Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phát triển dịch vụ giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 13 | FileSize: 0.41 M | File type: PDF
of x

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phát triển dịch vụ giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Luận văn trình bày các nội dung chính như: lý luận về phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập, đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện hơn dịch vụ giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn.. Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/tom-tat-luan-van-thac-si-phat-trien-dich-vu-giao-duc-mam-non-ngoai-cong-lap-tren-jf56tq.html

Nội dung


 1. 1 2 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Đ I H C ĐÀ N NG LÊ TH NAM PHƯƠNG Ngư i hư ng d n khoa h c: PGS. TS. Bùi Quang Bình PHÁT TRI N D CH V GIÁO D C M M NON NGOÀI CÔNG L P Ph n bi n 1: PGS. TS. Nguy n Th Như Liêm TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH ĐÀ N NG Ph n bi n 2: TS. Phan Văn Tâm . Chuyên ngành: Kinh t Phát tri n Mã s : 60.31.05 Lu n văn ñã ñư c b o v trư c H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p Th c sĩ Kinh t h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 23 tháng 11 năm 2012. TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ KINH T Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin – H c li u, Đ i h c Đà N ng; Đà N ng - Năm 2012 - Thư vi n Trư ng Đ i h c Kinh t , Đ i h c Đà N ng.
 2. 3 4 M Đ U - Ki n ngh ñư c các gi i pháp ñ phát tri n d ch v giáo d c m m 1. Tính c p thi t c a ñ tài non ngoài công l p trên ñ a bàn thành ph Đà N ng ñ n năm 2020. Giáo d c m m non là c p h c ñ u tiên c a h th ng giáo d c qu c 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u dân, ñ t n n móng ban ñ u cho s phát tri n v th ch t, trí tu , tình c m, 3.1. Đ i tư ng th m m c a tr em. Phát tri n m m non ngoài công l p là hi n th c hoá - D ch v giáo d c m m non ngoài công l p; ch trương xã h i hoá giáo d c c a chính ph nh m hai m c tiêu l n: 3.2. Ph m vi Th nh t là phát huy ti m năng trí tu và v t ch t trong nhân dân, huy V không gian: trên ñ a bàn thành ph Đà N ng ñ ng toàn xã h i chăm lo s nghi p giáo d c; th hai là ñi u ki n ñ toàn V th i gian: t năm 2006 - 2012. Đ nh hư ng phát tri n ñ n năm xã h i, ñ c bi t là các ñ i tư ng chính sách, ngư i nghèo ñư c th hư ng 2020. thành qu giáo d c m c ñ ngày càng cao, nâng cao ch t lư ng cu c 4. Phương pháp nghiên c u s ng c a ngư i dân. - Phương pháp kh o sát, ñi u tra, thu th p s li u (S li u tình hình Đà N ng- thành ph năng ñ ng nh t mi n Trung v i t c ñ phát kinh t -xã h i, s li u v giáo d c m m non c a thành ph Đà N ng) tri n cao, d ki n ñ t 1,4 tri u dân vào năm 2020. Đây là con s tăng cơ - Phương pháp th ng kê (phân t th ng kê, phương pháp ñ th h c chóng m t. Thành ph cũng ñang ñ ng trư c s c ép ñáp ng nhu c u th ng kê, phương pháp phân tích dãy s bi n ñ ng theo th i gian và s ng c a ngư i dân và s tăng nhanh c a lao ñ ng nh p cư. Dân s tr phương pháp phân tích tương quan); cũng là bài toán ñ u tư nghiêm túc ñ Đà N ng phát tri n và phát tri n - Phương pháp t ng h p và khái quát hoá. b n v ng. S ñ u tư d ch v giáo d c m m non ngoài công l p là ñi u 5. K t c u c a ñ tài ki n c n thi t ñ ñ m b o các m c tiêu phát tri n ñi u ki n h t ng. Đ tài Chương 1. Cơ s lí lu n v phát tri n d ch v giáo d c m m non “Phát tri n d ch v giáo d c m m non ngoài công l p trên ñ a bàn ngoài công l p; thành ph Đà N ng” nh m tìm hi u th c tr ng phát tri n d ch v Chương 2. Th c tr ng phát tri n d ch v giáo d c m m non ngoài GDMNNCL trên ñ a bàn thành ph Đà N ng hi n nay, t ñó ñ xu t các công l p trên ñ a bàn Thành ph Đà N ng; gi i pháp phát tri n d ch v giáo d c m m non ngoài công l p trong th i Chương 3. Gi i pháp phát tri n d ch v giáo d c m m non ngoài gian ñ n. K t qu nghiên c u c a ñ tài s góp ph n trong vi c nâng cao công l p trên ñ a bàn thành ph Đà N ng ñ n năm 2020. ch t lư ng cu c s ng, ñưa m c tiêu xây d ng thành ph Đà N ng “Thành 6. T ng quan v n ñ nghiên c u ph ñáng s ng” tr thành hi n th c. 2. M c tiêu c a ñ tài CHƯƠNG 1 - Khái quát ñư c lý lu n v phát tri n d ch v giáo d c m m non CƠ S LÍ LU N V PHÁT TRI N D CH V GIÁO D C ngoài công l p làm cơ s cho nghiên c u M M NON NGOÀI CÔNG L P - Xác ñ nh ñi u ki n ti n ñ cho vi c phát tri n giáo d c m m non 1.1. KHÁI NI M ngoài công l p trên ñ a bàn thành ph Đà N ng Phát tri n d ch v giáo d c m m non ngoài công l p là s tăng lên - Đánh giá ñư c th c tr ng phát tri n d ch v giáo d c m m non v lo i hình, ch ng lo i các d ch v GDMN, tăng lên s lư ng, t l h c ngoài công l p trên ñ a bàn thành ph Đà N ng hi n nay. sinh các cơ s GDMNNCL ñ m trách. S bao ph c a m ng lư i, ña
