of x

TỔNG HỢP 868 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN – 8

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 14 | FileSize: M | File type: PDF
3 lần xem

TỔNG HỢP 868 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN – 8. Kết cấu giai cấp trong xã hội có giai cấp thường gồm: a. Các giai cấp cơ bản. b. các giai cấp cơ bản vụ các giai cấp không cơ bản. c. Các giai cấp cơ bản, các giai cấp không cơ bản vụ tầng lớp trung gian. d. các giai cấp đối kháng Câu 814: Tính chất của lực lượng sản xuất là : a. Tính chất hiện đại vụ tính chất cá nhân b. tính chất cá nhân vụ tính chất xã hội hoá. c. tính chất xã hội hoá vụ tính chất hiện đại. d. tính chất.... Giống những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ tham khảo Một số tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/tong-hop-868-cau-hoi-trac-nghiem-triet-hoc-mac-lenin-8-gcaztq.html

Nội dung

Tài Liệu Miễn Phí xin giới thiệu đến cộng đồng thư viện TỔNG HỢP 868 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN – 8.Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu Khoa Học Xã Hội,Triết học giúp đỡ cho thư viện của mình.Trân trọng kính mời thành viên đang cần cùng xem ,Tài liệu TỔNG HỢP 868 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN – 8 thuộc danh mục ,Khoa Học Xã Hội,Triết học được chia sẽ bởi thành viên triet-hoc đến các bạn nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này được giới thiệu vào chuyên mục Khoa Học Xã Hội,Triết học , có tổng cộng 14 page , thuộc file .PDF, cùng chuyên mục còn có toán kinh tế, kiến thức thống kê, giáo trình đại học, bài giảng chứng khoán, đề cương ôn tập, câu hỏi trắc nghiệm ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem . Để tải file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Kết cấu giai cấp trong xã hội có giai cấp thường gồm: , cho biết thêm a,còn cho biết thêm Các giai cấp căn bản, cho biết thêm , cho biết thêm b, bên cạnh đó những giai cấp căn bản vụ những giai cấp ko căn bản, cho biết thêm , kế tiếp là c, ngoài ra Các giai cấp căn bản, những giai cấp ko căn bản vụ tầng lớp trung gian, nói thêm , nói thêm là d, tiếp theo là những giai cấp đối kháng , thêm nữa Câu 814: Tính chất của lực lượng sản xuất là : ,còn cho biết thêm a, cho biết thêm Tính chất hiện đại vụ thuộc tính cá nhân , ngoài ra b, bên cạnh đó thuộc