TRẮC NGHIỆM DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ - SÓNG ĐIỆN TỪ

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 6 | Page: 2 | FileSize: M | File type: PDF
of x

TRẮC NGHIỆM DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ - SÓNG ĐIỆN TỪ. Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm dao động điện từ - sóng điện từ', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Có tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/trac-nghiem-dao-dong-dien-tu-song-dien-tu-qfzwtq.html

Nội dung


  1. C. f=2Hz D. f=2kHz A. f=10Hz B. f=10kHz CHƯƠNG IV : DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ - SÓNG ĐIỆN TỪ 4.10 Tụ điện của mạch điện từ gồm tụ điện C=16nF và cuộn cảm L=25mH. Tần số Chủ đề 1 : MẠCH DAO ĐỘNG, DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ góc dao động của mạch là : B. =200rad/s C. =5.10-5Hz D. =5.10-4rad/s 4.1 Mạch dao động điện từ điều hòa LC có chu kì : A. =200Hz A. phụ thuộc vào L, không phụ thuộc vào C 4.11 Tụ điện của mạch dao động có điện dung C=1F, ban đầu được tích điện đến B. phụ thuộc vào C, không phụ thuộc vào L hiệu điện thế 100V, sau đó cho mạch thực hiện dao động điện từ tắt dần. Năng C. phụ thuộc vào cả L và C lượng mất mát của mạch từ khi bắt đầu thực hiện dao động đến khi dao động điện D. không phụ thuộc vào L và C từ tắt hẳn là bao nhiêu? 4.2 Mạch dao động điện từ điều hòa gồm cuộn cảm L và tụ điện C, khi tăng điện A. W= 10mJ B. W= 5mJ C. W= 10kJ D. W= 5kJ dung của tụ điện lên 4 lần thì chu kì dao động của mạch : 4.12 Người ta dùng cách nào sau đây để duy trì dao động điện từ trong mạch với A. tăng lên 4 lần B. tăng lên 2 lần tần số riêng của nó? C. giảm đi 4 lần D. giảm đi 2 lần A. Đặt vào mạch một hiệu điện thế xoay chiều. 4.3 Mạch dao động điện từ điều hòa gồm cuộn cảm L và tụ điện C, khi tăng độ tự D. Đặt vào mạch một hiệu điện thế một chiều không đổi. cảm của cuộn cảm lên 2 lần và giảm điện dung của tụ điện đi 2 lần thì tần số dao C. Dùng máy phát dao động điện từ điều hòa. động của mạch : D. Tăng thêm điện trở của mạch dao động. A. không đổi B. tăng 2 lần C. giảm 2 lần D. tăng 4 lần Chủ đề 2 : ĐIỆN TỪ TRƯỜNG 4.4 Mạch dao động điện từ điều hòa gồm cuộn cảm L và tụ điện C, dao động tự do 4.13 Phát biểu nào sau đây là không đúng? với tần số góc : A. Một từ trường biến thiên tuần hoàn theo thời gian, nó sinh ra một điện trường 2 1 xoáy. LC LC A. =2 B. = C. = D. = B. Một điện trường biến thiên tuần hoàn theo thời gian, nó sinh ra một từ trường LC LC xoáy. 4.5 Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC có dạng i=0,05sin2000t C. Một từ trường biến thiên tăng dần theo thời gian, nó sinh ra một điện trường (A). Tần số góc dao động của mạch là : xoáy biến thiên. A. 318,5 rad/s B. 318,5 Hz C. 2000 rad/s D. 2000 Hz D. Điện trường biến thiên tuần hoàn theo thời gian, lan truyền trong không gian 4.6 Mạch dao động LC gồm cuộn cảm L=2mH và tụ điện có điện dung C=2pF (lấy với vận tốc ánh sáng. 2=10). Tần số dao động của mạch là : 4.14 Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. f=2,5Hz B. f=2,5MHz C. f=1Hz D. f=1MHz A. Dòng điện dẫn là dòng chuyển động có hướng của các điện tích. 4.7 Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC có dạng i=0,02cos2000t B. Dòng điện dịch là do điện trường biên thiên sinh ra. (A). Tụ điện trong mạch có điện dung 5F. Độ tự cảm của cuộn cảm là : C. Có thể dùng ampe kế để đo trực tiếp dòng điện dẫn. C. L=5.10-6H D. L=5.10-8H A. L=50mH B. L=50H D.Có thể dùng ampe kế để đo trực tiếp dòng điện dịch. 4.8* Mạch dao động điện từ điều hòa LC gồm tụ điện C=30nF và cuộn cảm 4.15 Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về điện từ trường? L=25mH. Nạp điện cho tụ điện đến hiệu điện thế 4,8V rồi cho tụ phóng điện qua A. Khi một điện trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một từ trường xoáy. cuộn cảm, cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là : B. Điện trường xoáy là điện trường có các đường sức là những đường cong A. I=3,72mA B. I=4,28mA C. I=5,20mA D. I=6,34mA không khép kín. 4.9 Mạch dao động LC có điện tích trong mạch biến thiên điều hòa theo phương C. Khi một từ trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một điện trường xoáy. trình q=4cos(2.10-4t) C. Tần số dao động của mạch là : 1 2
