TỔNG HỢP 868 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN – 3

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 38 | Page: 17 | FileSize: M | File type: PDF
of x

TỔNG HỢP 868 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN – 3. Theo cách phân chia các hình thức vận động của Ăngghen, hình thức nào là cao nhất và phức tạp nhất? a. Sinh học. c. Vận động xã hội. b. Hoá học. Câu 276: Trường phái triết học nào cho vận động và đứng im không tách rời nhau? a. Chủ nghĩa duy vật tự phát. b. Chủ nghĩa duy vật biện chứng. c. Chủ nghĩa duy vật siêu hình thế kỷ XVII - XVIII. Câu 277: Trường phái triết học nào cho vận động là tuyệt đối, đứng im là tương đối? a. Chủ nghĩa duy vật tự phát..... Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ học tập Vài tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/tong-hop-868-cau-hoi-trac-nghiem-triet-hoc-mac-lenin-3-bcaztq.html

Nội dung


 1. C©u 275: Theo c¸ch ph©n chia c¸c h×nh thøc vËn ®éng cña ¡ngghen, h×nh thøc nμo lμ cao nhÊt vμ phøc t¹p nhÊt? a. Sinh häc. c. VËn ®éng x· héi. b. Ho¸ häc. C©u 276: Tr−êng ph¸i triÕt häc nμo cho vËn ®éng vμ ®øng im kh«ng t¸ch rêi nhau? a. Chñ nghÜa duy vËt tù ph¸t. b. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng. c. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh thÕ kû XVII - XVIII. C©u 277: Tr−êng ph¸i triÕt häc nμo cho vËn ®éng lμ tuyÖt ®èi, ®øng im lμ t−¬ng ®èi? a. Chñ nghÜa duy vËt tù ph¸t. b. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng. c. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh thÕ kû XVII - XVIII. C©u 278: §©u lμ quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng? a. Kh«ng gian vμ thêi gian lμ h×nh thøc tån t¹i cña vËt chÊt, kh«ng t¸ch rêi vËt chÊt. b. Kh«ng gian vμ thêi gian phô thuéc vμo c¶m gi¸c cña con ng−êi c. Tån t¹i kh«ng gian vμ thêi gian thuÇn tuý ngoμi vËt chÊt. C©u 279: Tr−êng ph¸i triÕt häc nμo cho kh«ng gian vμ thêi gian lμ do thãi quen cña con ng−êi quy ®Þnh a. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh b. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan. c. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng d. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan. C©u 280: Kh¼ng ®Þnh sau ®©y ®óng hay sai: Quan ®iÓm siªu h×nh cho cã kh«ng gian thuÇn tuý tån ngoμi vËt chÊt. a. Sai b. §óng. C©u 281: Kh¼ng ®Þnh sau ®©y ®óng hay sai: Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng cho kh«ng cã kh«ng gian vμ thêi gian thuÇn tuý ngoμi vËt chÊt. a. §óng b. Sai. C©u 282: LuËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ ®óng? a. Chñ nghÜa duy t©m thõa nhËn tÝnh kh¸ch quan, v« tËn vμ vÜnh cöu cña kh«ng gian vμ thêi gian b. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh thõa nhËn tÝnh kh¸ch quan, v« tËn, g¾n liÒn víi vËt chÊt cña kh«ng gian vμ thêi gian. c. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng thõa nhËn kh«ng gian, thêi gian lμ h×nh thøc tån t¹i cña vËt chÊt, cã tÝnh kh¸ch quan, v« tËn vμ vÜnh cöu. C©u 283: Quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy t©m vÒ nguån gèc cña ý thøc? a. Lμ sù ph¶n ¸nh cña hiÖn thùc kh¸ch quan. b. Lμ thuéc tÝnh cña bé n·o ng−êi, do n·o ng−êi tiÕt ra. c. Phñ nhËn nguån gèc vËt chÊt cña ý thøc. 35
 2. C©u 284: §©u lμ quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng vÒ ph¶n ¸nh? a. Ph¶n ¸nh lμ thuéc tÝnh cña mäi d¹ng vËt chÊt lμ c¸i vèn cã cña mäi d¹ng vËt chÊt. b. Ph¶n ¸nh chØ lμ ®Æc tÝnh cña mét sè vËt thÓ. c. Ph¶n ¸nh kh«ng ph¶i lμ c¸i vèn cã cña thÕ giíi vËt chÊt, chØ lμ ý thøc con ng−êi t−ëng t−îng ra. C©u 285: §ång nhÊt ý thøc víi ph¶n ¸nh vËt lý, ®ã lμ quan ®iÓm cña tr−êng ph¸i triÕt häc nμo? a. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan. b. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng c. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh tr−íc M¸c. d. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan. C©u 286: Tr−êng ph¸i triÕt häc nμo ®ång nhÊt ý thøc víi mét d¹ng vËt chÊt? a. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng. b. Chñ nghÜa duy vËt tÇm th−êng. c. Chñ nghÜa duy t©m. C©u 287: Tr−êng ph¸i triÕt häc nμo cho ý thøc kh«ng ph¶i lμ chøc n¨ng cña n·o a. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng. b. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan. c. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh thÕ kû XVII - XVIII. C©u 288: Tr−êng ph¸i triÕt häc nμo cho qu¸ tr×nh ý thøc kh«ng t¸ch rêi ®ång thêi kh«ng ®ång nhÊt víi qu¸ tr×nh sinh lý thÇn kinh cña n·o ng−êi? a. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng. b. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh c. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan. C©u 289: §©u lμ quan niÖm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng vÒ nguån gèc tù nhiªn cña ý thøc? a. ý thøc tån t¹i trªn c¬ së qu¸ tr×nh sinh lý cña n·o ng−êi. b. ý thøc kh«ng ®ång nhÊt víi qu¸ tr×nh sinh lý cña n·o ng−êi. c. ý thøc ®ång nhÊt víi qu¸ tr×nh sinh lý cña n·o ng−êi. d. Gåm a vμ b. C©u 290: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng thiÕu sù t¸c ®éng cña thÕ giíi kh¸ch quan vμo n·o ng−êi, cã h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn ®−îc ý thøc kh«ng? a. Kh«ng b. cã thÓ h×nh thμnh ®−îc c. Võa cã thÓ, võa kh«ng thÓ C©u 291: LuËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng vÒ nguån gèc cña ý thøc a. Cã n·o ng−êi, cã sù t¸c ®éng cña thÕ giíi vμo n·o ng−êi lμ cã sù h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn ý thøc. 36
