TỔNG HỢP 868 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN – 6

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 5 | Page: 17 | FileSize: M | File type: PDF
of x

TỔNG HỢP 868 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN – 6. Khi giải quyết quan hệ giữa lý trí và lòng tin, ông quan niệm rằng niềm tin phải lấy lý trí làm cho cơ sở “hiểu để mà tin”, ông là ai? a. Đơnxcốt b. Pie Abơla c. Rôgiê Bêcơn d. Ôguytxtanh . Câu 640: Quan niệm đối tượng của triết học là nghiên cứu “chân lý và lý trí”, còn đối tượng của thần học là “chân lý của lòng tin tôn giáo” là của ai? a. Pie Abơla b. Ôguytxtanh c. Tômat Đacanh d. Rôgiê Bêcơn . Câu 641: Ngừời theo chủ nghĩa Duy thực triệt để, ông.... Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Có tài liệu download sai font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/tong-hop-868-cau-hoi-trac-nghiem-triet-hoc-mac-lenin-6-ecaztq.html

Nội dung


 1. b. Tectuliªng c. T«mat§acanh d. §¬nxcèt . C©u 639: Khi gi¶i quyÕt quan hÖ gi÷a lý trÝ vμ lßng tin, «ng quan niÖm r»ng niÒm tin ph¶i lÊy lý trÝ lμm cho c¬ së “hiÓu ®Ó mμ tin”, «ng lμ ai? a. §¬nxcèt b. Pie Ab¬la c. R«giª Bªc¬n d. ¤guytxtanh . C©u 640: Quan niÖm ®èi t−îng cña triÕt häc lμ nghiªn cøu “ch©n lý vμ lý trÝ”, cßn ®èi t−îng cña thÇn häc lμ “ch©n lý cña lßng tin t«n gi¸o” lμ cña ai? a. Pie Ab¬la b. ¤guytxtanh c. T«mat §acanh d. R«giª Bªc¬n . C©u 641: Ng−êi theo chñ nghÜa Duy thùc triÖt ®Ó, «ng lμ ai? a. T«m¸t §acanh b. Gi¨ngxicèt ¥rigieno c. §¬nxcèt d. Pie Ab¬la . C©u 642: Ng−êi coi khoa häc thùc nghiÖm lμ chóa tÓ cña khoa häc, «ng lμ ai? a. R«giª Bªc¬n b. Pie Ab¬la c. Guy«m ¤ccam d. §¬nxcèt C©u 643: Ng−êi ®−îc coi lμ nhμ triÕt häc duy t©m chñ quan triÖt ®Ó nhÊt trong lÞch sö triÕt häc Trung Quèc, «ng lμ ai? a. Lý ChÝ (1527-1602) b. Lôc Cöu Uyªn c. V−¬ng Thñ Nh©n (1472-1528) d. ThiÖu Ung . 86
 2. C©u 644: ¤ng ®−îc coi lμ ng−êi tiªn phong trong viÖc kÕt hîp Nho – PhËt – L·o, «ng lμ ai? a. Chu §«n Di (1017-1073) b. ThiÖu Ung (1011-1077) c. Chu Hy (1130-1200) d. V−¬ng Thñ Nh©n (1472-1528) . C©u 645*: Quan niÖm: “H×nh (thÓ x¸c) lμ c¸i chÊt cña tinh thÇn, tinh thÇn lμ t¸c dông cña (h×nh) thÓ x¸c” lμ cña nhμ triÕt häc hoÆc tr−êng ph¸i triÕt häc nμo ë Trung Quèc? a. Bïi Nguþ (265-299) b. Ph¹m ChÈn (450-515) c. Ph¸i Hμn Dò, LiÔu T«n Nguyªn, ¢u D−¬ng Tu, T« §«ng Pha. d. Chu Hy (1130-1200) . C©u 646*: Quan niÖm: “Kh«ng cã hai mÆt ®èi lËp kh«ng thÓ thÊy ®−îc sù thèng nhÊt th× t¸c dông cña hai mÆt ®èi lËp còng kh«ng cã” lμ cña nhμ triÕt häc nμo? a. Tr×nh H¹o (1032-1085) b. Tr×nh Di (1033-1107) c. Tr−¬ng T¶i (1020-1077) d. ThiÖu Ung (1011-1077) . C©u 647: T− t−ëng thÕ giíi lμ mét chØnh thÓ kh«ng thÓ ph©n chia trong ®ã cã c¸c sù vËt, hiÖn t−îng ®Òu cã mèi liªn hÖ víi nhau, vÝ nh− c¬ thÓ con ng−êi, ®ã lμ t− t−ëng cña ai? a. TrÇn L−îng (1143-1194) b. Lôc Cöu Uyªn (1139-1192) c. Chu Hy(1130-1200) d. Tr×nh Di (1033-1107) . C©u 648*: ¤ng cho r»ng chØ cã nghiªn cøu sù vËt cô thÓ, t×m hiÓu ®êi sèng con ng−êi míi cã thÓ t×m ra quy luËt kh¸ch quan, t×m ra ch©n lý. ¤ng lμ ai? a. Tr−¬ng T¶i (1020 - 1077) b. ThiÖu Ung (1011 - 1077) c. TrÇn L−îng (1143 - 1194) d. Lôc Cöu Uyªn (1139-1192) 87
