Tổng hợp kiến thức Toán THCS Đại số và Hình học

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 16 | Lần xem: 37 | Page: 74 | FileSize: 2.56 M | File type: PDF
of x

Tổng hợp kiến thức Toán THCS Đại số và Hình học. Tài liệu Tổng hợp kiến thức Toán THCS Đại số và Hình học được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về điểm, đường thằng, tia, đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng, góc, tia phân giác của góc,... Với các bạn yêu thích môn Toán thì đây là tài liệu hữu ích.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/tong-hop-kien-thuc-toan-thcs-dai-so-va-hinh-hoc-pk69tq.html

Nội dung


www.VNMATH.com V× sù nghiÖp gi¸o dôc - V× sù nghiÖp trång ng−êi N¨m häc 2011 - 2015 1. §iÓm - §−êng th¼ng - Ng−êi ta dïng c¸c ch÷ c¸i in hoa A, B, C, ... ®Ó ®Æt tªn cho ®iÓm - BÊt cø h×nh nμo còng lμ mét tËp hîp c¸c ®iÓm. Mét ®iÓm còng lμ mét h×nh. - Ng−êi ta dïng c¸c ch÷ c¸i th−êng a, b, c, ... m, p, ... ®Ó ®Æt tªn cho c¸c ®−êng th¼ng (hoÆc dïng hai ch÷ c¸i in hoa hoÆc dïng hai ch÷ c¸i th−êng, vÝ dô ®−êng th¼ng AB, xy, ... ) - §iÓm C thuéc ®−êng th¼ng a (®iÓm C n»m trªn ®−êng th¼ng a hoÆc ®−êng th¼ng a ®i qua ®iÓm C), kÝ hiÖu lμ: C∈a - §iÓm M kh«ng thuéc ®−êng th¼ng a (®iÓm M n»m ngoμi ®−êng th¼ng a hoÆc ®−êng th¼ng a kh«ng ®i qua ®iÓm M), kÝ hiÖu lμ: MÏa 2. Ba ®iÓm th¼ng hμng - Ba ®iÓm cïng thuéc mét ®−êng th¼ng ta nãi chóng th¼ng hμng - Ba ®iÓm kh«ng cïng thuéc bÊt k× ®−êng th¼ng nμo ta nãi chóng kh«ng th¼ng hμng. 3. §−êng th¼ng trïng nhau, c¾t nhau, song song - Hai ®−êng th¼ng AB vμ BC nh− h×nh vÏ bªn lμ hai ®−êng th¼ng trïng nhau. - Hai ®−êng th¼ng chØ cã mét ®iÓm chung ta nãi chóng c¾t nhau, ®iÓm chung ®ã ®−îc gäi lμ giao ®iÓm (®iÓm E lμ giao ®iÓm) - Hai ®−êng th¼ng kh«ng cã ®iÓm Tμi liÖu ¤n thi vμo Trung häc Phæ th«ng www.VNMATH.com Tr−êng THCS Hång H−ng - Gia Léc– h¶i D−¬ng chung nμo, ta nãi chóng song song víi nhau, kÝ hiÖu xy//zt 4. Kh¸i niÖm vÒ tia, hai tia ®èi nhau, hai tia trïng nhau - H×nh gåm ®iÓm O vμ mét phÇn ®−êng th¼ng bÞ chia ra bëi ®iÓm O ®−îc gäi lμ mét tia gèc O (cã hai tia Ox vμ Oy nh− h×nh vÏ) - Hai tia chung gèc t¹o thμnh ®−êng th¼ng ®−îc gäi lμ hai tia ®èi nhau (hai tia Ox vμ Oy trong h×nh vÏ lμ hai tia ®èi nhau) - Hai