Truyện ngắn Đoàn Thạch Biền

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 4 | Lần xem: 1 | Page: 155 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Truyện ngắn Đoàn Thạch Biền. Tập truyện này sẽ là món ăn tinh thần đầy bổ ích để các bạn giải trí thư giãn đầu óc sau những giờ học căng thẳng và làm việc mệt mỏi. Còn gì hơn là tiếng cười mỗi ngày, nụ cười giúp ta trẻ hơn, mang đến niềm vui cho mọi người xung quanh nữa.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu download sai font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/truyen-ngan-doan-thach-bien-yxiytq.html

Nội dung


 1. TRUYÏÅN NGÙÆN ÀOAÂN THAÅCH BIÏÌN 1 MUÅC LUÅC HAÄY TRÖI ÀI DOÂNG SÖNG .................................................................................................2 CHÚÂ ÀÚÅI MÖÅT TÒNH YÏU ...................................................................................................8 ÀÊU PHAÃI CAÁI GÒ CUÄNG MONG MANH ........................................................................... 15 GÙÅP NHAU GIÛÄA ÀAÁM ÀÖNG .......................................................................................... 27 ÀÏM LOBO......................................................................................................................... 32 GÙÅP GÚÄ TRONG MÚ .......................................................................................................... 37 LAÁ TÛÚNG TÛ ................................................................................................................... 43 HÖÌNG HAÂ ........................................................................................................................... 57 TÏN CUÃA MÖÅT NGÛÚÂI ...................................................................................................... 69 MUÂA ÀÖNG, LAÅI VÏÌ .......................................................................................................... 74 TRAÁI TIM HAÅT TIÏU .......................................................................................................... 80 YÏU NHAÁP ......................................................................................................................... 84 TIM TÖI, MÖÅT CUÂ LAO ...................................................................................................... 90 TÖI THÛÚNG MAÂ EM ÀÊU COÁ HAY ................................................................................. 93 ANH CHAÂNG COÁ BÖÅ MÙÅT HÏÌ ......................................................................................... 105 BIÏÍN TIGÖN .................................................................................................................... 110 BUÖÍI CHIÏÌU GIOÁ NGUÁT ................................................................................................. 117 CÖ BEÁ BÙÆT CHUÖÅT ......................................................................................................... 130 CÖ GAÁI HAÁT BÖÅ ............................................................................................................... 137 CHIÏËC PHONG CÊÌM TRONG NHAÂ THÚÂ CÖÍ ................................................................... 142 MAI 15 .............................................................................................................................. 152 http://ebooks. vdcmedia. com
 2. Àoaân Thaåch Biïìn 2 HAÄY TRÖI ÀI DOÂNG SÖNG Buöíi töëi thûá Baãy, töi cuâng ngûúâi baån ngöìi uöëng nûúác dûâa bïn búâ söng Tiïìn. Trúâi àûáng gioá nhûng doâng söng vêîn tröi miïn man vaâ phaã húi nûúác lïn maát rûúåi. Baån töi dên Myä Tho nïn anh raânh phong caãnh núi àêy. Anh àang thao thao giaãng cho töi hiïíu lai lõch con söng Tiïìn. Coân töi nhòn doâng söng vaâ cöë hiïíu noá trong im lùång. - Múâi chuá mua veá söë. Ngûúâi baån töi lùæc àêìu, xua tay vúái möåt cö beá baán veá söë mùåc aáo sú mi trùæng quêìn xanh vaâ anh tiïëp tuåc noái vïì doâng söng. Cö beá àûa xêëp veá söë qua töi. - Múâi chuá... daå... múâi thêìy mua giuáp em mêëy têëm veá söë. Töi nhñu maây nhòn cö beá àûáng trûúác mùåt. Àöi mùæt em àen vaâ ûúát nhû doâng söng àïm. Töi hoãi: - Taåi sao em goåi töi laâ "thêìy"? - Daå taåi thêìy coá daåy em nùm lúáp mûúâi. - Em nhêån lêìm röìi, töi àêu coá daåy em. Töi múái úã Saâi Goân xuöëng àêy chiïìu nay. - Daå nùm lúáp mûúâi em coân hoåc úã Saâi Goân. Sau àoá ba em chuyïín cöng taác xuöëng àêy, caã gia àònh phaãi ài theo. - Em xuöëng àêy bao lêu röìi? - Daå múái hún möåt nùm. Töi nhòn chùm khuön mùåt cö beá möåt lêìn nûäa. Em e theån cuái gùçm àêìu, maái toác ngùæn che khuêët hai maá. Töi cöë nhúá xem em àaä hoåc lúáp naâo nhûng khöng nhúá nöíi, nïn hoãi: - Em tïn gò? http://ebooks. vdcmedia. com