 3. C©u 649: ¤ng nãi: “Trêi ®Êt sinh ë Th¸i cùc. Th¸i cùc lμ c¸i T©m cña ta; mu«n vËt biÕn ho¸ lμ do Th¸i cùc sinh ra, tøc lμ T©m cña ta sinh ra vËy. Bëi vËy, míi nãi §¹o cña trêi ®Êt cã ®ñ ë ng−êi”. ¤ng lμ nhμ triÕt häc nμo? a. Chu §«n Di (1017 - 1073) b. ThiÖu Ung (1011 - 1077) c. Tr×nh Di (1033 - 1107) d. Chu Hy(1130-1200) C©u 650: T¸c phÈm nμo ®−îc coi lμ ®¸nh dÊu sù chÝn muåi cña thÕ giíi quan míi (chñ nghÜa duy vËt vÒ lÞch sö)? a. HÖ t− t−ëng §øc b. B¶n th¶o kinh tÕ triÕt häc 1844 c. Sù khèn cïng cña triÕt häc d. LuËn c−¬ng vÒ Phoi¬b¾c . C©u 651: YÕu tè nμo gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh trong tån t¹i x· héi? a. M«i tr−êng tù nhiªn b. §iÒu kiÖn d©n sè c. Ph−¬ng thøc s¶n xuÊt d. Lùc l−îng s¶n xuÊt . C©u 652: S¶n xuÊt vËt chÊt lμ g×? a. S¶n xuÊt x· héi, s¶n xuÊt tinh thÇn b. S¶n xuÊt cña c¶i vËt chÊt c. S¶n xuÊt vËt chÊt vμ s¶n xuÊt tinh thÇn d. S¶n xuÊt ra ®êi sèng x· héi . C©u 653: T− liÖu s¶n xuÊt bao gåm: a. Con ng−êi vμ c«ng cô lao ®éng b. Con ng−êi lao ®éng, c«ng cô lao ®éng vμ ®èi t−îng lao ®éng c. §èi t−îng lao ®éng vμ t− liÖu lao ®éng d. C«ng cô lao ®éng vμ t− liÖu lao ®éng . C©u 654: Tr×nh ®é cña lùc l−îng s¶n xuÊt thÓ hiÖn ë: a. Tr×nh ®é c«ng cô lao ®éng vμ ng−êi lao ®éng b. Tr×nh ®é tæ chøc, ph©n c«ng lao ®éng x· héi c. Tr×nh ®é øng dông khoa häc vμo s¶n xuÊt d. T¨ng n¨ng suÊt lao ®éng , b, c. 88
 4. C©u 655*: Tiªu chuÈn kh¸ch quan ®Ó ph©n biÖt c¸c chÕ ®é x· héi trong lÞch sö? a. Quan hÖ s¶n xuÊt ®Æc tr−ng b. ChÝnh trÞ t− t−ëng c. Lùc l−îng s¶n xuÊt d. Ph−¬ng thøc s¶n xuÊt . C©u 656: YÕu tè c¸ch m¹ng nhÊt trong lùc l−îng s¶n xuÊt: a. Ng−êi lao ®éng b. C«ng cô lao ®éng c. Ph−¬ng tiÖn lao ®éng d. T− liÖu lao ®éng . C©u 657: Trong quan hÖ s¶n xuÊt, quan hÖ nμo gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh: a. Quan hÖ së h÷u t− liÖu s¶n xuÊt b. Quan hÖ tæ chøc, qu¶n lý qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c. Quan hÖ ph©n phèi s¶n phÈm. d. Quan hÖ së h÷u t− nh©n vÒ t− liÖu s¶n xuÊt . C©u 658: Thêi ®¹i ®å ®ång t−¬ng øng víi h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi: a. H×nh th¸i kinh tÕ – x· héi céng s¶n nguyªn thuû b. H×nh th¸i kinh tÕ – x· héi phong kiÕn c. H×nh th¸i kinh tÕ – x· héi chiÕm h÷u n« lÖ d. H×nh th¸i kinh tÕ – x· héi t− b¶n chñ nghÜa . C©u 659*: Néi dung cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vËt chÊt lμ: a. T− liÖu s¶n xuÊt vμ quan hÖ gi÷a ng−êi víi ng−êi ®èi víi t− liÖu s¶n xuÊt b. T− liÖu s¶n xuÊt vμ ng−êi lao ®éng víi kü n¨ng lao ®éng t−¬ng øng víi c«ng cô lao ®éng c. T− liÖu s¶n xuÊt vμ tæ chøc, qu¶n lý qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. d. T− liÖu s¶n xuÊt vμ con ng−êi. . C©u 660: NÒn t¶ng vËt chÊt cña toμn bé lÞch sö nh©n lo¹i lμ: a. Lùc l−îng s¶n xuÊt b. Quan hÖ s¶n xuÊt c. Cña c¶i vËt chÊt d. Ph−¬ng thøc s¶n xuÊt 89
 5. . C©u 661: Ho¹t ®éng tù gi¸c trªn quy m« toμn x· héi lμ ®Æc tr−ng c¬ b¶n cña nh©n tè chñ quan trong x· héi? a. Céng s¶n nguyªn thuû b. T− b¶n chñ nghÜa c. X· héi chñ nghÜa d. Phong kiÕn . C©u 662*: Khuynh h−íng cña s¶n xuÊt lμ kh«ng ngõng biÕn ®æi ph¸t triÓn. Sù biÕn ®æi ®ã bao giê còng b¾t ®Çu tõ: a. Sù biÕn ®æi, ph¸t triÓn cña c¸ch thøc s¶n xuÊt b. Sù biÕn ®æi, ph¸t triÓn cña lùc l−îng s¶n xuÊt c. Sù biÕn ®æi, ph¸t triÓn cña kü thuËt s¶n xuÊt d. Sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt C©u 663: TÝnh chÊt x· héi cña lùc l−îng s¶n xuÊt ®−îc b¾t ®Çu tõ: a. X· héi t− b¶n chñ nghÜa b. X· héi x· héi chñ nghÜa c. X· héi phong kiÕn d. X· héi chiÕm h÷u n« lÖ. . C©u 664: Quy luËt x· héi nμo gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh ®èi víi sù vËn ®éng, ph¸t triÓn cña x· héi? a. Quy luËt vÒ sù phï hîp cña quan hÖ s¶n xuÊt víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l−îng s¶n xuÊt. b. Quy luËt tån t¹i x· héi quyÕt ®Þnh ý thøc x· héi c. Quy luËt c¬ së h¹ tÇng quyÕt ®Þnh kiÕn tróc th−îng tÇng d. Quy luËt ®Êu tranh giai cÊp . C©u 665: Trong sù nghiÖp x©y dùng CNXH ë n−íc ta, chóng ta cÇn ph¶i tiÕn hμnh: a. Ph¸t triÓn lùc l−îng s¶n xuÊt ®¹t tr×nh ®é tiªn tiÕn ®Ó t¹o c¬ së cho viÖc x©y dùng quan hÖ s¶n xuÊt míi. b. Chñ ®éng x©y dùng quan hÖ s¶n xuÊt míi ®Ó t¹o c¬ së thóc ®Èy lùc l−îng s¶n xuÊt ph¸t triÓn c. KÕt hîp ®ång thêi ph¸t triÓn lùc l−îng s¶n xuÊt víi tõng b−íc x©y dùng quan hÖ s¶n xuÊt míi phï hîp. d. Cñng cè x©y dùng kiÕn tróc th−îng tÇng míi cho phï hîp víi c¬ së h¹ tÇng 90
 6. . C©u 666*: Thùc chÊt cña quan hÖ biÖn chøng gi÷a c¬ së h¹ tÇng vμ kiÕn tróc th−îng tÇng: a. Quan hÖ gi÷a ®êi sèng vËt chÊt vμ ®êi sèng tinh thÇn cña x· héi b. Quan hÖ gi÷a kinh tÕ vμ chÝnh trÞ c. Quan hÖ gi÷a vËt chÊt vμ tinh thÇn. d. Quan hÖ gi÷a tån t¹i x· héi víi ý thøc x· héi . C©u 667: Ph¹m trï h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi lμ ph¹m trï ®−îc ¸p dông: a. Cho mäi x· héi trong lÞch sö b. Cho mét x· héi cô thÓ c. Cho x· héi t− b¶n chñ nghÜa d. Cho x· héi céng s¶n chñ nghÜa . C©u 668*: C.M¸c viÕt: “T«i coi sù ph¸t triÓn cña nh÷ng h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi lμ mét qu¸ tr×nh lÞch sö – tù nhiªn”, theo nghÜa: a. Sù ph¸t triÓn cña c¸c h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi còng gièng nh− sù ph¸t triÓn cña tù nhiªn kh«ng phô thuéc chñ quan cña con ng−êi. b. Sù ph¸t triÓn cña c¸c h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi tu©n theo quy luËt kh¸ch quan cña x· héi. c. Sù ph¸t triÓn cña c¸c h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi ngoμi tu©n theo c¸c quy luËt chung cßn bÞ chi phèi bëi ®iÒu kiÖn lÞch sö cô thÓ cña mçi quèc gia d©n téc. d. Sù ph¸t triÓn cña c¸c h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi tu©n theo c¸c quy luËt chung. , b, c. C©u 669*: Chñ tr−¬ng thùc hiÖn nhÊt qu¸n c¬ cÊu kinh tÕ nhiÒu thμnh phÇn ë n−íc ta hiÖn nay lμ: a. Sù vËn dông ®óng ®¾n quy luËt vÒ sù phï hîp cña quan hÖ s¶n xuÊt víi tr×nh ®é cña lùc l−îng s¶n xuÊt. b. Nh»m ®¸p øng yªu cÇu héi nhËp kinh tÕ thÕ giíi c. Nh»m thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ d. Nh»m ph¸t triÓn quan hÖ s¶n xuÊt , c. C©u 670: CÊu tróc cña mét h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi gåm c¸c yÕu tè c¬ b¶n hîp thμnh: a. LÜnh vùc vËt chÊt vμ lÜnh vùc tinh thÇn b. C¬ së h¹ tÇng vμ kiÕn tróc th−îng tÇng c. Quan hÖ s¶n xuÊt, lùc l−îng s¶n xuÊt vμ kiÕn tróc th−îng tÇng 91
