từ vựng tiếng anh sơ cấp -unit 1

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 10 | FileSize: M | File type: PDF
of x

từ vựng tiếng anh sơ cấp -unit 1. Tham khảo tài liệu 'từ vựng tiếng anh sơ cấp -unit 1', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Giống các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu download sai font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/tu-vung-tieng-anh-so-cap-unit-1-9e8ttq.html

Nội dung


Bài học VIP Unit 1 Vocabulary Word Transcript Class Audio Meaning Example My younger /eɪ/ sister has a a article một /ə/ very cute dog. There`s an /æn/ an article một apple in the /ən/ plate. about /əˈbaʊt/ prep về What are you talking about? Her name comes above /əˈbʌv/ prep ở trên above mine on the list. The bakery ngang across /əˈkrɒs/ prep is just qua across the street. hành He acts like act /ækt/ v động, cư a fool. xử He takes a năng more active active /ˈæk.tɪv/ adj động, role in the chủ động team nowadays. She takes part in many hoạt sports activity /ækˈtɪv.ɪ.ti/ n động activities in our university. thêm Beat the add /æd/ v vào, butter and ... - tailieumienphi.vn 302227