 3. b. Kh«ng cÇn sù t¸c ®éng cña thÕ giíi vËt chÊt vμo n·o ng−êi vÉn h×nh thμnh ®−îc ý thøc. c. Cã n·o ng−êi, cã sù t¸c ®éng cña thÕ giíi bªn ngoμi vÉn ch−a ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn ý thøc. C©u 292: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng ë ®éng vËt bËc cao cã thÓ ®¹t ®Õn h×nh thøc ph¶n ¸nh nμo? a. Ph¶n ¸nh ý thøc. b. Ph¶n ¸nh t©m lý ®éng vËt. c. TÝnh kÝch thÝch. C©u 293: §iÒu kh¼ng ®Þnh nμo sau ®©y lμ sai? a. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng cho r»ng ®éng vËt bËc cao ch−a cã ý thøc. b. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng cho r»ng ®éng vËt bËc cao còng cã ý thøc. c. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng cho r»ng chØ cã con ng−êi míi cã ý thøc d. Chñ nghÜa duy vËt ®Òu cho ý thøc lμ sù ph¶n ¸nh hiÖn thùc kh¸ch quan vμo ãc con ng−êi. C©u 294: H×nh thøc ph¶n ¸nh ®Æc tr−ng cña cña thÕ giíi v« c¬ lμ g×? a. Ph¶n ¸nh vËt lý ho¸ häc. b. Ph¶n ¸nh sinh häc. c. Ph¶n ¸nh ý thøc. C©u 295: H×nh thøc ph¶n ¸nh ®Æc tr−ng cña thÕ giíi thùc vËt vμ ®éng vËt ch−a cã hÖ thÇn kinh lμ g×? a. Ph¶n ¸nh vËt lý, ho¸ häc. b. TÝnh kÝch thÝch. c. TÝnh c¶m øng d. T©m lý ®éng vËt. C©u 296: H×nh thøc ph¶n ¸nh ®Æc tr−ng cña ®éng vËt cã hÖ thÇn kinh lμ g×? a. TÝnh kÝch thÝch. b. T©m lý ®éng vËt. c. TÝnh c¶m øng. d. c¸c ph¶n x¹. C©u 297: §©u lμ quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng vª nguån gèc cña ý thøc? a. ý thøc ra ®êi lμ kÕt qu¶ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn l©u dμi thuéc tÝnh ph¶n ¸nh cña thÕ giíi vËt chÊt. b. ý thøc ra ®êi lμ kÕt qu¶ sù t¸c ®éng lÉn nhau gi÷a c¸c sù vËt vËt chÊt. c. ý thøc ra ®êi lμ kÕt qu¶ qu¸ tr×nh tiÕn ho¸ cña hÖ thÇn kinh. C©u 298: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng nguån gèc tù nhiªn cña ý thøc gåm nh÷ng yÕu tè nμo? a. Bé ãc con ng−êi. d. Gåm a vμ b. b. ThÕ giíi bªn ngoμi t¸c ®éng vμo bé ãc. g. Gåm c¶ a, b, vμ c. 37
 4. c. Lao ®éng cña con ng−êi C©u 299: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng ®iÒu kiÖn cÇn vμ ®ñ cho sù ra ®êi vμ ph¸t triÓn ý thøc lμ nh÷ng ®iÒu kiÖn nμo? a. Bé ãc con ng−êi vμ thÕ giíi bªn ngoμi t¸c ®éng vμo bé ãc ng−êi b. Lao ®éng cña con ng−êi vμ ng«n ng÷. c. Gåm c¶ a, vμ b. C©u 300: Nguån gèc x· héi cña ý thøc lμ yÕu tè nμo? a. Bé ãc con ng−êi. b. Sù t¸c ®éng cña thÕ giíi bªn ngoμi vμo bé ãc con ng−êi. c. Lao ®éng vμ ng«n ng÷ cña con ng−êi. C©u 3001: Nguån gèc x· héi cho sù ra ®êi cña ý thøc lμ yÕu tè nμo? a. Bé n·o ng−êi. b. ThÕ giíi vËt chÊt bªn ngoμi t¸c ®éng vμo bé n·o. c. Lao ®éng vμ ng«n ng÷. C©u 3002: YÕu tè ®Çu tiªn ®¶m b¶o cho sù tån t¹i cña con ng−êi lμ g×? a. Lμm khoa häc. c. Lao ®éng. b. s¸ng t¹o nghÖ thuËt. d. Lμm chÝnh trÞ. C©u 303: Nh©n tè nμo lμm con ng−êi t¸ch khái thÕ giíi ®éng vËt? a. Ho¹t ®éng sinh s¶n duy tr× nßi gièng. b. Lao ®éng. c. Ho¹t ®éng t− duy phª ph¸n. C©u 304: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng, qu¸ tr×nh h×nh thμnh ý thøc lμ qu¸ tr×nh nμo? a. TiÕp thu sù t¸c ®éng cña thÕ giíi bªn ngoμi. b. S¸ng t¹o thuÇn tuý trong t− duy con ng−êi. c. Ho¹t ®éng chñ ®éng c¶i t¹o thÕ giíi vμ ph¶n ¸nh s¸ng t¹o thÕ giíi. C©u 305: §Ó ph¶n ¸nh kh¸i qu¸t hiÖn thùc kh¸ch quan vμ trao ®æi t− t−ëng con ng−êi cÇn cã c¸i g×? a. Céng cô lao ®éng. c. Ng«n ng÷. b. C¬ qian c¶m gi¸c. C©u 306: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng, nguån gèc trùc tiÕp vμ quan träng nhÊt quyÕt ®Þnh sù ra ®êi vμ ph¸t triÓn cña ý thøc lμ g×? a. Sù t¸c ®éng cña tù nhiªn vμo bé ãc con ng−êi. b. Lao ®éng, thùc tiÔn x· héi. c. Bé n·o ng−êi vμ ho¹t ®éng cña nã. C©u 307: Quan ®iÓm sau ®©y thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo: ý thøc lμ thùc thÓ ®éc lËp, lμ thùc t¹i duy nhÊt. a. Chñ nghÜa duy t©m. b. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh. c. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng C©u 308: §©u lμ quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng vÒ b¶n chÊt cña ý thøc? a. ý thøc lμ thùc thÓ ®éc lËp. 38