 7. d. Quan hÖ s¶n xuÊt, c¬ së h¹ tÇng vμ kiÕn tróc th−îng tÇng . C©u 671: TiÕn lªn chñ nghÜa x· héi ë n−íc ta hiÖn nay lμ: a. Tr¸i víi tiÕn tr×nh lÞch sö tù nhiªn b. Phï hîp víi qu¸ tr×nh lÞch sö tù nhiªn c. VËn dông s¸ng t¹o cña §¶ng ta d. Kh«ng phï hîp víi quy luËt kh¸ch quan , c. C©u 672*: LuËn ®iÓm: “T«i coi sù ph¸t triÓn cña c¸c h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi lμ mét qu¸ tr×nh lÞch sö – tù nhiªn” ®−îc C.M¸c nªu trong t¸c phÈm nμo? a. T− b¶n b. HÖ t− t−ëng §øc c. Lêi nãi ®Çu gãp phÇn phª ph¸n khoa kinh tÕ chÝnh trÞ d. Tuyªn ng«n §¶ng céng s¶n . C©u 673*: C©u nãi sau cña V.I.Lªnin lμ trong t¸c phÈm nμo: “ChØ cã ®em qui nh÷ng quan hÖ x· héi vμo nh÷ng quan hÖ s¶n xuÊt vμ ®em quy nh÷ng quan hÖ s¶n xuÊt vμo tr×nh ®é cña nh÷ng lùc l−îng s¶n xuÊt th× ng−êi ta míi cã ®−îc c¬ së v÷ng ch¾c ®Ó quan niÖm sù ph¸t triÓn cña nh÷ng h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi lμ mét qu¸ tr×nh lÞch sö – tù nhiªn”. a. Nhμ n−íc vμ c¸ch m¹ng b. Chñ nghÜa t− b¶n ë Nga c. Nh÷ng ng−êi b¹n d©n lμ thÕ nμo vμ hä ®Êu tranh chèng nh÷ng ng−êi d©n chñ x· héi ra sao. d. Lμm g×? . C©u 674: Quan hÖ s¶n xuÊt bao gåm: a. Quan hÖ gi÷a con ng−êi víi tù nhiªn vμ con ng−êi víi con ng−êi b. Quan hÖ gi÷a con ng−êi víi con ng−êi trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, l−u th«ng, tiªu dïng hμng ho¸ c. C¸c quan hÖ gi÷a ng−êi víi ng−êi trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt d. Quan hÖ gi÷a ng−êi víi ng−êi trong ®êi sèng x· héi . C©u 675: C¸ch viÕt nμo sau ®©y lμ ®óng: a. H×nh th¸i kinh tÕ – x· héi b. H×nh th¸i kinh tÕ cña x· héi c. H×nh th¸i x· héi d. H×nh th¸i kinh tÕ, x· héi . 92
 8. C©u 676: C¬ së h¹ tÇng cña x· héi lμ: a. §−êng x¸, cÇu tμu, bÕn c¶ng, b−u ®iÖn b. Tæng hîp c¸c quan hÖ s¶n xuÊt hîp thμnh c¬ cÊu kinh tÕ cña x· héi c. Toμn bé c¬ së vËt chÊt – kü thuËt cña x· héi d. §êi sèng vËt chÊt . C©u 677: KiÕn tróc th−îng tÇng cña x· héi bao gåm: a. Toμn bé c¸c quan hÖ x· héi b. Toμn bé c¸c t− t−ëng x· héi vμ c¸c tæ chøc t−¬ng øng c. Toμn bé nh÷ng quan ®iÓm chÝnh trÞ, ph¸p quyÒn, vμ nh÷ng thiÕt chÕ x· héi t−¬ng øng nh− nhμ n−íc, ®¶ng ph¸i chÝnh trÞ, ®−îc h×nh thμnh trªn c¬ së h¹ tÇng nhÊt ®Þnh. d. Toμn bé ý thøc x· héi . C©u 678: XÐt ®Õn cïng, nh©n tè cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh sù th¾ng lîi cña mét trËt tù x· héi míi lμ: a. N¨ng suÊt lao ®éng b. Søc m¹nh cña luËt ph¸p c. HiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña hÖ thèng chÝnh trÞ d. Sù ®iÒu hμnh vμ qu¶n lý x· héi cña Nhμ n−íc . C©u 679: Trong 3 ®Æc tr−ng cña giai cÊp th× ®Æc tr−ng nμo gi÷ vai trß chi phèi c¸c ®Æc tr−ng kh¸c: a. TËp ®oμn nμy cã thÓ chiÕm ®o¹t lao ®éng cña tËp ®oμn kh¸c b. Kh¸c nhau vÒ quan hÖ së h÷u t− liÖu s¶n xuÊt x· héi c. Kh¸c nhau vÒ vai trß trong tæ chøc lao ®éng x· héi d. Kh¸c nhau vÒ ®Þa vÞ trong hÖ thèng tæ chøc x· héi . C©u 680: Sù ph©n chia giai cÊp trong x· héi b¾t ®Çu tõ h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi nμo? a. Céng s¶n nguyªn thuû b. ChiÕm h÷u n« lÖ c. Phong kiÕn. d. T− b¶n chñ nghÜa . C©u 681: Nguyªn nh©n trùc tiÕp cña sù ra ®êi giai cÊp trong x· héi? a. Do sù ph¸t triÓn lùc l−îng s¶n xuÊt lμm xuÊt hiÖn “cña d−” t−¬ng ®èi b. Do sù chªnh lÖch vÒ kh¶ n¨ng gi÷a c¸c tËp ®oμn ng−êi c. Do sù xuÊt hiÖn chÕ ®é t− h÷u vÒ t− liÖu s¶n xuÊt 93