tính cá nhân vụ thuộc tính xã hội hoá, bên cạnh đó , ngoài ra c, nói thêm thuộc tính xã hội hoá vụ thuộc tính hiện đại, nói thêm , tiếp theo là d, cho biết thêm thuộc tính, ngoài ra a, bên cạnh đó Lót vÝch Phoi ¬ b¾c vμ sù c¸o chung cña triÕt häc Cæ ®iÓn ®øc,còn cho biết thêm b,còn cho biết thêm Chèng §uy - Rinh,còn cho biết thêm c, thêm nữa T×nh c¶nh giai cÊp c«ng nh©n Anh, ngoài ra d,còn cho biết thêm BiÖn chøng cña tầy nhiªn, nói thêm là C©u 813: KÕt cÊu giai cÊp trong x· héi cã giai cÊp th−êng gåm: a, cho biết thêm C¸c giai cÊp c¬ b¶n,còn cho biết thêm b, ngoài ra c¸c giai cÊp c¬ b¶n vμ c¸c giai cÊp kh«ng c¬ b¶n, kế tiếp là c, bên cạnh đó C¸c giai cÊp c¬ b¶n, c¸c giai cÊp kh«ng c¬ b¶n vμ tÇng líp trung gian, nói thêm là d,còn cho biết thêm c¸c giai cÊp ®èi kh¸ng C©u 814: TÝnh chÊt cña lùc l−îng s¶n xuÊt lμ : a, tiếp theo là TÝnh chÊt hiÖn ®¹i vμ tÝnh chÊt c¸ nh©n b,còn cho biết thêm tÝnh chÊt c¸ nh©n vμ tÝnh chÊt x· héi ho¸, tiếp theo là c,còn cho biết thêm tÝnh chÊt x· héi ho¸ vμ tÝnh chÊt hiÖn ®¹i,còn cho biết thêm d, kế tiếp là tÝnh chÊt x· héi vμ t
 1. a. Lót vÝch Phoi ¬ b¾c vμ sù c¸o chung cña triÕt häc Cæ ®iÓn ®øc. b. Chèng §uy - Rinh. c. T×nh c¶nh giai cÊp c«ng nh©n Anh. d. BiÖn chøng cña tù nhiªn . C©u 813: KÕt cÊu giai cÊp trong x· héi cã giai cÊp th−êng gåm: a. C¸c giai cÊp c¬ b¶n. b. c¸c giai cÊp c¬ b¶n vμ c¸c giai cÊp kh«ng c¬ b¶n. c. C¸c giai cÊp c¬ b¶n, c¸c giai cÊp kh«ng c¬ b¶n vμ tÇng líp trung gian. d. c¸c giai cÊp ®èi kh¸ng C©u 814: TÝnh chÊt cña lùc l−îng s¶n xuÊt lμ : a. TÝnh chÊt hiÖn ®¹i vμ tÝnh chÊt c¸ nh©n b. tÝnh chÊt c¸ nh©n vμ tÝnh chÊt x· héi ho¸. c. tÝnh chÊt x· héi ho¸ vμ tÝnh chÊt hiÖn ®¹i. d. tÝnh chÊt x· héi vμ tÝnh chÊt hiÖn ®¹i C©u 815: ý thøc ph¸p quyÒn lμ toμn bé nh÷ng quan ®iÓm, t− t−ëng vμ th¸i ®é cña mét giai cÊp vÒ: a. b¶n chÊt vμ vai trß cña ph¸p luËt. b. TÝnh hîp ph¸p hay kh«ng hîp ph¸p trong hμnh vi cña con ng−êi. c. VÒ quyÒn lîi vμ nghÜa vô cña mçi thμnh viªn trong x· héi. d. C¶ a, b vμ c C©u 816 : Nh÷ng gi¸ trÞ phæ biÕn nhÊt cña ý thøc ®¹o ®øc lμ nh÷ng gi¸ trÞ: a. Mang tÝnh d©n téc b. Mang tÝnh nh©n lo¹i c. Mang tÝnh giai cÊp d. Mang tÝnh x· héi 120
