TỔNG HỢP CÂU TRẢ LỜI – CÂU HỎI GỬI TẠI HỘI NGHỊ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 138 | FileSize: M | File type: DOC
of x

TỔNG HỢP CÂU TRẢ LỜI – CÂU HỎI GỬI TẠI HỘI NGHỊ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG. Về hàng hóa xuất khẩu tại chỗ có được áp dụng thuế suất 0% hay không? Cần phân biệt 2 trường hợp: + Hàng hóa gia công xuất tại chỗ là hàng hóa do thương nhân Việt Nam 1. Về hàng hóa xuất khẩu tại chỗ có được áp dụng thuế suất 0% hay không? Cần phân biệt 2 trường hợp: + Hàng hóa gia công xuất tại chỗ là hàng hóa do thương nhân Việt Nam nhận gia công cho thương nhân nước ngoài. Nhưng thương nhân nước ngòai giao hàng hóa tại Việt Nam để tiếp tục gia công.... Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Vài tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/tong-hop-cau-tra-loi-cau-hoi-gui-tai-hoi-nghi-thue-gia-tri-gia-tang-y8mttq.html

Nội dung


 1. ---------- TỔNG HỢP CÂU TRẢ LỜI – CÂU HỎI GỬI TẠI HỘI NGHỊ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 2. TỔNG HỢP CÂU TRẢ LỜI – CÂU HỎI GỬI TẠI HỘI NGHỊ THUẾ GTGT 1. Về hàng hóa xuất khẩu tại chỗ có được áp dụng thuế suất 0% hay không? Cần phân biệt 2 trường hợp: + Hàng hóa gia công xuất tại chỗ là hàng hóa do thương nhân Việt Nam nhận gia công cho thương nhân nước ngoài. Nhưng thương nhân nước ngòai giao hàng hóa tại Việt Nam để tiếp tục gia công sau đó xuất khẩu thì được áp dụng thuế suất 0% nếu áp dụng đủ các điều kiện quy định. + Trường hợp hàng hóa nhập khẩu hoặc mua ở trong nước, xuất bán cho nước ngòai nhưng theo chỉ định được giao ở Việt Nam thì không được xem là gia công tại chỗ nên không được áp dụng thuế suất 0%. 2. Hợp đồng xây dựng lắp đặt ký năm 2009, thực hiện qua năm 2010 mới hòan thành và bàn giao: Theo đúng quy định khi hòan thành bàn giao mới lập hóa đơn (2010) nhưng khi tạm ứng tiền trong năm 2009 đã lập hóa đơn tính theo mức thuế suất giảm, chưa kê khai khấu trừ và bị mất hóa đơn thì xử lý như thế nào? Theo đúng quy định khi hòan thành bàn giao mới lập hóa đơn (2010) nhưng khi tạm ứng tiền trong năm 2009 đã lập hóa đơn áp dụng thuế suất 10%x 50% là không đúng quy định, nay phải xuất hóa đơn bổ sung cho phần còn thiếu. Hóa đơn lần đầu nếu đã hết thời hạn kê khai thì không được kê khai khấu trừ. Nếu mất hóa đơn thì phải bị xử phạt theo Thông tư 120/2002/TT-BTC . 3. Về khấu trừ thuế: - Dịch vụ cung cấp từng tháng, thanh tóan từng tháng nhưng bên bán lại xuất HĐ từng quý và thanh tóan bằng tiền mặt: nếu từ 20 triệu trở lên thì không được kê khai khấu trừ. - Trường hợp XDCB đã hoàn thành, bàn giao lập hóa đơn cho toàn bộ giá trị công trình nhưng chủ đầu tư giữ lại một khoản tiền để bào hành, có quy định thời gian bảo hành cụ thể thì khấu trừ như thế nào? Khấu trừ toàn bộ thuế GTGT ghi trên hóa đơn. - Yêu cầu phải thanh toán qua Ngân hàng làm Doanh nghiệp thiệt hại, không cải cách hành chánh: về vấn đề này cần phân biệt : + Nếu mua hàng không có hợp đồng hoặc hợp đồng không ghi phương thức thanh toán trả chậm thì chỉ kê khai khấu trừ khi có chứng từ thanh toán (6 tháng kể từ tháng phát sinh hóa đơn) + Trường hợp mua hàng hóa có hợp đồng ghi phương thức thanh toán trả chậm: khi có hóa đơn kê khai khấu trừ, đến hạn thanh toán không chứng từ phải làm điều chỉnh …
 3. 4. Phân bổ hệ số giá trị QSDĐ với căn hộ nhiều tầng theo quy định tại Công văn 7575 của Liên Sở Tài chính, Cục thuế và Công văn 18044/BTC của Bộ Tài chính, thực hiện như thế nào? Có phải điều ch ỉnh lại hay không? Về nguyên tắc từ ngày BTC ban hành CV 18044 sẽ thực hiện việc phân bổ đều, không còn phân bổ theo tỷ lệ 0.6, 0.4. Việc h ồi t ố hay không hồi tố, sắp tới BTC sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể … 5. Kê khai nộp thuế - DN trụ sở tại TP. HCM có nhà xưởng cho thuê ở Bắc Ninh nộp thuế GTGT 2% theo diện vãng lai cho Cục Thuế Bắc Ninh là không đúng. Phải mua hóa đơn GTGT nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại Cụ cthuế Bắc Ninh. - Trường hợp chuyển trụ sở Công ty về Bắc Ninh thì phải làm QTT tại TP. HCM - Công ty trụ sở tại TP. HCM có đầu tư chi nhánh tại Bắc Ninh thì thuế GTGT đầu vào liên quan đến chi nhánh (như tiền thuê đất) phải kê khai khấu trừ tại cơ quan thuế Bắc Ninh, không hoàn thuế tại TP.HCM THUẾ TNCN I/ Về khấu trừ thuế TNCN theo mức 10%, quyết toán thuế TNCN: 1. DN thuê lao động trong thời gian thử việc hoặc không có hợp đồng lao động, tính thuế như thế nào? Có được làm cam kết n ếu ch ưa đ ến m ức chịu thuếkhông? Doanh nghiệp có phải cùng ký bản cam kết và cũng như chịu trách nhiệm không? Lao động thử việc, hợp đồng lao động dưới 3 tháng Cơ quan chi trả phải khấu trừ 10%. Trường hợp người lao động có duy nhất thu nhập tại đây và thu nhập chưa đến mức chịu thuế thì làm cam kết theo mẫu 23, cơ quan chi trả tạm chưa khấu trừ nhưng khi quyế tóan vẫn phải liệt kê chi tiết cá nhân này và thông báo danh sách với cơ quan thuế. Trường hợp người lao động thuộc đối tượng được cam kết thì người lao động làm cam kết, DN không phải làm cam kết. Trường hợp sau thời gian thử việc, người lao động được ký hợp đồng chính thức 3 tháng trở lên thì khấu trừ theo biểu thu ế lũy ti ến t ừng phần. Và trên tờ khai quyế toán thuế 05 ghi vào chi tiêu có h ợp đ ồng lao động. Việc giảm trừ cho bản thân và người phụ thuộc được tính cho c ả thời gian thử việc. 2- Cá nhân trong năm làm việc tại 2 công ty (từ tháng 7- tháng 9 – làm ở Công ty A, Tháng 10 làm ở Công ty B) thì cá nhân phải trực tiếp quyết tóan tại cơ quan thuế, các Công ty A, Công ty B không phải quyết tóan thuế thay mà chỉ liệt kê thu nhập và số thuế đã khấu trừ cho các tháng làm việc tại các Công ty.