 3. 5 6 d ng hóa các d ch v h tr , nâng cao ch t lư ng d ch v . Hoàn thi n v c a các bà m . (2)Nhóm 6 ñ n 12 tháng ch y u là d ch v chăm sóc nuôi cơ c u, chính sách, quy ñ nh pháp lu t ñáp ng vi c phát tri n giáo d c dư ng. (3)Nhóm 12 ñ n 18 tháng bao g m các d ch v chăm sóc, nuôi MNNCL nói riêng và giáo d c nói chung. dư ng và giáo d c. (4)Nhóm 18 ñ n 24 tháng: bao g m các d ch v 1.2. Đ C ĐI M VÀ VAI TRÒ C A D CH V GIÁO D C chăm sóc, nuôi dư ng và giáo d c. (5)Nhóm 24 ñ n 36 tháng: bao g m 1.2.1. Đ c ñi m các d ch v chăm sóc, nuôi dư ng và giáo d c. - (1)Tính phi v t th ; (2)Tính tương tác;(3)Tính không ñ ng nh t Lo i hình m u giáo: Tương t như v y nhóm tr m u giáo tùy và khó ñ nh lư ng; (4) Tính không lưu tr , c t gi ; (5)Đ c ñi m c a d ch vào ñ i tư ng s d ng mà d ch v GDMN có nh ng ch ng lo i riêng phù v giáo d c m m non h p v i t ng l p h c, nhưng ñ u ph i ñòi h i c 3 ch ng lo i d ch v - Bao g m c chăm sóc, nuôi dư ng và giáo d c các cháu t 3 chính ñó là chăm sóc, nuôi dư ng và giáo d c ñ giúp các cháu phát tri n tháng ñ n dư i 6 tu i toàn di n v th ch t, trí tu , tình c m và th m m . Lo i hình m u giáo - Do các cơ s m m non ngoài công l p th c hi n, ñáp ng nh ng g m có các c p: (1)M u giáo bé t 3 ñ n 4 tu i (2)M u giáo nh t 4 ñ n nhu c u mà công l p không th cung c p ho c cung c p không ñ y ñ 5 tu i (3)M u giáo l n t 5 ñ n dư i 6 tu i. (Nhóm nhu c u cao, nhóm nhu c u h c t p công l p không ñ ñ m b o) Ngoài các d ch v cơ b n c a GDMN nói trên, GDMNNCL cũng 1.2.2. Vai trò có l i th t s linh ho t trong cơ ch và năng l c qu n lý GDMNNCL có - Đ t n n móng cho vi c phát tri n th ch t, trí tu , tình c m, th m th ñáp ng nhi u các phân khúc h p, nhi u nhu c u ñ c bi t là các d ch m cho tr em, chu n b tâm th cho tr vào l p 1. v h tr ngư i h c. - Tăng cơ h i ti p c n thành qu giáo d c, nâng cao ch t lư ng b. Phát tri n m ng lư i d ch v giáo d c m m non ngoài công l p cu c s ng. Gia tăng d ch v giáo d c m m non ngoài công l p là vi c tăng - Phát huy ti m năng trí tu và v t ch t trong nhân dân, huy ñ ng thêm và m r ng, ña d ng d ch v h tr và nâng cao ch t lư ng các d ch toàn xã h i chăm lo cho s nghi p giáo d c. v c a các cơ s giáo d c ngoài công l p. Quá trình này ñòi h i ph i m - T o cơ h i vi c làm cho ñ i ngũ giáo viên, nhân viên trong các cơ r ng và phân b m ng lư i d ch v giáo d c, hình thành và phân b h s giáo d c, cơ s h u c n giáo d c, t o cơ h i ñ u tư cho các t ch c, cá th ng các cơ s cung c p d ch v . Ch ng h n v i giáo d c m m non là nhân. các nhà tr và trư ng m u giáo trên m i vùng lãnh th hay ñ a phương. 1.3. N I DUNG VÀ TIÊU CHÍ PHÁT TRI N D CH V GIÁO D C Quá trình này cũng là quá trình bao ph d ch v xã h i cung c p cho dân M M NON NGOÀI CÔNG L P cư ñó, gia tăng các d ch v giáo d c cho xã h i. Đ ng th i tăng thêm 1.3.1. N i dung phát tri n d ch v giáo d c m m non ngoài công l p các d ch v ngoài nh ng d ch v cơ b n c a mình như cung c p ki n th c a. Phát tri n lo i hình, ch ng lo i d ch v GDMNNCL chăm sóc cho tr , n i trú, ñưa ñón, tư v n tâm lý, giáo d c ñ c bi t... Lo i hình nhà tr : Tùy vào ñ tu i c a ñ i tư ng s d ng, d ch v D ch v giáo d c m m non nh m cung c p cho khách hàng là h c giáo d c ñ tu i nhà tr ñư c phân vào các nhóm l p tương ng v i sinh. Phân b dân s trên lãnh th c a m i ñ a phương theo quá trình ch ng lo i d ch v ñ c thù phù h p v i yêu c u chăm sóc và giáo d c c a phân b s n xu t c a n n kinh t . D ch v giáo d c nói chung và d ch v tâm lý l a tu i như: (1)Nhóm t 3 tháng ñ n 6 tháng t p trung cho vi c giáo d c m m non nói riêng thu c d ch v h t ng xã h i ph c v dân cư chăm sóc và nuôi dư ng yêu c u ñòi h i s c n tr ng và m c ph i h p m i vùng. ñâu có dân cư sinh s ng thì s có các d ch v h t ng xã
 4. 7 8 h i này. M t ñ các cơ s cung c p d ch v này ph thu c vào dân s m i ñây, ngư i ta ñ c p nhi u t i vi c phát tri n n n kinh t tri th c. Đó là ñ a phương hay khu v c nào ñó. Thông thư ng m ng lư i d ch v giáo n n kinh t mà trong ñó khoa h c và công ngh tr thành l c lư ng s n d c này ñư c quy ho ch phát tri n cùng v i quy ho ch phát tri n kinh t xu t tr c ti p, là y u t quy t ñ nh hàng ñ u vi c s n xu t ra c a c i, s c xã h i c a m i ñ a phương. c nh tranh và tri n v ng phát tri n. Trong n n kinh t tri th c, vi c nâng D ch v giáo d c này càng có nhu c u tăng cao và do ñó m ng lư i cao không ng ng ki n th c cho ngư i lao ñ ng là y u t vô cùng c n trư ng l p có nhu c u ngày càng m r ng. Đó là do (1) ñ c ñi m dân s thi t. Phát tri n ki n th c có ý nghĩa trong vi c nâng cao năng su t, ch t c a các nư c ñang phát tri n nói chung và Vi t Nam nói riêng tăng lư ng, hi u qu trong lao ñ ng. nhanh, dân s tr chi m t tr ng l n; (2) nhu c u v d ch v giáo d c nói Đ i ngũ cán b qu n lý, nhân viên nhà trư ng: Đ d ch v m m chung và m m non nói riêng tăng nhanh theo, ngoài ra kinh t ngày càng non ngoài công l p phát tri n c n có m t ñ i ngũ các nhà qu n lý ñư c phát tri n, ñ i s ng ñư c c i thi n cũng khi n nhu c u v d ch v này ñào t o không ch có nghi p v chuyên môn qu n lý như h th ng công tăng cao.(3) S phát tri n c a xã h i nói chung và s tham gia ngày càng l p mà c n có h m t s năng ñ ng, hi u bi t các v n ñ kinh t , ñ m nhi u c a ph n trong các ho t ñ ng kinh t xã h i, c n ngày càng nhi u trách công tác qu n lý ngày càng chuyên nghi p ñ ñáp ng s phát tri n các d ch v h tr chăm sóc, nuôi dư ng tr . Đây là yêu c u t t y u cho c a các d ch v , ñi u mà h th ng công l p còn ch m trong công tác ñáp s ña d ng các d ch v h tr . ng. Cách th c ñ phát tri n ki n th c c a ngu n nhân l c, (1) nâng cao c. Phát tri n ñ i ngũ giáo viên, nhân viên, cán b qu n lý. ki n th c là y u t c t lõi c a phát tri n nhân l c b ng nhi u hình th c, Phát tri n ñ i ngũ giáo viên là quá trình tăng thêm s lư ng giáo trong ñó ch y u là thông qua ñào t o; (2) trong ñào t o, bao g m c ñào viên ñi cùng v i nâng cao ch t lư ng c a ñ i ngũ. Do ñ c ñi m c a d ch t o dài h n, ng n h n, ñào t o theo trư ng l p, ñào t o trong môi trư ng v giáo d c khó có th thay th b ng máy móc ñ t ñ ng hóa và ch t làm vi c th c ti n. lư ng c a d ch v này ph thu c vào ch t lư ng c a giáo viên. Nên quá Phát tri n k năng c a ngư i giáo viên là làm gia tăng s khéo léo, trình phát tri n ph i b o ñ m ñư c phát tri n