 2. C©u 817* : §Þnh nghÜa kinh ®iÓn vÒ t«n gi¸o cña Ph. ¡ngghen:” BÊt cø t«n gi¸o nμo còng chØ lμ sù ph¶n ¸nh h− ¶o vμo ®Çu ãc con ng−êi ta søc m¹nh ë bªn ngoμi chi phèi cuéc sèng hμng ngμy cña hä; chØ lμ sù ph¶n ¸nh mμ trong ®ã nh÷ng søc m¹nh ë trªn thÕ gian ®· mang søc m¹nh siªu thÕ gian” ®−îc viÕt trong t¸c phÈm nμo ? a. Chèng §uy-Rinh b. BiÖn chøng cña tù nhiªn c. Nh÷ng bøc th− duy vËt lÞch sö d. BiÖn chøng cña tù nhiªn C©u 818: Yªu cÇu c¬ b¶n cña tÝnh khoa häc khi xem xÐt lÞch sö x· héi lμ: a. Ph¶i m« t¶ ®−îc lÞch sö x· héi cô thÓ b. Ph¶i nghiªn cøu c¸c qu¸ tr×nh hiÖn thùc, c¸c quy luËt chi phèi sù vËn ®éng ph¸t triÓn cña lÞch sö x· héi c. Ph¶i t×m ra tÝnh phøc t¹p cña qu¸ tr×nh lÞch sö. d. Ph¶i mang tÝnh hÖ thèng C©u 819* Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c¸ch m¹ng x· héi lμ qu¸ tr×nh: a. Liªn minh gi÷a c¸c giai cÊp b. KÕt hîp biÖn chøng gi÷a c¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕ, chÝnh trÞ.x· héi c. KÕt hîp biÖn chøng gi÷a ®iÒu kiÖn kh¸ch quan vμ nh©n tè chñ quan d. Liªn minh gi÷a giai cÊp víi d©n téc C©u 820 : §Æc ®iÓm næi bËt cña t©m lý x· héi lμ : a. Ph¶n ¸nh kh¸i qu¸t ®êi sèng x· héi b. Ph¶n ¸nh trùc tiÕp ®iÒu kiÖn sinh sèng hμng ngμy, ph¶n ¸nh bÒ mÆt cña tån t¹i x· héi c. Ph¶n ¸nh b¶n chÊt cña tån t¹i x· héi d. Ph¶n ¸nh t×nh c¶m, t©m tr¹ng cña mét cång ®ång ng−êi . 121
 3. C©u 821 : Nh÷ng sai lÇm thiÕu sãt cña c¸c nhμ x· héi häc tr−íc M¸c vÒ tiªu chuÈn cña tiÕn bé x· héi lμ : a. Giíi h¹n tiÕn bé x· héi trong ph¹m vi x· héi t− b¶n vμ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña tinh thÇn b. Xem xÐt con ng−êi lμ tiªu chuÈn tæng hîp vμ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña ®¹o ®øc c. Tr×nh ®é ph¸t triÓn cña tinh thÇn vμ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña ®¹o ®øc d. Tr×nh ®é ph¸t triÓn cña ®¹o ®øc vμ giíi h¹n tiÕn bé x· héi trong ph¹m vi x· héi t− b¶n C©u 822: §iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Ó ý thøc x· héi t¸c ®éng trë l¹i tån t¹i x· héi. a. ý thøc x· héi ph¶i phï hîp víi tån t¹i x· héi b. Ho¹t ®éng thùc tiÔn cña con ng−êi c. §iÒu kiÖn vËt chÊt b¶o ®¶m d. ý thøc x· héi ph¶i “v−ît tr−íc” tån t¹i x· héi C©u 823: Trong x· héi cã giai cÊp, ý thøc x· héi mang tÝnh giai cÊp lμ do: a. Sù truyÒn b¸ t− t−ëng cña giai cÊp thèng trÞ. b. C¸c giai cÊp cã quan niÖm kh¸c nhau vÒ gi¸ trÞ. c. §iÒu kiÖn sinh ho¹t vËt chÊt, ®Þa vÞ vμ lîi Ých cña c¸c giai cÊp kh¸c nhau. . C©u 824 *: c¸c tÝnh chÊt nμo sau ®©y biÓu hiÖn tÝnh ®éc lËp t−¬ng ®èi cña ý thøc x· héi. a. TÝnh l¹c hËu. b. TÝnh lÖ thuéc. c. TÝnh tÝch cùc s¸ng t¹o. d. C¶ a vμ c . 122
