Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Vấn đề phát huy nguồn lực thanh niên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 21 | Page: 27 | FileSize: 0.34 M | File type: PDF
of x

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Vấn đề phát huy nguồn lực thanh niên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về nguồn lực thanh niên, luận án thực hiện nghiên cứu nhằm phát huy nguồn lực thanh niên, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đánh giá thực trạng phát huy nguồn lực thanh niên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; từ đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm phát huy nguồn lực thanh niên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.. Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ học tập Có tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/tom-tat-luan-an-tien-si-van-de-phat-huy-nguon-luc-thanh-nien-trong-qua-trinh-con-vjqauq.html

Nội dung


HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

Dengyang KONGCHI

vÊn ®Ò ph¸t huy nguån lùc thanh niªn
trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa
ë céng hßa d©n chñ nh©n d©n lµo hiÖn nay

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ
CHUYÊN NGÀNH: CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG
VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ
Mã số: 62 22 03 02

HÀ NỘI - 2016

Công trình được hoàn thành tại
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Vũ Hồng Sơn

Phản biện 1:.........................................................
.........................................................

Phản biện 2:.........................................................
.........................................................

Phản biện 3:.........................................................
.........................................................

Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện
họp tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Vào hồi...... giờ....... ngày...... tháng...... năm 2016

Có thể tìm hiểu luận án tại: Thư viện Quốc gia và
Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

1

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Lịch sử nhân loại đã và đang chứng kiến sự tác động mạnh mẽ của khoa học và
công nghệ đến việc phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH); đồng thời, cũng đã chứng
kiến sự thất nghiệp đáng lo ngại do sự phát triển của khoa học và công nghệ đã thay
thế sức lao động sống của con người. Từ đó nhân loại đã ghi nhận những thành tựu,
bài học lớn đối với các quốc gia, các chính phủ trong lĩnh vực quản lý và trong việc
xác lập mô hình phát triển nói chung mà một trong những bài học đó là bài học về sử
dụng, phát huy và phát triển nguồn lực thanh niên (NLTN) và xã hội. Do vậy, Đảng
nhân dân cách mạng Lào (NDCM Lào) xác định công nghiệp hóa, hiện đại hóa
(CNH, HĐH) là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
(CNXH) ở Lào: “Chúng ta cần phải coi CNH, HĐH đất nước là ưu tiên hàng đầu
trong chiến lược phát triển đất nước, vì CNH, HĐH và xây dựng xã hội chủ nghĩa
(XHCN) có cùng một ý nghĩa”. Đồng thời cũng cho rằng CNH, HĐH đòi hỏi phải
phát huy sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc, kể cả nội lực và ngoại lực, huy động và sử
dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cùng hướng vào mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã
hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Đảng NDCM Lào đã khẳng định, nguồn lực con người (NLCN) nói chung,
NLTN nói riêng là nguồn lực cơ bản, có ý nghĩa quyết định đối với quá trình CNH,
HĐH. Vì NLTN là một nguồn lực lượng lao động hăng hái, có sức khỏe tốt và có vai
trò quan trọng đó là NLTN là lực lượng cơ bản, xung kích và đi đầu trong quá trình
CNH, HĐH. Đây chính là "nguồn lực của mọi nguồn lực", là "tài nguyên của mọi tài
nguyên", là nhân tố bảo đảm quan trọng bậc nhất để đưa đất nước Lào ra khỏi tình
trạng kém phát triển.
Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ
nghĩa, Đảng NDCM Lào đã nhận thức được ngày càng đầy đủ hơn về vai trò của
NLTN trong sự nghiệp CNH, HĐH để phát triển đất nước. Điều này được khẳng
định trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng NDCM Lào “Phát triển
nguồn nhân lực, đặc biệt về mặt xây dựng và bồi dưỡng trình độ của cán bộ cho phù
hợp với yêu cầu của sự phát triển”.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng NDCM Lào tiếp tục khẳng
định: “Phát triển nguồn nhân lực là yếu tố then chốt để nâng cao trình độ lực lượng
sản xuất và tiếp tục tập trung phát huy những kết quả cải cách giáo dục cũng như
phát triển nguồn nhân lực theo 3 tính chất, 5 nguyên tắc giáo dục quốc gia”. KT-XH
càng phát triển thì càng cần phải có đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công nhân kỹ
thuật có trình độ cao về tri thức, kỹ năng, kỹ xảo để làm chủ khoa học công nghệ
trong sự phát triển. Ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (CHDCND Lào), NLTN
đang trở thành một trong những yếu tố then chốt, có vai trò đặc biệt trong sự nghiệp
xây dựng KT-XH, nói chung và quá trình CNH, HĐH nói riêng.
Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của nhân dân các bộ tộc Lào, biết bao thế hệ
thanh niên đã phát huy lòng yêu nước và những truyền thống quý báu của dân tộc, làm