  2. D. Điện từ trường có các đường sức từ bao quanh các đường sức điện. C. hiện tượng hấp thụ sóng điện từ của môi trường. D. hiện tượng giao thoa sóng điện từ. 4.24 Sóng điện từ trong chân không có tần số f=150kHz, bước sóng của sóng điện Chủ đề 3 : SÓNG ĐIỆN TỪ 4.16 Phát biểu nào sau đây về tính chất của sóng điện từ là không đúng? từ đó là : A. Sóng điện từ là sóng ngang. A. =2000m B. =2000km C. =1000m D. =1000km B. Sóng điện từ mang năng lượng. 4.25 Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện gồm C=880pF và cuộn cảm C. Sóng điện từ có thể phản xạ, khúc xạ, giao thoa. L=20H. Bước sóng điện từ mà mạch thu được là : D. Sóng điện từ không truyền được trong chân không. A. =100m B. =150m C. =250m D. =500m 4.17 Phát biểu nào sau đây về tính chất của sóng điện từ là không đúng? 4.26 Mạch chọn sóng ở đầu vào của máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện C=1nF và A. Sóng điện từ là sóng ngang. cuộn cảm L=100H (lấy 2=10). Bước sóng điện từ mà mạch thu được là : B. Sóng điện từ mang năng lượng. A. =300m B. =600m C. =300m D. =1000m C. Sóng điện từ có thể phản xạ, khúc xạ, giao thoa. 4.27 Một mạch dao động gồm một cuộn cảm có độ tự cảm L=1mH và một tụ điện D. Sóng điện từ không truyền được trong chân không. có điện dung C=0,1F. Mạch thu được sóng điện từ có tần số nào sau đây? 4.18 Hãy chọn câu đúng? A. 31830,9 Hz B. 15915,5 Hz C. 503,292 Hz D. 15,9155 Hz A. Điện từ trường do một tích điểm dao động sẽ lan truyền trong không gian dưới dạng sóng. Chủ đề 5 : CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP B. Điện tích dao động không thể bức xạ sóng điện từ. TỔNG HỢP KIẾN THỨC TRONG CHƯƠNG C. Vận tốc của sóng điện từ trong chân không nhỏ hơn nhiều vận tốc ánh sáng 4.28* Khi mắc tụ điện có điện dung C1 với cuộn cảm L thì mạch thu được sóng có trong chân không. bước sóng 1=60m, khi mắc tụ điện có điện dung C2 với cuộn L thì mạch thu được D. Tần số của sóng điện từ chỉ bằng nửa tần số dao động của điện tích. sóng có bước sóng 2=80m. Khi mắc nối tiếp C1 và C2 với cuộn L thì mạch thu 4.19 Sóng điện từ nào sau đây có khả năng xuyên qua tầng điện li? được sóng có bước sóng là bao nhiêu? A. Sóng dài B. Sóng trung A. =48m B. =70m C. =100m D. =140m C. Sóng ngắn D. Sóng cực ngắn 4.29* Khi mắc tụ điện có điện dung C1 với cuộn cảm L thì mạch thu được sóng có 4.20 Sóng điện từ nào sau đây bị phản xạ mạnh nhất tầng điện li? bước sóng 1=60m, khi mắc tụ điện có điện dung C2 với cuộn L thì mạch thu được A. Sóng dài B. Sóng trung sóng có bước sóng 2=80m. Khi mắc C1 song song C2 với cuộn L thì mạch thu C. Sóng ngắn D. Sóng cực ngắn được sóng có bước sóng là bao nhiêu? 4.21 Sóng điện từ nào sau đây được dùng trong việc truyền thông tin trong nước? A. =48m B. =70m C. =100m D. =140m A. Sóng dài B. Sóng trung 4.30* Khi mắc tụ điện có điện dung C1 với cuộn cảm L thì tần số dao động của C. Sóng ngắn D. Sóng cực ngắn mạch là f1=6kHz, khi mắc tụ điện có điện dung C2 với cuộn L thì tần số dao động của mạch là f2=8kHz. Khi mắc C1 song song C2 với cuộn L thì tần số dao động của Chủ đề 4 : SỰ PHÁT VÀ THU SÓNG ĐIỆN TỪ mạch là bao nhiêu? 4.22 Sóng nào sau đây được dùng trong truyền hình bằng sóng vô tuyến điện? A. f=4,8kHz B. f=7kHz C. f=10kHz D. f=14kHz A. Sóng dài B. Sóng trung C. Sóng ngắn D. Sóng cực ngắn 4.23 Nguyên tắc thu sóng điện từ dựa vào? A. hiện tượng cộng hưởng điện trong mạch LC. B. hiện tượng bức xạ sóng điện từ của mạch dao động hở. 3 4
430548

Tài liệu liên quan


Xem thêm