 4. C©u 825: TÝnh chÊt ®èi kh¸ng cña kiÕn tróc th−îng tÇng lμ do nguyªn nh©n: a. Kh¸c nhau vÒ quan ®iÓm t− t−ëng. b. Tõ tÝnh ®èi kh¸ng cña c¬ së h¹ tÇng. c. Tranh giμnh quyÒn lùc. d. C¶ a vμ b C©u 826*: Nh÷ng nhu cÇu nμo sau ®©y lμ nhu cÇu tÊt yÕu kh¸ch quan cña con ng−êi? a. Nhu cÇu ¨n, mÆc, ë. b. Nhu cÇu t¸i s¶n xuÊt x· héi. c. Nhu cÇu t×nh c¶m. d. C¶ a, b vμ c. . C©u 827* : ChÕ ®é c«ng h÷u vÒ t− liÖu s¶n xuÊt: a. Lμ môc ®Ých tù th©n cña chñ nghÜa x· héi. b. Lμ kÕt qu¶ cña tr×nh ®é x· héi hãa cao cña lùc l−îng s¶n xuÊt. c. Lμ môc tiªu cña lý t−ëng céng s¶n. d. C¶ a vμ c C©u 828 *: Muèn nhËn thøc b¶n chÊt con ng−êi nãi chung th× ph¶i: a. Th«ng qua tån t¹i x· héi cña con ng−êi. b. Th«ng qua phÈm chÊt vμ n¨ng lùc cña con ng−êi, c. Th«ng qua c¸c quan hÖ x· héi hiÖn thùc cña con ng−êi. d. C¶ a vμ b . C©u 829: B¶n chÊt chÕ ®é së h÷u x· héi chñ nghÜa lμ: a. §a h×nh thøc së h÷u. b. ChÕ ®é c«ng h÷u vÒ t− liÖu s¶n xuÊt. 123
 5. c. Së h÷u hçn hîp. d. C¶ c vμ c . C©u 830: Mèi quan hÖ gi÷a lÜnh vùc kinh tÕ vμ lÜnh vùc chÝnh trÞ cña x· héi ®−îc kh¸i qu¸t trong quy luËt nμo? a. Quy luËt vμ mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a c¬ së h¹ tÇng vμ kiÕn tróc th−îng tÇng. b. Quy luËt ®Êu tranh giai cÊp. c. Quy luËt tån t¹i x· héi quyÕt ®Þnh ý thøc x· héi. d. C¶ a, b vμ c . C©u 831: Quan hÖ nμo sau ®©y gi÷ vai trß chi phèi trong c¸c quan hÖ thuéc lÜnh vùc x· héi: a. Quan hÖ gia ®×nh. b. Quan hÖ giai cÊp. c. Quan hÖ d©n téc. d. C¶ a vμ b . C©u 832 * : Tiªu chÝ c¬ b¶n ®¸nh gi¸ phÈm chÊt cña mçi c¸ nh©n? a. Th¸i ®é hμnh vi ®¹o ®øc cña c¸ nh©n. b. §Þa vÞ x· héi cña c¸ nh©n. c. Sù thùc hiÖn kh¶ n¨ng lμm chñ ®èi víi hoμn c¶nh vμ hμnh ®éng thùc tiÔn cña c¸ nh©n. d. C¶ a, b vμ c C©u 833: C¬ së kh¸ch quan, chñ yÕu cña ®¹o ®øc lμ: a. Sù tháa thuËn vμ lîi Ých. b. Sù c«ng b»ng vÒ lîi Ých trong ®iÒu kiÖn lÞch sö cô thÓ. c. Môc tiªu lý t−ëng, lÏ sèng cña c¸ nh©n. 124
 6. d. C¶ a vμ b C©u 834: VÞ trÝ vai trß cña nghÖ thuËt trong ý thøc thÈm mü? a. NghÖ thuËt lμ mét h×nh thøc biÓu hiÖn cña ý thøc thÈm mü. b. NghÖ thuËt lμ b¶n chÊt cña ý thøc thÈm mü. c. NghÖ thuËt lμ h×nh thøc biÓu hiÖn cao nhÊt cña ý thøc thÈm mü. d. C¶ a vμ b . C©u 835: Nguån gèc xÐt ®Õn cïng cña nghÖ thuËt: a. Tõ quan niÖm vÒ c¸i ®Ñp trong cuéc sèng. b. Tõ t«n gi¸o. c. Tõ lao ®éng s¶n xuÊt. d. Tõ chÕ ®é chÝnh trÞ C©u 836 *: TÝnh ®¶ng cña nghÖ thuËt lμ sù thÓ hiÖn: a. TÝnh chÝnh trÞ cña nghÖ thuËt. b. TÝnh khuynh h−íng cña nghÖ thuËt. c. TÝnh hiÖn thùc cña nghÖ thuËt d. C¶ a, b vμ c . C©u 837: Tiªu chÝ c¬ b¶n ®Ó ph©n biÖt sù kh¸c nhau gi÷a c¸c d©n téc? a. §Þa bμn c− tró cña d©n téc. b. tr×nh ®é ph¸t triÓn cña d©n téc. c. B¶n s¾c v¨n ho¸ cña d©n téc. d. C¶ a, b vμ c . C©u 838*: §Æc tr−ng riªng cña chøc n¨ng ®iÒu chØnh hμnh vi cña ®¹o ®øc? a. B»ng d− luËn x· héi. b. B»ng sù tù gi¸c cña chñ thÓ. 125
 7. c. B»ng quy t¾c, chuÈn mùc. d. C¶ a, b vμ c C©u 839: Trong lÞch sö x· héi, chÕ ®é nμo sau ®©y ra ®êi ®Çu tiªn? a. MÉu quyÒn. b. Phô quyÒn. c. §ång thêi d. C¶ a, b vμ c . C©u 840: Sù kiÖn næi bËt cña cuéc ®Êu tranh giai cÊp trong x· héi chiÕm h÷u n« lÖ ë ph−¬ng T©y: a. Cuéc chiÕn gi÷a hai thμnh bang Aten vμ Sp¸c. b. Khëi nghÜa cña Xp¸c – ta quyt. c. Maxª®oan lªn ng«i Hoμng ®Õ. d. C¶ a vμ b . C©u 841 *: Vai trß cña “c¸i x· héi”®èi víi “ c¸i sinh vËt” cña con ng−êi? a. X· héi ho¸ c¸i sinh vËt, lμm mÊt tÝnh sinh vËt. b. X· héi ho¸ c¸i sinh vËt, lμm cho c¸i sinh vËt cã tÝnh x· héi. c. T¹o m«i tr−êng cho c¸i sinh vËt ph¸t triÓn ®Ó thÝch øng víi yªu cÇu cña x· héi. d. C¶ b vμ c . C©u 842: C¬ së cña Nhμ n−íc phong kiÕn: a. Nhμ n−íc phong kiÕn ®−îc x©y dùng trªn c¬ së ®éc tμi. b. Nhμ n−íc phong kiÕn ®−îc x©y dùng trªn c¬ së “ cha truyÒn con nèi”. c. Nhμ n−íc phong kiÕn ®−îc x©y dùng trªn c¬ së chÕ ®é chiÕm h÷u ruéng ®Êt cña ®Þa chñ quý téc. d. C¶ a vμ b . 126
 8. C©u 843: Quan hÖ xuÊt ph¸t lμm c¬ së cho c¸c quan hÖ kh¸c trong gia ®×nh lμ: a. Quan hÖ cha mÑ víi con c¸i. b. Quan hÖ anh em ruét. c. Quan hÖ vî chång. d. Quan hÖ huyÕt thèng . C©u 844 *: Trong thêi ®¹i ngμy nay, thùc chÊt cña vÊn ®Ò d©n téc lμ: a. Kinh tÕ. b. ChÝnh trÞ. c. T«n gi¸o. d. V¨n ho¸ . C©u 845: Sù ra ®êi cña giai cÊp trong lÞch sö cã ý nghÜa: a. Lμ mét sai lÇm cña lÞch sö. b. Lμ b−íc thôt lïi cña lÞch sö. c. Lμ mét b−íc tiÕn cña lÞch sö. d. C¶ a vμ b. . C©u 846: Trong c¸c h×nh th¸i ý thøc x· héi sau h×nh th¸i ý thøc x· héi nμo t¸c ®éng ®Õn kinh tÕ mét c¸ch trùc tiÕp: a. ý thøc ®¹o ®øc. b. ý thøc chÝnh trÞ c. ý thøc ph¸p quyÒn. d. ý thøc thÈm mü. C©u 847: D−íi gãc ®é tÝnh chÊt ph¶n ¸nh th× hÖ t− t−ëng ®−îc ph©n chia thμnh. a. 2 lo¹i. 127