tia chung gèc vμ tia nμy n»m trªn tia kia ®−îc gäi lμ hai tia trïng nhau - Hai tia AB vμ Ax lμ hai tia trïng nhau 5. §o¹n th¼ng, ®é dμi ®o¹n th¼ng - §o¹n th¼ng AB lμ h×nh gåm ®iÓm A, ®iÓm B vμ tÊt c¶ c¸c ®iÓm n»m gi÷a A vμ B - Hai ®iÓm A vμ B lμ hai mót (hoÆc hai ®Çu) cña ®o¹n th¼ng AB. 6. Khi nμo th× AM + MB = AB ? - NÕu ®iÓm M n»m gi÷a hai ®iÓm A vμ B th× AM + MB = AB. Ng−îc l¹i, nÕu AM + MB = AB th× ®iÓm M n»m gi÷a hai ®iÓm A vμ B 7. Trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng - Trung ®iÓm M cña ®o¹n th¼ng AB lμ ®iÓm n»m gi÷a A, B vμ c¸ch ®Òu A, B (MA = MB) - Trung ®iÓm M cña ®o¹n th¼ng AB cßn gäi lμ ®iÓm chÝnh gi÷a cña ®o¹n th¼ng AB - Mçi ®o¹n th¼ng cã mét ®é dμi. §é dμi ®o¹n th¼ng lμ mét sè d−¬ng 8. Nöa mÆt ph¼ng bê a, hai nöa mÆt ph¼ng ®èi nhau - H×nh gåm ®−êng th¼ng a vμ mét phÇn mÆt ph¼ng bÞ chia ra bëi a ®−îc gäi lμ mét nöa mÆt ph¼ng bê a - Hai nöa mÆt ph¼ng cã chung bê ®−îc gäi lμ hai nöa mÆt ph¼ng ®èi nhau (hai nöa mÆt ph¼ng (I) vμ (II) ®èi nhau) 9. Gãc, gãc bÑt Ng−êi viÕt - Gi¸o viªn: Ph¹m V¨n HiÖu www.VNMATH.com V× sù nghiÖp gi¸o dôc - V× sù nghiÖp trång ng−êi - Gãc lμ h×nh gåm hai tia chung gèc, gèc chung cña hai tia gäi lμ ®Ønh cña gãc, hai tia lμ hai c¹nh N¨m häc 2011 - 2015 cña gãc - Gãc xOy kÝ hiÖu lμ xOy hoÆc hoÆc ÐxOy - §iÓm O lμ ®Ønh cña gãc - Hai c¹nh cña gãc : Ox, Oy - Gãc bÑt lμ gãc cã hai c¹nh lμ hai tia ®èi nhau 10. So s¸nh hai gãc, gãc vu«ng, gãc nhän, gãc tï. - So s¸nh hai gãc b»ng c¸ch so s¸nh c¸c sè ®o cña chóng - Hai gãc xOy vμ uIv b»ng nhau ®−îc kÝ hiÖu lμ: xOy = uIv - Gãc xOy nhá h¬n gãc uIv, ta viÕt: xOy < uIv <=> uIv > xOy - Gãc cã sè ®o b»ng 900 = 1v, lμ gãc vu«ng - Gãc nhá h¬n gãc vu«ng lμ gãc nhän - Gãc lín h¬n gãc vu«ng nh−ng nhá h¬n gãc bÑt lμ gãc tï. 11. Khi nμo th× xOy+ yOz = xOz - NÕu tia Oy n»m gi÷a hai tia Ox vμ Oz th× xOy + yOz = xOz. - Ng−îc l¹i, nÕu xOy + yOz = xOz th× tia Oy n»m gi÷a hai tia Ox vμ Oz 12. Hai gãc kÒ nhau, phô nhau, bï nhau, kÒ bï - Hai gãc kÒ nhau lμ hai gãc cã mét c¹nh chung vμ hai c¹nh cßn l¹i n»m trªn hai nöa mÆt ph¼ng ®èi nhau cã bê chøa c¹nh chung. - Hai gãc phô nhau lμ hai gãc cã tæng sè ®o b»ng 900 - Hai gãc bï nhau lμ hai gãc cã tæng sè ®o b»ng 1800 - Hai gãc võa kÒ nhau, võa bï nhau ®−îc