Xem mẫu

 1. TiÓu Lý phi ®ao 330 Nguyªn t¸c : Cæ Long Håi thø hai m−¬i t− ThiÕu L©m næi sãng T iÓu Phi dÈy cöa sæ lao vót vµo nh− mét c¬n giã trèt. Chµng kh«ng hÒ dïng mét th©n ph¸p thÇn kú nµo nh−ng mçi b¾p thÞt, mçi ®−êng g©n, mét sîi d©y thÇn kinh, thËm chÝ cho ®Õn mçi giät m¸u trong ng−êi ®Òu hoµ hîp ®−îc, ®iÒu tiÕt vµ vËn dông cho ®Õn tËn cïng. Cho nªn, khi bµn tay võa x« cöa, th©n h×nh chµng ®· nhãng lªn c¸nh cöa vµ më toang, ng−êi chµng ®· ®øng s÷ng ë gi÷a phßng. Th©n L·o Tam còng kh«ng ph¶i lµ con ng−êi ph¶n øng chËm ch¹p nh−ng tai l·o míi tho¸ng nghe c¸nh cöa khua ®éng th× TiÓu Phi ®· ®øng s÷ng tr−íc mÆt l·o råi. Lµ mét tay vâ l©m cù ph¸ch, tay ®· tõng nhóng vµo v« sè m¸u tanh nh−ng l·o ch−a bao giê thÊy mét con ng−êi nµo cã ®éng t¸c nhanh ®Õn ®é Êy, sù kinh h·i lµm cho l·o y nh− dÝnh cøng vµo chiÕc ghÕ. §«i m¾t l¹nh b¨ng b¨ng cña TiÓu Phi nh×n xo¾n vµo l·o nh− nh×n mét x¸c chÕt, m«i chµng khÏ nhÝch lªn: - Ng−¬i lµ Th©n L·o Tam? Th©n L·o Tam kh«ng ngít gËt ®Çu, h×nh nh− ngoµi viÖc gËt ®Çu ra, l·o kh«ng biÕt lµm viÖc g× kh¸c, mét th©n vâ c«ng cña l·o trong ®ã y nh− lµ ®· tiªu ®i ®©u mÊt. - Cã lÏ ng−¬i biÕt ta ®Õn ®©y ®Ó lµm viÖc g× ? Th©n L·o Tam l¹i cø kh«ng ngít gËt ®Çu. - Ng−¬i cßn ®iÒu chi muèn nãi n÷a kh«ng? Giäng nãi tr−íc sau cña TiÓu Phi vÉn y nh− b¨ng khèi. Nh−ng b©y giê tr¸i víi lÇn tr−íc Th©n L·o Tam l¹i l¾c l¾c chiÕc ®Çu. Trong gi©y phót nöa l»n ranh giíi cña c¸i chÕt vµ sù sèng, l·o tuyÖt kh«ng cã mét chót ý nghÜ vïng vÉy ®Ó cÇu sinh, ch¼ng nh÷ng kh«ng ph¶n kh¸ng mµ còng ch¼ng chót nÐ tr¸nh. Thanh kiÕm cña TiÓu Phi ®· vuét ra khái vá. Nh−ng ®ét nhiªn, b»ng mét trùc gi¸c nh¹y bÐn, TiÓu Phi linh c¶m cã mét sù bÊt th−êng v©y quanh. C¸i trùc gi¸c ®ã, gÇn gièng lµ b¶n n¨ng tù vÖ ®éc ®¸o chØ cã ë loµi d· thó, y nh− mét chó thá ®ét nhiªn c¶m thÊy cã con sãi d÷ ®ang r×nh mß trong bãng tèi, mÆc dï nãi ch¼ng hÒ nghe mét tiÐng ®éng nµo còng kh«ng hÒ nh×n thÊy bãng d¸ng cña con sãi ra sao. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 2. TiÓu Lý phi ®ao 331 Nguyªn t¸c : Cæ Long TiÓu Phi kh«ng d¸m chÇn chê l©u h¬n, ®−êng kiÕm trªn tay tña ra nh− l»n sÐt giËt. Mói kiÕm cña chµng c¾t thµnh mét vÖt dµi nh− ®−êng chØ b¹c chiÕu nhanh thËt chuÈn vµo yÕt hÇu cña Th©n L·o Tam nh−ng mét tiÕng " so¶ng " vang lªn d÷ déi, ¸nh löa b¾n tãe lªn, TiÓu Phi c¶m thÊy mòi kiÕm cña m×nh nh− ch¹m nh»m vµo s¾t thÐp. Vµ b©y giê chµng ®· hiÓu râ t¹i sao Th©n L·o Tam kh«ng nhóc nhÝch ®−îc bëi lÏ tr−íc ngùc l·o ®−îc che kÝn b»ng mét tÊm s¾t dÇy. Ngän kiÕm sau khi bung ra, th©n h×nh Th©n L·o Tam lËp tøc l¨n trßn d−íi gÇm bµn. Vfa TiÓu Phi còng lËp tøc nhËn ra ngay sù hiÓm nguy, chµng véi nhÊc ng−êi lªn cao cµng sím cµng hay. Nh−ng dù tÝnh cña chµng dï nhanh c¸ch nµo vÉn chËm h¬n mét b−íc khi chiÕc bÉy ®· gi−¬ng s½n ®Ó ®¬i måi. Tõ trªn trÇn nhµ, mét chiÕc l−íi ®−îc xâa réng vµ chôp xuèng, chiÒu réng cña chiÕc l−íi cã thÓ óp trän c¨n nhµ, cho nªn, chØ cÇn con måi lät ®−îc vµo phßng, bÊt thÕ nµo còng v« ph−¬ng tho¸t th©n. TiÓu Phi võa nhám ng−êi khái mÆt ®Êt, toµn th©n chµng bÞ m¶ng l−íi cuèn chÆt. Chµng vung nhanh mòi kiÕm ®Ó räc ®øt d©y l−íi ®Ó c−íp ®−êng tho¸t th©n nh−ng sîi l−íi ®· ®−îc cÈn thËn ®¸nh b»ng chÝn tao nhî t¬ ng©m kü trong chÊt dÇu trong, ®−êng kiÕm chµng dï cã nhanh còng chØ c¾t ®øt ®−îc mét hai sîi. Ng−êi chµng vÉn hoµn toµn bÞ bã chÆt trong m¨ng l−íi vµ cuèi cïng r¬i phÞch xuèng ®Êt nh− mét qu¶ chÝn rông cïi. L¹ mét ®iÒu lµ t©m tÝnh chµng lóc Êy kh«ng mét chót phÉn né còng kh«ng mét chót kinh hoµng mµ chØ nghe d©ng lªn mét niÒm bi ai thËt th©m trÇm. Cho ®Õn b©y giê, chµng míi hiÓu th¾m thÝa thÕ nµo lµ c¶m gi¸c mét con m·nh thó bÞ sa vµo l−íi rËp. TÊt nhiªn con thó kh«ng bao giê hiÓu ®−îc con ng−êi t¹i sao l¹i gi¨ng l−íi rËp ®Ó b¾t m×nh? B©y giê TiÓu Phi n»m im kh«ng buån vïng vÉy n÷a. Chµng hiÓu r»ng cã vòng vÉy còng chØ v« Ých. Tõ trªn cao, hai bãng ng−êi sµ nhanh xuèng nh− hai con ®¹i bµng ®¸p trªn m¶nh l−íi. Trªn tay mçi ng−êi cÇm hai ngän roi tr¾ng muèt ®iÓm vun vót lªn b¶y t¸m huyÖt ®¹o cña TiÓu Phi. Ng−êi thø nhÊt lµ mét t¨ng nh©n ¸o x¸m, «m cao vµ mÆt vµng nh− kÎ bÞnh l©u n¨m nh−ng tia m¾t ngêi ngêi thÇn quang. Ng−êi thø hai võa lïn võa èm, mui kho»n chim −ng, ®éng t¸c nhanh nhÑn l¹ th−êng. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 3. TiÓu Lý phi ®ao 332 Nguyªn t¸c : Cæ Long TiÓu Phi kh«ng hiÓu hä lµ ai nh−ng bÊt cø mét ai ®· nhiÒu x«ng x¸o trªn giang hå chØ nh×n tho¸ng dÊp d¸ng còng nhËn ra ®−îc ngay lµ T©m Gi¸m ®¹i s− chïa ThiÕu L©m vµ l·o häc gi¶ nøc tiÕng vâ l©m: Sinh Hå B¸ HiÓu Sinh. Th©n L·o Tam ®· biÕn mÊt d−íi gÇm bµn, hiÓn nhiªn bªn d−íi cã mét ®−êng hÇm ¨n th«ng sang n¬i kh¸c. Tõng bao nhiªu ®ã, ®ñ thÊy lµ mét bÉy rËp ®−îc s¾p xÕp râ rµng. B¸ HiÓu Sinh mÆt ®Çy ®¾c ý, c−êi lªn h« hè: - Ta ®o¸n rÊt ®óng mµ, lÇn nµy thÕ nµo mi còng sÏ mß ®Õn ®©y, mi chÞu phôc ta ch−a? TiÓu Phi lÆng thinh nh− côc ®¸, Tuy huyÖt ®¹o bÞ ®iÓm gÇn hÕt nh−ng chµng vÉn cßn cã thÓ nãi chuyÖn ®−îc, nh−ng chµng l¹i ngËm t¨m, còng ch¼ng buån hái: - T¹i sao c¸c ng−¬i ®o¸n ®óng ta sÏ ®Õn ®©y? §«i m¾t chµng hoµn toµn trèng rçng. Kh«ng v−íng mét ý nghÜ nµo. Chµng v× kh«ng muèn nghÜ, kh«ng thÓ nghÜ næi hay kh«ng buån nghÜ ®Õn? Khã ai mµ ®o¸n næi nh÷ng g× trong ®Çu ãc chµng lóc bÊy giê? Chµng kh«ng nãi, tÊt nhiªn B¸ HiÓu Sinh ph¶i nãi: - Ta biÕt mi lµ b¹n cña Lý TÇm Hoan, chØ v× muèn cøu hä Lý míi m¹o nhËn Mai Hoa §¹o. TiÓu Phi vôt hÐt lªn: - Ta chÝnh lµ Mai Hoa §¹o, cÇn g× ph¶i m¹o nhËn chÝnh b¶n th©n m×nh? Ta còng kh«ng biÕt Lý TÇm Hoan lµ ai? B¸ HiÓu Sinh c−êi khËt kh−ëng: - A! T©m Gi¸m s− huynh, h¾n nãi h¾n lµ Mai Hoa §¹o, s− huynh cã tin ®−îc kh«ng? T©m Gi¸m l¾c ®Çu nhÕch m«i: - Lµm sao tin ®−îc? TiÓu Phi c−êi g»n: - Ng−¬i lµm sao biÕt ta kh«ng ph¶i lµ Mai Hoa §¹o? Ng−¬i lÊy g× ®Ó chøng minh lêi nãi cña m×nh? B¸ HiÓu Sinh c−êi nöa mÐp: - A! §iÒu ®ã thËt lµ khã mµ chóng m×nh... Vµ l·o h¬i nghiªng ®Çu qua phÝa T©m Gi¸m: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 4. TiÓu Lý phi ®ao 333 Nguyªn t¸c : Cæ Long - T©m Gi¸m s− huynh cßn nhí Hung Xu©n Lêi chÕt v× tay ai kh«ng? T©m Gi¸m ®¸p