Tìm kiếm thông tin y tế trực tuyến: Tài liệu hướng dẫn cán bộ chuyên ngành Việt Nam

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 186 | FileSize: 10.41 M | File type: PDF
of x

Tìm kiếm thông tin y tế trực tuyến: Tài liệu hướng dẫn cán bộ chuyên ngành Việt Nam. Nội dung của tài liệu giới thiệu về khám phá truy cập, phát triển các kỹ thuật tìm kiếm và kỹ năng máy tính, tìm kiếm tư liệu, sử dụng và tìm kiếm các trang web, tìm kiếm các nguồn thông tin chuyên ngành tại các trang tin cậy và tìm kiếm thông tin hỗ trợ các mục đích chuyên môn.. Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/tim-kiem-thong-tin-y-te-truc-tuyen-tai-lieu-huong-dan-can-bo-chuyen-nganh-viet-n-qvgbuq.html

Nội dung


Tìm kiếm thông tin y tế trực tuyến
Tài liệu hướng dẫn cán bộ chuyên ngành Việt Nam

Martha J Garrett
Phát triển năng lực truy cập và sử dụng thông tin y tế trực tuyến
Trường Đại học Y tế công cộng, INASP, và INFORM

Tìm kiếm thông tin y tế trực tuyến
Tài liệu hướng dẫn cán bộ chuyên ngành Việt Nam

Tái bản có sửa chữa và mở rộng, 3/ 2011

Martha J Garrett, INFORM
Với các đóng góp từ
Các thành viên nhóm Giảng viên chính quốc gia Việt Nam

Biên soạn cho chương trình
‘Phát triển năng lực truy cập và sử dụng thông tin y tế trực tuyến’
Hoạt động hợp tác giữa Trường Đại học Y tế công cộng, Việt Nam,
Mạng Ấn phẩm khoa học quốc tế (INASP), và
Mạng tài liệu và nguồn thông tin trực tuyến quốc tế (INFORM)

Mục lục
Lời nói đầu
Về tài liệu này
Về INFORM & CERTIOREM
Về chương trình Thông tin y tế cho Việt Nam

i
ii
viii

Giới thiệu
Khám phá truy cập bạn đã có
Phát triển các kỹ thuật tìm kiếm và kỹ năng máy tính

1
7

Tìm kiếm tư liệu
Tìm kiếm và lưu tài liệu tham khảo
Xây dựng chuỗi tìm kiếm
Tìm kiếm tài liệu tham khảo dạng bài báo
Truy cập toàn văn các bài báo
Tìm kiếm tài liệu tham khảo dạng sách và tài liệu xám
Truy cập toàn văn sách và tài liệu xám
Truy cập tài liệu bằng các cách khác
Tìm kiếm các thư mục và tài liệu tham khảo

12
21
26
36
61
64
72
73

Sử dụng WWW
Di chuyển trên Web & tìm kiếm các trang Web

76

Tìm kiếm các nguồn thông tin chuyên ngành tại các trang tin cậy
Tìm kiếm thông tin tại WHO, NIH, & NLM
Tìm kiếm thông tin về các chuyên ngành
Tìm kiếm thông tin theo vùng

87
95
134

Tìm kiếm thông tin hỗ trợ các mục đích chuyên môn
Tìm kiếm thông tin hỗ trợ EBM
Tìm kiếm thông tin hỗ trợ giảng dạy
Tìm kiếm thông tin hỗ trợ nghiên cứu
Tìm kiếm thông tin về việc tìm tài trợ
Tìm kiếm thông tin hỗ trợ cách viết và truyền thông
Tìm kiếm thông tin hỗ trợ phát triển chuyên môn

140
146
150
160
163
166

Và để giúp bạn nhớ
The INFORM Sourcebook Rap

170

1106340

Tài liệu liên quan


Xem thêm