Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Đảng bộ tỉnh Thái Bình lãnh đạo đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn từ năm 2001 đến năm 2010

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 33 | FileSize: 0.58 M | File type: DOC
of x

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Đảng bộ tỉnh Thái Bình lãnh đạo đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn từ năm 2001 đến năm 2010. Nghiên cứu quá trình Đảng bộ tỉnh Thái Bình lãnh đạo đào tạo NNL cho nông nghiệp trong quá trình CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn từ năm 2001 đến năm 2010 nhằm tổng kết thực tiễn và đúc kết những kinh nghiệm có giá trị; góp phần cung cấp một số luận cứ khoa học, có cơ sở lịch sử cho việc hoạch định chủ trương phát triển NNL cho nông nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới của tỉnh Thái Bình.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Một số tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/tom-tat-luan-an-tien-si-dang-bo-tinh-thai-binh-lanh-dao-dao-tao-nguon-nhan-luc-c-9uy9tq.html

Nội dung


HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH PHẠM THỊ KIM LAN §¶NG Bé TØNH TH¸I B×NH L·NH §¹O §µO T¹O NGUåN NH¢N LùC CHO N¤NG NGHIÖP Tõ N¡M 2001 ®Õn n¨m 2010 Chuyên ngành Mã số : Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam : 62 22 03 15 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LỊCH SỬ HÀ NỘI ­ 2015 Công trình được hoàn thành tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Người hướng dẫn khoa học: 1.PGS.TS NGUYỄNTRỌNG PHÚC 2.PGS.TS VŨQUANG VINH Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện họp tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Vào hồi...... giờ....... ngày...... tháng...... năm 2015 Có thể tìm hiểu luận án tại: Thư viện Quốc gia và Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài 1.1. Về khoa học Sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nguồn nhân lực nói chung và đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp nói riêng và việc vận dụng chủ trương của Trung ương Đảng đối với các địa phương rất phong phú và đa dạng trên tất cả các phương diện từ lãnh đạo, chỉ đạo đến tổ chức triển khai thực hiện. Đã có một số công trình nghiên cứu về vấn đề này tuy nhiên, đến nay chưa có công trình nào nghiên cứu toàn diện về sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Thái Bình đối với công tác đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp trong giai đoạn từ năm2001 đến năm2010. 1.2. Về thực tiễn Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh Thái Bình đối với công tác đào tạo nguồn nhân lực có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, ổn định chính trị, xã hội của địa phương và góp phần thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác này, việc nghiên cứu, đánh giá, hệ thống hóa kết quả, hiệu quả, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo là cần thiết và cấp bách. Nghiên cứu, tổng kết những kinh nghiệm về công tác đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp của Đảng bộ tỉnh Thái Bình từ năm 2001 đến năm 2010, có thể vận dụng phục vụ lãnh đạo đẩy mạnh công tác này trong giai đoạn hiện nay. 2. Mục đích và nhiệm vụ của luận án 2.1. Mục đích Nghiên cứu quá trình Đảng bộ tỉnh Thái Bình lãnh đạo đào tạo NNL cho nông nghiệp trong quá trình CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn từ năm 2001 đến năm 2010 nhằm tổng kết thực tiễn và đúc kết những kinh 2 nghiệm có giá trị; góp phần cung cấp một số luận cứ khoa học, có cơ sở lịch sử cho việc hoạch định chủ trương phát triển NNL cho nông nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới của tỉnh Thái Bình. 2.2. Nhiệmvụ ­ Làm rõ những yếu tố tác động đến đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp tỉnh TháiBình khibước vào thế kỷ XXI; ­ Hệ thống khái quát các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam và chủ trương của Đảng bộ tỉnh Thái Bình về đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp trong 10 năm(2001­2010); ­ Làm rõ quá trình Đảng bộ tỉnh chỉ đạo thực hiện đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp từ 2001 đến năm2010; ­ Nhận xét những thành tựu, hạn chế và đúc kết kinh nghiệm từ sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Thái Bình trong đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp (2001­2010). 3. Đốitượng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đốitượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của luận án là sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Thái Bình về chủ trương, sự chỉ đạo và kết quả cụ thể về đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp từ năm 2001 đến năm 2010. 3.2. Phạm vinghiên cứu ­ Về nội dung: nguồn nhân lực cho nông nghiệp là khái niệm rộng bao gồm nhiều đối tượng như: nông dân, cán bộ khoa học kỹ thuật nông nghiệp, cán bộ quản lý nông nghiệp… Tuy nhiên, luận án tập trung nghiên cứu, làm rõ chủ trương và chỉ đạo thực hiện của Đảng bộ tỉnh Thái Bình về đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp chủ yếu ở đối tượng nông dân. ­ Vềthời gian: Từ năm2001 đến năm 2010. ­ Vềkhông gian: Trên địa bàn nông thôn tỉnh Thái Bình. ... - tailieumienphi.vn 1036339

Tài liệu liên quan


Xem thêm