 4. 3 - Các khỏan tiền lương, trợ cấp do Bảo hiểm xã hội chi trả trong thời gian nghỉ thai sản là thu nhập được trừ khi tính thuế TNCN nên không đưa vào tổng thu nhập của 6 tháng cuối năm 2009 nhưng khi tính thu nhập bình quân vẫn chia cho 6 bao gồm cả các tháng ngỉ thai sản. 4-Trường hợp trả lương Net thì phải quy đổi từ lương Net qua lương gross ở ngòai phần mềm (TNCT tính trên phần mềm là thu nh ập đã quy đổi) 5- Trường hợp vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công, vừa có thu nhập từ chứng khoán thì 2 khoản này phải tách riêng, không g ộp chung l ại để quyết toán và cá nhn phải quyết toán với cơ quan thuế, cơ quan chi trả không quyết toán thay. Trường hợp cá nhân làm nhiều Công ty đã đăng ký giảm trừ gia cảnh tại một nơi thì bắt buộc phải thông báo cho các nơi khác không được tính giảm trừ. II. Về xác định khoản thu nhập từ công tác phí, trang phục không tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân: THực hiện theo THông tư 62 tứ múc chi phải phù hợp với quy định của Luật thuế TNDN (Thông tư 130) mới không tính thuế, cụ thể tiền vận chuyển, thuê phòng khách sạn phải có hóa đơn chứng từ hợp pháp, tiền ăn tiền lưu trú không vượt quá 2 lần theo mức quy định của Nhà nước quy định tại Thông tư số 23/2007 (công tác trong nuớc) và Thông tư 91/2005 (công tác nước ngoài). Riêng tiền đồng phục nếu bằng tiền là 1.000.000đồng , bằng hiện vật là 1.500.000đồng. III. Thuế TNCN từ đầu tư vốn: - Cổ tức năm 2009 chi trả trứoc 01/7/2010 được miễn thuế, trường hợp các trung tâm lưu ký, Công ty chứng khoán khấu trừ 5% là không đúng. - Khoản lãi trên tài khỏan giao dịch chứng khoán mở tại ngân hàng: được miễn thuế TNCN - Từ năm 2010 khi khấu trừ thuế TNCN từ đầu tư vốn thì đơn vị chi trả phải cấp chứng từ khấu trừ thuế. - Thu nhập từ đầu tư vốn của Doanh nghiệp không phải chịu thuế TNCN. IV. Miễn thuế TNCN theo Nghị Quyết 32 Người nước ngòai là cá nhân cư trú nhưng trong năm 2009 rời Việt Nam trước ngày 30/6 thì thu nhập từ tiền lương, tiền công không được miễn thuế. V. Các vấn đề khác:
 5. 1. DN ký hợp đồng với một đơn vị sự nghiệp hành chính hoặc một nhóm người để cung cấp dịch vụ nghiên cứu ….thì đơn vị sự nghiệp hành chính hoặc một nhóm người phải liên hệ với cơ quan thuế để mua hóa đơn, xuất cho doanh nghiệp, kê khai nộp thuế theo quy định. 2. Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc của người nước ngoài: Người nộp thuế dịch ra tiếng Việt, ký tên, chịu trách nhiệm, không cần phải chứng thực. 3. Cấp chứng từ khấu trừ: - Năm 2009 Công ty ở Quận Bình Tân, năm 2010 Công ty chuyển trụ sở về Quận 3 thì CCT Quận 3 sẽ cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cả số thuế đã khấu trừ ở quận Bình Tân. - Thu nhập đã chi trả khấu trừ thuế năm 2009 thì quyết tóan năm 2009 mặc dù ngày ghi trên chứng từ khấu trừ là năm 2010. - Thủ tục cấp chứng từ khấu trừ: đơn vị chi trả làm đơn theo mẫu số 17 gũi cơ quan thuế. 4. Cá nhân đã được cấp MST sau đó thay đổi nơi cư trú, CMND thì liên hệ với cơ quan thuế mới để đăng ký điều chỉnh. 5. Trường hợp trong DN có số lao động đã được cấp MST, có số chưa được cấp MST: để thuận lợi trong quyết toán, DN liệt kê chi tiết tất cả cá nhân trên mẫu 05A. với cá nhân có MST thì click vào chỉ tiêu QTT tại cơ quan chi trả, đối với cá nhân chưa có MST thì không click vào chỉ tiêu QTT tại cơ quan chi trả, DN in báo cáo quyết toán thuế từ phần mềm. Khi nộp hồ sơ cho cơ quan thuế sẽ được xác nhận tình trạng này, đồng thời DN phải làm thủ tục đăng ký cấp MST ngay cho cá nhân, khi có MST thì lập hồ sơ quyết toán bổ sung. THUẾ TNDN I/ Chi phí được trừ: 1. Tự thuê nhân công, mua vật tư xây dựng nhà xưởng sau đó cho thuê thì hồ sơ thủ tục như thế nào để ghi nhập TSCĐ, trích khấu hao? Trường hợp Doanh nghiệp có chức năng xây dựng, khi công trình hòan thành thì phải xuất hóa đơn tính , kê khai thuế theo quy địnhđể làm căn cứ trích khấu hao tính chi phí. 2. Xử lý giá trị hàng hóa tổn thất năm 2007-2008: theo quy định tại Thông tư 134/2007 thì không được tính vào chi phí. Nếu DN kê khai không đúng thì phải làm hồ sơ kê khai điều chỉnh bổ sung .Trường hợp hàng hóa không đạt chất lượng phải bán thanh lý: khi bán lập hóa đơn thuế đầu vào được khấu trừ và giá vốn được tính vào chi phí.