 3. TRUYÏÅN NGÙÆN ÀOAÂN THAÅCH BIÏÌN 3 - Daå... tïn em... Maâ thöi, thêìy nhòn em coân khöng nhêån ra, coá noái tïn thêìy cuäng khöng nhúá àêu. Töi goä goä ngoán tay lïn àêìu mònh, cûúâi noái: - Töi xin löîi. Caác em quaá àöng töi khöng nhúá hïët. Àïí töi mua giuáp em hai têëm veá söë. Töi ruát hai têëm veá söë vaâ àûa tiïìn cho em. Cö beá vêîn cuái àêìu noái lñ nhñ "Caám ún thêìy" röìi em bûúác vöåi ài. Ngûúâi baån töi laåi tiïëp tuåc noái vïì nhûäng trêån thuãy chiïën cuãa Nguyïîn Huïå vúái quên Xiïm trïn doâng söng naây. Töi nhòn àöìng höì àeo tay: 10 giúâ 35. Nhûäng cuåc àaá trong hai ly nûúác dûâa àïìu àaä tan. Töi noái ngûúâi baån ài vïì vò àaä caãm thêëy buöìn nguã. Ài ngang qua möåt nhaâ haâng ùn uöëng xêy saát búâ söng, àeân àiïån thùæp saáng choang vaâ nhaåc disco vang ra döìn dêåp, töi thêëy cö beá àûáng trûúác cûãa nhaâ haâng vúái hai ngûúâi baån. Em àang àûa tay lïn chuâi nûúác mùæt, töi vöåi bûúác àïën hoãi: - Coá chuyïån gò vêåy em? Cö beá ngûúác nhòn töi, àöi mùæt em àoã hoe. Em lùæc àêìu, quay mùæt ài vaâ möåt ngûúâi baån cuãa em noái: - Coá möåt öng quaá say rûúåu mua mûúâi têëm veá söë cuãa noá röìi lïn xe húi ài luön. Noá khöng daám vïì nhaâ súå maá àaánh. Töi moác tuái lêëy mûúâi ngaân, nheát vaâo tay cö beá. Töi vöî vöî vaâo vai em àang run lïn. - Thöi àûâng khoác nûäa. Em vïì ài, khuya röìi. Töi bûúác ài, ngûúâi baån bûúác theo nhùn nhoá noái: - Öng chó lo chuyïån bao àöìng. Àïí quïn chuyïån àoá ài, töi cûúâi hoãi: - Öng coá biïët söng Tiïìn daâi bao nhiïu kilomeát khöng? Ngûúâi baån töi nhñu maây suy nghô. - AÂ... aâ... àïí töi nhúá laåi coi... http://ebooks. vdcmedia. com
 4. Àoaân Thaåch Biïìn 4 Buöíi saáng chuã nhêåt, ngûúâi baån töi bêån viïåc nhaâ, töi möåt mònh ài daåo chúi trong thaânh phöë. Töi muöën vaâo thùm trûúâng trung hoåc Nguyïîn Àònh Chiïíu nöíi tiïëng, nhûng vaâo ngaây nghó cöíng trûúâng àoáng kñn, töi nhòn qua haâng raâo chó thêëy khoaãng sên röång, nhûäng daäy nhaâ lêìu vaâ nhûäng taân cêy phûúång laá xanh non. ÚÃ àêy moåi con àûúâng hònh nhû àïìu dêîn ra búâ söng nïn ài loanh quanh möåt höìi, töi àaä ài àïën chên cêìu Baão Àõnh. Töi vaâo ùn saáng úã möåt quaán xêy trûúân ra mùåt söng Tiïìn. Töi ngöìi gêìn cûãa söí múã ra mùåt söng nûúác àuåc ngêìu phuâ sa. Búâ bïn kia gêìn chúå, caác ghe chúã traái cêy àêåu san saát àïí lïn haâng. Ngûúâi miïìn Nam vöën haâo phoáng vaâ tö huã tñu Myä Tho cuäng vêåy. Àêìy thõt, töm vaâ caá mûåc khiïën töi ùn khöng hïët möåt tö. Töi ngöìi nhêm nhi ly caâ phï àen vaâ nhòn doâng söng lêëp laánh aánh nùæng ban mai. - Múâi chuá hai, dò hai mua giuáp con têëm veá söë. Nghe tiïëng quen quen, töi quay àêìu laåi. Cö baán veá söë töëi höm qua àang múâi hai vúå chöìng lúán tuöíi ùn huã tñu úã baân bïn. Àúåi ngûúâi àaân baâ mua veá söë xong. Töi goåi: - Naây em. Cö beá nhòn töi, cûúâi e theån röìi em bûúác túái, àûa xêëp veá söë. - Múâi thêìy. Töi lùæc àêìu, keáo chiïëc ghïë bïn caånh. - Em ngöìi xuöëng àêy. Töi múâi em ùn saáng. Cö beá ngêìn ngaåi ngöìi xuöëng chiïëc ghïë nïåm. Töi goåi cho em möåt tö huã tñu vaâ möåt ly àaá chanh. Trong khi chúâ àúåi, töi hoãi: - Em tïn gò? Cö beá lêëy ngoán tay gaåch gaåch lïn mùåt baân röìi ngêíng àêìu lïn noái: - Em noái thêìy àûâng cûúâi nghe. Em tïn laâ Thanh Giang. - Tïn em hay vêåy maâ em noái buöìn cûúâi. http://ebooks. vdcmedia. com
 5. TRUYÏÅN NGÙÆN ÀOAÂN THAÅCH BIÏÌN 5 - Khöng phaãi vêåy. Em coá hoãi ba em tïn àoá nghôa laâ gò. Ba em noái àoá laâ tïn möåt doâng söng nhoã úã miïìn Trung, quï hûúng cuãa ba em. Em súå thêìy cûúâi vò trïn àúâi naây laâm gò coá "doâng söng xanh". Nhû söng Tiïìn àêy neâ, höm thò nûúác àuåc ngêìu höm thò nûúác àen thui, coá höm naâo nûúác trong xanh àêu. - Coá chûá. Höm naâo trúâi àeåp, em thûác dêåy thêåt súám seä thêëy doâng söng nûúác trong xanh. - Àêu coá ai mua veá söë luác thêåt súám maâ thêìy biïíu em thûác dêåy. Ngûúâi chuã quaán bûng tö huã tñu vaâ ly àaá chanh àùåt trïn baân. Trong khi cö beá ùn huã tñu, töi khuêëy àûúâng trong ly àaá chanh cuãa em. Sûác em thêåt khoãe, chó möåt loaáng em àaä ùn hïët tö huã tñu to àêìy. Em cêìm ly àaá chanh vaâ uöëng möåt húi hïët nûãa ly. Töi àöët möåt àiïëu thuöëc hoãi: - Em ài baán veá söë buöíi saáng, buöíi töëi, vêåy haâng ngaây em ài hoåc buöíi chiïìu aâ? Cö beá lùæc àêìu. - Em nghó hoåc röìi. - ÖÌ! Sao vêåy? - Em phaãi phuå giuáp ba maá nuöi ba em nhoã. - Em haäy cöë gùæng ài hoåc thïm lúáp àïm. - Em baán veá söë kiïëm chûa àuã tiïìn chúå cho gia àònh, tiïìn àêu maâ ài hoåc lúáp àïm. Töi ngêîm nghô möåt luác röìi noái: - Em haäy ài hoåc tiïëp ài. Haâng thaáng töi seä gûãi cho em möåt söë tiïìn àuã àïí traã hoåc phñ. - Nhûng... lûúng thêìy chûa àuã söëng maâ. - Töi coá ài daåy keâm Anh vùn nïn cuäng àuã söëng. Vêåy em àûâng ngaåi. http://ebooks. vdcmedia. com
