Trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 77 | FileSize: 0.44 M | File type: PDF
of x

Trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh. Dưới đây là 514 câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, mời các bạn tham khảo tài liệu để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này, từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh sắp tới. Tài liệu hữu ích với các bạn đang học và chuẩn bị thi môn học này.. Giống những thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/trac-nghiem-mon-tu-tuong-ho-chi-minh-xp21tq.html

Nội dung


PhÇn V t− t−ëng hå chÝ minh A - c©u hái tr¾c nghiÖm C©u 1. Th©n phô Hå ChÝ Minh lμ NguyÔn Sinh S¾c. ¤ng sinh n¨m nμo? a. 1860 c. 1863 b. 1862 d. 1883 C©u 2. Th©n mÉu Hå ChÝ Minh lμ Hoμng ThÞ Loan. Bμ sinh n¨m nμo? a. 1 865 c. 1868 b. 1866 d. 1870 C©u 3. HuyÖn B×nh Khª, n¬i Cô NguyÔn Sinh S¾c, th©n phô Hå ChÝ Minh cã thêi kú lμm tri huyÖn thuéc tØnh nμo? a. Qu¶ng Nam b. Qu¶ng Ng·i c. B×nh §Þnh d. Phan ThiÕt C©u 4. Th©n phô cña Hå ChÝ Minh lμ NguyÔn Sinh S¾c, cô mÊt vμo n¨m nμo? a. 1919 c. 1939 b. 1929 d. 1949 C©u 5. Th©n phô Hå ChÝ Minh lμ NguyÔn Sinh S¾c, Cô qua ®êi t¹i ®©u? a. Long Xuyªn b. An Giang c. §ång Nai d. Cao L·nh C©u 6. Th©n mÉu Hå ChÝ Minh lμ bμ Hoμng ThÞ Loan, bμ mÊt n¨m nμo? a. 1891 c. 1911 b. 1901 d. 1921 C©u 7. Th©n mÉu Hå ChÝ Minh lμ bμ Hoμng ThÞ Loan, bμ mÊt ë ®©u? a. NghÖ An b. Hμ TÜnh c. HuÕ d. B×nh §Þnh C©u 8. Th©n mÉu HåChÝ Minh lμ bμ Hoμng ThÞ Loan, bμ sinh ®−îc mÊy ng−êi con? a. Mét c. Ba b. Hai d. Bèn 357 C©u 9. NguyÔn Sinh Cung (Hå ChÝ Minh) ®Õn HuÕ lÇn thø nhÊt vμo n¨m nμo? a. 1895 c 1898 b. 1896 d. 1901 C©u 10. Th©n phô NguyÔn Sinh S¾c lμm lÔ “vμo lμng” cho Sinh Cung víi tªn míi lμ NguyÔn TÊt Thμnh vμo thêi gian nμo? a. N¨m 1890 b. N¨m 1901 c. N¨m 1902 d. N¨m 1911 C©u 11. NguyÔn TÊt Thμnh ®Õn HuÕ lÇn thø 2 n¨m nμo? a. 1904 c. 1906 b. 1905 d. 1908 C©u 12. Ng−êi thÇy gi¸o ®Çu tiªn cña NguyÔn TÊt Thμnh lμ ai? a. V−¬ng Thóc QuÝ b. NguyÔn Sinh S¾c c. TrÇn TÊn d. Phan Béi Ch©u C©u 13. NguyÔn TÊt Thμnh vμo häc tr−êng Ph¸p-ViÖt §«ng Ba n¨m nμo? a. 9/1905 b. 9/1906 c. 9/1907 d. 9/1908 C©u 14. NguyÔn TÊt Thμnh häc t¹i tr−êng Quèc häc HuÕ n¨m häc nμo? a. N¨m häc 1905-1906 b. N¨m häc 1906-1907 c. N¨m häc 1907-1908 d. N¨m häc 1911-1912 C©u 15. NguyÔn TÊt Thμnh lÇn ®Çu tiªn tiÕp xóc víi khÈu hiÖu: “Tù do- B×nh ®¼ng-B¸c ¸i” vμo n¨m nμo? a. 1904 c. 1908 b. 1905 d. 1917 C©u 16. NguyÔn TÊt Thμnh ®· tham dù cuéc biÓu t×nh chèng thuÕ cña n«ng d©n tØnh Thõa Thiªn vμo thêi gian nμo? a. 5/1905 b. 5/1906 c. 5/1908 d. 5/1911 C©u 17. NguyÔn TÊt Thμnh ®Õn Quy Nh¬n häc thªm tiÕng Ph¸p tõ thêi gian nμo? a. 9/1907 b. 9/1909 c. 9/1911 d. 9/1912 C©u 18. NguyÔn TÊt Thμnh d¹y häc ë tr−êng Dôc Thanh thêi gian nμo? a. 9/1908 ®Õn 9/1909 b. 9/1910 ®Õn 2/1911 358 c. 9/1910 ®Õn 4/1911 d. 9/1910 ®Õn 5/1911 C©u 19. NguyÔn TÊt Thμnh b¾t ®Çu lμm viÖc trªn tμu Amiran Latus¬ T¬rªvin (Amiral Latouche TrÐvill) ®ang cËp bÕn Nhμ Rång Sμi Gßn ®Ó lÊy hμng vμ ®ãn kh¸ch ®i M¸c-x©y khi nμo? a. 1/6/1911 b. 3/6/1911 c. 4/6/1911 d. 5/6/1911 C©u 20. NguyÔn TÊt Thμnh ra ®i t×m ®−êng cøu n−íc t¹i bÕn c¶ng Nhμ Rång Sμi Gßn vμo thêi gian nμo? a. 6/5/1911 b. 2/6/1911 c. 4/6/1911 d. 5/6/1911 C©u 21. NguyÔn TÊt Thμnh lóc ra ®i t×m ®−êng cøu n−íc bao nhiªu tuæi? a. 19 tuæi b. 20 tuæi c. 21 tuæi d. 24 tuæi C©u 22. NguyÔn TÊt Thμnh lÇn ®Çu ®Æt ch©n lªn ®Êt Ph¸p lμ ngμy, th¸ng, n¨m nμo? a. 30/6/1911 b. 6/7/1911 c. 5/7/1911 d. 15/7/1911 C©u 23. NguyÔn TÊt Thμnh nãi: "T«i muèn ®i ra ngoμi xem n−íc Ph¸p vμ c¸c n−íc kh¸c lμm nh− thÕ nμo, t«i sÏ trë vÒ gióp ®ång bμo chóng ta". C©u nãi ®ã vμo thêi gian nμo? a. 6/1909 b. 7/1910 c. 6/1911 d. 6/1912 C©u 24. Thêi gian NguyÔn ¸i Quèc viÕt ®¬n göi Tæng thèng Ph¸p vμ Bé tr−ëng Bé thuéc ®Þa tr×nh bμy nguyÖn väng muèn vμo häc tr−êng Thuéc ®Þa? a. Th¸ng 6/1911 b. Th¸ng 9/1911 C©u 25. NguyÔn TÊt Thμnh ë Mü thêi gian nμo? a. 1911- 1912 b. 1912-1913 c. Th¸ng 9/1917 d. Th¸ng 9/1919 c. 1912-1914 d. 1913-1915 C©u 26. NguyÔn TÊt Thμnh ë n−íc Anh thêi gian nμo? a. 1913- 1914 b. 1914-1915 c. 1914-1916 d. 1914-1917 C©u 27. Trong thêi gian ë n−íc ngoμi, NguyÔn TÊt Thμnh ®· lμm nh÷ng c«ng viÖc g×? a. Phô bÕp, cμo tuyÕt. b. §èt lß, b¸n b¸o c. Thî ¶nh, lμm b¸nh d. TÊt c¶ c¸c c«ng viÖc trªn 359 C©u 28. NguyÔn ¸i Quèc göi b¶n “Yªu s¸ch cña nh©n d©n ViÖt Nam” tíi Héi nghÞ VÐcxay vμo ngμy th¸ng n¨m nμo? a. 18/6/1917 b. 18/6/1918 c. 18/6/1919 d. 18/6/1920 C©u 29. NguyÔn ¸i Quèc ®äc “S¬ th¶o lÇn thø nhÊt LuËn c−¬ng vÒ vÊn ®Ò d©n téc vμ vÊn ®Ò thuéc ®Þa” cña V. I. Lªnin vμo thêi gian nμo? a. 7/1917 b. 7/1918 c. 7/1920 d. 7/1922 C©u 30. NguyÔn ¸i Quèc dù §¹i héi Tua, t¸n thμnh Quèc tÕ 3, tham gia thμnh lËp §¶ng Céng s¶n Ph¸p