 6. 3. Một Cty đã thành lập và hoạt động từ năm 1993, năm 2009 thành lập chi nhánh hạch tóan độc lập thì chi nhánh có được xem là đơn vị mới thành lập để áp dụng chi phí khác 15% trong 3 năm đầu không? Không được xem là DN mới thành lập. 4. Về công tác phí: chi phí khách sạn, vận chuyển thì phải có hóa đơn hợp pháp ghi tên, địa chỉ, MST của Công ty; tiền ăn, tiền công tác nằm trong phần tiền lưu trú, không yêu cầu phải có hóa đơn. 5. Chi tiền học phí cho giám đốc Công ty 2 thành viên đi học nghiệp vụ phục vụ cho sản xuất kinh doanh của công ty có hóa đơn, chứng từ ghi tên, mã số thuế, địa chỉ Công ty thì được tính vào chi phí. 6. Trích lập dự phòng của khối ngân hàng: Ngân hàng trích lập dự phòng theo Quyết Định 493 và Thông tư 130 thì được tính vào chi phí không phân biệt kết quả kinh doanh lời hay lỗ. 7. Về hồ sơ chứng từ trích lập dự phòng: thực hiện theo Thông tư 13(2008 trở về trước và Thông tư 228 từ năm 2009). Đối với hàng nhập khẩu nếu không xác định được giá trị thuần thì không có cơ sở trích dự phòng. Thời điểm trích dự phòng là cuối năm, không trích lập và hòan nhập giữa niên độ. 8. Chi phí lãi tiền vay. Trường hợp Cty đã góp đủ vốn điều lệ nhưng lại có đi vay mua cổ phiếu hoặc góp vốn thành lập Công ty khác thì khỏan lãi này không tính vào chi phí của Công ty vì Công ty được chia cổ phần hoặc chia lãi do bên kia đã nộp thuế. 9. Chênh lệch do đánh giá lại tỷ giá Khi xác định chi phí hoặc thu nhập thì thực hiện theo Thông tư 177 không thực hiện theo Thông tư 228; chỉ có chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khỏan nợ phải trả bằng ngọai tệ mới được tính vào chi phí hoặc thu nhập. Chênh lệch do đánh giá lại nợ phải thu không được tính. 10. Lao động theo hợp đồng thời vụ thì có quy định mức tiền lương tính vào chi phí không? Không có quy định 11. Tiền xăng, điện thoại cho nhân viên có ghi rõ mức cụ thể trong hợp đồng lao động thì được tính vào chi phí và không thuộc khoản chi khống chế, nếu không có quy định trong hợp đồng lao động thì không được tính vào chi phí.
 7. 12. Khoản tiền chi phí taxi đi công tác phải có hóa đơn GTGT từng lần đi mới tính vào chi phí. 13. Mua nhà xưởng để sản xuất kinh doanh nhưng do không phù hợp với mục đích kinh doanh, phải phá bỏ xây dựng mới, khi mua có hóa đơn chứng từ hợp pháp thì giá trị phần nhà xưởng mua bị phá bỏ xử lý như thế nào? Được tính là giá trị tổn thất, đưa vào chi phí. 14. Công ty có dự án đầu tư mở rộng theo kế hoạch là 10 tỷ nhưng thực tế phát sinh tăng hơn (13 tỷ) thì phần tăng thêm có đựoc tính là đầu tư mở rộng không? Được tính nếu có hồ sơ chứng từ chứng minh II. Gia hạn nộp thuế: Trường hợp quý 1/2010 phải nộp thuế và được gia hạn đến …, Quý 2 bị lỗ thì quý 1 có phải nộp không? Vẫn phải nộp. III. Chuyển lỗ. Từ năm 2009 chuyển lỗ liên tục và phải theo dõi lỗ, chuyển lỗ từng năm trong thời gian quy định, không chuyển lỗ lũy kế. VẤN ĐỀ KHÁC 1. Về liên quan đến đại lý thuế - Biện pháp để kiểm soát chất lượng dịch vụ: đại lý chịu trách nhiệm với người nộp thuế - Cơ quan thuế sẽ hỗ trợ về mặt chính sách nếu đại lý thuế có yêu cầu. - Đại lý thuế đã thay mặt người nộp thuế, kê khai tính và ký tên trên tờ khai thuế: đó cũng là ý kiến của đại lý. 2. Thuế nhà thầu. -Lãi từ chứng chỉ tiền gửi ngân hàng của nhà đầu tư nước ngòai phải nộp thuế TNDN nhà thầu 10%. - Trường hợp ngân hàng có phát sinh nghiệp vụ hoán đổi lãi suất với ngân hàng nước ngoài thì phải nộp thuế nhà thầu (thuế TNDN 10%). Thời điểm tính thuế là thời điểm thanh toán cho ngân hàng nước ngoài 3. Hóa đơn chứng từ: -Khi xuất hàng hóa để làm TSCĐ cho thuê hoạt động thì phải xuất HĐ theo giá thị trường, tính thuế theo quy định. Về mua hàng hóa có hợp đồng, hóa đơn, 2 năm sau đơn vị bán hàng bỏ trốn, cơ quan thuế loại chi phí có đúng không? Vấn đề này Bộ tài chính đã có công văn 7333 ngày 24/6/2008 hướng dẫn cụ thể.