c v lư ng và ch t. Phát s thu n th c, thành th o trong công vi c d y d h c trò. Ph i gia tăng k tri n v s lư ng ñư c b o ñ m b ng vi c tuy n d ng giáo viên hàng năm năng c a h b i k năng chính là yêu c u c a quá trình d y h c. Đ nâng c a các cơ s giáo d c t các trư ng sư ph m theo các tiêu chu n c a cao k năng c a nhân l c c n ph i hu n luy n, ñào t o, ph i thư ng ngành sư ph m và ñ c thù c a m i vùng m i cơ s . xuyên ti p xúc v i công vi c ñ tích lũy kinh nghi m. Phát tri n v ch t lư ng giáo viên là quá trình nâng cao ki n th c, Nâng cao nh n th c cho giáo viên có th hi u là m t quá trình ñi t k năng, nh n th c và ñ ng l c c a giáo viên ñ h có th ñ m ñương trình ñ nh n th c kinh nghi m ñ n trình ñ nh n th c lý lu n, t trình ñ ñư c công vi c. Phát tri n ki n th c c a giáo viên là nâng cao trình ñ nh n th c thông tin ñ n trình ñ nh n th c khoa h c. Vì v y, vi c nâng chuyên môn nghi p v cho h . Trong th i ñ i hi n nay, s phát tri n như cao trình ñ nh n th c cho ngư i lao ñ ng là nhi m v quan tr ng mà vũ bão c a khoa h c và công ngh yêu c u ngư i giáo viên ph i có ki n công tác phát tri n ngu n nhân l c ph i quan tâm, vì nó nh hư ng tr c th c h c v n cơ b n, ki n th c chuyên môn k thu t và k năng lao ñ ng ti p ñ n công vi c c a t ch c. Tiêu chí ñ ñánh giá trình ñ nh n th c t t ñ có kh năng ti p thu và ng d ng công ngh m i. Ngư i lao ñ ng c a ngư i lao ñ ng ñ i v i t ch c g m có, (1) ý th c t ch c k lu t, ph i làm vi c m t cách ch ñ ng, linh ho t và sáng t o, s d ng ñư c các tinh th n t giác và h p tác; (2) có trách nhi m và ni m say mê ngh công c , phương ti n lao ñ ng tiên ti n, hi n ñ i. Trong nh ng năm g n nghi p, yêu ngh , năng ñ ng trong công vi c; (3) th hi n trong các m i
 5. 9 10 quan h xã h i, thái ñ trong giao ti p, ng x trong công vi c và cu c c th và chính xác ñ xác ñ nh, nâng cao ch t lư ng d ch v ñáp ng s ng. ngày càng cao c a s phát tri n xã h i. d. Phát tri n v cơ s v t ch t giáo d c, công ngh qu n lý, nâng 1.3.2. Tiêu chí cao ch t lư ng giáo d c Các tiêu chí ph n ánh s phát tri n d ch v giáo d c g m các nhóm Phát tri n cơ s v t ch t giáo d c là quá trình t o ra, m r ng và sau: nâng c p h th ng trư ng l p và các cơ s v t ch t ñi cùng. - Nhóm tiêu chí phát tri n lo i hình, ch ng lo i d ch v GD MNNCL: D ch v giáo d c g n li n v i cơ s v t ch t trư ng l p và là m t (1)B GD&ĐT quy ñ nh chu n m m non 5 tu i g m 4 lĩnh v c, 28 chu n, b ph n c u thành ch t lư ng giáo d c. Cơ s v t ch t c a giáo d c bao 120 tiêu chí ñ ñánh giá ch t lư ng công tác chăm sóc, nuôi dư ng và giáo g m nhà c a ki n trúc, trang thi t b ph c v chăm sóc tr , d y d tr và d c tr em t i các cơ s m m non;(2) Ch t lư ng dinh dư ng b a ăn(3) ñi u b o ñ m môi trư ng vui chơi cho tr … ki n v sinh an toàn th c ph m(4)ñi u ki n ñ m b o an toàn cháy n (5) theo Cơ s v t ch t cho giáo d c m m non ngoài công l p ph thu c vào dõi s c kh e… ngu n ñ u tư t các cá nhân, t ch c trong và ngoài nư c. nư c ta - Nhóm tiêu chí ph n ánh s gia tăng d ch v giáo d c m m non ngu n ñ u tư t nhà nư c và các ñ a phương có h n nên ngu n ñ u tư thông qua m r ng quy mô, b m ng lư i, phát tri n d ch v cung c p: ngoài nhà nư c ñang ñư c coi tr ng. Ngu n ñ u tư t khu v c tư nhân (1) S lư ng và m c tăng s lư ng trư ng h c theo các c p h c; (2) S ñang t o ra nh ng cơ s giáo d c có ch t lư ng khá cao, b sung ngu n trư ng h c và c p h c theo các ñ a phương; (3) S tr ñư c ñón nh n t i cung d ch v giáo d c cho xã h i, trong ñó ñáng k nh t là d ch v giáo các cơ s giáo d c m m non ngoài công l p; (4) T l tr ñư c huy ñ ng d c m m non, ngoài ra còn có s h tr c a các t ch c phi chính ph . trong t ng chung s tr ñ n trư ng và trên t ng s tr em trong ñ tu i;(5) Công ngh qu n lý ñi cùng v i vi c s d ng hi u qu trang thi t b , các d ch v h tr ngư i h c cơ s v t ch t. Phát tri n cơ s v t ch t giáo d c ph i g n li n và ñ ng b - Nhóm tiêu chí v phát tri n ñ i ngũ giáo viên, cán b qu n lí: (1) v i vi c phân b m ng lư i và phát tri n ñ i ngũ giáo viên, nhân viên ñ c S lư ng và m c tăng giáo viên, cán b qu n lí các c p c a ñ a phương; bi t là công ngh qu n lý. Cơ s v t ch t, công c , trang thi t b d y h c có (2) S lư ng giáo viên, cán b qu n lí ñ t chu n t ng c p; (3) S giáo tính ch t h tr giúp cho ñ i ngũ th c hi n các công vi c, ch t lư ng yêu viên gi i các c p; (4) T l h c sinh bình quân trên giáo viên và m c c u cao ñ ng nghĩa v i vi c s d ng d ng c và công ngh gi ng d y ngày gi m t l này (5) t l h c sinh trên nhân viên ph c v càng nhi u. Trong tiêu chí xây d ng trư ng chu n qu c gia B GD&ĐT ñã - Nhóm tiêu chí phát tri n v cơ s v t ch t ñ cung c p d ch v : quy ñ nh h t s c c th các ñi u ki n h t ng t di n tích l p h c, sân chơi, (1) Di n tích sàn l p h c trung bình trên h c sinh; (2) Di n tích sân chơi phòng ch c năng…ñ n công tác t ch c qu n lý quy t ñ nh ch t lư ng. trung bình trên h c sinh; (3) S phòng h c ñ t tiêu chu n; (4) S phòng Nâng cao ch t lư ng d ch v GDMNNCL là yêu c u t t y u cho s chuyên dùng cho d y h c; (5) Trang thi t b theo tiêu chu n c a các phát tri n d ch v GDMNNCL, ch t lư ng d ch v giáo d c m m non nói trư ng; (6) H th ng cung c p nư c sinh ho t ñ t chu n; (7) H th ng chung và GDMNNCL nói riêng có nh hư ng ñ n n n móng th ch t, trí nhà v sinh ñ t tiêu chu n… tu , nhân cách, tình c m c a tr , nh hư ng ñ n tâm th c a tr khi vào l p 1. Đi u này nh hư ng không nh ñ n các y u t văn hóa xã h i, song v i ñ c ñi m không th ñ nh lư ng nên c n thi t ph i có tiêu chí ñánh giá