 5. b. ý thøc lμ sù ph¶n ¸nh hiÖn thùc kh¸ch quan vμo bé ãc con ng−êi. c. ý thøc lμ sù ph¶n ¸nh s¸ng t¹o hiÖn thùc kh¸ch quan vμo bé ãc con ng−êi. d. ý thøc lμ n¨ng lùc cña mäi d¹ng vËt chÊt. C©u 309: §©u lμ quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng vÒ b¶n chÊt cña ý thøc? a. ý thøc lμ h×nh ¶nh chñ quan cña thÕ giíi kh¸ch quan. b. ý thøc lμ h×nh ¶nh ph¶n chiÕu vÒ thÕ giíi kh¸ch quan. c. ý thøc lμ t−îng tr−ng cña sù vËt. C©u 310: Sù kh¸c nhau c¬ b¶n gi÷a ph¶n ¸nh ý thøc vμ c¸c h×nh thøc ph¶n ¸nh kh¸c cña thÕ giíi vËt chÊt lμ ë chç nμo? a. TÝnh ®óng ®¾n trung thùc víi vËt ph¶n ¸nh. b. TÝnh s¸ng t¹o n¨ng ®éng. c. TÝnh bÞ quy ®Þnh bëi vËt ph¶n ¸nh. C©u 31: Quan niÖm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng vÒ tÝnh s¸ng t¹o cña ý thøc lμ thÕ nμo? a. ý thøc t¹o ra vËt chÊt. b. ý thøc t¹o ra sù vËt trong hiÖn thùc. c. ý thøc t¹o ra h×nh ¶nh míi vÒ sù vËt trong t− duy. C©u 312: Theo quan niÖm cña chñ nghi· duy vËt biÖn chøng, trong kÕt cÊu cña ý thøc yÕu tè nμo lμ c¬ b¶n vμ cèt lâi nhÊt? a. Tri thøc. c. NiÒm tin, ý chÝ. b. T×nh c¶m. C©u 313: KÕt cÊu theo chiÒu däc (chiÒu s©u) cña ý thøc gåm nh÷ng yÕu tè nμo? a. Tù ý thøc; tiÒm thøc; v« thøc. b. Tri thøc; niÒm tin; ý chÝ. c. C¶m gi¸c, kh¸i niÖm; ph¸n ®o¸n C©u 314: §©u lμ quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng vÒ mèi quan hÖ gi÷a vËt chÊt vμ ý thøc? a. ý thøc do vËt chÊt quyÕt ®Þnh. b. ý thøc t¸c ®éng ®Õn vËt chÊt. c. ý thøc do vËt chÊt quyÕt ®Þnh, nh−ng cã tÝnh ®éc lËp t−¬ng ®èi vμ t¸c ®éng ®Õn vËt chÊt th«ng qua ho¹t ®éng thùc tiÔn. C©u 315: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng ý thøc t¸c ®éng ®Õn ®êi sèng hiÖn thùc nh− thÕ nμo? a. ý thøc tù nã cã thÓ lμm thay ®æi ®−îc hiÖn thùc. b. ý thøc t¸c ®éng ®Õn hiÖn thùc th«ng qua ho¹t ®éng thùc tiÔn. c. ý thøc t¸c ®éng ®Õn hiÖn thùc th«ng qua ho¹t ®éng lý luËn. 39
 6. C©u 316: Quan ®iÓm sau ®©y thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo: NhËn thøc sù vËt vμ ho¹t ®éng thùc tiÔn chØ dùa vμo nh÷ng nguyªn lý chung, kh«ng xuÊt ph¸t tõ b¶n th©n sù vËt,? a. Chñ nghÜa kinh nghiÖm. b. Chñ nghÜa duy t©m kinh viÖn. c. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng C©u 317: Ho¹t ®éng chØ dùa theo ý muèn chñ quan kh«ng dùa vμo thùc tiÔn lμ lËp tr−êng triÕt häc nμo? a. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng. c. Chñ nghÜa duy t©m. b. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh. C©u 318: Quan ®iÓm sau ®©y thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo: Trong nhËn thøc vμ ho¹t ®éng thùc tiÔn ph¶i lÊy hiÖn thùc kh¸ch quan lμm c¨n cø, kh«ng ®−îc lÊy mong muèn chñ quan lμm c¨n cø. a. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng. b. Chñ nghÜa duy t©m. c. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh. C©u 319: PhÐp biÖn chøng duy vËt cã mÊy nguyªn lý c¬ b¶n? a. Mét nguyªn lý c¬ b¶n b. Hai nguyªn lý c¬ b¶n. c. Ba nguyªn lý c¬ b¶n. C©u 320: Nguyªn lý c¬ b¶n cña phÐp biÖn chøng duy vËt lμ nguyªn lý nμo? a. Nguyªn lý vÒ sù tån t¹i kh¸ch quan cña vËt chÊt. b. Nguyªn lý vÒ sù vËn ®éng vμ ®øng im cña c¸c sù vËt. c. Nguyªn lý vÒ mèi liªn hÖ phæ biÕn vμ vÒ sù ph¸t triÓn. d. Nguyªn lý vÒ tÝnh liªn tôc vμ tÝnh gi¸n ®o¹n cña thÕ giíi vËt chÊt. C©u 321: Quan ®iÓm siªu h×nh tr¶ lêi c©u hái sau ®©y nh− thÕ nμo: C¸c sù vËt trong thÕ giíi cã liªn hÖ víi nhau kh«ng? a. C¸c sù vËt tån t¹i biÖt lËp víi nhau, kh«ng liªn hÖ, phô thuéc nhau. b. C¸c sù vËt cã thÓ cã liªn hÖ víi nhau, nh−ng chØ mang tÝnh chÊt ngÉu nhiªn, bÒ ngoμi. c. C¸c sù vËt tån t¹i trong sù liªn hÖ nhau. d. Gåm a vμ b. C©u 322: Quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng tr¶ lêi c©u hái sau ®©y nh− thÕ nμo: C¸c sù vËt trong thÕ giíi cã liªn hÖ víi nhau kh«ng? a. C¸c sù vËt hoμn toμn biÖt lËp nhau. b. C¸c sù vËt liªn hÖ nhau chØ mang tÝnh chÊt ngÉu nhiªn. c. C¸c sù vËt võa kh¸c nhau, võa liªn hÖ, rμng buéc nhau mét c¸ch kh¸ch quan vμ tÊt yÕu. C©u 323: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy t©m chñ quan mèi liªn hÖ gi÷a c¸c sù vËt do c¸i g× quyÕt ®Þnh? a. Do lùc l−îng siªu tù nhiªn (th−îng ®Õ) quyÕt ®Þnh. b. Do b¶n tÝnh cña thÕ giíi vËt chÊt. c. Do c¶m gi¸c cña con ng−êi quyÕt ®Þnh. 40
 7. C©u 324: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan, mèi quan hÖ gi÷a c¸c sù vËt do c¸i g× quyÕt ®Þnh? a. Do lùc l−îng siªu nhiªn (th−îng ®Õ, ý niÖm tuyÖt ®èi) quyÕt ®Þnh. b. Do c¶m gi¸c, thãi quen con ng−êi quyÕt ®Þnh. c. Do b¶n tÝnh cña thÕ giíi vËt chÊt. C©u 325: §iÒn côm tõ thÝch hîp vμo chç trèng trong c©u sau ®Ó ®−îc ®Þnh nghÜa kh¸i niÖm vÒ "liªn hÖ": Liªn hÖ lμ ph¹m trï triÕt häc chØ ..... gi÷a c¸c sù vËt, hiÖn t−îng hay gi÷a c¸c mÆt cña mét hiÖn t−îng trong thÕ giíi a. Sù di chuyÓn. b. Nh÷ng thuéc tÝnh, nh÷ng ®Æc ®iÓm c. Sù quy ®Þnh, sù t¸c ®éng qua l¹i, sù chuyÓn ho¸ lÉn nhau. C©u 326: Quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng vÒ nguån gèc mèi liªn hÖ gi÷a c¸c sù vËt vμ hiÖn t−îng lμ tõ ®©u? a. Do lùc l−îng siªu nhiªn (th−îng ®Õ, ý niÖm) sinh ra. b. Do tÝnh thèng nhÊt vËt chÊt cña thÕ giíi. . c. Do c¶m gi¸c thãi quen cña con ng−êi t¹o ra. d. Do t− duy con ng−êi t¹o ra råi ®−a vμo tù nhiªn vμ x· héi. C©u 327: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng mèi liªn hÖ gi÷a c¸c sù vËt cã tÝnh chÊt g×? a. TÝnh ngÉu nhiªn, chñ quan. b. TÝnh kh¸ch quan, tÝnh phæ biÕn, tÝnh ®a d¹ng. c. TÝnh kh¸ch quan, nh−ng kh«ng cã tÝnh phæ biÕn vμ ®a d¹ng. C©u 328: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng mét sù vËt trong qu¸ tr×nh tån t¹i vμ ph¸t triÓn cã mét hay nhiÒu mèi liªn hÖ. a. Cã mét mèi liªn hÖ b. Cã mét sè h÷u h¹n mèi liªn hÖ c. Cã v« vμn c¸c mèi liªn hÖ. . C©u 329: Theo quan niÖm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng c¸c mèi liªn hÖ cã vai trß nh− thÕ nμo ®èi víi sù tån t¹i vμ ph¸t triÓn cña sù vËt? a. Cã vai trß ngang b»ng nhau. b. Cã vai trß kh¸c nhau, nªn chØ cÇn biÕt mét sè mèi liªn hÖ. c. Cã vai trß kh¸c nhau, cÇn ph¶i xem xÐt mäi mèi liªn hÖ. . C©u 330: Quan ®iÓm nμo cho r»ng thÕ giíi v« c¬, thÕ giíi sinh vËt vμ x· héi loμi ng−êi lμ 3 lÜnh vùc hoμn toμn kh¸c biÖt nhau, kh«ng quan hÖ g× víi nhau? a. Quan ®iÓm siªu h×nh. b. Quan ®iÓm biÖn chøng duy vËt. c. Quan ®iÓm duy t©m biÖn chøng. C©u 331: Quan ®iÓm nμo cho r»ng mèi liªn hÖ gi÷a c¸c sù vËt, hiÖn t−îng trong thÕ giíi lμ biÓu hiÖn cña mèi liªn hÖ gi÷a c¸c ý niÖm? a. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh. b. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng. c. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan. d. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan. C©u 332: §ßi hái cña quan ®iÓm toμn diÖn nh− thÕ nμo? 41
 8. a. ChØ xem xÐt mét mèi liªn hÖ. b. Ph¶i xem xÐt tÊt c¶ c¸c mèi liªn hÖ cña sù vËt. c. Ph¶i xem xÐt tÊt c¶ c¸c mèi liªn hÖ ®ång thêi ph©n lo¹i ®−îc vÞ trÝ, vai trß cña c¸c mèi liªn hÖ. C©u 333: C¬ së lý luËn cña quan ®iÓm toμn diÖn lμ nguyªn lý nμo? a. Nguyªn lý vÒ sù ph¸t triÓn. b. Nguyªn lý vÒ mèi liªn hÖ phæ biÕn. c. Nguyªn lý vÒ sù tån t¹i kh¸ch quan cña thÕ giíi vËt chÊt. C©u 334: Trong nh÷ng luËn ®iÓm sau ®©y, ®©u lμ luËn ®iÓm cña quan ®iÓm siªu h×nh vÒ sù ph¸t triÓn? a. Xem xÐt sù ph¸t triÓn chØ lμ sù t¨ng, hay gi¶m ®¬n thuÇn vÒ l−îng. b. Xem sù ph¸t triÓn bao hμm c¶ sù thay ®æi dÇn vÒ l−îng vμ sù nh¶y vät vÒ chÊt. c. Xem sù ph¸t triÓn ®i lªn bao hμm c¶ sù thôt lïi t¹m thêi. C©u 335: Trong c¸c quan ®iÓm sau ®©y, ®©u lμ quan ®iÓm siªu h×nh vÒ sù ph¸t triÓn? a. Xem xÐt sù ph¸t triÓn nh− mét qu¸ tr×nh tiÕn lªn liªn tôc, kh«ng cã b−íc quanh co, thôt lïi, ®øt ®o¹n. b. Xem xÐt sù ph¸t triÓn lμ mét qu¸ tr×nh tiÕn tõ thÊp lªn cao. tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p. bao hμm c¶ sù tôt lïi, ®øt ®o¹n. c. Xem xÐt sù ph¸t triÓn nh− lμ qu¸ tr×nh ®i lªn bao hμm c¶ sù lÆp l¹i c¸i cò trªn c¬ së míi. C©u 336: Trong c¸c quan ®iÓm sau ®©y, ®©u lμ quan ®iÓm siªu h×nh vÒ sù ph¸t triÓn? a. ChÊt cña sù vËt kh«ng thay ®æi g× trong qu¸ tr×nh tån t¹i vμ ph¸t triÓn cña chóng. b. Ph¸t triÓn lμ sù chuyÓn ho¸ tõ nh÷ng thay ®æi vÒ l−îng thμnh sù thay ®æi vÒ chÊt. c. Ph¸t triÓn bao hμm sù n¶y sinh chÊt míi vμ sù ph¸ vì chÊt cò. C©u 337: LuËn ®iÓm sau ®©y vÒ sù ph¸t triÓn thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo: "Ph¸t triÓn diÔn ra theo con ®−êng trßn khÐp kÝn, lμ sù lÆp l¹i ®¬n thuÇn c¸i cò". a. Quan ®iÓm biÖn chøng duy vËt. b. Quan ®iÓm siªu h×nh. c. Quan ®iÓm biÖn chøng duy t©m. C©u 338: LuËn ®iÓm sau ®©y thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo: "Ph¸t triÓn chØ lμ nh÷ng b−íc nh¶y vÒ chÊt, kh«ng cã sù thay ®æi vÒ l−îng". a. TriÕt häc duy vËt biÖn chøng. b. TriÕt häc duy vËt siªu h×nh. c. TriÕt häc biÖn chøng duy t©m. C©u 339: LuËn ®iÓm sau ®©y thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo: "Ph¸t triÓn lμ qu¸ tr×nh chuyÓn ho¸ tõ nh÷ng thay ®æi vÒ l−îng thμnh sù thay ®æi vÒ chÊt vμ ng−îc l¹i" a. Quan ®iÓm biÖn chøng. 42
 9. b. Quan ®iÓm siªu h×nh. c. Quan ®iÓm chiÕt trung vμ nguþ biÖn. C©u 340: LuËn ®iÓm sau ®©y thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo: "Ph¸t triÓn lμ qu¸ tr×nh vËn ®éng tiÕn lªn theo con ®−êng xo¸y èc". a. Quan ®iÓm siªu h×nh. b. Quan ®iÓm chiÕt trung vμ nguþ biÖn. c. Quan ®iÓm biÖn chøng. C©u 341: LuËn ®iÓm sau ®©y vÒ nguån gèc cña sù ph¸t triÓn thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo: "Ph¸t triÓn lμ do sù s¾p ®Æt cña th−îng ®Õ vμ thÇn th¸nh". a. Chñ nghÜa duy t©m cã tÝnh chÊt t«n gi¸o. b. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh. c. Chñ nghÜa duy vËt tù ph¸t. C©u 342: LuËn ®iÓm sau ®©y vÒ nguån gèc cña sù ph¸t triÓn thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo: "ph¸t triÓn trong hiÖn thùc lμ tån t¹i kh¸c, lμ biÓu hiÖn cña sù ph¸t triÓn cña ý niÖm tuyÖt ®èi". a. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan. b. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan. c. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng. d. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh. C©u 343: LuËn ®iÓm sau ®©y vÒ nguån gèc sù ph¸t triÓn thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo: "Ph¸t triÓn cña c¸c sù vËt lμ do c¶m gi¸c, ý thøc con ng−êi quyÕt ®Þnh". a. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan. b. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan. c. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng d. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh. C©u 344: LuËn ®iÓm sau ®©y vÒ nguån gèc cña sù ph¸t triÓn thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo: "M©u thuÉn tån t¹i kh¸ch quan trong chÝnh sù vËt quy ®Þnh sù ph¸t triÓn cña sù vËt". a. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan. b. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan. c. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng. d. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh. C©u 345: Trong c¸c luËn ®iÓm sau ®©y, ®©u lμ luËn ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng? a. Ph¸t triÓn cña c¸c sù vËt lμ biÓu hiÖn cña sù vËn ®éng cña ý niÖm tuyÖt ®èi. b. Ph¸t triÓn cña c¸c sù vËt do c¶m gi¸c, ý thøc con ng−êi quyÕt ®Þnh. c. Ph¸t triÓn cña c¸c sù vËt do sù t¸c ®éng lÉn nhau cña c¸c mÆt ®èi lËp cña b¶n th©n sù vËt quyÕt ®Þnh. C©u 346: Trong nh÷ng luËn ®iÓm sau, ®©u lμ ®Þnh nghÜa vÒ sù ph¸t triÓn theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng? a. Ph¸t triÓn lμ ph¹m trï chØ sù vËn ®éng cña c¸c sù vËt. b. Ph¸t triÓn lμ ph¹m trï chØ sù liªn hÖ gi÷a c¸c sù vËt. 43
 10. c. Ph¸t triÓn lμ ph¹m trï chØ qu¸ tr×nh vËn ®éng tiÕn lªn tõ thÊp ®Õn cao, tõ ®¬n gian ®Õn phøc t¹p, tõ kÐm hoμn thiÖn ®Õn hoμn thiÖn h¬n cña c¸c sù vËt. C©u 347: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng, nhËn ®Þnh nμo sau ®©y lμ kh«ng ®óng? a. Ph¸t triÓn bao qu¸t toμn bé sù vËn ®éng nãi chung. b. Ph¸t triÓn chØ kh¸i qu¸t xu h−íng vËn ®éng ®i lªn cña c¸c sù vËt. c. Ph¸t triÓn chØ lμ mét tr−êng hîp c¸ biÖt cña sù vËn ®éng. C©u 348: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng, luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ ®óng? a. Ph¸t triÓn lμ xu h−íng chung cña sù vËn ®éng cña thÕ giíi vËt chÊt. b. Ph¸t triÓn lμ xu h−íng chung nh−ng kh«ng b¶n chÊt cña sù vËn ®éng cña sù vËt. c. Ph¸t triÓn lμ xu h−íng c¸ biÖt cña sù vËn ®éng cña c¸c sù vËt. C©u 349: Trong thÕ giíi v« c¬ sù ph¸t triÓn biÓu hiÖn nh− thÕ nμo? a. Sù t¸c ®éng qua l¹i gi÷a c¸c kÕt cÊu vËt chÊt trong ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh lμm n¶y sinh c¸c hîp chÊt míi. b. Sù hoμn thiÖn cña c¬ thÓ thÝch øng tèt h¬n víi sù biÕn ®æi cña m«i tr−êng. c. §iÒu chØnh ho¹t ®éng cña c¬ thÓ cho phï hîp víi m«i tr−êng sèng. C©u 450: Trong x· héi sù ph¸t triÓn biÓu hiÖn ra nh− thÕ nμo? a. Sù xuÊt hiÖn c¸c hîp chÊt míi. b. Sù xuÊt hiÖn c¸c gièng loμi ®éng vËt, thùc vËt míi thÝch øng tèt h¬n víi m«i tr−êng. c. Sù thay thÕ chÕ ®é x· héi nμy b»ng mét chÕ ®é x· héi kh¸c d©n chñ, v¨n minh h¬n. . C©u 351: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng, nh÷ng tÝnh chÊt nμo sau ®©y lμ tÝnh chÊt cña sù ph¸t triÓn? a. TÝnh kh¸ch quan. b. TÝnh phæ biÕn. c. TÝnh chÊt ®a d¹ng, phong phó trong néi dung vμ h×nh thøc ph¸t triÓn. d. C¶ a, b, vμ c. C©u 352: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng ®iÒu kh¼ng ®Þnh nμo sau ®©y lμ ®óng? a. Mong muèn cña con ng−êi quy ®Þnh sù ph¸t triÓn. b. Mong muèn cña con ng−êi tù nã kh«ng cã ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn cña c¸c sù vËt. c. Mong muèn cña con ng−êi hoμn toμn kh«ng cã ¶nh h−ëng g× ®Õn sù ph¸t triÓn cña c¸c sù vËt. C©u 353: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng, luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ ®óng? a. NguyÖn väng, ý chÝ cña con ng−êi tù nã t¸c ®éng ®Õn sù ph¸t triÓn. b. NguyÖn väng, ý chÝ cña con ng−êi kh«ng cã ¶nh h−ëng g× ®Õn sù ph¸t triÓn. 44
 11. c. NguyÖn väng, ý chÝ cña con ng−êi cã ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn th«ng qua ho¹t ®éng thùc tiÔn. C©u 354: LuËn ®iÓm sau ®©y thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo: "Sù ph¸t triÓn trong tù nhiªn, x· héi vμ t− duy lμ hoμn toμn ®ång nhÊt víi nhau". a. Quan ®iÓm siªu h×nh. b. Quan ®iÓm biÖn chøng duy vËt. c. Quan ®iÓm biÖn chøng duy t©m. C©u 355: LuËn ®iÓm sau ®©y thuéc quan ®iÓm triÕt häc nμo: "Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña mçi sù vËt lμ hoμn toμn kh¸c biÖt nhau, kh«ng cã ®iÓm chung nμo". a. Quan ®iÓm siªu h×nh. b. Quan ®iÓm biÖn chøng duy vËt. c. Quan ®iÓm biÖn chøng duy t©m. C©u 356: LuËn ®iÓm sau ®©y thuéc quan ®iÓm triÕt häc nμo: Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c¸c sù vËt võa kh¸c nhau, võa cã sù thèng nhÊt víi nhau. a. Quan ®iÓm biÖn chøng. b. Quan ®iÓm siªu h×nh. c. Quan ®iÓm chiÕt trung vμ nguþ biÖn. C©u 357: Trong nhËn thøc cÇn qu¸n triÖt quan ®iÓm ph¸t triÓn. §iÒu ®ã dùa trªn c¬ së lý luËn cña nguyªn lý nμo? a. Nguyªn lý vÒ mèi liªn hÖ phæ biÕn. b. Nguyªn lý vÒ sù ph¸t triÓn. c. Nguyªn lý vÒ tÝnh thèng nhÊt vËt chÊt cña thÕ giíi. C©u 358: Quan ®iÓm ph¸t triÓn ®ßi hái ph¶i xem xÐt sù vËt nh− thÕ nμo? a. Xem xÐt trong tr¹ng th¸i ®ang tån t¹i cña sù vËt. b. Xem xÐt sù chuyÓn ho¸ tõ tr¹ng th¸i nμy sang tr¹ng th¸i kia. c. Xem xÐt c¸c giai ®o¹n kh¸c nhau cña sù vËt. d. Gåm c¶ a, b, c. C©u 359: Trong nhËn thøc sù vËt chØ xem xÐt ë mét tr¹ng th¸i tån t¹i cña nã th× thuéc vμo lËp tr−êng triÕt häc nμo? a. Quan ®iÓm siªu h×nh phiÕn diÖn. b. Quan ®iÓm chiÕt trung. c. Quan ®iÓm biÖn chøng duy vËt. C©u 360: Thªm c¸c tËp hîp tõ thÝch hîp vμo c©u sau ®Ó ®−îc luËn ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng: Trªn thùc tÕ c¸c quan ®iÓm toμn diÖn, quan ®iÓm ph¸t triÓn, quan ®iÓm lÞch sö cô thÓ ph¶i.... a. T¸ch rêi nhau hoμn toμn. b. Kh«ng t¸ch rêi nhau. c. Cã lóc t¸ch rêi nhau, cã lóc kh«ng. C©u 361: Thªm côm tõ nμo vμo c©u sau ®Ó ®−îc luËn ®iÓm cña chñ nghÜa duy vË biÖn chøng: Nguyªn lý vÒ mèi liªn hÖ phæ biÕn vμ nguyªn lý vÒ sù ph¸t triÓn ph¶i ........ a. §ång nhÊt víi nhau mét c¸ch hoμn toμn. b. §éc lËp víi nhau mét c¸ch hoμn toμn. c. Quan hÖ chÆt chÏ víi nhau, nh−ng kh«ng ®ång nhÊt víi nhau. 45
 12. C©u 362: C¸c ph¹m trï sè, hμm sè, ®iÓm, ®−êng, mÆt lμ ph¹m trï cña khoa häc nμo? a. VËt lý c. To¸n häc. b. Ho¸ häc d. TriÕt häc. C©u 363: C¸c ph¹m trï: thùc vËt, ®éng vËt, tÕ bμo, ®ång ho¸, dÞ ho¸ lμ nh÷ng ph¹m trï cña khoa häc nμo a. To¸n häc c. Sinh vËt häc. b. VËt lý häc d. TriÕt häc. C©u 364: C¸ ph¹m trï: vËt chÊt, ý thøc, vËn ®éng, m©u thuÉn, b¶n chÊt, hiÖn t−îng lμ nh÷ng ph¹m trï cña khoa häc nμo? a. Kinh tÕ chÝnh trÞ häc c. Ho¸ häc. b. LuËt häc. d. TriÕt häc. C©u 365: Thªm côm tõ nμo vμo chç trèng cña c©u sau ®Ó ®−îc ®Þnh nghÜa vÒ ph¹m trï: "ph¹m trï lμ nh÷ng ........... ph¶n ¸nh nh÷ng mÆt, nh÷ng thuéc tÝnh, nh÷ng mèi liªn hÖ chung, c¬ b¶n nhÊt cña c¸c sù vËt vμ hiÖn t−îng thuéc mét lÜnh vùc nhÊt ®Þnh". a. Kh¸i niÖm. b. Kh¸i niÖm réng nhÊt. c. Kh¸i niÖm c¬ b¶n nhÊt. d. Gåm b vμ c. C©u 366: Thªm côm tõ nμo vμo chç trèng cña c©u sau ®Ó ®−îc ®Þnh nghÜa ph¹m trï triÕt häc: "Ph¹m trï triÕt häc lμ nh÷ng ......(1).... ph¶n ¸nh nh÷ng mÆt, nh÷ng mèi liªn hÖ c¬ b¶n vμ phæ biÕn nhÊt cña .....(2).... hiÖn thùc". a. 1- kh¸i niÖm, 2- c¸c sù vËt cña. b. 1- Kh¸i niÖm réng nhÊt, 2- mét lÜnh vùc cña. c. 1- Kh¸i niÖm chung nhÊt, 2- toμn bé thÕ giíi. C©u 367: Thªm côm tõ nμo vμo chç trèng cña c©u sau ®Ó ®−îc mét luËn ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng: Quan hÖ gi÷a ph¹m trï triÕt häc vμ ph¹m trï cña c¸c khoa häc cô thÓ lμ quan hÖ gi÷a ....(1)....vμ ....(2).... a. 1- c¸i riªng, 2- c¸i riªng. b. 1- c¸i riªng, 2- c¸i chung. c. 1- c¸i chung , 2- c¸i riªng. d. 1- c¸i chung, 2- c¸i chung. C©u 368: Tr−êng ph¸i triÕt häc nμo cho r»ng ph¹m trï lμ nh÷ng thùc thÓ ý niÖm tån t¹i ®éc lËp víi ý thøc con ng−êi vμ thÕ giíi vËt chÊt? a. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan. b. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan. c. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng. C©u 369: Tr−êng ph¸i triÕt häc nμo cho r»ng ph¹m trï ®−îc h×nh thμnh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng thùc tiÔn vμ ho¹t ®éng nhËn thøc cña con ng−êi? a. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng. b. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan c. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan. d. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh thÕ kû XVII - XVIII. 46
 13. C©u 370: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng ph¹m trï cã tÝnh chÊt chñ quan hay kh¸ch quan? a. Kh¸ch quan c. Võa kh¸ch quan, võa chñ quan. b. Chñ quan C©u 371: Thªm côm tõ thÝch hîp vμo chç trèng cña c©u sau ®Ó ®−îc luËn ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng vÒ tÝnh chÊt cña c¸c ph¹m trï: Néi dung cña ph¹m trï cã tÝnh ..(1) ..., h×nh thøc cña ph¹m trï cã tÝnh...(2).. a. 1- chñ quan, 2- kh¸ch quan b. 1- chñ quan, 2- chñ quan. c. 1- kh¸ch quan, 2- chñ quan. C©u 372: Quan ®iÓm triÕt häc nμo cho c¸c ph¹m trï hoμn toμn t¸ch rêi nhau, kh«ng vËn ®éng, ph¸t triÓn? a. Quan ®iÓm siªu h×nh. b. Quan ®iÓm duy vËt biÖn chøng. c. Quan ®iÓm duy t©m biÖn chøng. C©u 373: Chän côm tõ thÝch hîp ®iÒn vμo chç trèng cña c©u sau ®Ó ®−îc ®Þnh nghÜa kh¸i niÖm c¸i riªng: "c¸i riªng lμ ph¹m trï triÕt häc dïng ®Ó chØ ......" a. Mét sù vËt, mét qu¸ tr×nh riªng lÎ nhÊt ®Þnh. b. Mét ®Æc ®iÓm chung cña c¸c sù vËt c. NÐt ®Æc thï cña mét sè c¸c sù vËt. C©u 374: Chän côm tõ thÝch hîp ®iÒn vμo chç trèng cña c©u sau ®Ó ®−îc ®Þnh nghÜa kh¸i niÖm c¸i chung: "c¸i chung lμ ph¹m trï triÕt häc dïng ®Ó chØ ......., ®−îc lÆp l¹i trong nhiÒu sù vËt hay qu¸ tr×nh riªng lÎ". a. Mét sù vËt, mét qu¸ tr×nh. b. Nh÷ng mÆt, nh÷ng thuéc tÝnh. c. Nh÷ng mÆt, nh÷ng thuéc tÝnh kh«ng C©u 375: Thªm côm tõ vμo chç trèng cña c©u sau ®Ó ®−îc ®Þnh nghÜa kh¸i niÖm c¸i ®¬n nhÊt: "C¸i ®¬n nhÊt lμ ph¹m trï triÕt häc dïng ®Ó chØ........." a. Nh÷ng mÆt lÆp l¹i trong nhiÒu sù vËt b. Mét sù vËt riªng lÎ. c. Nh÷ng nÐt, nh÷ng mÆt chØ ë mét sù vËt C©u 376: Ph¸i triÕt häc nμo cho chØ cã c¸i chung tån t¹i thùc, cßn c¸i riªng kh«ng tån t¹i thùc? a. Ph¸i Duy Thùc. c. Ph¸i nguþ biÖn b. Ph¸i Duy Danh d. Ph¸i chiÕt trung C©u 377: Tr−êng ph¸i triÕt häc nμo thõa nhËn chØ cã c¸i riªng tån t¹i thùc, c¸i chung chØ lμ tªn gäi trèng rçng? a. Ph¸i Duy Thùc c. Ph¸i chiÕt trung b. Ph¸i Duy Danh d. Ph¸i nguþ biÖn. C©u 378: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng, ph¸i duy Thùc hay ph¸i Duy Danh gi¶i quyÕt ®óng mèi quan hÖ gi÷a c¸i riªng vμ c¸i chung? a. Ph¸i Duy Danh ®óng c. C¶ hai ®Òu ®óng b. Ph¸i Duy Thùc ®óng d. C¶ hai ®Òu sai. 47