 9. d. Do sù ph©n ho¸ gi÷a giμu vμ nghÌo trong x· héi . C©u 682*: §Êu tranh giai cÊp, xÐt ®Õn cïng lμ nh»m: a. Ph¸t triÓn s¶n xuÊt b. Gi¶i quyÕt m©u thuÉn giai cÊp c. LËt ®æ sù ¸p bøc cña giai cÊp thèng trÞ bãc lét. d. Giμnh lÊy chÝnh quyÒn Nhμ n−íc . C©u 683*: M©u thuÉn ®èi kh¸ng gi÷a c¸c giai cÊp lμ do: a. Sù kh¸c nhau vÒ t− t−ëng, lèi sèng b. Sù ®èi lËp vÒ lîi Ých c¬ b¶n – lîi Ých kinh tÕ c. Sù kh¸c nhau gi÷a giμu vμ nghÌo d. Sù kh¸c nhau vÒ møc thu nhËp . C©u 684: Trong c¸c h×nh thøc ®Êu tranh sau cña giai cÊp v« s¶n, h×nh thøc nμo lμ h×nh thøc ®Êu tranh cao nhÊt? a. §Êu tranh chÝnh trÞ b. §Êu tranh kinh tÕ c. §Êu tranh t− t−ëng d. §Êu tranh qu©n sù . C©u 685: Vai trß cña ®Êu tranh giai cÊp trong lÞch sö nh©n lo¹i? a. Lμ ®éng lùc c¬ b¶n cña sù ph¸t triÓn x· héi. b. Lμ mét ®éng lùc quan träng cña sù ph¸t triÓn x· héi trong c¸c x· héi cã giai cÊp c. Thay thÕ c¸c h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi tõ thÊp ®Õn cao. d. LËt ®æ ¸ch thèng trÞ cña giai cÊp thèng trÞ . C©u 686: Cuéc ®Êu tranh giai cÊp cña giai cÊp v« s¶n lμ: a. Nh»m môc ®Ých cuèi cïng thiÕt lËp quyÒn thèng trÞ cña giai cÊp v« s¶n b. Cuéc ®Êu tranh giai cÊp gay go, quyÕt liÖt nhÊt c. Cuéc ®Êu tranh giai cÊp cuèi cïng trong lÞch sö d. Thùc hiÖn chuyªn chÝnh v« s¶n , c. C©u 687: §iÒu kiÖn thuËn lîi c¬ b¶n nhÊt cña cuéc ®Êu tranh giai cÊp cña giai cÊp v« s¶n trong thêi kú qu¸ ®é: a. Giai cÊp thèng trÞ ph¶n ®éng bÞ lËt ®æ b. Giai cÊp v« s¶n ®· giμnh ®−îc chÝnh quyÒn 94
 10. c. Sù ñng hé gióp ®ì cña giai cÊp v« s¶n quèc tÕ d. Cã sù l·nh ®¹o cña §¶ng céng s¶n . C©u 688: Trong hai nhiÖm vô cña ®Êu tranh giai cÊp trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi sau ®©y, nhiÖm vô nμo lμ c¬ b¶n quyÕt ®Þnh? a. C¶i t¹o x· héi cò, x©y dùng x· héi míi b. B¶o vÖ thμnh qu¶ c¸ch m¹ng ®· giμnh ®−îc c. Cñng cè, b¶o vÖ chÝnh quyÒn d. Ph¸t triÓn lùc l−îng s¶n xuÊt . C©u 689*: Trong c¸c néi dung chñ yÕu sau cña ®Êu tranh giai cÊp ë n−íc ta hiÖn nay theo quan ®iÓm §¹i héi IX cña §¶ng, néi dung nμo lμ chñ yÕu nhÊt? a. Lμm thÊt b¹i ©m m−u chèng ph¸ cña c¸c thÕ lùc thï ®Þch b. Chèng ¸p bøc bÊt c«ng, thùc hiÖn c«ng b»ng x· héi c. Thùc hiÖn th¾ng lîi sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc d. §Êu tranh chèng l¹i c¸c tÖ n¹n x· héi, trong ®ã cã tÖ tham nhòng, l·ng phÝ. . C©u 690*: LuËn ®iÓm sau cña C.M¸c: “Sù tån t¹i cña c¸c giai cÊp chØ g¾n liÒn víi nh÷ng giai ®o¹n ph¸t triÓn lÞch sö nhÊt ®Þnh cña s¶n xuÊt” ®−îc hiÓu theo nghÜa: a. Giai cÊp chØ lμ mét ph¹m trï lÞch sö b. Sù tån t¹i cña giai cÊp g¾n liÒn víi lÞch sö cña s¶n xuÊt c. Sù tån t¹i giai cÊp chØ g¾n liÒn víi c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn nhÊt ®Þnh cña s¶n xuÊt d. Giai cÊp chØ lμ mét hiÖn t−îng lÞch sö , c. C©u 691: C¬ së cña liªn minh c«ng – n«ng trong cuéc ®Êu tranh giai cÊp cña giai cÊp c«ng nh©n chèng giai cÊp t− s¶n lμ g×? a. Môc tiªu lý t−ëng b. Cïng ®Þa vÞ c. Thèng nhÊt vÒ lîi Ých c¬ b¶n d. Mang b¶n chÊt c¸ch m¹ng . C©u 692: H×nh thøc ®Êu tranh ®Çu tiªn cña giai cÊp v« s¶n chèng giai cÊp t− s¶n lμ h×nh thøc nμo? a. §Êu tranh t− t−ëng b. §Êu tranh kinh tÕ c. §Êu tranh chÝnh trÞ 95