gän: - Mai Hoa §¹o. B¸ HiÓu Sinh l¹i hái: - H¾n chÕt nh− thÕ nµo? T©m Gi¸m nãi: - Tuy trªn ng−êi h¾n còng cã dÊu hiÖu Mai Hoa §¹o nh−ng vÕt th−¬ng trÝ m¹ng n»m ngay huyÖt HuyÒn C¬. B¸ HiÓu Sinh gËt gï; - Nãi nh− thÕ th× Mai Hoa §¹o tÊt ph¶i lµ mét tay ®iÒm huyÖt cao thñ råi. T©m Gi¸m ®¸p: - §óng vËy. B¸ HiÓu Sinh c−êi khÏ mét tiÕng vµ quay trë qua TiÓu Phi: - NÕu mi cã thÓ nãi râ võa råi chóng ta ®iÓm nh÷ng huyÖt ®¹o nµo trªn ng−êi mi, nãi mµ tróng hÕt, chóng ta sÏ c«ng nhËn mi lµ Mai Hoa §¹o vµ lËp tøc th¶ Lý TÇm Hoan ra. Nh− thÕ mi b»ng lßng chø? TiÓu Phi cµng lóc cµng mÝm chÆt hai vµnh m«i ®Õn r−ím m¸u. B¸ HiÓu Sinh thë dµi nh− th−¬ng h¹i: - Mi thËt kh«ng hæ lµ ng−êi b¹n tèt cña Lý TÇm Hoan, v× h¾n, ng−¬i d¸m hy sinh m¹ng m×nh mµ kh«ng tiÕc nh−ng kh«ng biÕt råi h¾n sÏ ®èi xö víi mi ra sao? ChØ mong h¾n còng v× mi mµ b−íc ra khái c¨n phßng ®ã, nh− vËy míi lµ xøng ®¸ng nhau. *** Trong cèc r−îu sãng s¸nh ®Çy. Lý TÇm Hoan chÇm chËm n©ng cèc r−îu lªn m«i nh−ng ch−a véi uèng. N¬i xã phßng mét t¨ng nh©n m¶nh kh¶nh ®ang ngåi bã gèi. Tuy tuæi trung nh©n ®· vµo kho¶ng trung niªn, tuy ®· ®Çu trßn ¸o vu«ng nh−ng nÐt phong l−u tuÊn tó cña kÎ nho sinh vÉn kh«ng dÊu næi ë s¾c th¸i bªn ngoµi, do ®ã tr«ng h¾n kh«ng cã g× giµ l¾m. Nh×n h¾n, vÎ tiªu sµi v»n nho, vÎ m¶nh kh¶nh èm yÕu ®ã, ng−êi ta cã c¶m t−ëng h¾n lµ mét vÞ Hµn L©m khoa b¶ng Èn dËt h¬n lµ mét cao t¨ng träng väng cña Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 5. TiÓu Lý phi ®ao 334 Nguyªn t¸c : Cæ Long ThiÕu L©m, kh«ng mét ai ngê ®−îc h¾n chÝnh lµ T©m Thô ®¹i s− - mét nh©n vËt néi c«ng tinh th«ng thuÇn nhÊt cña ThiÕu L©m tù. Tuy ®· bÞ lµm con tin cho Lý TÇm Hoan nh−ng thÇn s¾c h¾n kh«ng cã vÎ g× lµ phÉn né mµ Èn chøa mét niÒm ®au ngÊm ngÇm. H¾n ngåi im n¬i ®©y, y nh− lµ pho t−îng chÕt, kh«ng mét ®éng t¸c còng ch¼ng mét tiÕng nãi. Di thÓ cña T©m Mi ®¹i s− vÉn cßn y nguyªn trªn thiÒn sµng, ch¼ng hiÓu ai ®· thay kÎ b¹c h¹nh phñ lªn mét líp v¶i tr¾ng bãc, mét líp ®−êng tang tãc ng¨n c¸ch vÜnh viÔn câi hång trÇn