 14. C©u 379: §©u lμ quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng vÒ mèi quan hÖ gi÷a c¸i chung vμ c¸i riªng a. ChØ cã c¸i chung tån t¹i kh¸ch quan vμ vÜnh viÔn. b. ChØ cã c¸i riªng tån t¹i kh¸ch quan vμ thùc sù c. C¸i riªng vμ c¸i chung ®Òu tån t¹i kh¸ch quan vμ kh«ng t¸ch rêi nhau. C©u 380: §©u lμ quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng vÒ mèi quan hÖ gi÷a c¸i chung vμ c¸i riªng? a. C¸i chung tån t¹i kh¸ch quan, bªn ngoμi c¸i riªng. b. C¸i riªng tån t¹i kh¸ch quan kh«ng bao chøa c¸i chung c. Kh«ng cã c¸i chung thuÇn tuý tån t¹i ngoμi c¸i riªng, c¸i chung tån t¹i th«ng qua c¸i riªng. C©u 381: §©u lμ quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng vÒ mèi quan hÖ gi÷a c¸i chung vμ c¸i riªng? a. C¸i riªng chØ tån t¹i trong mèi liªn hÖ víi c¸i chung. b. C¸i riªng kh«ng bao chøa c¸i chung nμo. c. C¸i riªng vμ c¸i chung hoμn toμn t¸ch rêi nhau C©u 382: Trong nh÷ng luËn ®iÓm sau, ®©u lμ luËn ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng? a. Mçi con ng−êi lμ mét c¸i riªng, kh«ng cã g× chung víi ng−êi kh¸c, b. Mçi con ng−êi võa lμ c¸i riªng, ®ång thêi cã nhiÒu c¸i chung víi ng−êi kh¸c. c. Mçi ng−êi chØ lμ sù thÓ hiÖn cña c¸i chung, kh«ng cã c¸i ®¬n nhÊt cña nã. C©u 383: LuËn ®iÓm nμo s©u ®©y lμ luËn ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng? a. Mçi kh¸i niÖm lμ mét c¸i riªng b. Mçi kh¸i niÖm lμ mét c¸i chung. c. Mçi kh¸i niÖm võa lμ c¸i riªng võa lμ c¸i chung. C©u 384: LuËn ®iÓm sau ®©y thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo: "ChØ cã c¸i c©y cô thÓ tån t¹i, kh«ng cã c¸i c©y nãi chung tån t¹i, nªn kh¸i niÖm c¸i c©y lμ gi¶ dèi" a. Ph¸i Duy Thùc c. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng b. Ph¸i Duy Danh. d. Ph¸i nguþ biÖn. C©u 385: LuËn ®iÓm sau ®©y thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo: "Ph¹m trï vËt chÊt kh«ng cã sù tån t¹i h÷u h×nh nh− mét vËt cô thÓ. Ph¹m trï vËt chÊt bao qu¸t ®Æc ®iÓm chung tån t¹i trong c¸c vËt cô thÓ". a. Ph¸i Duy Thùc c. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng. b. Ph¸i Duy Danh d. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh. C©u 386: LuËn ®iÓm sau ®©y thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo: "Kh«ng cã c¸i chung tån t¹i thuÇn tuý bªn ngoμi c¸i riªng. Kh«ng cã c¸i riªng tån t¹i kh«ng liªn hÖ víi c¸i chung" a. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh b. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng 48
 15. c. Chñ nghÜa duy t©m siªu h×nh. C©u 387: Cã ng−êi nãi tam gi¸c vu«ng lμ c¸i riªng, tam giac th−êng lμ c¸i chung. Theo anh (chÞ) nh− vËy ®óng hay sai? a. §óng c. Võa ®óng, võa sai b. Sai C©u 388: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng luËn ®iÓm sau ®©y ®óng hay sai: "Muèn nhËn thøc ®−îc c¸i chung ph¶i xuÊt ph¸t tõ c¸i riªng". a. §óng c. Kh«ng x¸c ®Þnh b. Sai C©u 389*: Thªm côm tõ thÝch hîp vμo chç trèng cña c©u sau ®Ó ®−îc ®Þnh nghÜa kh¸i niÖm nguyªn nh©n: Nguyªn nh©n lμ ph¹m trï chØ ....(1).. gi÷a c¸c mÆt trong mét sù vËt, hoÆc gi÷a c¸c sù vËt víi nhau g©y ra ...(2).. a. 1- sù liªn hÖ lÉn nhau, 2- mét sù vËt míi b. 1- sù thèng nhÊt, 2- mét sù vËt míi c. 1- sù t¸c ®éng lÉn nhau, 2- mét biÕn ®æi nhÊt ®Þnh nμo ®ã. C©u 390: Thªm côm tõ thÝch hîp vμo chç trèng cña c©u sau ®Ó ®−îc ®Þnh nghÜa kh¸i niÖm kÕt qu¶: "KÕt qu¶ lμ ...(1).. do ...(2).. lÉn nhau gi÷a c¸c mÆt trong mét sù vËt hoÆc gi÷a c¸c sù vËt víi nhau g©y ra" a. 1- mèi liªn hÖ, 2- kÕt hîp b. 1- sù t¸c ®éng, 2- nh÷ng biÕn ®æi c. 1- nh÷ng biÕn ®æi xuÊt hiÖn, 2- sù t¸c ®éng. C©u 391: X¸c ®Þnh nguyªn nh©n cña sù ph¸t s¸ng cña d©y tãc bãng ®Ìn. a. Nguån ®iÖn b. D©y tãc bãng ®Ìn c. Sù t¸c ®éng gi÷a dßng ®iÖn vμ d©y tãc bãng ®Ìn C©u 392: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng ®©u lμ nguyªn nh©n cña c¸ch m¹ng v« s¶n. a. Sù xuÊt hiÖn giai cÊp t− s¶n. b. Sù xuÊt hiÖn nhμ n−íc t− s¶n c. Sù xuÊt hiÖn giai cÊp v« s¶n vμ §¶ng cña nã d. M©u thuÉn gi÷a giai cÊp t− s¶n vμ giai cÊp v« s¶n. C©u 393: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng nguyªn nh©n ®Ó h¹t thãc nÈy mÇm lμ g×? a. §é Èm cña m«i tr−êng b. NhiÖt ®é cña kh«ng khÝ c. Sù t¸c ®éng gi÷a h¹t thãc víi nhiÖt ®é kh«ng khÝ vμ n−íc. C©u 394: Theo quan ®iÓm duy vËt biÖn chøng nguyªn nh©n cña n−íc s«i lμ g× a. NhiÖt ®é cña bÕp lß b. C¸c ph©n tö n−íc c. Sù t¸c ®éng gi÷a c¸c ph©n tö n−íc víi nhiÖt ®é cña bÕp lß C©u 395: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng, luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ ®óng a. Cã thÓ coi nguyªn nh©n vμ kÕt qu¶ n»m ë hai sù vËt kh¸c nhau. 49