 11. d. §Êu tranh vò trang . C©u 693*: C¸ch hiÓu nμo sau ®©y vÒ môc ®Ých cuèi cïng ®Êu tranh giai cÊp trong lÞch sö lμ ®óng? a. §Êu tranh giai cÊp nh»m thay ®æi ®Þa vÞ lÉn nhau gi÷a c¸c giai cÊp b. §Êu tranh giai cÊp xÐt ®Õn cïng lμ nh»m chiÕm lÊy quyÒn lùc nhμ n−íc c. §Êu tranh giai cÊp nh»m môc ®Ých cuèi cïng lμ xo¸ bá giai cÊp. d. §Êu tranh giai cÊp nh»m thay ®æi hiÖn thùc x· héi . C©u 694: Theo sù ph¸t triÓn cña lÞch sö x· héi, thø tù sù ph¸t triÓn c¸c h×nh thøc céng ®ång ng−êi lμ: a. Bé l¹c – Bé téc – ThÞ téc – D©n téc b. Bé téc – ThÞ téc – Bé l¹c - D©n téc c. ThÞ téc – Bé l¹c – Bé téc - D©n téc d. ThÞ téc – Bé l¹c – Liªn minh thÞ téc - Bé téc - D©n téc . C©u 695: H×nh thøc céng ®ång ng−êi nμo h×nh thμnh khi x· héi loμi ng−êi ®· b¾t ®Çu cã sù ph©n chia thμnh giai cÊp? a. Bé l¹c b. thÞ téc c. Bé téc d. D©n téc . C©u 696: Sù h×nh thμnh d©n téc phæ biÕn lμ g¾n víi: a. X· héi phong kiÕn b. Sù h×nh thμnh chñ nghÜa t− b¶n c. Phong trμo c«ng nh©n vμ c¸ch m¹ng v« s¶n d. X· héi cæ ®¹i . C©u 697*: §Æc ®iÓm nμo sau ®©y thuéc vÒ chñng téc: a. Cïng c− tró trªn mét khu vùc ®Þa lý b. Cïng mét së thÝch nhÊt ®Þnh c. Cïng mét tÝnh chÊt vÒ mÆt sinh häc d. Cïng mét quèc gia, d©n téc . C©u 698: TÝnh chÊt cña d©n téc ®−îc quy ®Þnh bëi: a. Ph−¬ng thøc s¶n xuÊt thèng trÞ trong d©n téc b. Giai cÊp l·nh ®¹o x· héi vμ d©n téc 96
 12. c. Xu thÕ cña thêi ®¹i d. §Æc ®iÓm ng«n ng÷, v¨n ho¸ , b. C©u 699: Trong c¸c mèi liªn hÖ céng ®ång sau ®©y, h×nh thøc liªn hÖ nμo lμ quan trong nhÊt quy ®Þnh ®Æc tr−ng cña céng ®ång d©n téc? a. Céng ®ång l·nh thæ b. Céng ®ång kinh tÕ c. Céng ®ång ng«n ng÷ d. Céng ®ång v¨n hãa ,d C©u 700*: Trong c¸c h×nh thøc nhμ n−íc d−íi ®©y, h×nh thøc nμo thuéc vÒ kiÓu nhμ n−íc phong kiÕn? a. Qu©n chñ lËp hiÕn, céng hoμ ®¹i nghÞ b. Qu©n chñ tËp quyÒn, qu©n chñ ph©n quyÒn c. ChÝnh thÓ qu©n chñ, chÝnh thÓ céng hoμ d. Qu©n chñ chuyªn chÕ . C©u 701: Chøc n¨ng nμo lμ c¬ b¶n nhÊt trong 3 chøc n¨ng sau ®©y cña c¸c nhμ n−íc trong lÞch sö: a. Chøc n¨ng ®èi néi vμ chøc n¨ng ®èi ngo¹i b. Chøc n¨ng x· héi c. Chøc n¨ng thèng trÞ giai cÊp d. Chøc n¨ng ®èi néi . C©u 702*: VÊn ®Ò c¬ b¶n nhÊt cña chÝnh trÞ lμ: a. §¶ng ph¸i chÝnh trÞ b. ChÝnh quyÒn nhμ n−íc, quyÒn lùc nhμ n−íc c. Quan hÖ giai cÊp. d. Lîi Ých kinh tÕ cña giai cÊp . C©u 703*: Nguyªn nh©n xÐt ®Õn cïng cña nh÷ng hμnh ®éng chÝnh trÞ trong x· héi? a. Kinh tÕ b. chÝnh trÞ c. T− t−ëng d. Lîi Ých . C©u 704: Sù ra ®êi vμ tån t¹i cña nhμ n−íc: 97
 13. a. Lμ nguyÖn väng cña giai cÊp thèng trÞ b. Lμ nguyÖn väng cña mçi quèc gia d©n téc c. Lμ mét tÊt yÕu kh¸ch quan do nguyªn nh©n kinh tÕ d. Lμ do sù ph¸t triÓn cña x· héi . C©u 705: §¸p ¸n nμo sau ®©y nªu ®óng nhÊt b¶n chÊt cña Nhμ n−íc: a. C¬ quan phóc lîi chung cña toμn x· héi b. C«ng cô thèng trÞ ¸p bøc cña giai cÊp thèng trÞ ®èi víi toμn x· héi, c¬ quan träng tμi ph©n xö, hoμ gi¶i c¸c xung ®ét x· héi. c. Lμ c¬ quan quyÒn lùc cña giai cÊp d. Lμ bé m¸y qu¶n lý x· héi . C©u 706: §Æc tr−ng chñ yÕu cña c¸ch m¹ng x· héi lμ g× : a. Sù thay ®æi vÒ hÖ t− t−ëng nãi riªng vμ toμn bé ®êi sèng tinh thÇn x· héi nãi chung. b. Sù thay ®æi vÒ toμn bé ®êi sèng tinh thÇn cña x· héi nãi chung c. Sù thay ®æi chÝnh quyÒn nhμ n−íc tõ tay giai cÊp thèng trÞ ph¶n ®éng sang tay giai cÊp c¸ch m¹ng. d. Sù thay ®æi ®êi sèng vËt chÊt vμ ®êi sèng tinh thÇn cña x· héi nãi chung. ®¸p ¸n : c. C©u 707: Nguyªn nh©n s©u xa nhÊt cña c¸ch m¹ng x· héi lμ: a. Nguyªn nh©n chÝnh trÞ b. Nguyªn nh©n kinh tÕ c. Nguyªn nh©n t− t−ëng d. Nguyªn nh©n t©m lý . C©u 708: §iÒu kiÖn kh¸ch quan cña c¸ch m¹ng x· héi lμ: a. Ph−¬ng ph¸p c¸ch m¹ng b. Thêi c¬ c¸ch m¹ng c. T×nh thÕ c¸ch m¹ng d. Lùc l−îng c¸ch m¹ng , c. C©u 709*: Vai trß cña c¸ch m¹ng x· héi ®èi víi tiÕn hãa x· héi: a. C¸ch m¹ng x· héi më ®−êng cho qu¸ tr×nh tiÕn ho¸ x· héi lªn giai ®o¹n cao h¬n. b. C¸ch m¹ng x· héi lμm gi¸n ®o¹n qu¸ tr×nh tiÕn ho¸ x· héi c. C¸ch m¹ng x· héi kh«ng cã quan hÖ víi tiÕn ho¸ x· héi d. C¸ch m¹ng x· héi phñ ®Þnh tiÕn ho¸ x· héi 98