 8. - Nhận thi công trọn gói (xây dựng, cung cấp lắp đặt) cho DN chế xuất khi xuất máy móc thiết bị phải lập tờ khai hải quan, đồng thời phải lập hóa đơn, Khi công trình hoàn thành phải lập hóa đơn bổ sung cho phần giá trị tăng thêm Câu 1: Tên công ty: Tổng Công ty Mía Đường II; Địa chỉ: 34-35 Bến Vân Đồn, Quận 1, TPHCM. Doanh nghiệp là văn phòng Tổng công ty có ch ức năng kinh doanh sản xuất, có số vốn 425 tỷ đồng, lao động là 150 người, không k ể các đ ơn vị có vốn góp của Tổng công ty ( có 8 đơn vị có vốn góp tổng công ty, trong đó có 2 đơn vị có vốn góp > 50% ). Như vậy Tổng công ty có được miễn, giãm thuế TNDN theo NQ 30 ( giảm 30% thuế TNDN ) trong năm 2009 cho các DN vừa và nhỏ? Trả lời : Tại Hội nghị đối thoại lắng nghe ý kiến người nộp thuế do Cục thuế tổ chức ngày 28/5/2010, Cục thuế có tiếp nhận được các cáu hỏi đề nghị hướng dẫn về chính sách của Quý Doanh nghiệp nay Cục thuế trả lời như sau : Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện giảm, gia hạn nộp thuế thu nh ập doanh nghi ệp theo nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội : Trường hợp Tổng công ty Có số lao động sử dụng bình quân trong quý IV năm 2008 không quá 300 người, không kể lao động có h ợp đ ồng ngắn hạn dưới 3 tháng (150 lao động) thì được xác định là doanh nghi ệp nhỏ và vừa được giảm và gia hạn nộp thúê TNDN năm 2009 theo Thông tư số 03/2009/TT-BTC . Trân trọng Câu 2: Công ty TNHH Watson; Địa chỉ: 4/14 Bùi Cẩm Hổ, Q.Tân Phú Công ty thành lập năm 1993, là công ty liên doanh với Singapore, vốn điều lệ an đầu là 732.180USD ( 8,1 tỉ). Năm 2009 công ty xin đổi giấy phép đầu tư để đổi tên công ty, giấy phép cấp lại quy đ ổi vốn đi ều l ệ trên theo tỉ giá hiện tại, nên vốn điều lệ sẽ tăng lên. Nh ư vậy công ty chúng tôi khai áo vốn điều lệ là 8,1 tỉ hay điều chỉnh thành 11 tỉ? Cách đi ều ch ỉnh nh ư th ế nào? Trả lời : Tại Hội nghị đối thoại lắng nghe ý kiến người nộp thuế do Cục thuế tổ chức ngày 28/5/2010, Cục thuế có tiếp nhận được các cáu hỏi đề
 9. nghị hướng dẫn về chính sách của Quý Doanh nghiệp nay Cục thuế trả lời như sau : Trường hợp Công ty đổi giấy phép đầu tư để đổi tên công ty, giấy phép cấp lại theo số vốn điều lệ đã đầu tư từ năm 1993, thì s ố vốn đi ều l ệ Cty vẫn được quy đổi theo tỷ giá tại thời điểm góp vốn trước đây Trân trọng Câu 3: Công ty Dầu khí Phú Quý; địa chỉ: Phòng 1008 Toà nhà Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Q.1 Năm 2009 khi kê khai thuê GTGT đối với nh ững hóa đơn trên 20.000.000đ Công ty chúng tôi đã kê khai tất cả những hóa đ ơn dù ch ưa thanh toán qua ngân hàng. Sau này những hoá đơn đó đã được thanh toán qua ngân hàng, như vậy công ty chúng tôi có phải làm kê khai b ổ sung t ừng tháng không? Những hóa đơn trên thanh toán quá th ời h ạn ghi trong h ợp đồng. Trả lời: Tại Hội nghị đối thoại lắng nghe ý kiến người nộp thuế do Cục thuế tổ chức ngày 28/5/2010, Cục thuế có tiếp nhận được các cáu hỏi đề nghị hướng dẫn về chính sách của Quý Doanh nghiệp nay Cục thuế trả lời như sau : Trường hợp Công ty mua hàng có hợp đồng trả ch ậm và được ghi trong hợp đồng thì thuế GTGT đầu vào của hàng hóa mua trả chậm được khấu trừ theo quy định. Đến thời hạn thanh toán, nếu Công ty chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì phải điều chỉnh số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ. Sau đó nếu có chứng từ thanh toán qua ngân hàng và tr ước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì Công ty được điều chỉnh khấu trừ s ố thuế GTGT đầu vào nêu trên. Trân trọng Câu 4: Công ty CP Đầu tư xây dựng Lập Thành; Đ ịa ch ỉ: 134/29 Đào Duy Anh, P9, Q.Phú Nhuận. a) Chúng tôi là 1 Công ty CP Đầu tư xây dựng. Hiện tại Cty chúng tôi có công trình xây dựng nhà tình nghĩa tặng cho người nghèo thu ộc di ện chính sách xã hội. Xin hỏi quý cục thuế là cách th ức x ử lý các ch ứng t ừ và hoá dơn đầu vào, đầu ra như thế nào là hợp lý, hợp lệ theo quy định của BTC? b) Cty có thuê nhà thầu nước ngoài không đăng ký kinh doanh t ại Việt Nam theo thỏa thuận bên phía chúng tôi sẽ trả dùm cho bên nhà th ầu
 10. tiền thuế TNDN, VAT. Xin hỏi Quý cục thuế là số tiền thuế đó bên phía chúng tôi có được đưa vào chi phí và được xử lý ntn? Trả lời : Tại Hội nghị đối thoại lắng nghe ý kiến người nộp thuế do Cục thuế tổ chức ngày 28/5/2010, Cục thuế có tiếp nhận được các cáu hỏi đề nghị hướng dẫn về chính sách của Quý Doanh nghiệp nay Cục thuế trả lời như sau : a) Trường hợp Công ty chi tài trợ làm nhà tình nghĩa cho người nghèo đúng đối tượng và hồ sơ xác định khoản tài trợ theo quy định tại điểm 2.24, mục IV, phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN dưới đây thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN : - Đối tượng nhận tài trợ là hộ nghèo theo quy định của Th ủ tướng Chính phủ. Hình thức tài trợ: tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật để xây nhà tình nghĩa cho hộ nghèo bằng cách trực tiếp hoặc thông qua một cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật. - Hồ sơ xác định khoản tài trợ làm nhà tình nghĩa cho người nghèo gồm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ, người được hưởng tài trợ (hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ) là bên nhận tài trợ (theo mẫu s ố 06/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này); văn bản xác nhận h ộ nghèo c ủa chính quy ền địa phương; kèm theo hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền). b) Căn cứ Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với t ổ ch ức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi tắt là thuế nhà thầu) : trường hợp Công ty thuê nhà thầu nước ngoài không đăng ký kinh doanh tại Việt Nam theo thỏa thuận hợp đồng nhà th ầu nhận được không bao gồm thuế GTGT, thuế TNDN phải nộp thì doanh thu tính thuế GTGT, thuế TNDN được quy đổi thành doanh thu có thu ế GTGT, thuế TNDN và được xác định theo công thức quy định tại khoản b1, điểm 2.1.1 ; khoản b1, điểm 3.1, mục III, phần B Thông t ư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008. Khoản thuế TNDN nộp thay nhà thầu nước ngoài Cty được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Trân trọng Câu 5: Công ty CP NDC, email: gialam.kt@ndc.com a) Cty có chi nhánh phân xưởng sản xuất đã ngừng hoạt động, đang trong quá trình xin giải thể. Hiện nay có ký h ợp đ ồng cho thuê, v ậy có được xuât hóa đơn cho thuê không? Thuế suất trên hóa đ ơn cho thuê là bao
