. AgF B. AgCl C. AgBr D. AgI Câu 99: Trong các ch t sau ñây, ch t nào có th dùng ñ làm thu c th ñ nh n bi t h p ch t halogenua trong dung d ch? A. Ba(OH)2 B. NaOH C. AgNO3 D. Ba(NO3)2 Câu 100: ð ch ng minh trong mu i NaCl có l n t p ch t NaI có th s d ng hóa ch t nào sau ñây? C. gi y quỳ tím A. khí Cl2 B. dung d ch h tinh b t D. khí Cl2 + dung d ch h tinh b t Câu 101: ð thu ñư c mu i NaCl tinh khi t có l n t p ch t NaI ta ti n hành như sau: A. s c khí F2 ñ n dư, sau ñó ñun nóng, cô c n B. s c khí Cl2 ñ n dư, sau ñó ñun nóng, cô c n C. s c khí Br2 ñ n dư, sau ñó ñun nóng, cô c n D. cách làm khác Câu 102: Dãy axit nào sau ñây ñư c s p x p ñúng theo th t tính axit gi m d n? A. HCl, HBr, HI, HF B. HI, HBr, HCl, HF C. HBr, HI, HF, HCl D. HF, HCl, HBr, HI Câu 103: ð dung d ch AgNO3 vào dung d ch mu i nào sau ñây s không có ph n ng? A. NaF B. NaBr C. NaCl D. NaI Lê Ph m Thành, Phone: 0976053496 C nhân CLC Hóa H c – ðHSP -5- E-mail: lpthanh_blackrose84@yahoo.co.uk
  6. Tuy n ch n các câu h i tr c nghi m Hóa H c Chương VI. Nhóm Halogen Câu 104: Trong ph n ng: SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr, brom ñóng vai trò: A. ch t kh B. ch t oxi hóa C. v a là ch t oxi hóa, v a là ch t kh C. không là ch t oxi hóa, không là ch t kh Câu 105: Axit nào sau ñây có kh năng ăn mòn th y tinh? A. HF B. HBr C. HCl D. HI Câu 106: ð ch ng minh tính oxi hóa thay ñ i theo chi u: F2 > Cl2 > Br2 > I2, ta có th dùng ph n ng A. halogen tác d ng v i hiñro B. halogen ñ y halogen y u hơn ra kh i mu i C. halogen tác d ng v i kim lo i D. c A và B. Câu 107: Axit nào ñư c dùng ñ kh c ch lên th y tinh? A. H2SO4 B. HNO3 C. HF D. HCl Câu 108: Dung d ch mu i ăn NaCl có l n t p ch t NaI và NaBr. Có th dùng ch t nào sau ñây ñ làm s ch mu i ăn? D. khí hiñro clorua A. khí flo B. khí clo C. khí oxi Câu 109: Có th dùng AgNO3 ñ phân bi t 2 hóa ch t nào sau ñây? D. không phân bi t ñư c A. NaF và NaCl B. NaF và NaI C. c A và B B. Bài t p Câu 110: 2,24 lít halogen X2 tác d ng v a ñ v i magie, thu ñư c 9,5 gam MgX2. Nguyên t halogen ñó là A. Flo B. Clo C. Brom D. Iot Câu 111: 1,12 lít halogen X2 tác d ng v a ñ v i ñ ng, thu ñư c 11,2 gam CuX2. Nguyên t halogen ñó là A. Flo B. Clo C. Brom D. Iot Câu 112: 4,48 lít halogen X2 tác d ng v a ñ v i canxi, thu ñư c 15,6 gam CaX2. Nguyên t halogen ñó là A. Flo B. Clo C. Brom D. Iot Câu 113: Cho 1,03 gam mu i natri halogenua (NaX) tác d ng v i dung d ch AgNO3 dư thì thu ñư c m t k t t a, k t t a này sau khi phân h y hoàn toàn cho 1,08 gam b c. X là: A. Flo B. Clo C. Brom D. Iot Câu 114: Cho 1,49 gam mu i kali halogenua (KX) tác d ng v i dung d ch AgNO3 dư thì thu ñư c m t k t t a, k t t a này sau khi phân h y hoàn toàn cho 2,16 gam b c. X là: A. Flo B. Clo C. Brom D. Iot Câu 115: Cho 16 gam h n h p b t Fe và Mg tác d ng v i dung d ch HCl dư th y có 1 gam khí H2 bay ra. Kh i lư ng mu i clorua t o ra trong dung d ch là bao nhiêu gam? A. 33,75 gam B. 51,5 gam C. 87 gam D. k t qu khác Câu 116: Cho 44,5 gam h n h p b t Zn