l¾m phiÒn luþ nµy. Lý TÇm Hoan chît n©ng cèc h−íng vÒ phÝa T©m Thô ®¹i s− mØm c−êi; - Kh«ng ngê trong chïa ThiÕu L©m l¹i cã thø r−îu quÝ nµy, xin c¹n chung ®−îc ch¨ng? T©m Thô l¾c ®Çu kh«ng ®¸p: Lý TÇm Hoan l¹i nãi: - §Ö ngåi uèng r−îu bªn c¹nh ph¸p thÓ cña lÖnh s− huynh, ®¹i s− cã c¶m thÊy r»ng t¹i h¹ bÊt kÝnh ch¨ng? T©m Thô nhÌ nhÑ nhÕch m«i; - ChÊt r−îu tuy nång nh−ng thuÇn h¬n c¶ n−íc, cho nªn khi tÕ tæ tiªn, tÕ thiªn ®Þa ®Òu ph¶i dïng r−îu ®Ó cóng th× bÊt cø uèng r−îu mét n¬i nµo, còng kh«ng cã g× bÊt kÝnh c¶. Lý TÇm Hoan xoa tay: - Hay, hay! Ch¶ tr¸ch víi c©u " NhÊt nhËp Hµn L©m, gi¶n t¹i ®Ó t©m ", mét bËc cao nh©n khi vµo chç thiÖn qu¶ cã chç kh¸c th−êng h¬n thiªn h¹. VÎ mÆt b×nh th¶n cña T©m Thô tho¸ng ®æi s¾c, d−êng nh− c©u nãi cña Lý TÇm Hoan ch¹m ®Õn niÒm ®au khæ thÇm kÝn cña m×nh. Lý TÇm Hoan l¹i ch©m mét cèc ®Çy uèng c¹n råi c−êi nãi tiÕp: - T¹i h¹ uèng r−îu n¬i ®©y chÝnh lµ ®Ó tá lßng t«n kÝnh lÞnh s− huynh. Gi¸ nh− lÞnh s− huynh còng lµ thø h¹ng c¸o giµ ®éi líp con ng−êi th× dï ng−êi cßn sèng hay lµ ®· chÕt, t¹i h¹ kh«ng khi nµo chÞu uèng r−îu bªn c¹nh «ng ta. T©m Thô thë dµi nÆng nÒ, thÇn s¾c cµng ®−îm nhiÒu bi thèng, kh«ng hiÓu v× kÎ ®· chÕt hay bëi v× riªng m×nh? Lý TÇm Hoan nh×n s÷ng mµu hång hæ ph¸ch cña chÊt r−îu trong ly vµ còng vôt thë dµi buån b·: - Thó thËt t¹i h¹ còng kh«ng ngê lÇn nµy l¹i chÝnh do ®¹i s− cøu t«i. T©m Thô l¹nh nh¹t: http://hello.to/kimdung - Ta kh«ng hÒ cøu c¸c h¹. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 6. TiÓu Lý phi ®ao 335 Nguyªn t¸c : Cæ Long Lý TÇm Hoan nhÕch nhÑ nô c−êi2 - M−êi bèn n¨m tr−íc ®©y, t¹i h¹ bá quan quy Èn tuy r»ng v× ch¸n ghÐt c«ng danh nh−ng nÕu ch¼ng cã mét ®¹o ®µn ch−¬ng cña ®¹i s− nãi lµ ta ng«i quan phñ lµ kªt giao víi phØ lo¹i th× cã lÏ t«i còng ch−a cã c¸i quyÕt t©m mét c¸ch véi thÕ Êy. T©m Thô khÐp kÝn ®«i m¾t giäng ®−îm buån: - C©u chuyÖn ngµy x−a d· chÕt theo víi cuéc ®êi ngoµi trÇn thÕ cña bÇn t¨ng råi, c¸c h¹ cßn nh¾c l¹i lµm chi? Lý TÇm Hoan khe khÏ gËt gï: - Ph¶i l¾m, ®· vµo