 11. nhiêu?Tính khấu hao tài sản này ntn? Cần làm thêm các th ủ t ục nào n ữa không? b) Sếp đi công tác nước ngoài, vé máy bay mua qua m ạng, không có hóa đơn thì có được hạch toán vào chi phí không? Hoá đơn b ằng ti ếng Anh thì kê khai vào chi phí ntn? Trả lời : Tại Hội nghị đối thoại lắng nghe ý kiến người nộp thuế do Cục thuế tổ chức ngày 28/5/2010, Cục thuế có tiếp nhận được các câu hỏi đề nghị hướng dẫn về chính sách của Quý Doanh nghiệp nay Cục thuế trả lời như sau : a) Trường hợp Công ty có chi nhánh là phân xưởng sản xuất đã ngừng hoạt động, đang trong quá trình xin giải thể nếu ký hợp đồng cho thuê, khi thu tiền Công ty phải lập hóa đơn, tính kê khai và n ộp thu ế GTGT theo quy định. Thuế suất thuế GTGT áp dụng là 10%. Trong thời gian cho thuê tài sản thì Công ty được trích khấu hao nhà xưởng và tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN theo quy định. b) Trường hợp Công ty có người lao động đi công tác nước ngoài, mua vé máy bay qua mạng phù hợp với quy định về vé máy bay điện tử quy định tại Quy chế In, phát hành, sử dụng và quản lý vé máy bay đi ện t ử ban hành kèm theo Quyết định số 18 /2007 /QĐ-BTC ngày 22/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và có chứng từ thanh toán tiền vé may bay qua ngân hàng thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Chi phi đi công tác nước ngoài (tiền thuê káhch sạn, tiền vận chuyển) nếu có hóa đơn ở nước hợp pháp ghi bằng tiếng nước ngoài, ghi tên địa chỉ và MST Cty thì được tính vào chi (khi sử dụng để ghi sổ kế toán ở Việt Nam ph ải được dịch ra tiếng Việt, bản dịch chứng từ ra tiếng Việt phải đính kèm với bản chính bằng tiếng nước ngoài). Trân trọng. Câu 6: Ngân hàng Á Châu; Địa chỉ: 442 Nguy ễn Th ị Minh Khai, Quận 3 a) Hiện nay Ngân hàng quyết toán thuế TNCN theo đ ịa ph ương. Tuy nhiên ở Ngân hàng có phát sinh vấn đề nhân viên đang làm việc tại TPHCM chuyển đi làm việc tại một chi nhánh của Ngân hàng ở một địa phương khác.Trường hợp này thì cá nhân đó phải tự kê khai. Câu h ỏi chúng tôi là tại hội sở chính kê khai quyết toán thuế TNCN cho toàn th ể nhân viên ở một đ ịa phương để khỏi vướng mắc vấn đề nêu trên có được không? b) Theo quy định thì tiền lương căn cứ theo H ĐL Đ, nhưng nếu trong năm nhân viên được tăng lương không ký lại HĐLĐ mà chỉ có quyết định tăng lương thì có được tính vài chi phí hay không? Trả lời :
 12. Tại Hội nghị đối thoại lắng nghe ý kiến người nộp thuế do Cục thuế tổ chức ngày 28/5/2010, Cục thuế có tiếp nhận được các cáu hỏi đề nghị hướng dẫn về chính sách của Quý Doanh nghiệp nay Cục thuế trả lời như sau : a) Trường hợp nhân viên Ngân hàng trong năm tính thuế 2009 có thu nhập phát sinh tại 2 chi nhánh ở 2 địa phương khác nhau, trực tiếp chi trả các khoản thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân phải thực hiện khấu trừ thuế có trách nhiệm khai và nộp tờ khai cho cơ quan thuế hàng tháng và quyết toán thuế năm. Cá nhân này phải trực ti ếp kê khai quy ết toán thuế với cơ quan thuế, Hội sở chính và các chi nhánh không th ể kê khai quyết toán thuế TNCN thay cho các cá nhân này b) Trường hợp người lao động có quyết định tăng lương thì Ngân hàng phải điều chỉnh hợp đồng lao động để tính chi phí tiền lương được trừ khi tính thuế TNDN theo quy định. Trân trọng Câu 7: Công ty TNHH TM DV Long Hưng Phát; Địa ch ỉ: 656/21 CMT8, P11, Quận 3. a) Khi ký hợp đồng nhận nhập khẩu ủy thác 1 lô hàng từ n ước ngoài về, bên B nhờ cty nhập khẩu về, cty đứng tên trên tờ khai, vậy khi trả hàng cho bên B cty phải xuất hóa đơn cho B về số hàng hóa đó ( theo kế toán). Nhưng trên giấy phép kinh doanh chỉ ghi ‘‘ dịch vụ giao nhận khai thu ế h ải quan ’’. Vậy cty có được quyền xuất số hàng đó cho B không? b) Lương giám đốc không dựa vào chi phí. V ậy có c ần quy ết toán thuế TNCN cho Giám đốc không? Trả lời : Tại Hội nghị đối thoại lắng nghe ý kiến người nộp thuế do Cục thuế tổ chức ngày 28/5/2010, Cục thuế có tiếp nhận được các cáu hỏi đề nghị hướng dẫn về chính sách của Quý Doanh nghiệp nay Cục thuế trả lời như sau : Trường hợp Công ty nhập khẩu ủy thác thì khi xuất trả hàng hóa cho bên ủy thác phải lập hóa đơn theo quy định tại điểm 2.2, mục IV, phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính h ướng dẫn về thuế GTGT. Trường hợp doanh nghiệp có chi trả lương cho giám đốc nhưng không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN thì vẫn phải kê khai (nếu có khấu trừ thuế TNCN) hàng tháng và quyết toán thuế TNCN của cá nhân đó. Trường hợp không trả lương thì không phải kê khai và quyết toán thuế TNCN Trân trọng
 13. Câu 8: Ngân hàng TMCP Đông Á; Địa chỉ: 130 Phan Đăng Lưu, Q.Phú Nhuận Chỉ tiêu 11 trên tờ khai 05/KK theo hướng dẫn lập là tổng số các khoản thu nhập từ tiền l ương, ti ền công tr ả cho cá nhân thuê ngoài trong năm. Như vậy chỉ tiêu này là tổng các TN mà CQ chi trả trích thuế TNCN ( những TN của cá nhân thuê ngoài ch ưa đ ến mức nộp thuế, CQ chi trả ko trích thuế có phải kê khai trong ch ỉ tiêu này luôn hay không) VD: Tổng các khoản TN của cá nhân thuê ngoài mà CQ chi tr ả thanh toán: 10tr Trong đó: Tổng TN đến mức chịu thuế:8tr Thuế TNCN đã khấu trừ:0,8tr Trong bảng kê 05B, CQ chi trả chỉ lấy thông tin của những cá nhân đến mức nộp thuế để lên bảng kê 05B/KK. Trả lời : Tại Hội nghị đối thoại lắng nghe ý kiến người nộp thuế do Cục thuế tổ chức ngày 28/5/2010, Cục thuế có tiếp nhận được các cáu hỏi đề nghị hướng dẫn về chính sách của Quý Doanh nghiệp nay Cục thuế trả lời như sau : Chỉ tiêu 11 “Tổng TNCT trả cho cá nhân” trên theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/KK-TNCN là tổng số các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập khác có tính ch ất tiền lương, tiền công trả cho cá nhân thuê ngoài trong năm bao gồm cả nh ững thu nhập của cá nhân thuê ngoài chưa đến mức nộp thuế cơ quan chi trả không khấu trừ thuế TNCN. Trân trọng Câu 9: Công ty TNHH SX TM Cơ khí Nguyễn Anh; Địa ch ỉ: 43/7C Khu phố1, P.Tân Thới Nhất, Quạn 12. Khai QT TNCN trên phần mềm HTKK2.5.1 a.Trên bảng 05B, nhưng công nhân chưa có MST, chỉ có CMND, khi phần TNCT đều cộng tăng lên 1,4tr so với TNCT mà DN đã tính cho họ. Từ đó ghi số thuế đã khấu trừ là 70.000, số thuế còn phải nộp là (70.000). Xin hỏi lý do? b.Cột ‘‘ Cần phải quyết toán thuế’’, những CNV ghi là có thì DN có phải làm tờ khai 09/KK TNCN cho họ không? Mẫu tờ khai này m ặc đ ịnh là tên cty và MST của cty, vậy làm sao ghi được tên, h ọ c ủa CB-CNV đ ể làm tờ khai này?
 14. c.Sau khi đã QT TNCN xong ( sau ngày 31/05/2010) vậy hàng tháng, hàng quý của năm 2010, DN có tiếp tục làm các tờ khai 02/KK không? N ếu có thì khai báo theo mẫu nào? Vì mẫu tờ khai 02/KK trên ph ần m ềm HTKK2.5.1 ghi là ‘’ Đã hết hiệu lực theo Thông tư 84’’? Trả lời : Tại Hội nghị đối thoại lắng nghe ý kiến người nộp thuế do Cục thuế tổ chức ngày 28/5/2010, Cục thuế có tiếp nhận được các cáu hỏi đề nghị hướng dẫn về chính sách của Quý Doanh nghiệp nay Cục thuế trả lời như sau : Mẫu số 05B/BK-TNCN kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/KK-TNCN là bảng kê thu nh ập ch ịu thuế và thu ế thu nh ập cá nhân đã khấu trừ (10%) đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 3 tháng, Trường hợp của Công ty khi chi trả cho cá nhân 1 lần có thu nh ập chịu thuế 1,4 tr thì số phải khấu trừ là 140 000 đồng, nếu số đã kh ấu tr ừ là 70 000 thì số còn phải nộp là 70 000. Trường hợp Cty chi tr ả trong năm 2009 là 10 triệu đồng, nhưng mỗi lần chi trả theo h ợp đ ồng d ưới 500.000 đòng , Cty không khấu trừ thuế TNCN, thì trên mẫu 05B tại chỉ tiêu [8] ghi 10 triệu đồng nhưng chỉ tiêu [10] không ghi Trường hợp Công ty lập mẫu số 05A/BK-TNCN kèm theo t ờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/KK-TNCN, n ếu đánh vào c ột ‘‘ Cần phải quyết toán thuế’’ là có thì cá nhân không ph ải làm tờ khai 09/KK-TNCN. Khai thuế TNCN là khai theo tháng hoặc theo quý, Tờ khai kh ấu trừ thuế TNCN dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công Công ty thực hiện theo mẫu số 02/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BTC ngày 05/02/2010 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính về Thuế thu nhập cá nhân. Trân trọng Câu 10: Công ty TNHH MTV Đ ịa Ốc Á Châu; Địa chỉ: 283/2 CMT8, P12, Qu ận 10 a) Hướng dẫn cụ thể các bước thực hiện và hồ sơ kèm theo để ủy nhiệm cho tổ chức cá nhân khác được lập hóa đơn. b) Cty hàng tháng phải phát hành hóa đơn GTGT cho khách hàng khoảng > 5000đồng, nhưng nhu cầu khách hàng không cần lấy hóa đơn rất nhiều, để đơn giản cty lập 1 bảng kê tất cả các khách hàng, doanh thu để xuất gộp 1 hóa đơn. Vậy để làm được điều đó Cty cần nh ững h ồ s ơ gì đ ể được Cục thuế đồng ý. Trả lời :
 15. Tại Hội nghị đối thoại lắng nghe ý kiến người nộp thuế do Cục thuế tổ chức ngày 28/5/2010, Cục thuế có tiếp nhận được các cáu hỏi đề nghị hướng dẫn về chính sách của Quý Doanh nghiệp nay Cục thuế trả lời như sau : Căn cứ Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính ph ủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn : Trường hợp Ngân hàng cung ứng dịch vụ cho người tiêu dùng có giá trị dưới 100.000 đồng mỗi lần thu tiền nếu người mua không yêu cầu lập và giao hóa đơn thì không bắt buộc phải lập hóa đơn, Ngân hàng ph ải lập bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ theo quy định, cuối ngày t ổng h ợp đ ể l ập hóa đơn ghi nhận doanh thu và thuế GTGT trong ngày, liên 2 hóa đ ơn đ ược lưu tại quyển. Trường hợp này Công ty không cần phải l ập h ồ s ơ gửi C ục Thuế. Các văn bản pháp luật về sử dụng hóa đơn không quy định việc tổ chức kinh doanh ủy nhiệm cho tổ chức cá nhân khác được lập hóa đơn. Trân trọng Câu 11: Ngân hàng TMCP Gia Định; Địa chỉ: 135 Phan Đăng Lưu, Q.Phú Nhuận; email: hangvlm@giadinhbank.com.vn Việc đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp cho Phòng giao d ịch của CN trực thuộc NH co cần phải căn cứ trên ngày cấp của Giấy Chứng nhận ĐKKD hay căn cứ theo QĐ thành lập của NHNN. V ề việc ch ấp thuận việc mở, thay đổi tên/ địa chỉ của Phòng Giao d ịch trực thu ộc CN của NH (trong vòng 10 ngày kể từ ngày ra quyết định của NHNN hay Gi ấy Chứng nhận ĐKKD của Sở KH & ĐT). Trả lời: Trường hợp Ngân hàng có thay đổi thông tin doanh nghiệp thì ph ải có trách nhiệm thông báo bổ sung với cơ quan Thuế quản lý trực ti ếp thu ế trong vòng 10 ngày kể từ ngày ra quyết định của Ngân hàng nhà nước. Câu 12: Công ty CPCK Điện tử Phú Thọ Hòa; Địa chỉ: 1026B Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú; email: homongtien@viemco.com Thuế TNCN: -Đối với thu nhập từ đầu tư vốn, khi trả cổ tức cho cổ đông là Nhà nước (TCT – phần vốn nhà nước tại Cty CP) có ph ải kh ấu tr ừ 5% hay không ? -Đối với thu nhập từ kinh doanh BĐS, nếu chỉ sở h ữu duy nh ất 1 tài sản, sau đó bán rồi mua lại, bán tiếp có được miễn thuế TNCN không ?