và Mg tác d ng v i dung d ch HCl dư th y có 22,4 lít khí H2 bay ra (ñktc). Kh i lư ng mu i clorua t o ra trong dung d ch là bao nhiêu gam? A. 80 gam B. 97,75 gam C. 115,5 gam D. k t qu khác Câu 117: Cho h n h p 2 mu i FeCO3 và CaCO3 tan trong dung d ch HCl v a ñ t o ra 2,24 lít khí (ñktc). S mol HCl tiêu t n h t là: A. 0,1 mol B. 0,15 mol C. 0,2 mol D. 0,3 mol Câu 118: Cho h n h p 2 mu i FeCO3 và CaCO3 tan trong dung d ch HCl v a ñ t o ra 2,24 lít khí (ñktc). S mol c a 2 mu i cacbonat ban ñ u là: A. 0,1 mol B. 0,15 mol C. 0,2 mol D. 0,3 mol Câu 119: Cho 10 gam MnO2 tác d ng v i axit HCl dư, ñun nóng. Hãy ch n câu phát bi u ñúng: 1) Th tích khí thoát ra (ñktc) là: A. 2,57 lít B. 5,2 lít C. 1,53 lít D. 3,75 lít 2) Kh i lư ng MnCl2 t o thành là: A. 8,4 gam B. 14,5 gam C. 12,2 gam D. 4,2 gam Câu 120: Hòa tan 2,24 lít khí hiñro clorua (ñktc) vào 46,35 gam nư c thu ñư c dung d ch HCl có n ng ñ là: A. 7,3% B. 73% C. 7,87% D. 0,1M Câu 121: Tr n 10 ml dung d ch HCl (D = 1,15 g/ml) và 10 ml dung d ch HCl (D = 1,05 g/ml) thì thu ñư c dung d ch m i ch a s gam HCl là: A. 10,5 gam B. 11 gam C. 11,5 gam D. 22 gam Câu 122: Hòa tan hoàn toàn 5,6 gam m t kim lo i M hóa tr II b ng dung d ch HCl dư, thu ñư c 2,24 lít khí (ñktc). ði u kh ng ñ nh sau ñây là ñúng? A. M là Fe; kh i lư ng mu i khan là 9,15 gam B. M là Si; kh i lư ng mu i khan là 9,15 gam C. M là Fe; kh i lư ng mu i khan là 12,7 gam D. M là Si; kh i lư ng mu i khan là 12,7 gam Lê Ph m Thành, Phone: 0976053496 C nhân CLC Hóa H c – ðHSP -6- E-mail: lpthanh_blackrose84@yahoo.co.uk
  7. Tuy n ch n các câu h i tr c nghi m Hóa H c Chương VI. Nhóm Halogen Câu 123: Hòa tan 10 gam h n h p hai mu i cacbonat kim lo i hóa tr II b ng dung d ch HCl dư ta thu ñư c dung d ch A và 2,24 lít khí bay ra (ñktc). H i cô c n dung d ch A thì thu ñư c bao nhiêu gam mu i khan? A. 7,55 gam B. 11,1 gam C. 12,2 gam D. 13,55 gam Câu 124: Cho lư ng dư dung d ch AgNO3 tác d ng v i h n h p g m 0,1 mol NaF và 0,1 mol NaCl. Kh i lư ng k t t a t o thành là bao nhiêu? A. 10,8 gam B. 14,35 gam C. 21,6 gam D. 27,05 gam Câu 125: Có 1 gam c a m i khí sau trong cùng ñi u ki n nhi t ñ và áp su t. Khí chi m th tích l n nh t là: A. Flo B. Clo C. Brom D. Iot Câu 126: S c khí clo dư vào dung d ch ch a các mu i NaBr và NaI ñ n ph n ng hoàn toàn ta thu ñư c 1,17 gam NaCl. S mol c a h n h p mu i ban ñ u là A. 0,01 mol B. 0,015 mol C. 0,02 mol D. 0,025 mol Câu 127: Cho 4,2 gam h n h p g m Mg và Zn tác d ng h t v i dung d ch HCl, th y thoát ra 2,24 lít khí H2 (ñktc). Kh i lư ng mu i khan thu ñư c là A. 7,1 gam B. 7,75 gam C. 11,3 gam D. k t qu khác Câu 128: Hòa tan 5,85 gam NaCl vào nư c ñ ñư c 500 ml dung d ch NaCl. Dung d ch này có n ng ñ là: A. 0,0002M B. 0,1M C. 0,2M D. k t qu khác Câu 129: Hòa tan 4,2 gam NaF vào nư c ñ ñư c 500 ml dung d ch NaF. Dung d ch này có n ng ñ là: A. 0,0002M B. 0,1M C. 0,2M D. k t qu khác Lê Ph m Thành, Phone: 0976053496 C nhân CLC Hóa H c – ðHSP -7- E-mail: lpthanh_blackrose84@yahoo.co.uk
611679