 6. 11 12 1.4. CÁC Y U T NH HƯ NG T I PHÁT TRI N D CH V CHƯƠNG 2 GIÁO D C M M NON NGOÀI CÔNG L P TH C TR NG PHÁT TRI N D CH V GDMN NGOÀI 1.4.1. Đi u ki n t nhiên CÔNG L P C A TP ĐÀ N NG D ch v giáo d c thư ng phân b không ñ u, ch y u t p trung 2.1. NH NG Y U T NH HƯ NG Đ N PHÁT TRI N D CH nh ng nơi có ñi u ki n thu n l i và l i ích nhi u, nh ng nơi vùng sâu V GIÁO D C M M NON NGOÀI CÔNG L P C A THÀNH vùng xa khó có th thu hút phát tri n m r ng cơ s cung c p d ch v . PH ĐÀ N NG 1.4.2. Đi u ki n kinh t , xã h i 2.1.1. Đi u ki n t nhiên S phát tri n kinh t xã h i tác ñ ng c hai phía v i s phát tri n a. V trí ñ a lý d ch v giáo d c ngoài công l p. S phát tri n kinh t xã h i này s tăng b. Đi u ki n ñ a hình nhu c u nhân l c có ch t lư ng, hay nói cách khác, quá trình này ñòi h i 2.1.2. Đi u ki n kinh t xã h i ph i có nh ng con ngư i ñư c giáo d c chu ñáo ngay t khi còn nh . S a. Dân s và ngu n nhân l c phát tri n kinh t xã h i cao s giúp cho n n kinh t có nhi u hơn ngu n Theo s li u th ng kê năm 2009, dân s Đà N ng có 901.140 ngư i l c ñ phát tri n các d ch v giáo d c trên c quy mô và ch t lư ng m t (tính ñ n th i ñi m 31/12/2009), v i m t ñ 694 ngư i/km2. Dân s tr lĩnh v c ñ u tư r t t n kém. c a TP là ngu n nhân l c d i dào ñáp ng khá ñ y ñ nhu c u c a các t 1.4.3. Nhân t cơ ch , chính sách phát tri n ch c, cá nhân ñ ng th i ñây cũng chính là ngu n nhu c u l n, phong phú Chính sách phát tri n giáo d c là t ng th các bi n pháp c a ch th và ña d ng d ch v giáo d c ñ c bi t m m non ngoài công l p b i nh ng s d ng ñ tác ñ ng vào h th ng giáo d c thông qua ñi u ch nh các quy tư tư ng m i. ñ nh ñi u ki n và quy ch ho t ñ ng c a trư ng h c, n i dung ki n th c b. Tình hình phát tri n kinh t , xã h i d y d , h tr tài chính và thu , c i cách th t c hành chính, hoàn thi n cơ T c ñ tăng trư ng kinh t nhanh là m t trong nh ng ñi u ki n ti n s h t ng…H th ng chính sách c a Chính ph ñ i v i khu v c giáo d c ñ cho s phát tri n c a d ch v giáo d c m m non ngoài công l p. Đà m m non s là nhân t quan tr ng trong vi c khuy n khích hay kìm hãm N ng là m t trong nh ng ñ a phương có t c ñ tăng trư ng kinh t khá cao d ch v giáo d c m m non ngoài công l p phát tri n. trong c nư c, v i t c ñ tăng trư ng bình quân giai ño n 1997- 2009 ñ t 1.4.4. S phát tri n c a h th ng giáo d c m m non công l p 11,17%/năm so v i m c bình quân 7,27%/năm c a c nư c. D ch v giáo d c m n non nhi u nư c do các cơ s giáo d c m m 2.1.3. Th c tr ng phát tri n giáo d c m m non công l p trên ñ a non công l p cung c p. Nhưng trong ñi u ki n các nư c mà ngu n l c có bàn TP Đà N ng gi i h n, Chính ph khó b o ñ m các d ch v giáo d c m m non cũng Nh ng năm g n ñây, thành ph Đà N ng ti p t c ñ y m nh công như chi phí duy trì s ho t ñ ng c a khu v c này. Do ñó ngu n cung b tác m r ng m ng lư i, quy mô trư ng, l p m m non công l p theo gi m và kho ng tr ng th trư ng xu t hi n bu c chính ph ph i theo ñu i hư ng chu n và trên chu n c a B GD&ĐT. Hi n nay, trong t ng s 136 chính sách xã h i hóa giáo d c. trư ng m m non có 64 trư ng công l p; 1.5. KINH NGHI M PHÁT TRI N D CH V GIÁO D C M M Theo s li u th ng kê c a S GD&ĐT thành ph cu i năm h c 2011- NON NGOÀI CÔNG L P 2012, hi n nay thành ph có 504 ngư i thu c di n biên ch nhà nư c... Tuy nhiên, s cán b qu n lý và giáo viên t i các trư ng m m non hi n nay ñ t
 7. 13 14 chu n tr lên ch ñ t 59,29% (3.384 ngư i). các d ch v . phân khúc này thư ng do các trư ng l n có ñ u tư cao 2.1.4. Chính sách phát tri n giáo d c m m non ngoài công l p cung c p như Sky-line, H ng Nhung, Đ c Trí, ABC.. c a thành ph Phân khúc yêu c u th p: Phân khúc này ph n l n các Trong s phát tri n, các cơ s giáo d c m m non công l p ñang tr trư ng có quy mô nh , các nhóm tr gia ñình n m trong các khu nên quá t i trư c s gia tăng dân s c a thành ph . Đ gi i quy t s thi u ñông dân cư, khu công nhân, thư ng do ñi u ki n chi tr c a ngư i h t d ch v giáo d c m m non này, bên c nh các chính sách c a Chính dân th p, không n ñ nh, không có h kh u t i ñ a phương và m t s ph , chính quy n thành ph Đà N ng ñã ñ ra nhi u chính sách ñ phát ít do con còn quá nh không th ñưa ñi xa g i ho c các cơ s công tri n d ch v GD MNNCL nói riêng và xã h i hóa nói chung nh m nâng l p không gi ñ tu i quá nh . cao s lư ng và ch t lư ng các d ch v giáo d c như: (1) Đ án ph c p S phát tri n v ch ng lo i, lo i hình d ch v không ch tăng lên v giáo d c m m non 5 tu i trên ñ a bàn TP Đà N ng giai ño n 2011-2014 ch t lương mà s lư ng các d ch v giáo d c m m non c a thành ph Đà ñ m b o t l h c sinh 5 tu i ñ n l p ñ t 100%; Chính sách v kiên c N ng tăng d n qua các năm. Theo báo cáo c a s GD ĐT ñ n nay d ch v hóa trư ng h c, l p h c, nhà công v cho giáo viên giai ño n 2008-2012 GDMNNCL ñã phát tri n cao hơn c a công l p ñáp ng nhi u phân khúc hay chính sách huy ñ ng các ngu n l c xã h i ñ phát tri n giáo d c m m và nhi u s n ph m d ch v c th : non, quy ho ch t ng th ngành giáo d c ñ n năm 2020... 