Tổ chức xã hội dân sự

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 84 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Tổ chức xã hội dân sự. Tài liệu được biên soạn nhằm nâng cao hiểu biết của nhân viên ADB về cách thức hợp tác với các CSO trong phạm vi hoạt động sâu rộng cũng như nhằm tăng cường hiệu quả của những sáng kiến về phát triển do ADB hỗ trợ. Cuốn sách cũng trả lời một số câu hỏi thường gặp của các nhân viên dự án về sự tương tác giữa ADB và các CSO.. Giống các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Có tài liệu download mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/to-chuc-xa-hoi-dan-su-cymbuq.html

Nội dung


Tài liệu cơ bản về tổ chức xã hội dân sự: Hướng dẫn về quan hệ hợp tác với tổ chức xã
hội dân sự
ADB hợp tác với nhiều tổ chức cộng đồng, tổ chức phi chính phủ quốc tế, và các tổ chức xã
hội dân sự khác (CSO) để tăng cường hiệu quả, chất lượng và tính bền vững của các hoạt
động mà ADB hỗ trợ. Tài liệu cơ bản về CSO cung cấp những lời khuyên thiết thực và các
hướng dẫn làm thế nào để tối đa hóa lợi ích của việc hợp tác với các CSO trong nhiều bối
cảnh hoạt động khác nhau. Tài liệu này cũng xác định các thuật ngữ liên quan đến tổ chức
dân sự, trình bày rất nhiều ví dụ về sự hợp tác ADB-CSO, cung cấp danh mục kiểm chứng
thuận tiện, cũng như những tóm tắt các các yêu cầu về chính sách và kinh nghiệm thực tiễn
tốt. Trong ngắn hạn, Tài liệu cơ bản về CSO là một công cụ tài nguyên có giá trị đối với cán bộ
của ADB và các đối tác nhằm trả lời các câu hỏi về việc làm thế nào để hợp tác với các CSO
hiệu quả hơn.
Ngân hàng Phát triển Châu Á
Tầm nhìn của ADB là xây dựng khu vực châu Á và Thái Bình Dương không có đói nghèo. Sứ
mệnh của ADB là hỗ trợ các nước thành viên đang phát triển giảm nghèo và nâng cao chất
lượng sống của người dân. Mặc dù đã đạt được nhiều thành công, khu vực này vẫn chiếm
đến 2 phần 3 dân số nghèo của thế giới: 1,8 triệu người sống với mức thu nhập dưới 2 đô-la
một ngày, trong đó 903 triệu người đang phải vật lộn với mức thu nhập dưới 1,25 đô-la một
ngày. ADB cam kết giảm nghèo thông qua tăng trưởng kinh tế toàn diện, phát triển bền
vững về môi trường và hội nhập khu vực.
ADB, trụ sở tại Ma-ni-la, có 67 quốc gia thành viên, trong đó có 48 thành viên trong khu
vực. Công cụ chính của ADB để hỗ trợ các nước thành viên đang phát triển là đối thoại chính
sách, cho vay, đầu tư vốn cổ phần, bảo lãnh, viện trợ không hoàn lại và hỗ trợ kỹ thuật.

ISBN 978-92-9092-307-7

Asian Development Bank
6 ADB Avenue, Mandaluyong City
1550 Metro Manila, Philippines
www.adb.org
Số hiệu xuất bản. BKK113462
ISBN: 978-92-9092-307-7

9 7 8 9 2 9 0 923077

In tại Việt Nam

Tổ chức
xã hội dân sự
Tài liệu cơ bản
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VỀ
QUAN HỆ HỢP TÁC VỚI CÁC
TỔ CHỨC XÃ HỘI DÂN SỰ

Tổ chức
xã hội dân sự
Tài liệu cơ bản
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VỀ
QUAN HỆ HỢP TÁC VỚI CÁC
TỔ CHỨC XÃ HỘI DÂN SỰ

© Ngân hàng Phát triển Châu Á 2009
Bảo hộ tất cả mọi quyền. Xuất bản năm 2008.
In tại Philippines
Lô ấn phẩm số. BKK113462
ISBN: 978-92-9092-307-7
Danh mục Dữ liệu ấn phẩm cập nhật

Ngân hàng Phát triển Châu Á
  Tài liệu cơ bản về Tổ chức Xã hội Dân sự: Tài liệu hướng dẫn nhân viên về hợp tác với các tổ chức xã hội dân sự.
Mandaluyong, Philippines, Ngân hàng Phát triển Châu Á 2008
I. Các tổ chức phi chính phủ . I. Ngân hàng Phát triển Châu Á

Những quan điểm tác giả thể hiện trong cuốn sách này không nhất thiết phản ánh quan điểm và chính sách của
Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) hay Hội đồng Thống đốc hoặc các chính phủ mà họ đại diện.
ADB không bảo đảm tính chính xác của dữ liệu trong cuốn sách này và không chịu trách nhiệm nào về hệ quả
của việc sử dụng chúng.
Việc sử dụng thuật ngữ “quốc gia” trong cuốn sách này không hàm ý một nhận định nào của tác giả hay ADB liên
quan đến tình trạng pháp lý hoặc bất kỳ vị thế nào khác của bất kỳ vùng lãnh thổ nào.

