Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV TM & DV Minh Dũng

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 26 | FileSize: 0.23 M | File type: PDF
of x

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV TM & DV Minh Dũng. Đề tài hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về đào tạo nguồn nhân lực của doanh nghiệp; phân tích thực trạng đào tạo nguồn nhân lực của Công ty TNHH MTV TM & DV Minh Dũng trong thời gian qua; đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV TM & DV Minh Dũng thời gian đến.. Giống những tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/tom-tat-luan-van-thac-si-quan-tri-kinh-doanh-hoan-thien-cong-tac-dao-tao-nguon-n-u15auq.html

Nội dung


9B GIÁO D C VÀ ðÀO T O
ð I H C ðÀ N NG

NGUY N PHƯƠNG M DUNG

HOÀN THI N CÔNG TÁC ðÀO T O NGU N NHÂN
L C T I CÔNG TY TRÁCH NHI M H U H N
M T THÀNH VIÊN THƯƠNG M I VÀ D CH V
MINH DŨNG

Chuyên ngành: Qu n tr kinh doanh
Mã s : 60.34.01.02

TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ
QU N TR KINH DOANH

ðà N ng – Năm 2016

Công trình ñư c hoàn thành t i
ð I H C ðÀ N NG

Ngư i hư ng d n khoa h c: GS.TS. VÕ XUÂN TI N

Ph n bi n 1:GS. TS. NGUY N TRƯ NG SƠN
Ph n bi n 2: GS. TS. H ð C HÙNG

Lu n văn ñã ñư c b o v trư c H i ñ ng ch m Lu n văn t t
nghi p Th c sĩ Qu n tr kinh doanh h p t i ð k L k vào ngày 3
tháng 10 năm 2016

Có th tìm hi u lu n văn t i:
- Trung tâm Thông tin - H c li u, ð i h c ðà N ng
- Thư vi n trư ng ð i h c Kinh t , ð i h c ðà N ng

1

M

ð U

1. Tính c p thi t c a lu n văn
Các doanh nghi p luôn tìm cách ñ duy trì và phát tri n ngu n
nhân l c m t cách t i ưu. Vi c phát tri n ngu n nhân l c có th th c
hi n b ng nhi u bi n pháp, m t trong các bi n pháp h u hi u nh t
nh m th c hi n m c tiêu này là ñào t o ngu n nhân l c t i doanh
nghi p.
Không n m ngoài xu th ñó, Công ty trách nhi m h u h n m t
thành viên thương m i và d ch v Minh Dũng (TNHH TM & DV)
trong nh ng năm qua ñã có s phát tri n ñáng k v s lư ng và ch t
lư ng ngu n nhân l c, và ñã r t chú tr ng trong công tác ñào t o
ngu n nhân l c. Tuy nhiên, so v i yêu c u công vi c và ti m năng
th c t c a ngu n nhân l c c a công ty thì công tác ñào t o v n còn
nhi u h n ch , ch m ñ i m i và còn nhi u b t c p. Công tác ñào t o
còn th ñ ng chưa th c s g n li n v i phát tri n, ngu n nhân l c
chưa tương x ng, chưa ñáp ng k p th i v i s thay ñ i, phát tri n
c a Công ty, ñó là lý do em ch n ñ tài “Hoàn thi n công tác ñào t o
ngu n nhân l c t i công ty TNHH MTV TM & DV Minh Dũng” làm
hư ng nghiên c u cho lu n văn t t nghi p c a mình. Hi v ng k t qu
nghiên c u s tìm ra ñư c các nguyên nhân và gi i pháp nh m giúp
công ty có ñư c m t ngu n nhân l c ch t lư ng ñ ph c v cho quá
trình phát tri n c a công ty.
2. M c tiêu nghiên c u
- H th ng hóa các v n ñ lý lu n cơ b n v ñào t o ngu n
nhân l c c a doanh nghi p.
- Phân tích th c tr ng ñào t o ngu n nhân l c c a Công ty
TNHH MTV TM & DV Minh Dũng trong th i gian qua.
- ð xu t gi i pháp nh m hoàn thi n công tác ñào t o ngu n