 6. Àoaân Thaåch Biïìn 6 - Caám ún thêìy. Nhûng hoåc xong lúáp 12 em cuäng phaãi nghó hoåc phuå giuáp gia àònh. Vêåy em coá hoåc thïm möåt nùm cuäng chùèng àûúåc gò. - Hay em hoåc thïm möåt nghïì gò àoá nhû cùæt may chùèng haån. Khöng leä em ài baán veá söë hoaâi. Cö beá thúã daâi: - Em nhû doâng söng chïët. Noá àêu coá coân tröi túái biïín àûúåc maâ lo. Töi nhùn mùåt noái: - Sao laåi doâng söng chïët. Em laâ doâng söng xanh. Cö beá lùæc àêìu: - Ba em múái vïì thùm quï vaâ cho biïët doâng söng nhoã úã laâng em àaä khö caån vò qui hoaåch laâm thuãy lúåi àaä ruát hïët nûúác cuãa doâng söng. Doâng söng àoá khöng coân tröi di nûäa. Noá àaä chïët. Nhû em vêåy. - Em àûâng nghô ba laáp. Em vêîn söëng nhùn rùng àêy neâ. - Khöng phaãi vêåy àêu. Nhiïìu khi cêìm xêëp veá söë trong tay nhòn baån beâ àïën trûúâng, em coá caãm tûúãng mònh nhû doâng söng chïët. Cö beá cuái àêìu xuöëng röìi ngûúác lïn hoãi: - Bao giúâ thêìy vïì laåi Saâi Goân? - Hai giúâ chiïìu nay. Saáng mai töi phaãi ài daåy súám. Cö beá xoâe xêëp veá söë ra nhòn röìi em ruát möåt túâ àûa cho töi. - Em xin tùång thêìy. Töi xua tay. - Thöi, em haäy giûä lêëy maâ baán. Tûúáng töi dïî "truáng gioá" chûá khöng dïî truáng söë. - Thêìy chï quaâ em tùång cuãa em têìm thûúâng? Thêìy haäy àoåc hai söë cuöëi. Töi cêìm têëm veá söë, àoåc hai söë cuöëi röìi cûúâi noái: http://ebooks. vdcmedia. com
 7. TRUYÏÅN NGÙÆN ÀOAÂN THAÅCH BIÏÌN 7 - Em muöën töi àaánh àïì hai söë naây dïî truáng hún. - Khöng phaãi vêåy. Àêëy laâ tuöíi cuãa em. Töi chùèng hiïíu em muöën noái gò nhûng töi cuäng gêëp têëm veá söë laåi boã vaâo tuái vaâ noái: - Caám ún em. Trûúác khi vïì Saâi Goân, trûa nay töi muöën múâi em ùn cúm canh chua caá loác úã quaán cêy me. Chùæc em biïët quaán àoá. Cö beá gêåt àêìu. - Thêìy àúåi em àûúåc khöng? - Töi chó coá thïí àúåi em àïën 1 giúâ trûa. Sau àoá töi phaãi ra bïën xe àoâ vïì Saâi Goân. - Thêìy àúåi em lêu hún àûúåc khöng? Töi cûúâi. - Àúåi em baán hïët xêëp veá söë aâ? Nhû thïë chùæc töi phaãi nhõn àoái vïì Saâi Goân. Cö beá nhòn thùèng vaâo mùæt töi, noái: - Khöng phaãi vêåy. Haäy àúåi em àuã sûác tröi ài. Noái xong, cö beá cêìm xêëp veá söë bûúác ra khoãi quaán. Em chaåy bùng qua àûúâng, vaâo möåt quaán caâ phï àang àöng ngûúâi ngöìi. Töi nhòn theo em vaâ thêìm noái: Haäy tröi ài, doâng söng xanh nhoã beá. Haäy tröi ài. Nhûng coân töi? Töi coá giuáp àûúåc gò cho doâng söng êëy tröi ài hay chó àûáng yïn trïn búâ hoâ heát, thuác giuåc! http://ebooks. vdcmedia. com
 8. Àoaân Thaåch Biïìn 8 CHÚÂ ÀÚÅI MÖÅT TÒNH YÏU Ba thaáng heâ, khoaãng thúâi gian mú ûúác cuãa bêët cûá giaáo viïn naâo vò seä àûúåc cuöåc söëng thaãnh thúi. Khöng phaãi lo soaån giaáo aán. Khöng phaãi lo ài daåy àuáng giúâ giêëc. Nhû möåt ngöi nhaâ tûâ lêu bõ àoáng kñn vò chuã nhên bõ àau öëm hay ài vùæng, bêy giúâ nhûäng caánh cûãa àûúåc múã tung àoán chuã nhên trúã vïì, àoán aánh nùæng ban mai rûåc rúä, àoán nhûäng ngoån gioá àïm tûúi maát thöíi vaâo. Trong ba thaáng heâ, têm höìn vaâ haânh vi cuãa giaáo viïn cuäng àûúåc múã tung sau chñn thaáng bõ àoáng cûãa. Têët caã nhûäng ngûúâi baån giaáo viïn cuãa Kha àaä àûúåc söëng thaãnh thúi trong muâa heâ. Hoå àaä àûúåc trúã vïì quï nhaâ hay ài àïën möåt thaânh phöë khaác àïí nghó xaã húi, àïí àûúåc söëng tûå do khöng bõ nhûäng àöi mùæt doâm ngoá, phï phaán cuãa hoåc sinh vaâ caác phuå huynh. Tûúãng tûúång söëng úã möåt núi khöng bõ nhûäng àöi mùæt àoá theo doäi, thêåt sung sûúáng biïët bao. Nhûng Kha àaä khöng àûúåc sung sûúáng biïët bao. Khöng àûúåc söëng thaãnh thúi nhû caác baån trong ba thaáng heâ taåi thõ trêën naây. Kha phaãi úã laåi àïí daåy caác lúáp heâ hai buöíi saáng vaâ daåy thïm lúáp toaán ban àïm. Chaâng muöën daânh duåm möåt söë tiïìn àïí lo àaám hoãi ngûúâi yïu cuãa chaâng úã quï nhaâ vaâo dõp cuöëi nùm nay. Khöng coá naâng chùæc chaâng àaä theo thùçng baån daåy vùn ài rong chúi. Duâ cho bao tûã coá àoái, chaâng tin cuäng seä àûúåc söëng möåt thúâi gian thaãnh thúi vaâ thñch thuá. Nhûng vò naâng, vò nhûäng àoâi hoãi cuãa gia àònh naâng. Kha àaä phaãi tiïëp tuåc àoáng kñn nhûäng cûãa söí têm höìn trong ba thaáng heâ. Nhûäng lúáp toaán ban àïm, Kha daåy ngay úã cùn phoâng troå. Chaâng àaä phaãi khoá nhoåc giaãng giaãi nhûäng baâi toaán cho hoåc sinh hiïíu. Khöng phaãi nhûäng baâi toaán àoá quaá khoá hay hoåc sinh chêåm hiïíu maâ vò Kha biïët chñnh chaâng cuäng khöng thñch giaãi nhûäng baâi http://ebooks. vdcmedia. com
