Trắc nghiệm chương Halogen

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 66 | Page: 4 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Trắc nghiệm chương Halogen. Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm chương halogen', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Giống những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Một số tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/trac-nghiem-chuong-halogen-byhqtq.html

Nội dung


  1. TR C NGHI M CHƯƠNG HALOGEN 1. Khí hidroclorua có th đư c đi u ch b ng cách cho mu i ăn tác d ng v i A. Xút B. Axit sunfuric đ m đ c C. Nư c D. H2SO4 loãng 2. Cho axit sunfuric đ m đ c tác d ng v i 58.5g Natri clorua, đun nóng. Hòa tan khí t o thành vào 146g nư c. Tính n ng đ ph n trăm dung d ch thu đư c A. 25% B. 20% C. 0.2% D. k t qu khác 3. Nh n ra g c clorua trong dung d ch b ng A. Cu(NO3)2 B. Ba(NO3)2 C. AgNO3 D. Na2SO4 4. Hòa tan 58.5g NaCl vào nư c đ đư c 0.5 lít dung d ch NaCl. Dung d ch này có n ng đ mol/l A. 1M B. 0.5M C. 2M . 0.4M 5. Trong dãy các halogen, khi đi t F đ n I A. bán kính nguyên t gi m d n B. đ âm đi n gi m d n C. kh năng oxi hoá tăng d n D. năng lư ng liên k t trong phân t đơn ch t tăng d n 6. clo v a là ch t oxi hoá v a là ch t kh trong ph n ng v i: A. hiđro sunfua B. anhiđrit sunfurơ C. dung d ch NaBr D. dung d ch NaOH 7. Cho các dung d ch axit: HF, HCl, HBr, HI. Th t gi m d n tính axit là: A. HBr > HCl >HF >HI B. HCl>HF >HBr >HI C. HF>HCl>HBr>HI D. HI>HBr>HCl>HF 8. S c khí O3 vào dung d ch KI có nh s n vài gi t h tinh b t, hi n tư ng quan sát đư c là: A. dung d ch có màu vàng nh t B. dung d ch có màu xanh C. dung d ch không màu D. dung d ch có màu tím 9. Kim lo i nào sau đây tác d ng đư c v i axit HCl loãng và khí clo cho cùng lo i mu i clorua kim lo i: A. Fe B. Zn C. Cu D. Ag 10. Axit clohiđric có th tham gia ph n ng oxi hoá - kh v i vai trò là: A. Ch t oxi hoá B. ch t kh C. môi trư ng D. t t c đ u đúng
  2. 11. Cho các axit: HClO3 (1), HIO3 (2), HBrO3 (3). S p x p theo chi u axit m nh d n: A. (1)
  3. 20. Hoà tan hoàn toàn 20 gam h n h p Mg và s t b ng dung d ch HCl dư, sau ph n ng thu đư c 11,2 lit khí (đktc) và dung d ch X. Cô c n dung d ch X thu đư c bao nhiêu gam mu i khan? A. 71,0 gam B. 91,0 gam C. 90,0 gam D. 55,5 gam 21. Trong s các hiđro halogenua dư i đây, ch t có tính kh m nh nh t là: A. HF B. HCl C. HBr D. HI 22. Dung d ch axit nào không nên ch a trong bình thu tinh? A. HF B. HCl C. HNO3 D. HBr 23. Cho các m nh đ dư i đây, m nh đ nào đúng? (1) Các halogen (F, Cl, Br, I) có s oxi hoá t -1 đ n +7 (2) Flo là ch t ch có tính oxi hoá (3) Flo đ y đư c clo ra kh i dung d ch mu i NaCl (4) Tính axit tăng d n t : HF
127953