2

nên những chiến công hiển hách. Đặc biệt, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân
Pháp và đế quốc Mỹ, dưới sự lãnh đạo của Đảng NDCM Lào, thanh niên Lào đã nêu
cao tinh thần anh hùng cách mạng, làm rạng rỡ hơn truyền thống của dân tộc và truyền
thống của thanh niên trong thời đại mới. Cũng chính thanh niên nước CHDCND Lào
với trí thông minh, tài sáng tạo, lòng dũng cảm và tinh thần lao động cần cù đã có những
cống hiến to lớn vào sự nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc.
Từ việc nhận thức rõ vai trò quan trọng của NLTN, trong những năm qua
CHDCND Lào cũng đã nỗ lực đào tạo và sử dụng NLTN nhằm phục vụ sự nghiệp
CNH, HĐH đất nước. Đó là đã xây dựng hệ thống giáo dục - đào tạo từ mẫu giáo cho
đến đại học và sau đại học chặt chẽ hơn, chú trọng mở rộng xây dựng các cơ sở đào
tạo, tạo điều kiện cho thanh niên nông thôn có cơ hội được đi học ngày càng nhiều;
việc phân bổ và sử dụng NLTN cũng đang được chuyên môn hóa và hợp lý hơn; tạo
môi trường cho thanh niên làm việc, ban hành nhiều chính sách ưu đãi thanh niên
nông thôn nghèo đi học không phải nộp học phí...
Tuy nhiên, trong quá trình phát huy NLTN đặc biệt là NLTN chất lượng cao
còn nhiều bất cập như: số lượng còn ít, chất lượng chưa đáp ứng được yêu cầu của sự
nghiệp đổi mới, chưa thực sự là động lực để đẩy mạnh CNH, HĐH, nhất là trong
điều kiện hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế hiện nay. Chẳng hạn, một bộ phận nhỏ
thanh niên thiếu ý thức rèn luyện, ý chí tự lực tự cường, phong cách lao động của xã
hội công nghiệp và thể lực còn thấp; điều kiện lao động của thanh niên còn kém;
nhiều thanh niên còn thất nghiệp, thiếu việc làm hoặc việc làm không ổn định; tình
trạng thất học, mù chữ trong thanh niên khá cao, nhất là ở miền núi, vùng sâu, vùng
xa,... Bởi vậy, hơn ai hết, NLTN rất cần sự tiếp sức của toàn xã hội và của các tổ
chức Đoàn để củng cố niềm tin vào cuộc sống hiện tại và tương lai, để rèn luyện và
trưởng thành. Do vậy, việc nghiên cứu lý luận và phân tích thực trạng phát huy
NLTN ở nước CHDCND Lào để có những giải pháp hữu hiệu, tạo sự chuyển biến về
chất nhằm phát huy NLTN đáp ứng yêu cầu thực tế trở thành nhiệm vụ cấp thiết.
Chính vì vậy, việc nghiên cứu: "Vấn đề phát huy nguồn lực thanh niên trong quá
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay"
trở nên cấp bách và được chọn làm đề tài luận án tiến sĩ triết học của tác giả.
2. Mục đích và nhiệm vụ của luận án
2.1. Mục đích
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về NLTN, phát huy NLTN, CNH, HĐH và đánh
giá thực trạng phát huy NLTN trong quá trình CNH, HĐH, từ đó đề xuất một số giải
pháp chủ yếu nhằm phát huy NLTN trong quá trình CNH, HĐH ở CHDCND Lào
hiện nay.
2.2. Nhiệm vụ
Để thực hiện mục đích trên, luận án tập trung giải quyết những nhiệm vụ sau đây:
- Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án.
- Làm rõ quan niệm về nguồn nhân lực, NLTN, phát huy NLTN trong quá trình
CNH, HĐH. Phân tích vai trò của việc phát huy NLTN trong quá trình CNH, HĐH.

3

- Đánh giá thực trạng phát huy NLTN trong quá trình CNH, HĐH ở CHDND
Lào trong thời gian qua.
- Đề xuất một số giải pháp chủ yếu để phát huy NLTN trong quá trình CNH,
HĐH ở CHDCND Lào trong thời gian tới.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Luận án nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát huy NLTN ở
CHDCND Lào hiện nay.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
- Về không gian: Luận án nghiên cứu ở CHDCND Lào.
- Về thời gian: Luận án tập trung nghiên cứu vấn đề phát huy NLTN trong quá
trình CNH, HĐH từ năm 1986 đến nay; giải pháp của luận án có giá trị đến 2025.
4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu của luận án
4.1. Cơ sở lý luận của luận án
Luận án dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh, quan điểm của Đảng NDCM Lào, Nhà nước Lào về nguồn nhân lực nói
chung, NLTN nói riêng, về CNH, HĐH, kế thừa kết quả nghiên cứu của các công
trình đã công bố và những lý luận hiện đại phổ biến hiện nay về phát huy NLTN.
4.2. Phương pháp nghiên cứu của luận án
Luận án sử dụng phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ
nghĩa Mác-Lênin, phương pháp tiếp cận và nghiên cứu hệ thống, kết hợp phương
pháp lôgíc và lịch sử, phương pháp thống kê, phân tích so sánh, sử dụng các kết quả
nghiên cứu điều tra xã hội học từ các công trình đã công bố ở nước CHDCND Lào có
liên quan trực tiếp tới đề tài.
5. Đóng góp mới về mặt khoa học của luận án
- Góp phần làm rõ cơ sở lý luận về phát huy NLTN trong quá trình CNH,
HĐH ở CHDCND Lào.
- Phân tích thực trạng phát huy NLTN trong quá trình CNH, HĐH ở
CHDCND Lào.
- Đề xuất một số giải pháp chủ yếu có tính khả thi nhằm phát huy NLTN trong
quá trình CNH, HĐH ở CHDCND Lào đến năm 2025.
6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án
- Kết quả nghiên cứu của luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo
trong việc nghiên cứu và giảng dạy những vấn đề lý luận và thực tiễn về NLTN ở các
trường đại học và cao đẳng.
- Những quan điểm, những kết luận khoa học của luận án có thể được các
ngành, các cấp ủy đảng ở CHDCND Lào vận dụng vào thực tiễn công tác thanh niên.
7. Kết cấu của luận án
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục công trình nghiên cứu của tác giả đã
công bố liên quan đến luận án, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận án gồm
4 chương, 13 tiết.

1072217

Tài liệu liên quan


Xem thêm