Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật học: Hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội - thực trạng và giải pháp

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 28 | FileSize: 0.46 M | File type: PDF
of x

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật học: Hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội - thực trạng và giải pháp. Đề tài nghiên cứu nhằm hoàn thiện hơn nữa pháp luật về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo; đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Quốc Oai, góp phần vào việc đảm bảo quyền công dân, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, ổn định trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế của địa phương.. Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ học tập Có tài liệu download thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/tom-tat-luan-van-thac-si-luat-hoc-hoat-dong-giai-quyet-khieu-naia-to-cao-tren-di-g94auq.html

Nội dung


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
KHOA LUẬT

LÊ THỊ SÁU

HOẠT ĐỘNG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRÊN ĐỊA
BÀN HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI - THỰC
TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Chuyên ngành: lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Mã số: 60 38 01 01

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC

Hà Nội – 2014

Công trình được hoàn thành
tại Khoa Luật – Đại học quốc gia Hà Nội
Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Hoàng Anh
Phản biện 1: ..........................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Phản biện 2: .........................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn, họp tại Khoa
Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội
Vào hồi .... giờ ....., ngày ..... tháng ..... năm 2014

Có thể tìm hiểu luận văn tại
Trung tâm tư liệu Khoa Luật – Đại học Quóc gia Hà Nội
Trung tâm tư liệu – Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN
Trang
Lời cam đoan

1

Mục lục

2

Danh mục các chữ viết tắt

5

MỞ ĐẦU

6

Chương 1: Khái quát về khiếu nại, tố cáo và pháp luật

13

về giải quyết khiếu nại, tố cáo
1.1.

Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo

13

1.1.1

Khái niệm khiếu nại, tố cáo

13

1.1.2

Giải quyết khiếu nại, tố cáo

19

1.1.3

Vai trò và ý nghĩa của hoạt động giải quyết khiếu nại, tố 20
cáo

1.2

Pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo

22

1.2.1

Khái niệm và đặc điểm của pháp luật Khiếu nại, tố cáo

22

1.2.2

Những nội dung cơ bản của pháp luật Khiếu nại, tố cáo

26

1.2.3

Sự hình thành và phát triển của pháp luật giải quyết 27
khiếu nại, tố cáo ở Việt Nam

1.2.4

Luật Khiếu nại 2011, Luật Tố cáo 2011 và những đổi 33
mới cơ bản về giải quyết khiếu nại, tố cáo
Chương 2: Thực trạng hoạt động giải quyết khiếu nại,

42

tố cáo trên địa bàn huyện Quốc Oai – Thành phố Hà
Nội
2.1.

Khái quát về khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện 42
Quốc Oai

2.1.1

Tình hình khiếu nại, tố cáo

42

2.1.2

Nội dung cơ bản của các vụ khiếu nại, tố cáo

2.2

Kết quả hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp 46

45

công dân trên địa bàn huyện Quốc Oai
2.2.1

Kết quả hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo

46

2.2.2

Công tác tiếp dân

50

2.3

Đánh giá về hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo và 52
tiếp công dân trên địa bàn huyện Quốc Oai

2.3.1

Những thành tựu

52

2.3.2

Những tồn tại, hạn chế

53

2.4

Nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại trong hoạt 57
động giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện
Quốc Oai

2.4.1

Bất cập trong các quy định của pháp luật về khiếu

57

nại, tố cáo
2.4.2

Bất cập trong cơ chế tổ chức thực hiện nhiệm vụ tiếp 62
công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

2.4.3

Nhân sự phục vụ cho công tác giải quyết khiếu nại, tố 65
cáo còn thiếu và yếu

2.4.4

Nhận thức về chính sách, pháp luật của một bộ phận nhân 66
dân còn hạn chế
Chương 3: Các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt

67

động giải quyết khiếu nại, tố cáo
3.1.

Hoàn thiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo

67

3.1.1

Hoàn thiện luật Khiếu nại

67

3.1.2

Hoàn thiện luật Tố cáo

70

3.2

Đổi mới cơ chế tổ chức thực hiện hoạt động giải 75

quyết khiếu nại, tố cáo
3.2.1

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính 75
quyền và sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức và nhân
dân trong hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo

3.2.2

Triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính 79
trong giải quyết khiếu nại, tố cáo

3.2.3

Thực hiện tốt đối thoại giữa người khiếu nại, người bị 81
khiếu nại và người giải quyết khiếu nại

3.3

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm 82
công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

3.4

Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục 84
pháp luật về khiếu nại, tố cáo
KẾT LUẬN

86

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

88

1091282

Tài liệu liên quan


Xem thêm