cöa PhËt nh− c¸ch biÖt qua hai cuéc ®êi, nh−ng tõ tr−íc tíi nay t¹i h¹ ch¼ng hÒ nöa lêi o¸n tr¸ch t«n gi¸. Bëi lÏ, khi ®ã t«n gi¸ ë ng«i ngù sö, tÊt nhiªn ph¶i tËn t©m cho trßn chø−c vô cña m×nh. T©m Thô h×nh nh− t×nh bÞ xóc ®éng, giäng cña «ng bçng trÇm l¹i: - Sau khi c¸c h¹ tõ qua ch¼ng l©u, bÇn t¨ng còng quy Èn vµo cöa PhËt ®Î mµ tù gi¸c chuyÖn " Ng«n ®a tÊt thÊt " cña m×nh, kh«ng ngê cuèi cïng gÆp l¹i c¸c h¹ n¬i ®©y. Lý TÇm Hoan bËt c−êi: - T¹i h¹ thËt kh«ng ngê vÞ ThiÕt §µm Ngù Sö mµ v¨n r−îu phong l−u nøc tiÕng ngµy x−a, b©y giê l¹i lµ mét cao t¨ng tu vi th©m s©u ®¾c ®¹o vµ kh«ng ngê h¬n n÷a trong c¸i lóc t¹i h¹ chÕt sèng ë ®−êng t¬ kÏ tãc l¹i ra tay cøu t¹i h¹. T©m Thô ®¹i s− më m¾t ra nghiªm nghÞ; - BÇn t¨ng ®¸ nãi lµ bÇn t¨ng kh«ng hÒ cøu c¸c h¹ mµ chØ t¹i v× c«ng lùc cña bÇn t¨ng ch¼ng ®ñ, míi bÞ c¸c h¹ gi÷ lµm con tin, xin c¸c h¹ ®õng cã ý c¶m kÝch ta. Lý TÇm Hoan ranh m·nh nh×n T©m Thô: - Nh−ng nÕu kh«ng cã ®¹i s− trong nhµ ra dÊu th× t¹i h¹ vÞ tÊt biÕt mµ x«ng vµo ®©y vµ nÕu nh− ®¹i s− hoµn toµn kh«ng cã ý ph¶n kh¸ng th× t¹i h¹ cµng v« ph−¬ng gi÷ næi ®¹i s− ë ®©y. T©m Thô ®«i m«i mÊp m¸y nh−ng thèt kh«ng ra tiÕng.Lý TÇm Hoan liÕc nh×n «ng thËt nhanh vµ mØm c−êi: - KÎ xuÊt gia vè cÊm ngäng ngñ, huèng hå n¬i ®©y chØ cã riªng t¹i h¹ vµ ®¹i s−? T©m Thô trÇm ng©m mét lóc vµ vôt hái: - Dï cho ta ®èi víi c¸c h¹ cã ý t−¬ng trî ®i n÷a, nh−ng tuyÖt ch¼ng ph¶i chót t×nh ngµy x−a. Lý TÇm Hoan kh«ng mét chót kinh dÞ lé trªn s¾c mÆt mµ tr¸i l¹i giäng nãi thËt lµ nghiªm träng: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 7. TiÓu Lý phi ®ao 336 Nguyªn t¸c : Cæ Long - ThÕ th× ®¹i s− v× chuyÖn g×? T©m Thô mÊp m¸y m«i ®Þnh nãi råi l¹i th«i, h×nh nh− ®ang mang nÆng mét Èn t×nh cùc kú khã xö. Lý TÇm Hoan còng lµm thinh kh«ng lªn tiÕng th«i thóc, chÇm chËm n©ng cèc lªn uèng c¹n. Ngay khi Êy, ngoµi khung song cã tiÕng ng−êi qu¸t lªn: - Lý TÇm Hoan, h·y ®Èy cöa sæ ra mµ xem. §óng lµ giäng nãi cña T©m Gi¸m, Lý TÇm Hoan tho¸ng m¾t ®· l−ít ®Õn c¹nh cöa sæ theo khe hë nh×n