 9. TRUYÏÅN NGÙÆN ÀOAÂN THAÅCH BIÏÌN 9 toaán àoá möåt tñ naâo. Àêëy khöng phaãi laâ thúâi gian àïí giaãi nhûäng baâi toaán hònh hoåc, àaåi söë, hoáa hoåc. Àêëy laâ thúâi gian phaãi àûúåc daânh cho naâng. Cuâng naâng ài daåo chúi doåc theo búâ söng Hûúng trong àïm heâ noáng bûác. Cuâng nhau vaâo trong thaânh nöåi coá nhûäng cêy nhaän laá mûúát xanh vaâ hûúng hoa sen toãa ra thúm ngaát. Cuâng naâng vaâo ngöìi möåt quaán nûúác coá êm nhaåc dõu daâng vaâ ùn nhûäng ly cheâ haåt sen ngoåt lõm... Nhûng úã laåi chöën naây, Kha chó biïët cuâng hoåc troâ cùåm cuåi giaãi nhûäng baâi toaán khö khan, chaán ngùæt. Khi nghe nhûäng cêåu hoåc troâ hoãi: "Ba thaáng heâ, thêìy khöng vïì thùm nhaâ haã thêìy? Daåy nhiïìu vêåy thêìy khöng súå bïí phöíi sao thêìy?" Kha àaä phaãi boáp vuån cuåc phêën trong tay, àïí khoãi baåt tai chuáng vaâ möi chaâng àaä mñm chùåt àïí khoãi cau coá. Chuáng àêu coá biïët gò, chuáng coân vö tû. Chaâng nghô vêåy àïí xoa dõu cún giêån dûä. Coân naâng coá biïët gò khöng? Hay naâng cuäng vö tû? Thùæc mùæc naây àaä khiïën Kha nöíi àiïn àêåp vúä mêëy ly bia khi chaâng ngöìi uöëng möåt mònh trong cùn phoâng troå vùæng lùång sau nhûäng buöíi daåy àïm. Thêåt ra Kha khöng söëng cö àöåc khi phaãi úã laåi àêy ba thaáng heâ vò chaâng àaä coá nhûäng ngûúâi baån chên tònh úã àõa phûúng naây. Nhûng hoå chùèng giuáp àûúåc gò cho chaâng. Nhûäng chai bia cuäng chùèng giuáp gò àûúåc cho chaâng. Têët caã àïìu biïët chuyïån tònh cuãa chaâng vaâ naâng nhûng têët caã àïìu khöng hiïíu tònh yïu cuãa chaâng daânh cho naâng. Ngay caã thùçng baån daåy vùn úã cuâng phoâng (nay àaä ài xa) cuäng khöng hiïíu tònh yïu àoá. Hùæn àêu àaä yïu möåt cö gaái naâo bao giúâ àêu maâ hiïíu chaâng. Hùæn chó yïu cêy truác àaâo sau vûúân vaâ say sûa nhòn ngùæm nhûäng nuå hoa àoã höìng loáng laánh sûúng àïm heá núã möîi saáng nhû say sûa nhòn ngùæm àöi möi ngûúâi tònh móm cûúâi. Thêëy daáng veã si mï àiïn khuâng cuãa hùæn, àaä coá lêìn chaâng nöíi àiïn cêìm dao àõnh àöën cêy truác àaâo nïëu hùæn khöng àûáng öm chùåt göëc cêy che chúã cho nhûäng nuå hoa. Chaâng khöng yïu àûúng laäng maån lêím cêím nhû thùçng baån kyâ cuåc àoá. Tuy sinh ra úã möåt thaânh phöë thú möång nhûng Kha khöng yïu nhûäng àoáa hoa vúá vêín, chaâng yïu möåt cö gaái cuâng quï http://ebooks. vdcmedia. com
 10. Àoaân Thaåch Biïìn 10 hûúng vaâ dûå àõnh phaãi kïët hön bùçng àûúåc vúái naâng. "Tònh chó àeåp khi coân dang dúã". Caái "àeåp àoá chaâng xin daânh cho thùçng baån daåy vùn". Gia àònh naâng rêët giaâu, coá gian haâng lúán buön baán àuã thûá úã phöë chñnh. Coân gia àinh chaâng úã miïìn quï söëng nhúâ nhûäng vûúân cau tröí traái böën muâa. Àaám hoãi vaâ àaám cûúái cuãa chaâng khoãi phaãi lo vuå trêìu cau vò àaä coá sùén "cêy nhaâ laá vûúân" àuã biïëu cho ngaân ngûúâi. Chaâng chó coân lo mêëy thûá lónh kónh: rûúåu, traâ, baánh su sï, voâng, nhêîn, aáo cûúái, xe hoa... Mêëy thûá àoá tuy lónh kónh nhûng cuäng laâm chaâng àiïn caái àêìu. Caã hai gia àònh àïìu sùén saâng giuáp àúä chaâng mêëy thûá lónh kónh, sùén saâng àuâm boåc àúâi söëng vúå chöìng chaâng, nhûng Kha tûâ chöëi sûå giuáp àúä vaâ àuâm boåc àoá. Baâi hoåc àêìu tiïn chaâng hoåc àûúåc úã Àaåi hoåc Sû phaåm khöng phaãi laâ phûúng phaáp daåy döî hoåc sinh mau hiïíu maâ laâ yá thûác tûå lêåp. Chaâng muöën möåt gia àònh do chñnh tay chaâng taåo ra. Cûúái naâng xong chaâng seä thuï nhaâ cho hai ngûúâi úã röìi daânh duåm tiïìn mua nhaâ, röìi daânh duåm tiïìn cho nhûäng àûáa con, röìi daânh duåm tiïìn cho àuã thûá. Nhûng trûúác tiïn chaâng phaãi daânh duåm cho àaám hoãi naâng vò vêåy chaâng àaä úã laåi thõ trêën àïí daåy heâ. Kha khöng nhêån àûúåc laá thû naâo cuãa naâng trong suöët ba thaáng heâ. ÚÃ àêy, chaâng chó coá möåt àõa chó duy nhêët laâ ngöi trûúâng chaâng daåy. Ba thaáng heâ trûúâng àoáng cûãa nhûäng giêëy túâ cöng vùn àïìu àûúåc trûåc tiïëp chuyïín bùçng tay tûâ Phoâng Giaáo duåc àïën trûúâng, coân nhûäng thû tûâ riïng chùèng thïí gûãi àïën vò khöng coá ngûúâi ài nhêån. Kha coá thïí mûúån àõa chó cuãa möåt ngûúâi baån àõa phûúng àïí cho naâng gûãi thû nhûng chaâng súå nhûäng laá thû cuãa naâng gûãi cho chaâng trong dõp heâ seä khiïën chaâng khöng coân can àaãm úã laåi àêy. Nhòn nhûäng con dêëu bûu àiïån mang tïn quï hûúng mïën yïu vaâ àoåc nhûäng doâng chûä maãnh mai naâng viïët, Kha daám coá quyïët àõnh trúã vïì quï nhaâ gùåp naâng ngay cho búát nhúá nhung. Trúã vïì quï nhaâ, boã daåy cours laâm sao chaâng coân coá thïí daânh duåm àuã tiïìn ài hoãi naâng? Muâa heâ àaä chêëm dûát. Kha nön noáng chúâi àúåi ngaây khai giaãng niïn hoåc múái àïí àûúåc nhên thû naâng. Caách möåt tuêìn trûúác ngaây http://ebooks. vdcmedia. com