khi nμo? a. 12/1918 b. 12/1919 c. 12/1920 d. 12/1923 C©u 31. Nh÷ng tri thøc mμ NguyÔn TÊt Thμnh cã ®−îc vÒ nÒn v¨n ho¸ Ph¸p lμ do anh ®· tõng ®äc c¸c t¸c phÈm cña ai? a. V«n te b. Rót x« c. M«ng tex ki¬ d. TÊt c¶ c¸c t¸c gi¶ trªn C©u 32. NguyÔn ¸i Quèc vμo §¶ng X· héi Ph¸p n¨m nμo? a. 1917 b. 1918 C©u 33. NguyÔn ¸i vμo n¨m nμo? a. 1919 b. 1920 c. 1919 d. 1920 Quèc tham dù §¹i héi lÇn thø nhÊt cña §¶ng Céng s¶n Ph¸p b. 1921 c. 1922 C©u 34. NguyÔn ¸i Quèc tham dù §¹i héi lÇn thø hai cña §¶ng Céng s¶n Ph¸p vμo n¨m nμo? a. 1920 c. 1922 b. 1921 d. 1923 C©u 35. NguyÔn ¸i Quèc ®Õn ë t¹i nhμ sè 9, ngâ C«ng poanh thuéc quËn 17, Pa ri khi nμo? a. 7/1921 b. 7/1922 c. 7/1923 d. 7/1924 360 C©u 36. NguyÔn ¸i Quèc tham gia Ban Nghiªn cøu thuéc ®Þa cña §¶ng Céng s¶n Ph¸p, lμm Tr−ëng tiÓu ban §«ng D−¬ng n¨m nμo? a. 1920 c. 1922 b. 1921 d. 1923 C©u 37. NguyÔn ¸i Quèc lμ ng−êi ViÖt Nam thø mÊy tham gia vμo §¶ng Céng s¶n Ph¸p trong thêi gian tõ th¸ng 12/1920 ®Õn th¸ng 6/1923 ? a. Thø nhÊt b. Thø hai c. Thø ba d. Thø t− C©u 38. B¸o Le Paria do NguyÔn ¸i Quèc ®ång s¸ng lËp, ra sè ®Çu tiªn khi nμo? a. 30/12/1920 b. 1/4/1921 c. 1/4/1922 d. 1/4/1923 C©u 39 NguyÔn TÊt Thμnh lÊy tªn lμ NguyÔn ¸i Quèc vμo thêi gian nμo? a) Khi B¸c lªn tμu tõ bÕn Nhμ Rång n¨m 1911; b) Khi B¸c tham gia s¸ng lËp §¶ng Céng s¶n Ph¸p t¹i §¹i héi Tua th¸ng 12/1920; c) T¹i Héi nghÞ VÐcxay (Ph¸p) ngμy 18/6/1919; d) Khi B¸c sang Liªn X« lμm viÖc ë Ban Ph−¬ng §«ng cña Quèc tÕ Céng s¶n th¸ng 6/1923. C©u 40. NguyÔn TÊt Thμnh lÊy tªn lμ NguyÔn ¸i Quèc khi ®ang ë ®©u? a. Anh b. Trung Quèc c. Ph¸p d Liªn x« C©u 41. TruyÖn ng¾n ®Çu tiªn cña NguyÔn ¸i Quèc nhan ®Ò Pari ®−îc ®¨ng trªn tê b¸o nμo? a. L, HumanitÐ b. Le Paria c. Prav®a C©u 42. "LuËn c−¬ng cña V. I. Lªnin lμm cho t«i rÊt c¶m ®éng, phÊn khëi, s¸ng tá, tin t−ëng biÕt bao. T«i vui mõng ®Õn ph¸t khãc lªn. Ngåi mét m×nh trong buång mμ t«i nãi to lªn nh− ®ang nãi tr−íc quÇn chóng ®«ng ®¶o: hìi ®ång bμo bÞ ®äa ®μy ®au khæ? §©y lμ c¸i cÇn thiÕt cho chóng ta, ®©y lμ con ®−êng gi¶i phãng cña chóng ta". NguyÔn ¸i Quèc nãi c©u Êy khi ®ang ë ®©u? a. Lu©n §«n, Anh b. Qu¶ng Ch©u, Trung Quèc c. Paris, Ph¸p d. M¸xc¬va, Liªn X« C©u 43. Thay mÆt Héi nh÷ng ng−êi ViÖt Nam yªu n−íc t¹i Ph¸p, NguyÔn ¸i Quèc göi ®Õn Héi nghÞ VÐcxay B¶n yªu s¸ch cña nh©n d©n ViÖt Nam gåm mÊy ®iÓm? ... - tailieumienphi.vn 668083