ra phÝa ngoµi. MÆt chµng vïng biÕn s¾c. Chµng kh«ng ngê TiÓu Phi l¹i cã thÓ lät vµo tay cña bän hä. B¸ HiÓu Sinh ung dung chÊp tay sau l−ng, ®¾c ý nãi to lªn: - Lý th¸m hoa h¼n ph¶i nhËn ra y. V× b¶o toµn cho c¸c h¹, y ®· kh«ng ng¹i mang lÊy c¸i ¸c danh Mai Hoa §¹o, vËy c¸c h¹ ®èi víi y ph¶i thÕ nµo? T©m Gi¸m ©m trÇm nãi tiÕp: - NÕu ng−¬i muèn b¶o toµn t¸nh m¹ng cho y ph¶i lËp tøc bã tay chÞu trãi. C¸nh tay kh¼ng khiu nh−ng vèn cøng nh− s¾t nguéi cña Lý TÇm Hoan, c¸nh tay tõng kÕt liÒu bao nhiªu ®Þch thñ b»ng mét l−ìi tiÓu phi ®ao, c¸nh tay mµ ch−a hÒ biÕt rung tr−íc mét hoµn c¶nh nµo b©y giê th× cã chót lÈy b¶y run. Chµng kh«ng lµm sao nh×n râ mÆt cña TiÓu Phi v× lóc Êy h¾n ®ang n»m gôc d−íi ®Êt, h×nh nh− bÞ träng th−¬ng. T©m Gi¸m chît kÐo giËt ®Çu TiÓu Phi lªn cho khu«n mÆt h¾n ®èi diÖn víi khung cöa sæ vµ nãi to lªn: - Lý TÇm Hoan, ta kú hÑn cho ng−¬i ®óng hai tiÕng ®ång hå tr−íc khi mÆt trêi lÆn, nÕu ng−¬i ch−a chÞu d−a ngò s− huynh ta yªn lµnh ra khái gian phßng th× ng−¬i ®õng hßng tr«ng thÊy ng−êi b¹n cña ng−¬i. B¸ HiÓu Sinh ®¸nh thªm mét ®ßn t©m lý cuèi: - Lý th¸m hoa, vÞ nµy ®èi víi c¸c h¹ rÊt hÕt t×nh, mong sao c¸c h¹ ®õng phô lßng h¾n. Lý TÇm Hoan g¸c ®Çu lªn khung cöa sæ, toµn th©n chµng nh− tª d¹i h¼n. Nh×n thÊy hä l«i TiÓu Phi ®i y nh− mét con hoang vµ nh×n thÊy nh÷ng vÕt th−¬ng ch»ng chÞt trªn khu«n mÆt h¾n, Lý TÇm Hoan hiÓu r»ng TiÓu Phi ®· nÕm rÊt nhiÒu khæ së cña hä. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 8. TiÓu Lý phi ®ao 337 Nguyªn t¸c : Cæ Long Nh−ng chµng thiÕu niªn quËt c−êng Êy tuyÖt kh«ng mét tiÕng rªn, ¸nh n¾t h¾n chØ liÕc vÒ phÝa song cöa mét lÇn th«i nh−ng Lý TÇm Hoan ®· ®äc râ nh÷ng g× kÝn ®¸o cña t©m t−ëng h¾n ®· göi cho chµng. §«i m¾t cña h¾n thËt lµ b×nh tÜnh nh− nãi cho Lý TÇm Hoan biÕt ®èi víi c¸i chÕt, h¾n kh«ng mét chót quan t©m. Lý TÇm Hoan vôt ®øng ph¾t lªn uèng lu«n mét h¬i ba cèc r−îu vµ thë h¾t mét h¬i dµi: - B¹n tèt... ta hiÓu ý b¹n l¾m, b¹n kh«ng muèn ta cøu b¹n. T©m Thô ®¹i s− ch¨m chó nh×n theo tõng cö ®éng