 11. TRUYÏÅN NGÙÆN ÀOAÂN THAÅCH BIÏÌN 11 khai giaãng. Kha àaä gûãi cho naâng möåt laá thû baão àaãm àïí naâng biïët dûå tñnh cuãa chaâng àaä thaânh. Chaâng àaä daânh àuã tiïìn cho àaám hoãi. Naâng haäy gûãi thû traã lúâi cho chaâng biïët yá kiïën gêëp qua àõa chó nhaâ trûúâng. Ngaây khai giaãng àïën, Kha vöåi vaä àïën trûúâng nhûng chaâng chùèng nhêån àûúåc laá thû naâo. Nhòn caác cö cêåu hoåc sinh vui veã cûúâi àuâa vúái baån beâ sau nhûäng ngaây heâ taåm biïåt, Kha àaä buöìn cho hoaân caãnh cuãa mònh! Àiïìu chaâng nön noáng àúåi chúâ úã niïn hoåc múái àaä khöng àïën. Chaâng tûå hoãi phaãi chùng naâng àaä ài lêëy chöìng trong muâa heâ vûâa qua? ÖÌ, àêu coá chuyïån laå luâng àoá àûúåc. Naâng phaãi chúâ mònh chûá. Mònh àaä trung thaânh vúái naâng vêåy naâng bùæt buöåc cuäng phaãi trung thaânh vúái mònh. Hay naâng àaä bõ bïånh cuám nïn chùèng thïí viïët thû traã lúâi? Giaã thuyïët naây coá thïí tin àûúåc vò úã quï hûúng chaâng muâa naây mûa nùæng bêët thûúâng vaâ ai cuäng coá thïí mùæc bïånh cuám - chaâng lêím bêím - chûá naâng àûâng mùæc bïånh nön noáng lêëy chöìng. Nûãa thaáng sau ngaây khai giaãng àaä tröi qua. Kha àaä gûãi cho naâng hai laá thû baão àaãm nhûng vêîn khöng thêëy höìi êm. Böë khó ngûúâi yïu! Chaâng lêím bêím khi ngöìi möåt mònh trong phoâng giaáo viïn àúåi giúâ daåy. Àöåt nhiïn Kha bêåt cûúâi, chaâng nghô chaâng àaä thöët ra hai tiïëng "Böë khó" kyâ quùåc möåt caách vö thûác vaâ chùèng hiïíu chuáng coá nghôa gò? Thùçng baån daåy vùn luön miïång thöët ra hai tiïëng àoá vaâ chaâng khöng ngúâ chuáng àaä xêm nhêåp vaâo àêìu oác chaâng luác naâo khöng hay. Böë khó àêìu oác! Kha lêím bêím khi queåt diïm chêm möåt àiïëu thuöëc. Hai giúâ àêìu buöíi saáng nay thêåt naãn. Kha chùèng daåy àûúåc gò, coá möåt baâi toaán nhoã maâ chaâng giaãi ba lêìn vêîn sai khiïën caã lúáp cûúâi öì. Àêìu oác chaâng bay böíng àêu àêu vaâ chaâng àaä chúâ àúåi tiïëng keãng baáo hiïåu giúâ ra chúi ngay khi múái bûúác chên vaâo lúáp. Röìi tiïëng keãng chúâ àúåi àaä vang lïn. Kha beã àöi cuåc phêën àang viïët neám xuöëng buåc göî nhû ngûúâi truát khoãi gaánh nùång trïn vai. Chaâng cöë núã möåt nuå cûúâi chaâo hoåc sinh vaâ àõnh noái vaâi lúâi xin löîi nhûng chùèng thïí heá möi, chaâng àaânh lùæc àêìu bûúác ra khoãi lúáp. Mong caác em seä http://ebooks. vdcmedia. com
 12. Àoaân Thaåch Biïìn 12 hiïíu vaâ thöng caãm cho töi. Mong caác em seä hiïíu khi caác em cuäng nön noáng chúâ àúåi möåt caái gò... Phoâng giaáo viïn àaä coá mùåt nhûäng cö giaáo mùåc aáo daâi àuã maâu ngöìi noái chuyïån "thiïn trúâi àõa àêët" vúái caác öng giaáo. Kha roát ly nûúác traâ uöëng möåt húi röìi keáo ghïë ngöìi dûåa lûng vaâo tûúâng. Chaâng muöën nguã möåt giêëc ngùæn - chó nùm phuát thöi - cuäng àuã giuáp chaâng khoãe khoùæn daåy nhûäng giúâ kïë tiïëp. Khöí nöîi nhûäng tiïëng troâ chuyïån cûúâi àuâa cuãa caác võ àöìng nghiïåp vang lïn nhû bêìy kiïën lêìm lò boâ vaâo tai, khiïën Kha khöng chúåp mùæt àûúåc. "Thêìy coá thû". Kha tónh ngûúâi, ngöìi thùèng dêåy noái caám ún baác baão vïå khi àûa tay nhêån laá thû. Chùæc laâ thû cuãa naâng röìi, ñt ra naâng cuäng àuã thöng minh àïí hiïíu rùçng mònh àang nön noáng àúåi thû cuãa naâng chûá. Chùèng thêëy tïn ngûúâi gûãi àïì ngoaâi bò thû, nhûng nhòn neát chûä Kha cuäng biïët àêy khöng phaãi laâ thû cuãa naâng. Chaâng thúã daâi, vêåy mònh àaä mûâng huåt. Khöng phaãi thû cuãa naâng thò thû cuãa ai ài nûäa chaâng cuäng muöën quùng vaâo soåt raác. Nhòn kyä neát chûä Kha nhêån ra thû cuãa thùçng baån daåy vùn. Chaâng khöng muöën àoåc thû cuãa thùçng baån kyâ cuåc laâm gò, chaâng chó muöën nguã nhûng nhûäng tiïëng cûúâi àuâa vêîn tiïëp tuåc vang lïn. Thöi thò àoåc thû xem hùæn viïët gò. Hùæn laâ giaáo viïn daåy vùn biïët àêu vùn cuãa hùæn seä giuáp mònh nguã àûúåc. Kha, Maây noái vúái Öng Hiïåu trûúãng tao chûa thïí àïën trûúâng ngay àûúåc. Vò bõ xe àuång gaäy chên, coân àang boá böåt. Nhû thïë, tao chûa thïí tiïëp tuåc ài daåy àûúåc, duâ luác naây rêët muöën ài daåy sau ba thaáng heâ rong chúi. Haäy chõu khoá thay tao tûúái nûúác, bùæt sêu úã cêy truác àaâo möîi ngaây. Haäy chõu khoá queát doån phoâng saåch seä. Haäy chõu khoá giûä vûäng niïìm tin thïë naâo röìi tao cuäng seä trúã vïì. TH. Böë khó thùçng baån vùn! Kha ruãa thêìm vaâ xeá laá thû neám vaâo soåt raác. Viïët vùn nhû thïë khöng hiïíu sao hùæn laåi àûúåc ngûúâi ta http://ebooks. vdcmedia. com