2.2. TÌNH HÌNH PHÁT TRI N D CH V GIÁO D C M M NON NGOÀI CÔNG L P TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH ĐÀ N NG 2.2.1. Tình hình phát tri n lo i hình, ch ng lo i d ch v GDMNNCL Cùng v i chính sách c a chính ph và s quan tâm c a chính quy n thành ph ñ c bi t trong ch trương xã h i hóa giáo d c, GDMNNCL trên ñ a bàn Thành ph Đà n ng trong th i gian qua ñã ñư c phát tri n t t c lo i hình, cung c p ña d ng các ch ng lo i d ch v bên c nh nh ng ch ng lo i d ch v căn b n như các d ch v Hình 2.1 s phát tri n d ch v GDMNNCL t i Tp ĐN tư v n chăm sóc con nh cho các bà m , d ch v ñưa ñón, d ch v Ngu n: T ng h p t báo cáo c a S GD& ĐT Tp. Đà N ng giáo d c làm quen ti ng anh, trang b k năng m m…Song do b n ch t khác nhau gi a kênh phân ph i d ch v và quy n l i c a ngư i Hi n nay, ph n l n m ng lư i cung c p d ch v giáo d c m m non h c nên d ch v GDMNNCL t p trung vào 2 phân khúc mà giáo d c ngoài công l p ñang t p trung các qu n trung tâm như H i Châu, Thanh m m non không th t ch c ñư c ho c không ñ ñ ñ m b o. Khê, Sơn Trà và Liên Chi u. Do ñi u ki n khó khăn nên d ch v Phân khúc yêu c u cao: phân khúc này ngoài vi c cung c p GDMNNCL huy n Hòa Vang chưa ñư c phát tri n. Các cơ s GD các d ch v cơ b n ch t lư ng cao hơn như ñi u ki n CSVC, trang MNNCL ñã cung c p thêm khá nhi u d ch v ngoài d ch v cơ b n và thi t b , ñ i ngũ, phương pháp... D ch v GDMNNCL còn cung c p di n bao ph c a các d ch v này khá r ng. Ví d , d ch v cung c p b a r t nhi u d ch v h tr ngư i h c, nâng cao ñi u ki n th hư ng c a ăn t i trư ng cho tr m u giáo t i g n 76% hay d ch v khám b nh ñ nh
 8. 15 16 kỳ cho tr m u giáo lên g n 90%. ki n phát tri n r t nhanh c a h th ng này. Có g n 60% cán b nhân viên 2.2.2. Tình hình phát tri n ñ i ngũ cán b qu n lý và giáo viên và giáo viên ñ t chu n, trong ñó t l trên chu n là 40%. S nhân viên ñ t T ng s giáo viên và cán b qu n lý các cơ s GDMNNCL tăng chu n là hơn 90%. t 1.735 ngư i năm h c 2006-2007 lên 2.884 ngư i năm h c 2011-2012, Theo ñi u tra, kh o sát, k t qu ñánh giá v ch t lư ng gi ng d y bình quân tăng hơn 10% năm, trong cùng th i kỳ s lư ng giáo viên tăng c a các gia ñình có con em h c m m non các cơ s GDMNNCL như lên t 1.266 ngư i lên 1.964 ngư i, bình quân 9,2% năm và s cán b sau: (1) Giáo viên: T l hài lòng v giáo viên khá cao, chi m ñ n 74%; qu n lý như hi u trư ng, hi u phó, nhân viên văn phòng tăng t 469 (2) Chuyên gia tư v n: Kho ng 60% ph huynh hài lòng v vi c s d ng ngư i lên 920 ngư i, trung bình 14% năm. T l giáo viên trên t ng s các chuyên gia tư v n giáo d c c a các trư ng; cán b giáo viên là 73% năm h c 2006-2007 gi m còn 68,1% năm h c 2.2.3. Tình hình cơ s v t ch t, trang thi t b , ch t lư ng d ch v 2011-2012. Như v y t l gián ti p tăng nhanh hơn tr c ti p. cung c p V i t ng s giáo viên tăng liên t c như v y nên t l h c sinh trên giáo D ch v MNNCL ñang ñáp ng 2 nhóm nhu c u. M t là, nhóm có viên trong nh ng năm qua ñã gi m ñáng k , t 17 HS/GV năm h c 2006- yêu c u cao, ñ c bi t là các d ch v h tr ph huynh, h c sinh tăng 2007 ñã gi m còn 12 HS/GV năm h c 2011-2012. cư ng m t s yêu c u vư t tr i mà các trư ng công l p không th ñ m Nh ng năm g n ñây, ngành GD&ĐT ñã ph i h p v i các ngành liên trách. Đây chính là nhóm do các trư ng l n có ñ u tư cao v h t ng, ñ i quan ñào t o và b i dư ng cán b , giáo viên, nhân viên b c m m non. Bên ngũ, ch t lư ng d ch v . Thư ng m c thu cao hơn nhi u so v i các c nh ñó, r t nhi u giáo viên m m non tr t t nghi p ñ i h c tham gia vào trư ng công l p. Hai là, nhóm các gia ñình có nhu c u g i con nhưng ñ i ngũ ñã góp ph n nâng cao ch t lư ng ñ i ngũ nhà giáo. không có cơ h i xin vào các trư ng công, ho c do xa xôi, các cháu còn B ng 2.1. S lư ng và cơ c u giáo viên và cán b qu n lý các cơ nh , b t ti n cho vi c ñ n trư ng. Nhóm này thư ng là các trư ng nh , s giáo d c m m non ngoài công l p TP. Đà N ng nhóm l p ñ c l p tư th c, ph n l n có kho n thu th p, n m r i rác trong các khu dân cư, khu có nhi u công nhân tr . B ng 2.2 tình hình cơ s v t ch t t i các cơ s MNNCL Ngu n: T ng h p t báo cáo c a S Giáo d c và Đào t o Tp Đà N ng S lư ng, ch t lư ng giáo viên và cán b qu n lý trong các cơ s 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG cung c p d ch v giáo d c m m non ngoài công l p khá t t trong ñi u 2.3.1. Thành công và h n ch
 9. 17 18 D ch v GD MNNCL c a thành ph Đà N ng trong th i gian qua CHƯƠNG 3 ñã phát tri n nhanh chóng, m ng lư i ngày càng m r ng. Đ i ngũ và cơ GI I PHÁP PHÁT TRI N D CH V GDMNNCL s v t ch t trang thi t b ngày càng ñư c quan tâm ñ u tư, ñáp ng ch t TRÊN Đ A BÀN TP ĐÀ N NG lư ng ngày càng cao, cùng v i d ch v GDMN công l p, d ch v 3.1. Đ NH HƯ NG PHÁT TRI N D CH V GIÁO D C M M GDMNNCL ñã th a mãn ph n l n nhu c u h c t p c a con em nhân dân NON NGOÀI CÔNG L P TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH ĐÀ m i t ng l p. Song bên c nh ñó còn g p m t s h n ch l n như: N NG - Không hoàn thành k ho ch chuy n ñ i trư ng bán công sang tư 3.1.1. Đ nh hư ng: (1) C ng c quy mô, m ng lư i trư ng, l p m m th c. non ngoài công l p hi n có; (2) Chú tr ng ñ y m nh các d ch v h tr - S lư ng d ch v MNNCL phát tri n không ñ m b o ch tiêu xã như h i th o, tư v n, ph bi n thông tin; (3) Phát tri n d ch v giáo d c h i hóa b c h c m m non theo ñ án xã h i hóa giáo d c c a TP ñ n m m non ngoài công l p theo hư ng tăng cư ng công tác qu n lý nhà năm 2010 nư c trong vi c qu n lý ch t lư ng d ch v , ñ m b o s lành m nh c a - Ch t lư ng d ch v chăm sóc và giáo d c các nhóm tr gia ñình th trư ng. còn nhi u h n ch , thi u s giám sát, b t c p trong vi c qu n lý. 3.1.2. M c tiêu phát tri n: Có 146 trư ng m m non, v i 67 trư ng 2.3.2. Nguyên nhân c a nh ng h n ch m m non công l p chi m 45,8% và 79 trư ng m m non ngoài công l p - Chính sách vĩ mô thi u s n ñ nh c n thi t. chi m 54,2%, trong ñó có trư ng m m non ch t lư ng cao. Huy ñ ng 32% - Qu ñ t khu v c n i ñô không còn ho c cơ ch giao, thuê ñ t còn tr em trong ñ tu i nhà tr , 85% tr em trong ñ tu i m u giáo ra l p; thu g p nhi u b t c p chưa thu hút. hút 100% tr 5 tu i vào m u giáo. Nhà tr có kho ng 14.500 cháu, trong ñó - Đi u ki n kinh t xã h i còn khó khăn. h c sinh ngoài công l p chi m 80%. M u giáo có kho ng 47.000 h c sinh, - S ñ ng thu n c a xã h i không cao. trong ñó h c sinh ngoài công l p chi m 49%. - Văn b n hư ng d n th c hi n chưa c th . 