 16. Trả lời: Công ty khi chi trả cổ tức cho nhà đầu tư là tổ chức thì không ph ải là cá nhân thì không phải có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN. Truờng hợp cá nhân tại thời điểm chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở tại Việt Nam thì thu nhập từ chuyển nh ượng nhà ở duy nh ất được miễn thuế TNCN. Trân trọng Câu 13: Cty CP Tập đoàn Tân Thành Đô; Địa chỉ: 232 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1; email: Hangothithu77@yahoo.com Xử lý như thế nào đối với những người lao động đã ngh ỉ việc về phần thuế TNCN còn phải nộp (vì Cty không th ể thu được ti ền thu ế TNCN từ những người đã nghỉ việc đến thời điểm Tháng 5/2010 này) Trả lời: Theo quy định tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC, khi khấu trừ thuế TNCN để khai, nộp thuế thay cho người có thu nh ập Công ty ph ải th ực hiện tính trừ số thuế phải nộp vaò thu nh ập của người n ộp thu ế tr ước khi chi trả thu nhập , nếu cty chi trả thu nhập cho người lao động mà không khấu trừ thì Cty phải nộp thay thuế TNCN cho người lao động. Trân trọng Câu 14: Công ty TNHH Khả Duy; địa chỉ: 70 Lý Long T ường, P.Tân Phong, Quận 7; email: trinhtrankhaduy@yahoo.com.vn 1.Trường hợp DN có thuê người lao động thuộc diện nộp thuế TNCN chưa có MST, nay cá nhân này thôi công tác ơ Công ty thì quy ết toán như thế nào ? 2.Thông tư 129 ghi bông sơ chế thuế suất 5% ghi chung chung. Công ty mua hàng cùng 1 loại ở 2 Công ty, 1 bên ghi thuế suất 5%, 1 bên ghi thuế suất 10%, được Hội nghị trả lời về xem Thông tư 131 năm 2008. Hỏi Thông tư này còn giá trị không ? Nếu không thì thay thế bằng thông tư nào ? Trả lời: Trường hợp cá nhân trước ngày 31 tháng 12 ngh ỉ việc tại Công ty thì công ty không phải quyết toán thuế TNCN thay cho cá nhân này mà cá nhân này tự quyết toán thuế với cơ quan thuế . Về thuế suất thuế GTGT đối với sản phẩm bông sơ chế là 5%, Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ tài Chính hi ện này vẫn còn hiệu lực thi hành .
 17. Trân trọng Câu 15: Kiến Hưng; địa chỉ: 33 Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5; email: Phuonguyen@kienhung.info Hiện nay tôi đang phụ trách lập hồ sơ quyết toán thuế TNCN cho cá nhân vừa có kinh doanh hộ cá thể (mua bán và trồng hoa kiểng), cụ thể như sau: -Doanh số khoán mỗi tháng là 365 triệu. -Số thuế phải nộp hàng tháng là: thuế GTGT 3.080.000đ, TNCN 2.940.000đ (căn cứ theo thông báo thu thuế của cơ quan thuế địa phương) -Hàng tháng không nộp tờ khai thuế TNCN. Đồng thời cá nhân này cũng phát sinh thu nh ập t ừ ti ền công, ti ền l ương do giữ chức vụ Giám đốc của 1 Cty. Theo tôi được biết, tại Thông tư 84-Phần D – Đăng ký thu ế, kh ấu trừ thuế, khai thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế, mục II, đi ều 2.2, kho ản 2.2.3 – e/, có ghi rõ: Cá nhân chỉ có thu nhập từ kinh doanh nộp thu ế TNCN theo phương pháp khoán không phải quyết toán thuế. Còn theo công văn 1700/TCT ngày 21.5.2010 phần IV.4d: Cá nhân vừa có kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán, vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý cá nhân kinh doanh. Như vậy, cá nhân này có quyết toán thuế TNCN cho ph ần doanh thu kinh doanh hay không và thu nhập chịu thuế sẽ được xác định như thế nào ? Do khoán doanh thu nên chi phí của phần kinh doanh này không th ể xác định chính xác do không được ghi chép cụ thể và cũng không có ý ki ến nêu rõ tỷ lệ chi phí tương ứng doanh thu của cơ quan thuế quản lý thu. Hay chỉ quyết toán riêng cho phần tiền công, tiền lương ? Mẫu biểu áp dụng cụ thề. Rất mong cơ quan thuế hướng dẫn để thực hiện. Cảm ơn. Trả lời: Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và kinh doanh thì phải trực tiếp quyết toán thuế TNCN tại cơ quan thuế trực ti ếp qu ản lý cá nhân kinh doanh. Trường hợp cá nhân nộp thuế TNCN đối với thu nh ập từ kinh doanh theo phương pháp khoán thì khi quyết toán thu nh ập ch ịu thu ế t ừ kinh doanh được xác định theo thu nhập chịu thuế do cơ quan thu ế ấn định trên doanh thu để tổng hợp với thu nhập ch ịu thuế từ ti ền l ương, ti ền công để kê khai quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế .
 18. Câu 16: Công ty CP SX-TM May Sài Gòn; địa chỉ: 236/7 Nguyễn Lượng, Phường Quận Vấp; Văn 17, Gò email: Ctyketoan@garmexjs.com Thuế TNCN: 1. Theo quy định thì tiền thưởng cưối năm (nh ư Lương 13…) của năm 2009 thì được giảm 50% khi tính thuế thu nhập. Như vậy nếu: a. Tiền thưởng này chi vào cuối năm 2009 thì lấy 50% s ố ti ền thưởng cộng với thu nhập của 6 tháng cuối năm rồi chia cho 6 đ ể tính thu ế TNCN. b. Vậy nếu tiền thưởng này được chia trong tháng 1 hay tháng 2 năm 2010 thì khi quyết toán thuế năm 2010 ta sẽ lấy 50% s ố ti ền th ưởng này cộng với thu nhập của 10 tháng 2010 chi cho 12 hay lấy 50% tiền thưởng này chi cho 6 rồi mới cộng thu nhập bình quân của 12 tháng năm 2010 đề tính thuế ? 2. Theo quy định thì thuế TNCN sẽ được áp dụng bi ểu lũy ti ến t ừng phần đối với hợp đồng có thời hạn từ trên 3 tháng trờ lên. Tuy nhiên n ếu sau khi người lao động đã ký hợp đồng nhưng mới làm được 1 tháng thì nghỉ. Vậy nếu Công ty đã áp dụng tính thuế cho cá nhân này theo bi ểu lũy tiến từng phần thì sao ? 3. Công nhân mới tuyển trong thời gian thử việc và ch ưa kịp lý HĐLĐ hoặc công nhân đã ký hợp đồng nhưng sau khi lãnh tạm ứng đã ngh ỉ việc nên Công ty chưa kịp thu thuế TNCN thì trường hợp này như thế nào ? (Nếu không có ngưồn thu nào khác để bù đắp như tiền trợ cấp thôi vi ệc hoặc lương của những ngày làm việc của họ chỉ bằng hoặc th ấp hơn m ức họ đã ứng). Thuế TNDN: Công ty chúng tôi có thành lập Cty con hạch toán độc lập 100% vốn của Công ty nhưng hoạt động kinh doanh của Cty con lỗ, do đó Cty m ẹ phải lập khoản dự phòng lỗ của Cty con, Vậy khỏan dự phòng này có được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN không ? Trả lời: Trường hợp tiền thưởng của người lao động làm việc 12 tháng trong năm 2009 được chi trả trong năm 2009 thì khi quyết toán thuế TNCN năm 2009, Công ty tính 50% vào thu nhập chịu thuế TNCN của năm 2009, 50% được miễn thuế TNCN theo quy định. Nếu chi trả trong năm 2010 (trước ngày 31/03/2010) thì được miễn 50%, 50% tính vào thu nh ập ch ịu thu ế c ủa năm 2010 (tháng nào trả tính vào thu nhập tháng đó) . Trường hợp người lao động ký hợp đồng lao động trên 3 tháng, hàng tháng trả lương Cty đã khấu trừ thuế TNCN theo biểu thuế luỹ tiến từng phần, nhưng mới làm việc 2 tháng sau khi lĩnh lương thì nghĩ, Cty không
 19. khấu trừ được thuế TNCN theo thuế suất 10% thì Cty có văn bản giải trình thông báo với cơ quan thuế . Công nhân mới tuyển trong thời gian thử việc và ch ưa k ịp ký HĐLĐ hoặc công nhân đã ký hợp đồng LĐ động dưới 3 tháng thì sau khi lãnh t ạm ứng Cty phải khấu trừ thuế TNCN , trường hợp không khấu trừ thu ế TNCN thì phải nộp thay cho người lao động . Về việc trích lập các khoản dự phòng đầu tư tài chính đề nghị Cty nghiên cứu Thông tư số 228/TT-BTC ngày 07/12/2009 để thực hiện Câu 17: Công ty TNHH MTV Phát triển GS Sài Gòn; đ ịa ch ỉ: 301 Nguyễn Văn Hưởng, Quận 2; email: Kimoanh@gsconst.co.kr Công ty GS Sài Gòn là Cty có vốn ĐTNN, kinh doanh bất động sản. Nay có nghiệp vụ thu tiền theo tiến độ do bán căn hộ. Công ty có kê khai thuế TNDN tạm tính 2% của số tiền thu theo ti ến độ nh ưng Công ty có ưu đãi từ Chính phủ là miễn thuế TNDN là 2 năm, giảm thuế 50% cho 2 năm tiếp theo. Vậy Cty có phải nộp 2% tạm tính của số tiền thu theo ti ến đ ộ nêu trên phải không? Trả lời: Thu nhập từ hoạt động kinh doanh bất động sản không áp dụng ưu đãi theo quy định của Luật thuế TNDN. Do đó, trường h ợp Công ty đang hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN thì v ẫn ph ải kê khai, nộp thuế TNDN đối với hoạt động kinh doanh bất động sản theo quy định. Câu 18: Cty 100% vốn nước ngoài, email: Nhan-sgpq@yahoo.com Lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp thuộc diện cư trú và theo hướng dẫn của Phòng TTHT là người lao động nước ngoài phải t ự quyết toán thuế TNCN 2009 theo mẫu 09/KK vì doanh nghi ệp chúng tôi có trên 100 lao động là người nước ngoài. Vậy xin hỏi: doanh nghiệp có thể cử 1 người chuyên trách để thực hiện việc quyết toán thuế TNCN của người nước ngoài theo mẫu 09/KK được hay không ? (Người đại diện sẽ đến Cục thuế để th ực hiện quy ết toán thuế TNCN cho tốt cả người lào động nước ngoài). Trả lời: Phòng TTHT không hướng dẫn cá nhân cư trú là người nước ngoài phải trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế mà chi có trường h ợp cá nhân là người ngoài trong năm tính thuế có thu nh ập từ 2 n ơi trở lên thì phải trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế. Cá nhân có thu nh ập theo quy định quyết toán thuế tại cơ quan thuế thì phải trực ti ếp liên h ệ vói c ơ
 20. quan thuế để thực hiện quyết toán thuế hoặc có th ể ký h ợp h ợp đ ồng thuê các cá nhân là đại lý thuế thay mặt minh quyết toán thuế với cơ quan thuế . Câu 19: Công ty TNHH KMTC VN; địa chỉ: 2 Ngô Đức Kế, Quận 1; email: Kimhue@kmtc.com.vn Trong năm 2010, nếu cá nhân không có MST hay CMND sẽ không được link dữ liệu trong phần mềm thuế. V ậy cá nhân có b ắt bu ộc ph ải có MST cá nhân hay họ chỉ cần cung cấp CMND là đủ. Thời hạn nào trong năm 2010 phải đòi hỏi MST cá nhân khi chi trả hoa hồng hay thuê ngắn hạn khi khấu trừ 10% nếu phát sinh trên 500.000đ. Trả lời: Trường hợp cá nhân thuộc đối tượng quyết toán thuế TNCN thông qua cơ quan chi trả thu nhập nhập nếu đã đăng ký thuế nhưng chưa được cấp mã số thuế thì khi quyết toán thuế TNCN Công ty không sử dụng ph ần mềm hỗ trợ mà lập trên các ứng dụng word, excel để nộp cho cơ quan thuế Trong năm 2010, cá nhân không có ký hợp đồng lao động có thu nhập từ tiền lương từ 500.000 đồng/lần trở lên nộp thuế TNCN theo thuế suất 10% (kể cả cá nhân chưa được cấp MST) Trân trọng Câu 20: Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, địa chỉ: 49 Pasteur, Quận 1, email:taivu@quatest3.com.vn Cơ quan có thuê người lao động bên ngoài giữ xe với thu nh ập không vượt quá 48triệu/năm và đã làm bản cam kết thì có phải làm mẫu báo cáo nào với Cục thuế hay không ? Trả lời : Công ty ký hợp đồng dịch vụ thuê người lao động giữ xe và người lao động có cam kết chỉ có thu nhập duy nhất tại Cty không vượt quá 48triệu/năm thì Cty không khấu trừ thuế TNCN 10% mà lưu giữ Bản cam kết theo mẫu 23/CK-TNCN và xuất trình khi cơ quan thuế quản lý có yêu cầu. Trân trọng Câu 21: Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam; Địa chỉ email: hellolethuy@yahoo.com. Một người vừa làm Giám đốc tại Trung tâm, vừa làm bên Sở văn hoá. Xin cho em hỏi là khi kê khai thuế TNCN theo quý và cuối năm quyết toán thuế cho Giám đốc này thì có cần thư xác nhận thu nhập của mỗi nơi
274784