 13. TRUYÏÅN NGÙÆN ÀOAÂN THAÅCH BIÏÌN 13 xuêët baãn cho möåt têåp truyïån ngùæn! Vùn chûúng gò chó khiïën mònh mêët nguã. Chùèng coân kiïn nhêîn àúåi thû cuãa naâng, àïm nay Kha àaä àem hïët söë tiïìn daânh duåm àûúåc nhúâ daåy thïm ba thaáng heâ ra àaäi baån beâ nhêåu. Möåt bûäa tiïåc linh àònh mûâng ngûúâi hïët lo àúåi chúâ: gaâ quay, chim cu quay, heo quay, võt quay, àuã thûá quay cöång thïm nhûäng chai rûúåu Johnny "ài böå" àaä giuáp Kha coá nhûäng trêån cûúâi ha ha. Bûäa tiïåc taân, baån beâ ra vïì hïët, Kha vêîn coân ngöìi nhêm nhi möåt àuâi gaâ quay vúái ly rûúåu vaâng oáng aánh trong cùn phoâng troå vùæng lùång vaâ bïì böån nhûäng àöì nhêåu trïn nïìn xi mùng. Chaâng àaä daåy hoåc troâ tó troång cuãa rûúåu laâ 0,8 gram nhûng khöng hiïíu sao noá laåi laâm àêìu chaâng nùång chònh chõch. Phaãi chùng tó troång àñch thûåc cuãa rûúåu laâ möåt têën? Kha lùæc lùæc caái àêìu muöën noá vùng ra khoãi cöí cho nheå ngûúâi, nhûng caái àêìu vêîn baám chùåt vaâo cöí chaâng. Chùèng biïët gò hún Kha àûáng dêåy tòm giêëy viïët thû. Phaãi viïët cho naâng möåt laá thû nûäa - chaâng nghô - khöng biïët àêy laâ laá thû thûá mêëy mònh gûãi cho naâng maâ naâng khöng theâm traã lúâi nhûng thêy kïå haäy viïët thïm cho naâng möåt laá thû cuöëi cuâng nûäa. Kha boác möåt túâ lõch vaâ viïët úã phña sau àïí khoãi mêët cöng ghi ngaây thaáng. Duâ say khûúát nhûng chaâng vêîn àuã tónh taáo àïí queåt diïm chêm möåt àiïëu thuöëc vaâ viïët: Naây ngûúâi anh yïu. Chùæc em nghô em laâ meå anh nïn anh coá böín phêån phaãi viïët thû vêën an em àïìu àïìu phaãi khöng? Hay taåi luác naây giêëy àùæt, mûåc àùæt, tem àùæt nïn em "thùæt lûng buöåc buång giûä eo" khöng viïët thû traã lúâi? Chùæc em cuäng biïët, yïu nhau àêu phaãi laâ laâm cha meå nhau maâ chó àûúåc quyïìn laâm cha meå nhûäng àûáa con cuãa nhau maâ thöi. Nhûng chuáng ta àêu àaä coá àûáa con naâo vêåy chuáng ta chó laâ ngûúâi tònh cuãa nhau. Laâ ngûúâi tònh thò phaãi chõu khoá viïët thû hoãi thùm sûác khoãe nhau, chûá àêu coá thïí lú laâ nhû em chùèng cêìn biïët anh söëng chïët nhû thïë naâo trong ba thaáng heâ xa caách. http://ebooks. vdcmedia. com
 14. Àoaân Thaåch Biïìn 14 Vò vêåy, anh rêët buöìn maâ baáo tin cho em biïët, àaám hoãi em àaä àûúåc anh sûãa àöíi thaânh "àaám nhêåu" vúái baån beâ. Mong rùçng húi rûúåu seä maäi maäi úã trong tim anh nhû hònh boáng em. KHA. Chùèng theâm àoåc laá thû àïí sûãa löîi chñnh taã, Kha gêëp túâ lõch boã vaâo bò thû maâu xanh coá sùén tem vaâ daán laåi. Chaâng biïët khi àoåc xong thû naây, naâng seä chûãi ruãa chaâng laâ ngûúâi vö hoåc, mêët daåy, du cön vaâ nhiïìu thûá nûäa. Nhûng têët caã nhûäng tiïëng chûãi àoá khöng laâm chaâng buöìn. Chaâng chó thêåt sûå buöìn vaâ hiïíu rùçng úã kiïëp naây hay triïåu triïåu kiïëp sau naâng cuäng khöng coá àuã thöng minh àïí hiïíu rùçng chaâng tha thiïët yïu naâng... Chó coá Chuáa múái biïët àûúåc tònh yïu cuãa chaâng daânh cho naâng. Nhûng Chuáa laâ ngûúâi quaá nghiïm trang, chùæc Ngaâi chùèng bao giúâ theâm "maách leão" tònh yïu cuãa chaâng cho naâng biïët. Kha cöë gùæng àûáng thùèng ngûúâi röìi loaång choaång bûúác ra khoãi nhaâ ài boã thû vaâo möåt thuâng thû àùåt trûúác Bûu àiïån quêån úã cuöëi phöë. Chaâng phaãi ài boã thû ngay luác naây nïëu khöng ngaây mai chaâng seä khöng coân hûáng thuá ài gûãi thû nûäa. Trúâi múái mûa buöíi chiïìu. Khöng khñ maát meã nhûng àêìu oác Kha vêîn noáng bûâng. Àïm töëi àen. Nhûäng ngöi nhaâ quanh cùn phoâng chaâng troå àïìu àaä tùæt àeân. Kha nghiïng ngaä bûúác ài khöng coân nhêån ra phûúng hûúáng chiïëc cöíng sún xanh àoáng kñn nùçm úã àêu. Thònh lònh chaâng àêm sêìm vaâo möåt göëc cêy ngaä nhoaâi xuöëng àêët, nhûäng gioåt mûa coân àoång trïn laá rúi túái têëp xuöëng mùåt chaâng maát laånh. Kha tónh dêìn, chaâng àûa tay quúâ quaång trïn mùåt àêët ûúát àïí tòm laá thû àaánh rúi vaâ chaâng chó bùæt gùåp nhûäng àoáa hoa truác àaâo rúi ruång. Chaâng giêån dûä voâ naát möåt àoáa hoa trong tay vaâ Chuáa úi nïëu coá thùçng baån daåy vùn úã àêy chùæc hùæn seä cûúâi chaâng bïí buång, khi hùæn nhêån ra chaâng àang khoác. http://ebooks. vdcmedia. com