3.2. CÁC GI I PHÁP NH M PHÁT TRI N D CH V GIÁO D C - Ngu n v n ưu ñãi, chính sách khuy n khích không ñ m b o gây M M NON NGOÀI CÔNG L P TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH khó khăn cho các t ch c, cá nhân ñ u tư th c hi n. ĐÀ N NG - Vi c huy ñ ng v n c a cá nhân, t ch c còn lúng túng v cơ ch , 3.2.1. Nhóm gi i pháp phát tri n lo i hình, ch ng lo i d ch v cách làm. GDMNNCL Khác v i GDMN công l p, GDMNNCL có nh ng thu n l i trong vi c linh ho t nên có th ñáp ng nhanh chóng các yêu c u, nhi u phân khúc h p, ña d ng hình th c. Song d ch v giáo d c nói chung và GDMN nói riêng ñòi h i kh c khe các ñi u ki n tham gia cũng như ch t lư ng d ch v , dù là công hay tư ñ u ph i ñánh giá trên m t chu n yêu c u và m c tiêu giáo d c. Do v y, thành ph c n ph i có các chính sách: - Khuy n khích s phát tri n c a các lo i hình, ch ng lo i d ch v MNNCL ñ chia s các khó khăn c a ngành cũng như chính quy n thành
 10. 19 20 ph ví như các lo i hình ñáp ng nhu c u cho tr ñ tu i dư i 12 tháng lương th p l i không n ñ nh, thi u ch ñ h tr , vi c b trí công tác g p do ñ c thù c a ñ tu i không ti n di chuy n xa. khó khăn d n ñ n ngành giáo d c m m non không thu hút sinh viên theo - Xây d ng chu n các mô hình tiên ti n phù h p v i nhu c u gi i h c, trình ñ ñ u vào th p. Đ i ngũ giáo viên, cán b qu n lý M m non quy t vi c làm t i nhà thông qua hình th c trông tr , hư ng d n và ki m ngoài công l p chưa ñư c quan tâm phát tri n. Th c tr ng thi u và y u tra nghi p v và ch t lư ng d ch v . c a ñ i ngũ là khó khăn mà các cơ s GDMNNCL ñang ph i ñ i ñ u, ñ c - Thành l p trung tâm ki m ñ nh ch t lư ng ñ c l p ñ ñánh giá, bi t t i các nhóm tr gia ñình và cơ s t phát. Đ kh c ph c tình tr ng x p lo i các d ch v c a các cơ s ñ ngư i s d ng có th tham kh o, này TP c n ti n hành: ñ ng th i cũng giúp cho các cơ s cung c p d ch v có thái ñ nghiêm túc - Quy ho ch t ng th ñ i ngũ giáo viên, nhân viên, cán b qu n lý trong vi c t ch c d ch v giáo d c. ñáp ng yêu c u phát tri n (S lư ng và ch t lư ng). 3.2.2. Phát tri n quy mô, m ng lư i các d ch v h tr ngư i h c - Có chính sách ñ m b o và thu hút ngu n nhân l c có ch t lư ng Đ d ch v giáo d c m m non ngoài công l p phát tri n và phát tham gia GDMN trong cũng như ngoài công l p. tri n t t theo ñ nh hư ng giáo d c c a ngành, ñ m b o ch t lư ng, yêu - Đ i x công b ng v i giáo viên trong và ngoài công l p, có chính sách c u phát tri n c a thành ph và ñư c xã h i ñ ng thu n c n ph i: khuy n khích v i các chuyên gia trong và ngoài nư c ñ n h p tác. - Quy ho ch m ng lư i ñi cùng quá trình ñô th hóa, v n ñ ng và - Có chính sách ñào t o thư ng xuyên giáo viên ngoài công l p, ñ c thu hút ñ u tư, có yêu c u b t bu c v i các quy ho ch khu dân cư, khu bi t nhóm tr gia ñình, các cơ s t phát. công nghi p, có chính sách ưu ñãi t ng khu v c, t o ñi u ki n ña d ng - Tăng cư ng công tác ñào t o t i trư ng Đ i h c Sư ph m, ña d ng hóa các lo i hình d ch v . các hình th c ñào t o. Giáo d c ñ i h c c a chúng ta su t th i gian quan - Tăng cư ng ki m tra giám sát vi c th c hi n chi n lư c, k ho ch b ñánh giá là ch m ñ i m i, trư ng Đ i h c sư ph m như là m t chi c phát tri n, rà soát, ch nh s a. Có chính sách h tr k p th i, c n s m t ng máy cái ñ s n sinh ra m t ñ i ngũ ngư i th y, ñây h không ch h c k t vi c th c hi n ñ án xã h i hóa ki n th c mà th c s h b nh hư ng tác phong c a các th y giáo, cô - Cơ c u l i ngu n l c ñúng ch trương, quan ñi m nh t quán trong giáo. Ti n b c a xã h i ñ c bi t t khi h i nh p ñã ñ t ñ i ngũ giáo viên thu hút ñ u tư, nhà nư c ch ñ u tư nh ng lĩnh v c mà ngoài công l p trư c m t ñòi h i b c bách là ñào t o ngu n nhân l c ch t lư ng cao, không th ñáp ng. Khuy n khích s ña d ng lo i hình, d ch v h tr nâng cao kh năng c nh tranh trong nư c l n qu c t . Nh ng phương ngư i h c nâng cao ch t lư ng cu c s ng. pháp th c hành, tư duy giáo d c, quan ñi m làm vi c m c tiêu ñào t o - Tác ñ ng thay ñ i nh n th c t nhà qu n lý, xã h i, nhà ñ u tư, cũng ph i phù h p v i yêu c u c a xã h i. ngư i h c. Phát tri n d ch v MNNCL phát huy ti m năng trí tu v t ch t - Đ i m i công tác ñánh giá giáo viên, ñánh giá ñúng th c ch t, năng trong nhân dân, huy ñ ng toàn xã h i chăm lo cho s nghi p giáo d c, t o l c và s ñóng góp, tôn vinh nh ng nhà giáo có ñ o ñ c, ki n th c, có ñi u ki n ñ m i ngư i ñư c th hư ng thành qu giáo d c, nâng cao nhi t huy t v i ngh c ng hi n và ñóng góp trong s phát tri n giáo d c. ch t lư ng cu c s ng. - Ki m tra chu n ñ i ngũ tham gia vào d ch v c i ti n hình th c 3.2.3. Nhóm gi i pháp phát tri n ñ i ngũ giáo viên ñánh giá. Đi ñôi v i vi c ñ i m i công tác ñào t o là công tác ñánh giá Hi n nay tình tr ng giáo viên dư i chu n v n còn ñang ho t ñ ng, là không n ng hình th c, quan tâm ñ nh hư ng ngh nghi p, tâm ñ c c a do m t th i gian dài giáo viên m m non không ñư c quan tâm, m c ngư i th y và k năng gi ng d y, vi c rèn luy n th ch t, năng khi u, m
