Từ cựng ngữ pháp Tiếng Anh lớp 11 - HK1

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 57 | Page: 30 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Từ cựng ngữ pháp Tiếng Anh lớp 11 - HK1. FRIENDSHIP honest (a) trung thöïc hospitable (a) hieáu khaùch humorous (a) haøi höôùc in common (exp) chung incapable (of) (a) khoâng theå influence (v) aûnh höôûng insist on (v) khaêng khaêng jam (n) möùt joke (n,v) (lôøi) noùi ñuøa journalist (n) phoùng vieân joy (n) nieàm vui jump (v) nhaûy last (v) keùo daøi lasting (a) beàn vöõng lifelong (a) suoát ñôøi like (n) sôû thích loyal (a) trung thaønh loyalty (n) loøng trung thaønh medium (a) trung bình mix (v) troän modest (a) khieâm toán mushroom (n) maám mutual (a) laãn nhau oval (a) coù hình traùi xoan patient.... Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu download sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/tu-cung-ngu-phap-tieng-anh-lop-11-hk1-el8rtq.html

Nội dung


Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11 (CTC) UNIT 1: FRIENDSHIP ☺ VOCABULARY acquaintance (n) ngöôøi quen admire (v) ngöôõng moä aim (n) muïc ñích appearance (n) veû beà ngoaøi attraction (n) söï thu huùt be based on (exp) döïa vaøo benefit (n) lôïi ích calm (a) ñieàm tónh caring (a) chu ñaùo change (n,v) (söï) thay ñoåi changeable (a) coù theå thay ñoåi chilli (n) ôùt close (a) gaàn guõi, thaân thieát concerned (with) (a) quan taâm condition (n) ñieàu kieän constancy (n) söï kieân ñònh constant (a) kieân ñònh crooked (a) cong customs officer (n) nhaân vieân haûi quan delighted (a) vui möøng enthusiasm (n) loøng nhieät tình exist (v) toàn taïi feature (n) ñaëc ñieåm forehead (n) traùn generous (a) roäng raõi, roäng löôïng get out of (v) ra khoûi (xe) give-and-take (n) söï nhöôøng nhòn good-looking (a) deã nhìn good-natured (a) toát buïng gossip (v) ngoài leâ ñoâi maùch height (n) chieàu cao helpful (a) giuùp ñôõ, giuùp ích Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!! Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy honest (a) trung thöïc hospitable (a) hieáu khaùch humorous (a) haøi höôùc in common (exp) chung incapable (of) (a) khoâng theå influence (v) aûnh höôûng insist on (v) khaêng khaêng jam (n) möùt joke (n,v) (lôøi) noùi ñuøa journalist (n) phoùng vieân joy (n) nieàm vui jump (v) nhaûy last (v) keùo daøi lasting (a) beàn vöõng lifelong (a) suoát ñôøi like (n) sôû thích loyal (a) trung thaønh loyalty (n) loøng trung thaønh medium (a) trung bình mix (v) troän modest (a) khieâm toán mushroom (n) maám mutual (a) laãn nhau oval (a) coù hình traùi xoan patient (a) kieân nhaãn personality (n) tích caùch, phaåm chaát pleasant (a) vui veû pleasure (n) nieàm vui thích principle (n) nguyeân taéc pursuit (n) möu caàu quality (n) phaåm chaát quick-witted (a) nhanh trí relationship (n) moái quan heä Trang 1 Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11 (CTC) remain (v) vaãn (coøn) Residential Area (n) khu daân cö rumour (n) lôøi ñoàn secret (n) bí maät selfish (a) ích kyû sense of humour (n) oùc haøi höôùc share (v) chia seû sincere (a) thaønh thaät sorrow (n) noãi buoàn ☺ GRAMMAR Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy studious (a) chaêm chæ suspicion (n) söï nghi ngôø suspicious (a) nghi ngôø sympathy (n) söï thoâng caûm take up (v) ñeà caäp ñeán trust (n,v) söï tin töôûng uncertain (a) khoâng chaéc chaén understanding (a) thaáu hieåu unselfishness (n) tính khoâng ích kyû 1. Infinitive with to (Ñoäng töø nguyeân maãu coù to) 1.1 Sau tuùc töø cuûa ñoäng töø: Ex: The teacher told me to do this exercise. (Thaày baûo