 9. b. 3 lo¹i. c. 4 lo¹i. d. 5 lo¹i . C©u 848* : TiÕn bé x· héi lμ: a. Mét qua tr×nh tù ®éng. b. Mét qu¸ tr×nh th«ng qua ho¹t ®éng cña ®«ng ®¶o ng−êi trong x· héi. c. Mét qu¸ tr×nh phøc t¹p ®Çy m©u thuÉn. , c. C©u 849: khoa häc kh¸c víi t«n gi¸o trªn c¸c mÆt nμo sau ®©y? a. VÒ c¬ së ph¶n ¸nh hiÖn thùc. b. VÒ tÝnh chÊt cña ph¶n ¸nh hiÖn thùc. c. VÒ nguån gèc ph¸t sinh. , b. C©u 850: CÊu tróc cña ý thøc ®¹o ®øc bao gåm: a. HÖ gi¸ trÞ ®¹o ®øc, tri thøc ®¹o ®øc, t×nh c¶m ®¹o ®øc, niÒm tin ®¹o ®øc, lý t−ëng ®¹o ®øc. b. C¸c quan hÖ ®¹o ®øc. c. C¸c hμnh vi ®¹o ®øc. . C©u 851: NÒn t¶ng vËt chÊt cña h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi lμ: a. T− liÖu s¶n xuÊt. b. Ph−¬ng thøc s¶n xuÊt. c. Lùc l−îng s¶n xuÊt. d. C¶ a vμ b . 128
 10. C©u 852* : ChÕ ®é c«ng h÷u theo quan ®iÓm biÖn chøng cña C M¸c lμ sù phñ ®Þnh cña phñ ®Þnh, nghÜa lμ: a. Xo¸ bá chÕ ®é t− h÷u nãi chung. b. Xo¸ bá chÕ ®é t− h÷u vμ së h÷u c¸ nh©n nãi chung. c. Sù thèng nhÊt gi÷a së h÷u x· héi víi së h÷u c¸ nh©n. d. C¶ a vμ b C©u 853: Quan ®iÓm m¸c - xÝt vÒ b¹o lùc c¸ch m¹ng: a. Lμ c¸i s¶n sinh ra x· héi míi. b. Lμ c«ng cô ph−¬ng tiÖn ®Ó cho x· héi míi ra ®êi. c. Lμ c¸i tμn ph¸ x· héi. d. C¶ a, b vμ c . C©u 854: Theo quan ®iÓm cña §¶ng ta th× ®éng lùc chñ yÕu nhÊt cña sù ph¸t triÓn ®Êt n−íc hiÖn nay lμ: a. Khoa häc – kü thuËt. b. Kinh tÕ thÞ tr−êng ®Þnh h−íng x· héi chñ nghÜa. c. Liªn minh gi÷a giai cÊp c«ng nh©n víi n«ng d©n vμ ®éi ngò trÝ thøc do §¶ng céng s¶n ViÖt Nam l·nh ®¹o. d. §¹i ®oμn kÕt toμn d©n téc C©u 855*: Lo¹i h×nh gi¸ trÞ nμo xuÊt hiÖn sím nhÊt trong lÞch sö: a. Gi¸ trÞ hμng ho¸. b. Gi¸ trÞ truyÒn thèng d©n téc. c. Gi¸ trÞ ®¹o ®øc. d. Cïng xuÊt hiÖn . C©u 856: Trong c¸c h×nh thøc ®Êu tranh giai cÊp cña thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi, h×nh thøc nμo lμ c¬ b¶n nhÊt? a. Kinh tÕ. 129
 11. b. ChÝnh trÞ. c. V¨n ho¸ t− t−ëng. d. Qu©n sù. . C©u 857: C¸ nh©n lμ mét hiÖn t−îng cã tÝnh lÞch sö ®−îc hiÓu theo nghÜa nμo sau ®©y lμ ®óng? a. c¸ nh©n lμ s¶n phÈm cña toμn bé tiÕn tr×nh lÞch sö. b. c¸ nh©n lμ chñ thÓ s¸ng t¹o lÞch sö. c. C¸c thêi ®¹i lÞch sö kh¸c nhau th× cã c¸c kiÓu c¸ nh©n kh¸c nhau. d. C¶ a vμ b . C©u 858: Lîi Ých c¸ nh©n vμ lîi Ých x· héi vÒ c¬ b¶n lμ thèng nhÊt trong x· héi nμo? a. X· héi phong kiÕn b. x· héi t− b¶n. c. X· héi x· héi chñ nghÜa. d. X· héi céng s¶n chñ nghÜa. . C©u 859: c¸c h×nh thøc cña quan hÖ giai cÊp trong x· héi cã giai cÊp: a. Liªn minh giai cÊp. b. KÕt hîp giai cÊp. c. §Êu tranh giai cÊp. d. C¶ a vμ c . C©u 860: ThÞ téc xuÊt hiÖn vμo thêi kú: a. §å ®¸ cò. b. §å ®¸ míi. c. §å ®ång. 130