ADB khuyến khích việc in ấn và sao chép thông tin dành riêng cho mục đích cá nhân và phi thương mại, có trích
dẫn nguồn đầy đủ từ ADB. Người dùng không được bán, phân phát hay sử dụng để tạo ra các sản phẩm phái sinh
nhằm mục đích thương mại mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của ADB.
Tài liệu này được dịch từ nguyên bản tiếng Anh với mục đích phục vụ đông đảo bạn đọc. Tuy nhiên, tiếng Anh vẫn là ngôn ngữ chính
của Ngân hàng Phát triển Châu Á và chỉ có nguyên bản tiếng Anh của tài liệu này là mới đáng tin cậy (nghĩa là chỉ nguyên bản tiếng
Anh được chính thức công nhận và có hiệu lực). Do vậy, các trích dẫn cần dựa vào nguyên bản tiếng Anh của tài liệu này.

6 ADB Avenue, Mandaluyong City
1550 Metro Manila, Philippines
Tel +63 2 632 4444
Fax +63 2 636 2444
www.adb.org
Để đặt hàng, xin vui lòng liên hệ:
Vụ Quan hệ Đối ngoại ADB
Fax +63 2 636 2648
adbpub@adb.org

Lúâi caãm ún
Tài liệu cơ bản về Tổ chức Xã hội Dân sự (CSO) có sự đóng góp của Bart W. Édes, nguyên Giám đốc Trung
tâm NGO và Tổ chức Dân sự, ADB (hiện giữ chức vụ Trưởng ban Giảm nghèo, Phát triển Giới và Xã hội,
thuộc Vụ Phát triển Bền vững và Phát triển Khu vực). Nhiều nhân viên khác của ADB đã cung cấp thông
tin cho cuốn sách. Đặc biệt xin cảm ơn những người đã đóng góp ý kiến cho những dự thảo ban đầu
của cuốn sách: Sari Aman-Wooster, Robert Dobias, Jennifer Francis, Takeshi Matsuo, Firuza Mukhamedjanova, Suzanne Nazal, Kavita Sherchan, và Florian Steinberg. Lynette Mallery đã hiệu đính cuốn sách
này, và Aileen Magparangalan và Tony Victoria chịu trách nhiệm thiết kế và bố cục cuốn sách.

Böëi caãnh
Tài liệu cơ bản về Tổ chức Xã hội Dân sự (CSO) là một sáng kiến của Trung tâm NGO và Tổ chức dân
sự ADB (NGOC). Cuốn sách nhằm nâng cao hiểu biết của nhân viên ADB về cách thức hợp tác với các
CSO trong phạm vi hoạt động sâu rộng cũng như nhằm tăng cường hiệu quả của những sáng kiến
về phát triển do ADB hỗ trợ. Cuốn sách cũng trả lời một số câu hỏi thường gặp của các nhân viên dự
án về sự tương tác giữa ADB và các CSO.
Cuốn sách thể hiện một cách bao quát về kinh nghiệm và kiến thức của những nhân viên ADB đã từng
cộng tác chặt chẽ với các CSO. Nó cũng đề cập đến những báo cáo và nghiên cứu đánh giá về hợp tác
ADB-CSO, và về những kinh nghiệm thực tiễn tốt tại các tổ chức liên chính phủ khác.
Dù đối tượng hướng tới đầu tiên của cuốn sách này là các nhóm công tác ADB và nhân viên các văn
phòng địa phương làm việc trực tiếp với các CSO; cuốn sách cũng phù hợp cho mọi nhân viên ADB,
cũng như cho các tư vấn, cơ quan điều phối, cơ quan thực thi, cơ quan chính phủ, các vụ và các văn
phòng ADB. Tài liệu cơ bản CSO có thể được tiếp cận bằng bản in cũng như qua internet tại địa chỉ
www.adb.org/ngos.

1114210

Tài liệu liên quan


Xem thêm