toâi laøm baøi taäp naøy.) S V O to V advise (khuyeân), allow, permit (cho pheùp), ask (yeâu caàu), invite (môøi), tell (baûo, keå), order (ra leänh), … 1.2 Sau moät soá tính töø: able (coù theå), unable (khoâng theå), happy (vui veû), delighted (vui möøng), easy (deã), lovely (thuù vò, hay), glad (vui), sorry (tieác), anxious (noùng loøng), content (baèng loøng), afraid (sôï), eager (haùo höùc), amazed (ngaïc nhieân), pleased (haøi loøng), disappointed (thaát voïng), surprised (ngaïc nhieân), certain (chaéc chaén), willing (saün loøng), … Ex: I am glad S be adj to know you are successful. (Toâi vui khi bieát baïn thaønh coâng.) to V 1.3 Trong caáu truùc: S + be + too + adj + to V (quaù … neân khoâng theå …) Ex: He is S be too old to run fast. (OÂng aáy quaù giaø neân khoâng theå chaïy nhanh.) too adj to V 1.4 Sau moät soá ñoäng töø: want (muoán), expect (mong chôø, kyø voïng), refuse (töø choái), hope (hy voïng), decide (quyeát ñònh), agree (ñoàng yù), plan (döï ñònh), would like (muoán), fail (thaát baïi, hoûng), learn (hoïc), afford (coù ñuû khaû naêng/ñieàu kieän), manage (xoay sôû), demand (ñoøi hoûi, yeâu caàu), prepare (chuaån bò), promise (höùa), wish (ao öôùc), begin/start (baét ñaàu), mean (ñònh), … Ex: They want to make friends with me. (Hoï muoán keát baïn vôùi toâi.) S V to V Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!! Trang 2 Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11 (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy 1.5 Sau danh töø hoaëc ñaïi töø thay theá cho meänh ñeà quan heä (baét ñaàu baèng who/whom/which/that): Ex: There is a lot of housework which I should do. ---> There is a lot of housework to do. (Coù nhieàu vieäc nhaø caàn laøm.) Have you got anything that you can read? ---> Have you got anything to read? (Baïn coù gì ñoïc khoâng?) 2. Infinitive without to (Ñoäng töø nguyeân maãu khoâng coù to) Ñöôïc duøng: 2.1 Sau caùc ñoäng töø: can, could, will, would, shall, should, may, might, must, ought to, have to, would rather, had better Ex: He can speak three languages. (Anh ta coù theå noùi ba thöù tieáng.) 2.2 Sau tuùc töø cuûa ñoäng töø: Ex: I watched them get out of the car. (Toâi thaáy hoï ra khoûi xe hôi.) He made his daughter stay home. (OÂng ta baét buoäc con gaùi ôû nhaø.) She let him go. (Coâ aáy ñeå anh ta ñi.) S V O V0 V:feel (caûm thaáy), hear (nghe), see (gaëp), watch (thaáy), smell (ngöûi thaáy) make (baét buoäc), let (ñeå cho) * LÖU YÙ: - So saùnh söï khaùc nhau giöõa muïc 1.1 vaø 2.2. - Neáu ñoäng töø trong caâu ôû daïng bò ñoäng (be + V3/ed), duøng to V theo sau, tröø ñoäng töø “let” (ñöôïc ñoåi thaønh “be allowed”). Ex: (a) They (b) His daughter (c) He S were watched was made was allowed be + V3/ed to get out of the car. to stay home. to go. to V UNIT 2: PERSONAL EXPERIENCES ☺ VOCABULARY affect (v) aûnh höôûng appreciate (v) traân troïng attitude (n) thaùi ñoä bake (v) nöôùng Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!! break out (v) xaûy ra baát thình lình carry (v) mang complain (v) phaøn naøn complaint (n) lôøi phaøn naøn Trang 3 Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11 (CTC) contain (v) chöùa, ñöïng cottage (n) nhaø tranh destroy (v) phaù huûy, tieâu huûy dollar note (n) tieàn giaáy ñoâla embarrassing (a) ngöôïng nguøng, luùng tuùng embrace (v) oâm escape (v) thoaùt khoûi experience (n) traûi nghieäm fail (v) rôùt, hoûng floppy (a) meàm glance at (v) lieác nhìn grow up (v) lôùn leân idol (n) thaàn töôïng imitate (v) baét chöôùc make a fuss (v) laøm aàm ó marriage (n) hoân nhaân memorable (a) ñaùng nhôù novel (n) tieåu thuyeát ☺ GRAMMAR 1. Present simple (Hieän taïi ñôn) Thì hieän taïi ñôn ñöôïc duøng ñeå dieãn taû: Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy own (v) sôû höõu package (n) böu kieän protect (v) baûo veä purse (n) caùi ví realise (v) nhaän ra replace (v) thay theá rescue (v) cöùu nguy, cöùu hoä scream (v) la heùt set off (v) leân ñöôøng shine (v) chieáu saùng shy (a) maéc côõ, beõn leõn sneaky (a) leùn luùt terrified (a) kinh haõi thief (n) teân troäm turn away (v) quay ñi, boû ñi turtle (n) con ruøa unforgetable (a) khoâng theå queân wad (n) naém tieàn wave (v) vaåy tay 1.1 Moät thoùi quen, moät haønh ñoäng ñöôïc laëp ñi laëp laïi thöôøng xuyeân. Trong caâu thöôøng coù caùc traïng töø: always, often, usually, sometimes, seldom, rarely, every day/week/month … Ex: Mary often gets up early. (Mary thöôøng thöùc daäy sôùm.) 1.2 Moät söï thaät luùc naøo cuõng ñuùng hay moät chaân lyù. Ex: The sun rises in the east. (Maët trôøi moïc höôùng ñoâng.) 1.3 Moät haønh ñoäng trong töông lai ñaõ ñöôïc ñöa vaøo chöông trình, keá hoaïch. Ex: The football match begins at 5pm. (Traän boùng ñaù baét ñaàu luùc 5g chieàu.) 1.4 Söï vieäc, caâu chuyeän ñaõ xaûy ra (seõ loâi cuoán ngöôøi nghe/ñoïc hôn laø duøng quaù khöù ñôn) Ex: In my dream, I see a fairy. She and I fly around the world. (Trong mô, toâi gaëp moät coâ tieân. Coâ tieân vaø toâi bay voøng quanh theá giôùi.) 2. Past simple (Quaù khöù ñôn) Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!! Trang 4 Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11 (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy Thì QKÑ duøng ñeå dieãn taû haønh ñoäng ñaõ xaûy ra vaø hoaøn taát trong quaù khöù vôùi thôøi gian ñöôïc xaùc ñònh roõ. Caùc traïng töø thöôøng ñi keøm: yesterday, ago, last week/month/year, in the past, in 1990, … Ex: Uncle Ho passed away in 1969. (Baùc Hoà qua ñôøi vaøo naêm 1969.) 3. Past progressive (Quaù khöù tieáp dieãn) Thì QKTD duøng ñeå dieãn taû: 3.1 Moät haønh ñoäng xaûy ra (vaø keùo daøi) vaøo moät thôøi ñieåm hoaëc moät khoaûng thôøi gian trong quaù khöù. Ex: I was studying her lesson at 7 last night. (7g toái qua, toâi ñang hoïc baøi) 3.2 Moät haønh ñoäng ñang xaûy ra (V-ing) ôû quaù khöù thì coù moät haønh ñoäng khaùc xen vaøo (V2/ed). Ex: He was sleeping when I came. (Anh ta ñang nguû khi toâi ñeán.) 3.3 Hai haønh ñoäng dieãn ra song song cuøng luùc trong quaù khöù. Ex: While I was doing my homework, my younger brother was watching TV. (Trong khi toâi ñang laøm baøi taäp veà nhaø thì em trai toâi ñang xem tivi.) 4. Past perfect (Quaù khöù hoaøn thaønh) Thì QKHT duøng ñeå dieãn taû: 4.1 Moät haønh ñoäng xaûy ra vaø hoaøn taát tröôùc moät thôøi ñieåm hoaëc moät haønh ñoäng khaùc trong quaù khöù (haønh ñoäng tröôùc duøng HAD + V3/ed, haønh ñoäng sau duøng V2/ed). Ex: Lucie had learned English before she came to England. (Lucie hoïc tieáng Anh tröôùc khi coâ aáy ñeán nöôùc Anh.) 4.2 Moät haønh ñoäng ñaõ xaûy ra nhöng chöa hoaøn thaønh, tính ñeán moät thôøi ñieåm naøo ñoù trong quaù khöù. Ex: By the time I left that school, I had taught there for ten years. (Tôùi luùc toâi rôøi ngoâi tröôøng aáy, toâi ñaõ daïy ñöôïc 10 naêm.) * LÖU YÙ: Ñoïc kyõ muïc 3.2 vaø muïc 4. UNIT 3: A PARTY ☺ VOCABULARY accidentally (adv) tình côø blow out (v) thoåi taét budget (n) ngaân saùch candle (n) ñeøn caày, neán celebrate (v) toå chöùc, laøm leã kyû nieäm Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!! clap (v) voã tay count on (v) troâng chôø vaøo decorate (v) trang trí decoration (n) söï/ñoà trang trí Trang 5 ... - tailieumienphi.vn 209136