 11. 21 22 h c... là r t c n thi t ñ giúp các em không ch chăm sóc, mà ñ nh hình quy ñ nh v v sinh trư ng h c hi n hành; xây d ng kh i nhóm tr , l p nhân cách c a tr nh ng năm ñ u ñ i. Các tiêu chí ñánh giá ph i ph n m u giáo ñ c l p v i kh i ph c v ; b) B trí công trình c n ñ m b o an ánh ñúng không hình th c và thành tích. Đây là căn b nh tr m kha c a toàn, ñáp ng yêu c u nuôi dư ng, chăm sóc, giáo d c theo ñ tu i; có l i ngành giáo d c. thoát hi m và trang b ñ y ñ phương ti n theo quy ñ nh v phòng cháy, 3.2.4. Nhóm gi i pháp phát tri n cơ s v t ch t, trang thi t b , ch a cháy; c) B o ñ m ñi u ki n cho tr em khuy t t t ti p c n và s d ng công ngh qu n lý, nâng cao ch t lư ng d ch v thu n ti n. Phát tri n giáo d c ngoài công l p là th c thi ch trương xã h i hoá. Trong nhi u trư ng h p ñ tăng cư ng cơ s v t ch t cho giáo d c Đây là ch trương không ch ñúng mà h t s c c n thi t cho tình hình kinh m m non chúng ta không ch d a hoàn toàn vào ngu n t các nhà ñ u tư t xã h i c a ñ t nư c cũng như các t nh, thành ph nh m thu hút các ngoài công l p. Kinh nghi m c a nhi u nư c trên th gi i cho th y s ngu n l c trong và ngoài nư c nh m nâng cao ch t lư ng giáo d c. tham gia tài tr c a nhà nư c vào phát tri n cơ s v t ch t cho các cơ s Chính quy n thành ph c n ph i có chính sách thu hút ñ u tư h p lý giáo d c m m non ngoài công l p. S tài tr này r t c n thi t vì nó tăng cho lĩnh v c giáo d c như ph i ưu ñãi hơn, quan tâm hơn trong quy ho ch thêm ngu n l c cho khu v c này và b o ñ m hơn s bình ñ ng c a h phát tri n thành ph , minh b ch các chính sách, quan ñi m ch ñ o, ñ m công l p và ngoài công l p trong giáo d c. Nó cũng như kho n ñ u tư b o quy n l i ñ nhà ñ u tư m nh d n ñ u tư. m i ñ thu hút các ngu n ñ u tư t các thành ph n kinh t khác cho phát Xây d ng l trình hoàn thi n ñi u ki n cơ s v t ch t ñ i v i các tri n giáo d c m m non ngoài công l p. Có nhi u hình th c tài tr c a trư ng, nhóm tr gia ñình. Áp d ng ñi u ki n c p m i theo chu n trư ng nhà nư c khác nhau cho giáo d c m m non như c p ñ t cho các cơ s này m m non ñ t chu n qu c gia ñ i v i các cơ s giáo d c. v i giá ưu ñãi, h tr trang thi t b giáo d c, hay h tr tr c ti p các T ch c tri n khai ñ ng lo t và ki m tra ch t lư ng, ñánh giá x p kho n tài chính cho xây d ng cơ s này. lo i công tác chăm sóc, giáo d c tr m m non theo b n lĩnh v c th ch t, 3.2.4. Nhóm gi i pháp khác trí tu , ngôn ng , nh n th c c th trong 28 chu n, 120 tiêu chí chu n Ngoài các gi i pháp trên TP c n th c hi n các gi i pháp sau: m m non 5 tu i c a b GD&ĐT. a. Đ i m i qu n lý nhà nư c v i GDMNNCL H tr cho các cơ quan ñơn v nh n h p ñ ng chuy n giao công Trư c h t ph i thay ñ i nh n th c ñ i v i giáo d c m m non ngh qu n lý, công ngh gi ng d y c a các t ch c có ch t lư ng trong và ngoài công l p trong h th ng giáo d c qu c dân. Đây là m t b ngoài nư c. ph n trong h th ng giáo d c qu c dân nói chung và giáo d c m m Phát tri n cơ s v t ch t cho các cơ s giáo d c ngoài công l p ñ non nói riêng góp ph m ñáp ng nhu c u h c t p c a con em nhân ñ t ñư c các tiêu chu n cung c p d ch v giáo d c m m non có ch t dân trong ñi u ki n giáo d c công l p không ñáp ng ñư c do nh ng lư ng. Các tiêu chu n ñó như: a) Nhà trư ng, nhà tr ñư c ñ t t i khu dân h n ch v ngu n l c t nhà nư c và th c hi n ch trương xã h i hóa cư phù h p quy ho ch chung, thu n l i cho tr em ñ n trư ng, l p; b o giáo d c hi n nay. T ñó xác ñ nh s bình ñ ng gi a giáo d c m m ñ m các quy ñ nh v an toàn và v sinh trư ng h c; b) Khuôn viên c a non trong và ngoài công l p ñ thay ñ i cơ ch qu n lý. Nghĩa là xác nhà trư ng, nhà tr ph i có tư ng bao ngăn cách v i bên ngoài, có c ng ñ nh ñúng ñ i tư ng qu n lý trư c khi ñưa ra quy t ñ nh qu n lý m i b o ñ m an toàn cho tr em. Yêu c u v công trình h t ng giáo d c : a) b o ñ m các quy t ñ nh ñư c th c thi. Các công trình ph i b o ñ m ñúng quy cách theo tiêu chu n quy ñ nh và Ngoài ra vi c ki m tra gi m sát ho t ñ ng c a các cơ s này
 12. 23 24 cũng thư ng xuyên ñư c ti n hành ñ b o ñ m s ch p hành nghiêm dài, n ñ nh b ng các văn b n lu t, dư i lu t, nh m m r ng dân ch , túc c a h . phát huy tính ch ñ ng sáng t o c a chính quy n ñ a phương. Trong xu Ngành giáo d c c n c i cách th t c hành chính trong h tr hư ng phân c p b máy hành chính thành ph s t p trung vào vi c xây phát tri n giáo d c m m non. Vi c c i cách hành chính trong lĩnh v c d ng chính sách, b o ñ m s th ng nh t v vi c gi i quy t nh ng v n ñ giáo d c TP Đà N ng trong tương lai ñi theo hư ng làm cho b máy qu n l n c a ngành giáo d c thành ph , còn nh ng vi c thu c ph m vi giáo lý giáo d c hoàn thi n hơn, ho t ñ ng có hi u qu hơn, ph c v nhân dân d c qu n huy n ñ cho h gi i quy t. Như v y, v n ñ phân c p g n v i ngày m t t t hơn và ti t ki m nh t, d n t ng bư c chuy n n n hành chính v n ñ dân ch , dân ch là c t lõi c a nhà nư c pháp quy n, không có t cơ quan cai qu n thành các cơ quan ph c v dân, làm các d ch v hành dân ch thì không có nhà nư c pháp quy n, không m r ng quy n ch chính ñ i v i dân, công dân là khách hàng c a n n hành chính, là ngư i ñ ng sáng t o c a chính quy n ñ a phương thì không có nhà nư c pháp ñánh giá khách quan nh t v m i ho t ñ ng c a b máy nhà nư c, b quy n. B i vì ch có th thông qua nh ng thi t ch dân ch , phát huy tính máy hành chính. dân ch , sáng t o c a c ng ñ ng lãnh th m i có th t o l p ñư c môi b. Ngành giáo d c c n c i cách th t c hành chính trong h trư ng thu n l i ñ nhân dân các c ng ñ ng lãnh th ki m soát ñư c ho t tr phát tri n giáo d c m m non. ñ ng c a nhà nư c. V th ch hành chính trên cơ s Hi n pháp ñã s a ñ i, các Lu t Ti p t c áp d ng tiêu chu n ISO ñ ñánh giá, ki m soát thư ng m i và các văn b n dư i lu t v t ch c b máy nhà nư c; Pháp