 15. TRUYÏÅN NGÙÆN ÀOAÂN THAÅCH BIÏÌN 15 ÀÊU PHAÃI CAÁI GÒ CUÄNG MONG MANH Möîi chiïìu tan súã ra, töi àïìu ài böå àïën chúå huyïån xêy cêët úã gêìn búâ biïín, gheá mua thûåc phêím cho bûäa ùn töëi, trûúác khi trúã vïì nhaâ. Bûäa ùn trûa vò thò giúâ eo heåp, töi thûúâng ùn vöåi vaä möåt dôa cúm úã quaán gêìn súã, röìi trúã vaâo cùn phoâng ngöìi ngaã lûng úã ghïë dûåa nguã möåt giêëc ngùæn, trûúác khi laâm viïåc laåi vaâo luác möåt giúâ. Bûäa ùn töëi, töi thñch tûå tay mònh laâm lêëy hún laâ ài ùn cúm ngoaâi. Ngûúâi dên úã àêy thûúâng nêëu caác moán ùn bùçng caá biïín boã thêåt nhiïìu úát. Nhûäng moán ùn nhû thïë chùèng húåp vúái bïånh gan cuãa töi. Buöíi chiïìu nay khi àïën chúå, töi ngaåc nhiïn thêëy möåt àöëng bùæp caãi baây baán úã ngoaâi sên caát. Thûåc phêím naây vöën laâ thûá töi bõ boá buöåc phaãi ûa thñch vò noá cêìn thiïët cho laá gan truåc trùåc. Möîi khi àïën chúå, töi phaãi àïën haâng rau tòm noá trûúác nhêët röìi múái àïën haâng thõt vaâ chùèng bao giúâ töi bûúác chên àïën haâng caá biïín. ÚÃ chúå naây, bùæp caãi baán rêët àùæt, àùæt vò phaãi chuyïn chúã tûâ Àaâ Laåt xuöëng, thûúâng thûúâng möåt kyá bùæp caãi giaá tûâ ba àïën böën trùm àöìng. Vêåy maâ chiïìu naây, khi ài ngang qua àöëng bùæp caãi xanh tûúi, töi àaä nghe cö beá rao "Trùm àöìng möåt bùæp caãi àêy". Töi khöng hiïíu cö beá noái thêåt hay mònh nghe lêìm. Nhûäng ngûúâi baán rau úã chúå naây, töi àïìu quen mùåt (nïëu khöng quen mùåt thò sûác mêëy maâ hoå daám baán thiïëu cho töi möîi khi töi keåt tiïìn), nhûng cö beá àêy tröng laå hoùæc. ÚÃ xûá nùæng choái chang naây maâ em vêîn mùåc aáo len, thïë múái kyâ. Töi àûáng sûäng nhòn em möåt laát vaâ cö beá cêët tiïëng múâi: - Dõp may hiïëm coá. Öng mua bùæp caãi ài, giaá reã rïì. Töi noái: - Chùæc bùæp caãi naây hû nïn em múái baán giaá reã rïì chûá gò? Cö beá cuái xuöëng lêëy möåt bùæp caãi àûa cho töi. http://ebooks. vdcmedia. com
 16. Àoaân Thaåch Biïìn 16 - Öng xem naây. Coân tûúi nguyïn, múái àem úã Àaâ Laåt xuöëng maâ. Töi cêìm lêëy bùæp caãi, lêåt lúáp laá xanh bao bïn ngoaâi, bïn trong nhûäng laá caãi trùæng noän cuöën chùåt chùèng coá dêëu vïët hû thöëi naâo, noá thêåt tûúi àuáng nhû cö beá noái. Bùæp caãi nùång gêìn hai kyá. Töi hoãi cö beá: - Bao nhiïu àêy? - Em baán giaá àöìng haång, möåt trùm möåt cêy. Àïí chûáng toã mònh cuäng laâ ngûúâi raânh chuyïån buön baán, töi noái: - Thöi taám chuåc ài. Cö beá lùæc àêìu. - Möåt trùm laâ reã röìi, ngaây thûúâng öng phaãi mua ba trùm laâ ñt. - Thöi chñn chuåc ài. Töi seä mua möåt cêy rûúäi. - Em khöng baán möåt cêy rûúäi. Cûá möåt trùm möåt cêy, giaá nhêët àõnh. - Thöi chñn lùm ài. Em baán khöng. - Trúâi àêët úi! Öng kyâ keâo traã giaá coân hún àaân baâ. Böå öng súå mua húá vïì vúå öng la haã? - Khöng. Töi súå mua húá em seä cûúâi töi ngu. Cö beá bêåt cûúâi. - Öng cûá mua möåt trùm möåt cêy ài. Em khöng cûúâi öng ngu àêu. - Vêåy chûá em vûâa cûúâi caái gò vêåy? - Em cûúâi öng thêåt thaâ. Em khuyïn öng nïn mua hai ba cêy àïí daânh. Ngaây mai seä khöng coân bùæp caãi reã nhû höm nay. Töi "thêåt thaâ" hoãi: - Taåi sao vêåy? Cö beá chúáp mùæt noái: http://ebooks. vdcmedia. com
 17. TRUYÏÅN NGÙÆN ÀOAÂN THAÅCH BIÏÌN 17 - Ba em chúã möåt xe bùæp caãi, àõnh àem vaâo Saâi Goân baán; nûãa àûúâng xe hû, ba em phaãi chúã vaâo àêy baán giaá reã. Nhûng ba em àaä ài thuï xe khaác, vò vêåy em noái ngaây mai giaá bùæp caãi seä àùæt. Nghe cö beá giaãi thñch xong, töi noái: - Vêåy em baán cho töi nùm bùæp caãi. Cö beá ài voâng quanh àöëng bùæp caãi, búái tòm nhûäng cêy khaá lúán, röìi em lêëy dêy cöåt chuáng laåi àûa cho töi. - Em àaä lûåa cho öng nhûäng bùæp caãi chùæc nhêët. Vò àaä tûå giúái haån, möîi ngaây chó àûúåc chi tiïu ba trùm tiïìn chúå; nïn mua bùæp caãi xong, töi khoãi mêët cöng ài àïën haâng thõt hay bêët cûá haâng naâo khaác. Bûäa ùn töëi àoá, töi àaä ùn bùæp caãi trûâ cúm, rêët may, bùæp caãi khöng laâm töi àau buång phaãi thûác giêëc vaâo luác nûãa àïm. Buöíi chiïìu höm sau ài chúå, töi thêëy cö beá vêîn coân àûáng baán bùæp caãi. Em vêîn mùåc chiïëc ao len xanh daâi tay, duâ cho trúâi nùæng gùæt. Mùåc aáo len coá leä laâ thoái quen cuãa dên Àaâ Laåt, nïn hoå ñt khi chõu rúâi boã. Khi töi àïën gêìn, nghe em rao: "Àaåi haå giaá. Hai trùm àöìng ba bùæp caãi àêy". Töi laåi tûå hoãi, cö beá noái thêåt hay mònh nghe lêìm. Thêëy töi, em noái: - Múâi öng mua bùæp caãi. - Mua gò nûäa. Höm qua töi àaä mua nùm bùæp caãi röìi. - Öng nïn mua thïm. Höm nay giaá reã hún höm qua. Nghe cö beá liïën laáu, töi nöíi suâng naåt: - Sao höm qua em noái giaá höm nay seä àùæt hún. - Em àêu coá ngúâ, ba em chûa thuï àûúåc xe chúã bùæp caãi vaâo Saâi Goân. Höm nay em bõ bùæt buöåc phaãi baán giaá reã, vò xûá noáng bùæp caãi mau hû. Töi thúã daâi: - Vêåy laâ töi àaä bõ húá röìi, em coá cûúâi töi ngu? - Khöng. Vò em cuäng àaä bõ húá. http://ebooks. vdcmedia. com