gäi lμ hai gãc kÒ bï Tμi liÖu ¤n thi vμo Trung häc Phæ th«ng www.VNMATH.com Tr−êng THCS Hång H−ng - Gia Léc– h¶i D−¬ng 13. Tia ph©n gi¸c cña gãc - Tia ph©n gi¸c cña mét gãc lμ tia n»m gi÷a hai c¹nh cña gãc vμ t¹o víi hai c¹nh Êy hai gãc b»ng nhau - Khi:xOz+ zOy = xOy vμ xOz = zOy => tia Oz lμ tia ph©n gi¸c cña gãc xOy - §−êng th¼ng chøa tia ph©n gi¸c cña mét gãc lμ ®−êng ph©n gi¸c cña gãc ®ã (®−êng th¼ng mn lμ ®−êng ph©n gi¸c cña gãc xOy) 14. §−êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng a) §Þnh nghÜa: §−êng th¼ng vu«ng gãc víi mét ®o¹n th¼ng t¹i trung a ®iÓm cña nã ®−îc gäi lμ ®−êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng Êy b) Tæng qu¸t: a lμ ®−êng trung trùc cña AB A I B a ^ AB t¹i I  IA =IB 15. C¸c gãc t¹o bëi mét ®−êng th¼ng c¾t hai ®−êng th¼ng a) C¸c cÆp gãc so le trong: A1 vμ B3 ; A4 vμ B2. b) C¸c cÆp gãc ®ång vÞ: A1 vμ B1; A2 vμ B2; A3 vμ B3; A4 vμ B4. c) Khi a//b th×: A1 vμ B2; A4 vμ B3 gäi lμ c¸c cÆp gãc trong cïng phÝa bï nhau 3 A2 a 4 3 2B b 4 16. Hai ®−êng th¼ng song song Ng−êi viÕt - Gi¸o viªn: Ph¹m V¨n HiÖu www.VNMATH.com V× sù nghiÖp gi¸o dôc - V× sù nghiÖp trång ng−êi N¨m häc 2011 - 2015 a) DÊu hiÖu nhËn biÕt - NÕu ®−êng th¼ng c c¾t hai ®−êng th¼ng a, b vμ trong c¸c gãc t¹o thμnh cã mét cÆp gãc so le trong b»ng nhau (hoÆc mét cÆp gãc ®ång vÞ b»ng nhau) th× a vμ b song song víi nhau b) Tiªn ®Ò ¥_clÝt - Qua mét ®iÓm ë ngoμi mét ®−êng th¼ng chØ cã mét ®−êng th¼ng song song víi ®−êng th¼ng ®ã c, TÝnh chÊt hai ®−êng th¼ng song song c a b M b a - NÕu mét ®−êng th¼ng c¾t hai ®−êng th¼ng song song th×: Hai gãc so le trong b»ng nhau; Hai gãc ®ång vÞ b»ng nhau; Hai gãc trong cïng phÝa bï nhau. d) Quan hÖ gi÷a tÝnh vu«ng gãc víi tÝnh song song - Hai ®−êng th¼ng ph©n biÖt cïng c vu«ng gãc víi ®−êng th¼ng thø ba b th× chóng song song víi nhau a ^ c => a / /b a  - Mét ®−êng th¼ng vu«ng gãc víi mét trong hai ®−êng th¼ng song song th× nã còng vu«ng gãc víi ®−êng th¼ng kia c b a / /b => c ^ a a e) Ba ®−êng th¼ng song song - Hai ®−êng th¼ng ph©n biÖt cïng song song víi mét ®−êng th¼ng thø ba th× chóng song song víi nhau a b a//c vμ b//c => a//b c Tμi liÖu ¤n thi vμo Trung häc Phæ th«ng ... - tailieumienphi.vn 1046327

Tài liệu liên quan


Xem thêm