l nh cán xuyên ho t ñ ng c a các cơ quan qu n lý giáo d c trong vi c gi i quy t b , công ch c và các ngh ñ nh ñ c th hóa Pháp l nh, cán b , công các công vi c c a các cơ s giáo d c m m non ngoài công l p. Trong s ch c... quán tri t th c hi n t t trong bô máy hành chính c a thành ph và các tiêu chí ñánh giá v cơ quan hành chính có các tiêu chí ñáng lưu ý g n ngành giáo d c. v i nhà nư c pháp quy n: tính h p pháp c a n i dung các quy t ñ nh; V b máy hành chính v giáo d c c a thành ph ti p t c gi m d n tính ñúng ñ n v th i h n theo quy ñ nh c a qu n lý c a các quy t ñ nh; các ñ u m i qu n lý giáo d c, s lư ng các cơ quan qu n lý nhà nư c ñã tính ñúng ñ n v th t c gi i quy t các công vi c. Th c ti n vi c áp d ng gi m xu ng ñáng k , ti p t c ñ y nhanh th t c hành chính ñư c c i cách các tiêu chu n ISO vào ho t ñ ng hành chính v giáo d c ñã mang l i theo hư ng "m t c a", m u hóa các văn b n hành chính, gi y t , công nh ng k t qu ñáng k : vi c gi i quy t các công vi c c a dân ñơn gi n, khai các th t c hành chính v giáo d c. Chính vi c c i cách th t c hành nhanh g n, ñúng pháp lu t, ñúng th i h n, ñúng th t c. chính này ñã góp ph n h n ch s sách nhi u, phi n hà, tham nhũng c a c. Gi i quy t t t m i quan h v i giáo d c m m non công l p các công ch c hành chính trong khi gi i quy t các công vi c c a các cơ Đ phát tri n giáo d c m m non ngoài công l p thì ph i gi i s giáo d c m m non ngoài công l p. Đây là ñi m căn b n nh t c a c i quy t t t m i quan h gi a v i giáo d c m m non công l p. Ph i nh n cách hành chính v giáo d c góp ph n trong xây d ng nhà nư c pháp th c ñúng vai trò c a các cơ s giáo d c m m non ngoài công l p quy n thành ph . trong h th ng giáo d c nói chung và h th ng cơ s giáo d c m m M t v n ñ ñang ñư c quan tâm trong c i cách hành chính lĩnh non nói riêng. C n kh ng ñ nh cơ s giáo d c m m non ngoài công l p v c giáo d c hi n nay là v n ñ phân c p trong qu n lý nhà nư c. Phân là b ph n c u thành c a h th ng giáo d c m m non Vi t Nam ñ b o c p th c ch t là vi c chuy n d n các công vi c, ngu n l c do chính quy n ñ m cung c p d ch v giáo d c m m non cho nhu c u ngày càng tăng s n m gi cho các ban ngành v giáo d c qu n huy n m t cách lâu c a xã h i. Trong th c t hi n nay v n còn ñ nh ki n nh t ñ nh v i cơ
 13. 25 26 s giáo d c m m non ngoài công l p ví d khi giáo viên m u giáo gi i s h n ch ñi u ki n ti p c n d ch v giáo d c c a tr em, h n ch ñi u ki n chuy n t các trư ng công l p sang cơ s giáo d c m m non ngoài h tr ñ ph n tham gia công tác, khó th c hi n nâng cao ch t lư ng công l p ñư c coi là “Ch y máu ch t xám”. Đây chính là tư tư ng cu c s ng c a nhân dân. phân bi t ñ i x gi a hai lo i hình này. Ki n ngh - Nhanh chóng th c hi n ñ i m i căn b n và toàn di n giáo d c. - Chính ph c n n ñ nh các chính sách vĩ mô, b i l ñ u tư giáo K T LU N VÀ KI N NGH d c là ñ u tư lâu dài, mu n có các d án ñ u tư l n, quy mô và chuyên K t lu n nghi p thì vi c ñ m b o tính n ñ nh và nh t th ng c a các chính sách vĩ Đà N ng ñang trong giai ño n phát tri n nhanh v ch t l n v lư ng, mô là h t s c c n thi t ñ các nhà ñ u tư m nh d n b v n ñ u tư h t ng, ñ tr thành “Thành ph ñáng s ng”, Đà N ng c n ñ u tư t p trung nh ng chuy n giao công ngh , phát tri n chuyên nghi p, nâng cao hi u qu , ch t giá tr s ng mà giá tr giáo d c v a là n n t ng v a là ñ ng l c cho s phát lư ng. tri n. Ch trương xã h i hóa giáo d c cùng y t , văn hóa, th thao c a chính - Ki m tra và rà soát vi c th c hi n ñ án xã h i hóa giáo d c, ban ph , v i m c tiêu thu hút nhi u ngu n l c xã h i ñ nâng cao ch t lư ng hành k p th i nh ng văn b n hư ng d n ñ chính sách pháp lu t ñi vào c a chính ph và chính quy n Thành ph là h t s c ñúng ñ n. ñ i s ng. Nh ng năm qua, phát tri n d ch v giáo d c m m non ngoài công l p - C n t p trung ngu n v n ưu ñãi cho các lĩnh v c ưu tiên nói ñã có vai trò quan tr ng trong vi c phát tri n ngành giáo d c và ñào t o c a chung và giáo d c nói riêng theo ñúng tinh th n ch trương xã h i hóa. thành ph Đà N ng. Nâng cao năng l c và giám sát ho t ñ ng c a ngân hàng phát tri n, ñây là Đà N ng ñang trong giai ño n phát tri n, tình tr ng tăng dân s cơ kênh cung c p v n ưu ñãi cho các cơ s ho t ñ ng trong lĩnh v c ưu tiên h c ñ c bi t ñ tu i lao ñ ng s t o ra s c ép v yêu c u ñ m b o ñi u (hi n nay ngu n v n không ñ m b o, t p trung quá nhi u 70% cho các ki n h c t p c a ngư i dân s ng và làm vi c t i Đà N ng cho Chính t p ñoàn, t ng công ty, doanh nghi p nhà nư c, vi c ti p c n c a các ñơn quy n Thành ph . Chính sách ñ y m nh xã h i hóa giáo d c m m non v ngoài công l p là h t s c khó khăn). Trong ñi u ki n không ñáp ng ngoài công l p trong quy ho ch phát tri n Thành ph ñ n năm 2020 là h t ngu n v n như hi n nay, các cơ s ph i tìm ngu n t các ngân hàng s c ñúng ñ n, song vi c phát tri n d ch c GDMNNCL t i TP ĐN còn thương m i, tôi ki n ngh chính ph duy trì tr l i gói h tr sau ñ u tư ñ g p nh ng h n ch : giúp các cơ s giáo d c gi m b t các khó khăn v chi phí v n, tăng cư ng - Đi u ki n s ng c a ngư i dân còn th p. công tác ñ u tư ñ y m nh phát tri n. - Chính quy n Thành ph chưa quy t li t trong th c hi n. - Chưa t o ñ ng thu n trong h th ng chính tr cũng như xã h i. - Qu ñ t t i khu v c trung tâm h n ch , thi u chính sách h tr giao, cho thuê ưu ñãi. - Ngu n v n h tr và th t c còn nhi u b t c p. Đây s là s c ép lên ngân sách ñ a phương n u không ñ y m nh vi c phát tri n d ch v giáo d c nói chung và MNNCL nói riêng vi c này
904877

Tài liệu liên quan


Xem thêm