2
nhân l c t i Công ty TNHH MTV TM & DV Minh Dũng th i gian
ñ n.
3. ð i tư ng và ph m vi nghiên c u
a. ð i tư ng nghiên c u
Là nh ng v n ñ v lý lu n và th c ti n công tác ñào t o
ngu n nhân l c ñã và ñang di n ra t i Công ty TNHH MTV TM &
DV Minh Dũng.
b. Ph m vi nghiên c u
- V m t n i dung: Lu n văn t p trung nghiên c u các n i
dung c a công tác ñào t o ngu n nhân l c.
- V m t không gian: các n i dung trên ñư c nghiên c u t i
Công ty TNHH MTV TM & DV Minh Dũng.
- V m t th i gian: Các gi i pháp ñ xu t trong lu n văn có ý
nghĩa ñ n năm 2020.
4. Phương pháp nghiên c u
- Phương pháp phân tích th c ch ng, phương pháp phân tích
chu n t c;
- Phương pháp ñi u tra, kh o sát, chuyên gia;
- Phương pháp th ng kê, phân tích, so sánh, t ng h p, ….
5. B c c c a lu n văn
Chương 1: M t s v n ñ lý lu n v ñào t o ngu n nhân l c
t i doanh nghi p
Chương 2: Th c tr ng công tác ñào t o ngu n nhân l c t i
Công ty TNHH MTV TM & DV Minh Dũng
Chương 3: M t s gi i pháp hoàn thi n công tác ñào t o ngu n
nhân l c t i Công ty TNHH MTV TM & DV Minh Dũng.
6. T ng quan tài li u nghiên c u

3

CHƯƠNG 1
M T S V N ð LÝ LU N V ðÀO T O NGU N
NHÂN L C T I DOANH NGHI P
1.1. KHÁI QUÁT V ðÀO T O NGU N NHÂN L C
1.1.1. Các khái ni m
a. Nhân l c
Nhân l c là ngu n l c c a m i con ngư i, g m th l c và trí
l c và nhân cách c a con ngư i ñó ñư c ñem ra s d ng trong quá
trình lao ñ ng s n xu t.
b. Ngu n nhân l c
Ngu n nhân l c là t ng th nh ng ti m năng c a con ngư i
mà trư c h t và cơ b n nh t là ti m năng lao ñ ng, bao g m th l c,
trí l c và nhân cách c a con ngư i nh m ñáp ng m c tiêu c a
doanh nghi p.
c. ðào t o ngu n nhân l c
ðào t o ngu n nhân l c là quá trình cung c p các ki n th c,
k năng, nh n th c c th cho ngư i lao ñ ng ñư c th c hi n trong
m t th i gian nh t ñ nh, giúp h có ñư c năng l c theo nh ng tiêu
chu n nh t ñ nh nh m th c hi n các m c tiêu c a doanh nghi p.
1.1.2. Ý nghĩa c a công tác ñào t o ngu n nhân l c
a. ð i v i doanh nghi p
- ðào t o giúp cho DN t n t i, t o ñư c l i th c nh tranh.
- ðào t o t o ñư c ñ ng l c thúc ñ y s phát tri n c a DN.
- Gi v ng hi u qu ho t ñ ng c a doanh nghi p.
- Gi m thi u ñư c nh ng tai n n lao ñ ng, r i ro ngh nghi p
do ngư i lao ñ ng n m v ng chuyên môn và có chuyên môn t t hơn,
thái ñ t t hơn trong công vi c.
b. ð i v i ngư i lao ñ ng
- Gi i quy t ñư c các v n ñ mâu thu n, xung ñ t gi a ngư i

1092304

Tài liệu liên quan


Xem thêm