 14. . C©u 710: Vai trß cña c¶i c¸ch x· héi ®èi víi c¸ch m¹ng x· héi: a. C¶i c¸ch x· héi kh«ng cã quan hÖ víi c¸ch m¹ng x· héi b. C¶i c¸ch x· héi thóc ®Èy qu¸ tr×nh tiÕn hãa x· héi, tõ ®ã t¹o tiÒn ®Ò cho c¸ch m¹ng x· héi c. C¶i c¸ch x· héi cña lùc l−îng x· héi tiÕn bé vμ trong hoμn c¶nh nhÊt ®Þnh trë thμnh bé phËn hîp thμnh cña c¸ch m¹ng x· héi. d. C¶i c¸ch x· héi kh«ng cã ¶nh h−ëng g× tíi c¸ch m¹ng x· héi , c. C©u 711*: Quan ®iÓm cña chñ nghÜa c¶i l−¬ng ®èi víi c¸ch m¹ng x· héi, ®ã lμ: a. Chñ tr−¬ng c¶i c¸ch riªng lÎ trong khu«n khæ chñ nghÜa t− b¶n b. Chñ tr−¬ng thay ®æi chñ nghÜa t− b¶n b»ng ph−¬ng ph¸p hoμ b×nh c. Tõ bá ®Êu tranh giai cÊp vμ c¸ch m¹ng x· héi d. TiÕn hμnh ho¹t ®éng ®Êu tranh kinh tÕ , c. C©u 712: Cuéc c¸ch m¹ng th¸ng 8/1945 ë n−íc ta do §¶ng céng s¶n §«ng D−¬ng l·nh ®¹o: a. Lμ cuéc c¸ch m¹ng v« s¶n b. Lμ c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ nh©n d©n c. Lμ cuéc ®Êu tranh gi¶i phãng giai cÊp d. Lμ cuéc chiÕn tranh gi¶i phãng d©n téc . C©u 713*: YÕu tè gi÷ vai trß quan träng nhÊt cña nh©n tè chñ quan trong c¸ch m¹ng v« s¶n lμ: a. §¶ng cña giai cÊp c«ng nh©n cã ®−êng lèi c¸ch m¹ng ®óng ®¾n b. TÝnh tÝch cùc chÝnh trÞ cña quÇn chóng c. Lùc l−îng tham gia c¸ch m¹ng d. Khèi ®oμn kÕt c«ng – n«ng – trÝ thøc. . C©u 714*: §iÒu kiÖn kh«ng thÓ thiÕu ®Ó cuéc c¸ch m¹ng x· héi ®¹t tíi thμnh c«ng theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa M¸c-Lªnin: a. B¹o lùc c¸ch m¹ng b. Sù gióp ®ì quèc tÕ c. Giai cÊp thèng trÞ ph¶n ®éng tù nã kh«ng duy tr× ®−îc ®Þa vÞ thèng trÞ d. Sù khñng ho¶ng cña chÕ ®é x· héi cò . 99
 15. C©u 715: Theo Ph. ¡ngghen, vai trß quyÕt ®Þnh cña lao ®éng ®èi víi qu¸ tr×nh biÕn v−în thμnh ng−êi lμ: a. Lao ®éng lμm cho bμn tay con ng−êi hoμn thiÖn h¬n b. Lao ®éng lμm cho n·o ng−êi ph¸t triÓn h¬n c. Lao ®éng lμ nguån gèc h×nh thμnh ng«n ng÷ d. Lao ®éng t¹o ra nguån thøc ¨n nhiÒu h¬n , b, c. C©u 716*: KÕt luËn cña Ph. ¡ngghen vÒ vai trß quyÕt ®Þnh cña lao ®éng trong viÖc h×nh thμnh con ng−êi vμ lμ ®iÒu kiÖn cho sù tån t¹i vμ ph¸t triÓn cña x· héi lμ nhê: a. ¸p dông quan ®iÓm cña §ac-uyn trong t¸c phÈm “Nguån gèc loμi ng−êi” cña «ng. b. ¸p dông quan ®iÓm duy vËt lÞch sö vμo nghiªn cøu vÊn ®Ò nguån gèc loμi ng−êi c. ¸p dông quan ®iÓm cña c¸c nhμ kinh tÕ chÝnh trÞ häc Anh “lao ®éng lμ nguån gèc cña mäi cña c¶i”. d. Suy luËn chñ quan cña Ph. ¡ngghen . C©u 717: Tiªu chuÈn c¬ b¶n nhÊt cña tiÕn bé x· héi lμ: a. Tr×nh ®é ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt b. Tr×nh ®é d©n trÝ vμ møc sèng cao cña x· héi c. Tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l−îng s¶n xuÊt d. Tr×nh ®é ph¸t triÓn cña ®¹o ®øc, luËt ph¸p, t«n gi¸o . C©u 718: Nh÷ng ®Æc tr−ng c¬ b¶n cña nhμ n−íc: a. Nhμ n−íc qu¶n lý d©n c− trªn mét vïng l·nh thæ nhÊt ®Þnh b. Lμ bé m¸y quyÒn lùc ®Æc biÖt mang tÝnh c−ìng chÕ ®èi víi mäi thμnh viªn trong x· héi c. Nhμ n−íc h×nh thμnh hÖ thèng thuÕ kho¸ ®Ó duy tr× vμ t¨ng c−êng bé m¸y cai trÞ d. Nhμ n−íc qu¶n lý d©n c− b»ng luËt ph¸p , b, c. C©u 719*: Lý luËn h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi cña C.M¸c ®−îc V.I.Lªnin tr×nh bμy kh¸i qu¸t trong t¸c phÈm nμo sau ®©y: a. Nhμ n−íc vμ c¸ch m¹ng b. Nh÷ng ng−êi b¹n d©n lμ thÕ nμo vμ hä ®Êu tranh chèng nh÷ng ng−êi d©n chñ x· héi ra sao. c. Chñ nghÜa t− b¶n ë Nga d. Bót ký triÕt häc 100
