TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CNXH VÀ CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CNXH

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 14 | FileSize: 0.06 M | File type: PPT
of x

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CNXH VÀ CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CNXH. + Từ khát vọng giải phóng Dân tộc, giải phóng nhân dân đã đưa Hồ Chí Minh đến với CNXH + Từ truyền thống đạo đức của Dân tộc đã đưa… + Từ truyền thống văn hóa của Dân tộc đã đưa… + Về kinh tế mong muốn mọi người có cuộc sống ấm no ……. Giống những giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/tu-tuong-ho-chi-minh-ve-cnxh-va-con-duong-qua-do-len-cnxh-96l3tq.html

Nội dung


TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CNXH VÀ CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CNXH I- TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẶC TRƯNG MỤC TIÊU, ĐỘNG LỰC CNXH 1- Con đường hình thành tư duy về chủ nghĩa xã hội của Hồ Chí Minh + Từ khát vọng giải phóng Dân tộc, giải phóng nhân dân đã đưa Hồ Chí Minh đến với CNXH + Từ truyền thống đạo đức của Dân tộc đã đưa… + Từ truyền thống văn hóa của Dân tộc đã đưa… + Về kinh tế mong muốn mọi người có cuộc sống ấm no …… • + Chủ nghĩa Mác–Lênin đã đưa Hồ Chí Minh… • => Tóm lại từ 5 cơ sở trên đã đưa Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa xã hội • 2-Tư tưởng Hồ Chí Minh về đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội • a- Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về đặc trưng của Chủ nghĩa xã hội : • + Xóa bỏ từng bước chế độ tư hữu TBCN, thiết lập chế độ sở hữu công cộng để giải phóng sức SX • + Có nền đại công nghiệp với trình độ khoa học và công nghệ hiện đại, có khả năng cải tạo được nông nghiệp, tạo ra năng suất lao động • +Thực nguyên tắc phân phối theo lao động • + Khắc phục dần sự khác biệt giữa các giai cấp, giữa nông thôn và thành thị, lao động trí óc và lao động chân tay • + Con người được giải phóng khỏi áp bức bóc lột, có cuộc sống ấm no hạnh phúc, có điều kiện phát triển cá nhân toàn diện • + Sau khi đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình , nhà nước tự tiêu vong • b- Quan niệm của Hồ Chí Minh về đặc trưng của chủ nghĩa xã hội : • * Hồ Chí Minh nói về CNXH bằng nhiều cách, từ nhiều góc độ khác nhau như : CNXH trước hết nhằm làm cho nhân dân thoát nạn bần cùng làm cho mọi người có công ăn việc làm, được ấm no và sống một đời hạnh phúc….vv Từ nhiều cách định nghĩa của Hồ Chí Minh, ta rút ra một số đặc trưng của CNXH như sau : • + CNXH là một chế độ do nhân dân làm chủ.. • + CNXH có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu SX chủ yếu, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và văn hóa cho nhân dân lao động • +CNXH là xã hội phát triển cao về văn hóa , đạo đức, con người được giải phóng khỏi áp bức, bóc lột và bất công, có cuộc sống vật chất và tinh thần phong phú, có điều kiện phát triển cá nhân toàn diện • +CNXH là xã hội công bằng và hợp lý, làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, có sức mà không làm thì không được hưởng • + CNXH là xã hội trong đó các dân tộc đều bình đẳng, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ • + CNXH là công trình tập thể của dân và do nhân dân xây dựng dưới sự lãnh đạo của Đảng ... - tailieumienphi.vn 739987

Tài liệu liên quan


Xem thêm