 16. b. Kh«ng thÓ coi nguyªn nh©n vμ kÕt qu¶ n»m ë hai sù vËt kh¸c nhau. c. Nguyªn nh©n vμ kÕt qu¶ kh«ng cïng mét kÕt cÊu vËt chÊt. C©u 396: LuËn ®iÓm sau ®©y thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo: "Mèi liªn hÖ nh©n qu¶ lμ do c¶m gi¸c con ng−êi quy ®Þnh" a. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan. b. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan. c. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng. d. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh C©u 397: LuËn ®iÓm sau ®©y thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo: Mèi liªn hÖ nh©n qu¶ lμ do ý niÖm tuyÖt ®èi quyÕt ®Þnh. a. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan. b. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan. c. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng d. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh. C©u 398: LuËn ®iÓm sau ®©y lμ cña tr−êng ph¸i triÕt häc nμo: Mèi liªn hÖ nh©n qu¶ tån t¹i kh¸ch quan phæ biÕn vμ tÊt yÕu trong thÕ giíi vËt chÊt. a. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan b. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan c. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng . C©u 399: LuËn ®iÓm sau ®©y lμ thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo: Mäi hiÖn t−îng, qu¸ tr×nh ®Òu cã nguyªn nh©n tån t¹i kh¸ch quan kh«ng phô thuéc vμo viÖc chóng ta cã nhËn thøc ®−îc ®iÒu ®ã hay kh«ng. a. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan. b. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan. c. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng C©u 400: LuËn ®iÓm sau ®©y thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo: Kh«ng thÓ kh¼ng ®Þnh mét hiÖn t−îng nμo ®ã cã nguyªn nh©n hay kh«ng khi ch−a nhËn thøc ®−îc nguyªn nh©n cña nã. a. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan. b. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan c. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng d. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh. C©u 401: Trong nh÷ng luËn ®iÓm sau ®©y, ®©u lμ luËn ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng? a. ý thøc con ng−êi kh«ng s¸ng t¹o ra mèi liªn hÖ nh©n qu¶ cña hiÖn thùc. b. Mèi liªn hÖ nh©n qu¶ chØ tån t¹i khi chóng ta nhËn thøc ®−îc nã. c. Kh«ng ph¶i mäi hiÖn t−îng ®Òu cã nguyªn nh©n. C©u 402: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng nhËn ®Þnh nμo sau ®©y lμ ®óng? a. Nguyªn nh©n lu«n lu«n xuÊt hiÖn tr−íc kÕt qu¶. b. C¸i xuÊt hiÖn tr−íc ®Òu lμ nguyªn nh©n cña c¸i xuÊt hiÖn sau. c. Mäi sù kÕ tiÕp nhau vÒ mÆt thêi gian ®Òu lμ quan hÖ nh©n qu¶. 50
 17. C©u 403: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng ®©u lμ luËn ®iÓm sai? a. Mäi c¸i xuÊt hiÖn tr−íc ®Òu lμ nguyªn nh©n cña c¸i xuÊt hiÖn sau. b. Nguyªn nh©n lμ c¸i s¶n sinh ra kÕt qu¶. c. Nguyªn nh©n xuÊt hiÖn tr−íc kÕt qu¶. C©u 404: Cã thÓ ®ång nhÊt quan hÖ hμm sè víi quan hÖ nh©n qu¶ kh«ng? a. Kh«ng b. cã C©u 405: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ sai? a. Nguyªn nh©n gièng nhau trong nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¸c nhau cã thÓ ®−a ®Õn nhøng kÕt qu¶ kh¸c nhau. b. Nguyªn nh©n kh¸c nhau còng cã thÓ ®−a ®Õn kÕt qu¶ nh− nhau. c. Nguyªn nh©n gièng nhau trong ®iÒu kiÖn gièng nhau lu«n lu«n ®−a ®Õn kÕt qu¶ nh− nhau. C©u 406: Trong nh÷ng luËn ®iÓm sau, ®©u lμ luËn ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng? a. KÕt qu¶ do nguyªn nh©n quyÕt ®Þnh, nh−ng kÕt qu¶ l¹i t¸c ®éng trë l¹i nguyªn nh©n. b. KÕt qu¶ kh«ng t¸c ®éng g× ®èi víi nguyªn nh©n. c. KÕt qu¶ vμ nguyªn nh©n kh«ng thÓ thay ®æi vÞ trÝ cho nhau. C©u 407: H·y x¸c ®Þnh ®©u lμ c¸i tÊt yÕu khi gieo mét con xóc x¾c a. Cã mét trong 6 mÆt xÊp vμ mét trong 6 mÆt ngöa b. MÆt mét chÊm xÊp trong lÇn gieo thø nhÊt. c. MÆt n¨m chÊm xÊp trong lÇn gieo thø hai. C©u 408: §iÒn côm tõ thÝch hîp vμo chç trèng cña c©u sau ®Ó ®−îc ®Þnh nghÜa ph¹m trï tÊt nhiªn: tÊt nhiªn lμ c¸i do ..(1).. cña kÕt cÊu vËt chÊt quyÕt ®Þnh vμ trong nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh nã ph¶i ...(2).. .. chø kh«ng thÓ kh¸c ®−îc a. 1- nguyªn nh©n bªn ngoμi, 2- x¶y ra nh− thÕ. b. 1- nh÷ng nguyªn nh©n bªn trong, 2- x¶y ra nh− thÕ. c. 1- nh÷ng nguyªn nh©n bªn trong, 2- kh«ng x¸c ®Þnh ®−îc C©u 409: §iÒn côm tõ thÝch hîp vμo chç trèng cña c©u sau ®Ó ®−îc ®Þnh nghÜa kh¸i niÖm ngÉu nhiªn: "NgÉu nhiªn lμ c¸i kh«ng do ...(1)... kÕt cÊu vËt chÊt quyÕt ®Þnh, mμ do ...(2)... quyÕt ®Þnh" a. 1- nguyªn nh©n, 2- hoμn c¶nh bªn ngoμi. b. 1- Mèi liªn hÖ b¶n chÊt bªn trong, 2- nh©n tè bªn ngoμi. c. 1- mèi liªn hÖ bªn ngoμi, 2- mèi liªn hÖ bªn trong. C©u 410: Trong nhøng luËn ®iÓm sau ®©y, ®©u lμ luËn ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng? a. Mäi c¸i chung ®Òu lμ c¸i tÊt yÕu. b. Mäi c¸i chung ®Òu kh«ng ph¶i lμ c¸i tÊt yÕu. c. ChØ cã c¸i chung ®−îc quyÕt ®Þnh bëi b¶n chÊt néi t¹i cña sù vËt míi lμ c¸i tÊt yÕu. C©u 411: Nhu cÇu ¨n, mÆc, ë, häc tËp cña con ng−êi lμ c¸i chung hay lμ c¸i tÊt yÕu? 51
537993