 12. d. §å s¾t . C©u 861: Muèn cho c¸ch m¹ng x· héi næ ra vμ giμnh th¾ng lîi, ngoμi t×nh thÕ c¸ch m¹ng th× cÇn ph¶i cã: a. Nh©n tè chñ quan. b. Sù chÝn muåi cña nh©n tè chñ quan vμ sù kÕt hîp ®óng ®¾n nh©n tè chñ quan vμ ®iÒu kiÖn kh¸ch quan. c. TÝnh tÝch cùc vμ sù gi¸c ngé cña quÇn chóng d. Sù khñng ho¶ng x· héi . C©u 862: KiÓu tiÕn bé x· héi nμo sau ®©y lμ kiÓu tiÕn bé x· héi kh«ng ®èi kh¸ng? a. KiÓu tiÕn bé x· héi céng s¶n nguyªn thuû. b. kiÓu tiÕn bé x· héi chñ nghÜa. c. KiÓu tiÕn bé x· héi t− b¶n chñ nghÜa. d. C¶ a vμ b . C©u 863: §iÒu kiÖn ®Ó chuyÓn ho¸ nhËn thøc ®¹o ®øc thμnh hμnh vi ®¹o ®øc: a. Quan hÖ ®¹o ®øc. b. T×nh c¶m, niÒm tin ®¹o ®øc. c. Tri thøc ®¹o ®øc. ÈC a, b vμ c . C©u 864: Nh÷ng h×nh thøc nμo sau ®©y thÓ hiÖn sù ¶nh h−ëng lÉn nhau gi÷a c¸c d©n téc? a. ChiÕn tranh. b. Trao ®æi hμng ho¸. c. Trao ®æi v¨n ho¸, khoa häc. d. C¶ a, b vμ c 131
 13. . C©u 865*: Nguyªn nh©n lμm cho qu¸ tr×nh chung cña lÞch sö nh©n lo¹i cã tÝnh ®a d¹ng lμ: a. §iÒu kiÖn ®Þa lý. b. Chñng téc, s¾c téc. c. TruyÒn thèng v¨n ho¸ cña c¸c d©n téc. d. C¶ a vμ c . C©u 866: Cuéc c¸ch m¹ng x· héi thø 2 trong lÞch sö ®· thùc hiÖn b−íc chuyÓn x· héi tõ: a. H×nh th¸i kinh tÕ – x· héi chiÕm h÷u n« lÖ lªn h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi phong kiÕn. b. H×nh th¸i kinh tÕ - x· héi phong kiÕn lªn h×nh th¸i kinh tÕ -x· héi t− b¶n t− b¶n chñ nghÜa. c. H×nh th¸i kinh tÕ – x· héi t− b¶n lªn h×nh th¸i kinh tÕ-x· héi céng s¶n chñ nghÜa d. C¶ a, b vμ c C©u 867*: Ph−¬ng ph¸p luËn “gi¶i thÝch sù h×nh thμnh t− t−ëng c¨n cø vμo hiÖn thùc vËt chÊt” ®−îc C.M¸c vμ Ph.¡ngghen viÕt trong t¸c phÈm nμo? a. Gia ®×nh thÇn th¸nh b. HÖ t− t−ëng §øc c. Nh÷ng bøc th− duy vËt lÞch sö d. Nh÷ng nguyªn lý cña Chñ nghÜa céng s¶n C©u 868*: Mèi quan hÖ gi÷a mÆt kh¸ch quan vμ mÆt chñ quan cña tiÕn tr×nh lÞch sö nh©n lo¹i ®· ®−îc C.M¸c ®Æt ra vμ gi¶i quyÕt b»ng nh÷ng cÆp ph¹m trï nμo sau ®©y: a. Ho¹t ®éng tù gi¸c vμ ho¹t ®éng tù ph¸t trong sù ph¸t triÓn lÞch sö 132
 14. b. Tån t¹i x· héi vμ ý thøc x· héi, tÊt yÕu vμ tù do, ®iÒu kiÖn kh¸ch quan vμ nh©n tè chñ quan c. C¶ a vμ b d. C¸ nh©n vμ x· héi; d©n téc vμ nh©n lo¹i 133
537998

Sponsor Documents