 18. Àoaân Thaåch Biïìn 18 - Em húá caái gò? - Caãm tònh daânh cho öng. - Daânh cho töi? - Phaãi. Em tûúãng öng thöng caãm seä khöng kyâ keâo vïì chuyïån mua bùæp caãi vúái giaá àùæt. Naâo ngúâ... Cö beá boã lûãng cêu noái, thúã daâi, röìi ngoaãnh mùåt rêìu rêìu nhòn ài núi khaác. Tiïëng thúã daâi cuãa ngûúâi lúán thêåt àaáng gheát nhû löëp xe xò húi. Nhûng tiïëng thúã daâi cuãa mêëy cö nhoã nhû ngoån gioá muâa Thu nghe thêåt thï lûúng vaâ traái tim töi, möåt chiïëc laá vaâng uáa, traánh sao khoãi rung àöång. Töi vöåi noái: - Naây nhoã, töi thöng caãm vúái em röìi. Höm nay töi mua thïm ba bùæp caãi nûäa. Cö beá quay nhòn töi cûúâi. - Àïí em lûåa cho öng ba bùæp caãi chùæc nhêët. - Höm qua em àaä lûåa cho töi nùm bùæp caãi chùæc nhêët röìi, coân àêu bùæp caãi chùæc nhêët nûäa. - Em vêîn coân nhûäng bùæp caãi chùæc nhêët daânh cho öng chiïìu nay. Biïët mònh bõ cö beá lûâa, nhûng töi chó cûúâi trûâ. Nïëu möåt baâ giaâ noái vúái töi nhû vêåy, chùæc töi seä giaãng "moran" cho baâ nghe àiïëc con raáy, nhûng vúái möåt cö beá töi àaânh nñn thinh. Chùèng bao giúâ töi thñch caäi tay àöi vúái möåt cö beá. Giaânh giêåt "thùæng lúåi" vúái möåt ngûúâi nhoã tuöíi hún mònh, naâo coá thñch thuá gò. Khi cö beá àûa cho töi ba bùæp caãi àaä àûúåc cöåt dêy cho cêín thêån, töi hoãi: - Naây nhoã, bêy giúâ gia àònh em úã àêu? - Gia àònh em ùn nguã luön trïn xe, àêåu úã khoaãng sên tröëng trûúác raåp haát. - Töi cuäng úã gêìn àoá. Töëi nay em raãnh khöng? - Öng àõnh múâi em ài xem caãi lûúng? http://ebooks. vdcmedia. com
 19. TRUYÏÅN NGÙÆN ÀOAÂN THAÅCH BIÏÌN 19 - Em thñch caãi lûúng? - Thñch lùæm. Em xin ba hoaâi nhûng ba khöng cho ài xem. - Vêåy töëi nay töi seä àïën xin pheáp cho em ài xem. Cö beá reo lïn. - Öng hûáa chùæc nghe. Töi cûúâi. - Chùæc nhû bùæp caãi cuãa em. Sau khi rûãa baát àuäa xong, àuáng baãy giúâ, töi ài böå àïën raåp caãi lûúng. Muâa heâ úã àêy ban ngaây trúâi rêët khoá chõu, chùèng ai muöën ra ngoaâi àûúâng, vò nùæng chiïëu raát da mùåt, laåi thïm nhûäng ngoån gioá thöíi caát aâo vaâo mùæt nhùæm khöng kõp. Nhûng àïm àïën, gioá tûâ biïín thöíi vaâo mang theo húi nûúác, khiïën ngûúâi ta thêëy dïî chõu hún khi rúâi khoãi nhaâ. Trïn vóa heâ àöng ngûúâi qua laåi, hoå ài mua sùæm vêåt duång hay ài xem haát. Àa söë dên úã àêy rêët mï caãi lûúng, nhûng chùèng mêëy khi àûúåc xem têån mùæt, hoå chó àûúåc nghe caác vúã tuöìng truyïìn thanh hay trïn nhûäng chuyïën xe àoâ múã nhaåc caãi lûúng oang oang cêu khaách. Vò vêåy möîi khi coá àoaân caãi lûúng vïì huyïån haát, con phöë nhöån nhõp hùèn lïn. Töi ài thùèng ra sên caát röång trûúác raåp haát. Coá khoaãng chuåc chiïëc xe haâng àêåu núi àêy. Khöng biïët gia àònh cö beá úã xe naâo, töi ài voâng quanh tòm kiïëm. Chúåt coá tiïëng kïu: - Chaâo öng. Töi ngêíng àêìu nhòn lïn. Cö beá àang ngöìi vúái hai em nhoã trïn möåt mui xe vaâ em àûa tay vêîy. Töi àûa tay vêîy laåi. Cö beá baám vaâo möåt chiïëc thang nhoã leo xuöëng. Vêîn mùåc chiïëc aáo len maâu xanh daâi tay. Cö beá àûáng trûúác mùåt töi àûa tay vuöët laåi maái toác. - Em àúåi öng tûâ saáu giúâ. Töi giaãi thñch: - Töi phaãi nêëu cúm vaâ rûãa cheán baát xong múái ài àûúåc. - Vúå öng àau aâ? - Töi chûa hên haånh gùåp baâ êëy úã àúâi naây. http://ebooks. vdcmedia. com
 20. Àoaân Thaåch Biïìn 20 - Trúâi àêët! Vêåy öng mua bùæp caãi laâm gò maâ nhiïìu quaá vêåy. Böå öng coá nuöi heo haã? - Nïëu coá nuöi heo, töi seä saåt nghiïåp. Töi nuöi töi coân öëm nhaách thïë naây, nuöi heo baán ai mua. Cö beá cûúâi, chó dûúái chên töi. - Taåi öng lo chùm soác caái boáng cuãa öng nhiïìu quaá. Öng thêëy khöng, noá mêåp hún öng. Töi cûúâi noái: - Ba em àêu, àïí töi xin pheáp öng cho em ài xem caãi lûúng. Hoå sùæp trònh diïîn röìi. Cö beá goåi lúán vaâo khoang xe: - Böë úi, coá öng khaách mua bùæp caãi. Tûâ trong khoang xe töëi om, möåt ngûúâi àaân öng mùåc aáo veát súân cuä bûúác ra. Àûáng úã thaânh xe, öng hoãi töi: - Öng muöën mua só bùæp caãi? Cö beá xua tay. - Con baán cho öng êëy nhiïìu úã chúå röìi, öng êëy àïën àïí... Cö beá quay sang töi: - Àïí laâm gò öng noái ài. Ngûúâi àaân öng tûâ thaânh xe nhaãy xuöëng bùæt tay töi. - Cêåu laâm viïåc úã huyïån? - Daå phaãi. Bêy giúâ töi múái nhêån ra ngûúâi àaân öng naây buöíi saáng töi àaä gùåp úã vùn phoâng haânh chaánh huyïån. Öng àïën xin pheáp thuï xe chúã bùæp caãi vaâo Saâi Goân. Töi àaä giuáp öng coá giêëy pheáp súám. Töi khöng ngúâ öng laâ ba cö beá. Töi noái: - Baác thuï àûúåc xe chúã bùæp caãi chûa? - Caám ún cêåu. Àûúåc röìi, böën giúâ saáng xe chúã bùæp caãi seä chaåy. Coân chuáng töi úã laåi sûãa xe xong vaâo sau. http://ebooks. vdcmedia. com
502484