 16. . C©u 720: Thùc chÊt cña c¸ch m¹ng x· héi lμ: a. Thay ®æi thÓ chÕ chÝnh trÞ nμy b»ng thÓ chÕ chÝnh trÞ kh¸c b. Thay ®æi thÓ chÕ kinh tÕ nμy b»ng thÓ chÕ kinh tÕ kh¸c c. Thay ®æi h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi thÊp lªn h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi cao h¬n. d. Thay ®æi chÕ ®é x· héi . C©u 721*: C.M¸c viÕt: “C¸c häc thuyÕt duy vËt chñ nghÜa cho r»ng con ng−êi lμ s¶n phÈm cña nh÷ng hoμn c¶nh gi¸o dôc C¸c häc thuyÕt Êy quªn r»ng chÝnh nh÷ng con ng−êi lμm thay ®æi hoμn c¶nh vμ b¶n th©n nhμ gi¸o dôc còng cÇn ph¶i ®−îc gi¸o dôc”. C©u nãi nμy trong t¸c phÈm nμo sau ®©y: a. LuËn c−¬ng vÒ Phoi¬b¾c b. HÖ t− t−ëng §øc c. B¶n th¶o kinh tÕ – triÕt häc n¨m 1844 d. Gãp phÇn phª ph¸n triÕt häc ph¸p quyÒn cña Hªgen . C©u 722: §iÓm xuÊt ph¸t ®Ó nghiªn cøu x· héi vμ lÞch sö cña C.M¸c, Ph.¡ngghen lμ: a. Con ng−êi hiÖn thùc b. S¶n xuÊt vËt chÊt c. C¸c quan hÖ x· héi d. §êi sèng x· héi . C©u 723*: T− t−ëng vÒ vai trß c¸ch m¹ng cña b¹o lùc nh− lμ ph−¬ng thøc ®Ó thay thÕ x· héi cò b»ng x· héi míi cña F.¡ngghen ®−îc tr×nh bμy trong t¸c phÈm: a. Nh÷ng bøc th− duy vËt lÞch sö b. Nguån gèc cña gia ®×nh, cña chÕ ®é t− h÷u vμ cña nhμ n−íc. c. Chèng §uyrinh d. BiÖn chøng cña tù nhiªn . C©u 724: §Æc tr−ng nμo dÔ biÕn ®éng nhÊt trong c¸c ®Æc tr−ng cña d©n téc: a. sinh ho¹t kinh tÕ b. L·nh thæ c. Ng«n ng÷ d. V¨n hãa vμ cÊu t¹o t©m lý . 101
 17. C©u 725: Chøc n¨ng x· héi cña nhμ n−íc víi t− c¸ch lμ: a. Mét tæ chøc x· héi b. Mét c¬ quan c«ng quyÒn c. Mét bé m¸y trÊn ¸p d. Mét c¬ quan ph¸p chÕ . C©u 726: Chøc n¨ng giai cÊp cña nhμ n−íc bao gåm: a. Tæ chøc, kiÕn t¹o trËt tù x· héi b. Thùc hμnh chuyªn chÝnh trÊn ¸p c¸c giai cÊp ®èi lËp c. Cñng cè, më réng c¬ së chÝnh trÞ x· héi cho sù thèng trÞ cña giai cÊp cÇm quyÒn. d. Qu¶n lý x· héi , c. C©u 727*: NhËn xÐt cña V.I.Lªnin vÒ mét t¸c phÈm cña C.M¸c vμ Ph.¡ngghen: “T¸c phÈm nμy tr×nh bμy mét c¸ch hÕt søc s¸ng t¹o vμ râ rμng thÕ giíi quan míi chñ nghÜa duy vËt triÖt ®Ó” (tøc chñ nghÜa duy vËt lÞch sö). §ã lμ t¸c phÈm: a. T− b¶n b. LutvÝch Phoi¬b¾c vμ sù c¸o chung cña triÕt häc cæ ®iÓn §øc c. Tuyªn ng«n cña §¶ng céng s¶n d. LuËn c−¬ng vÒ Phoi¬b¾c . C©u 728: LÞch sö diÔn ra mét c¸ch phøc t¹p lμ do: a. BÞ t¸c ®éng bëi quy luËt lîi Ých b. BÞ chi phèi víi quy luËt chung cña x· héi c. BÞ chi phèi bëi ®Æc thï truyÒn thèng v¨n ho¸ cña mçi quèc gia d©n téc. d. C¶ a vμ c C©u 729: Chän c©u cña C.M¸c ®Þnh nghÜa b¶n chÊt con ng−êi trong c¸c ph−¬ng ¸n sau: a. Trong tÝnh hiÖn thùc, b¶n chÊt con ng−êi lμ tæng hoμ c¸c mèi quan hÖ x· héi. b. Trong tÝnh hiÖn thùc cña nã, b¶n chÊt con ng−êi lμ tæng hoμ tÊt c¶ c¸c mèi quan hÖ x· héi. c. B¶n chÊt con ng−êi kh«ng ph¶i lμ c¸i trõu t−îng cè h÷u cña c¸ nh©n riªng biÖt. Trong tÝnh hiÖn thùc cña nã, b¶n chÊt con ng−êi lμ tæng hoμ nh÷ng mèi quan hÖ x· héi. d. Con ng−êi lμ ®éng vËt x· héi . 102
537996