cña chµng cho ®Õn giê míi chÇm chËm lªn tiÕng: - VËy ý cña c¸c h¹ nh− thÕ nµo? Lý TÇm Hoan l¹i c¹n thªm ba chÐn, ch¾p tay sau l−ng c−êi thËt buån; - T«i söa so¹n bã tay chÞu trãi ®©y. §¹i s− cã thÓ trãi t«i mang ra ngoµi bÊt cø lóc nµo. T©m Thô chËm r·i nãi; - ThÝ chñ cã biÕt r»ng: mét khi ra ngoµi lµ thÝ chñ ph¶i chÕt kh«ng? Lý TÇm Hoan th¶n nhiªn: - T«i biÕt l¾m. http://come.to/kimdung T©m Thô chíp nhÑ ®«i m¾t: - ThÝ chñ cã biÕt dï thÝ chñ cã chÕt, ng−êi b¹n cña thÝ chñ vÞ tÊt ®· ®−îc hä bu«ng tha? Lý TÇm Hoan nhÕch nô c−êi thËt máng: - T«i biÕt. T©m Thô nh×n th¼ng vµo m¾t chµng; - Nh−ng thÝ chñ vÉn ph¶i ra? Lý TÇm Hoan gËt ®Çu: - Ph¶i! T«i vÉn ph¶i ra. Giäng nãi cña chµng cùc kú kiªn quyÕt, d−êng nh− kh«ng cßn ph¶i nghÜ ngîi g× n÷a. T©m Thô hái gÆn: - ThÝ chñ lµm nh− thÕ kh«ng thÊy r»ng m×nh qu¸ d¹i ®i ch¨ng? Lý TÇm Hoan sÆc c−êi: - Mçi con ng−êi trßng mét ®êi khã mµ tr¸nh khái lµm mét vµi chuyÖn ngu xuÈn, gi¸ nh− ai còng hµnh ®éng th«ng minh, th× câi ®êi cßn chi thó vÞ n÷a. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 9. TiÓu Lý phi ®ao 338 Nguyªn t¸c : Cæ Long T©m Thô ®¹i s− h×nh nh− nghiÒn ngÉm thËt kü ý vÞ c©u nãi cña chµng, tõ tõ ®¸p: - Ph¶i l¾m! §¹i tr−îng phu ph¶i biÕt chuyÖn nªn lµm cø lµm, chuyÖn kh«ng nªn lµm ®õng lµm, thÝ chñ hiÓu r»ng y ph¶i chÕt nh−ng vÉn cø lµm nh− thÕ v× kh«ng thÓ lµm kh¸c h¬n ®−îc. Lý TÇm Hoan c−êi: - §¹i s− ®¸ng gäi lµ tri kû cña t«i. T©m Thô ®¹i s− lÈm bÈm h×nh nh− nãi víi m×nh: - NghÜa khÝ tr−íc hÕt bÊt kÓ chÕt sèng, Lý TÇm Hoan qu¶ kh«ng hæ lµ Lý TÇm Hoan. Kh«ng buån nh×n l¹i ®èi ph−¬ng, Lý TÇm Hoan quay ®Çu nhím b−íc: - T¹i h¹ ra tr−íc, xin gi¸ biÖt t¹i ®©y. T©m Thô vôt kªu lªn: - ChËm ®·. Vµ nh− ®· cã mét sù quyÕt t©m, T©m Thô ¸nh m¾t nh×n th¼ng vµo Lý TÇm Hoan, nãi chËm tõng tiÕng: - Lóc n·y, bÇn t¨ng cßn mét chuyÖn ch−a nãi hÕt. - µ. Lý TÇm Hoan dõng ngay b−íc l¹i. T©m Thô nãi tiÕp: - Võa råi, bÇn t¨ng cã nãi, bÇn t¨ng cøu thÝ chñ v× mét nguyªn nh©n kh¸c. Lý TÇm Hoan nh−íng m¾t: - ThÕ µ. S¾c mÆt T©m Thô vôt trë nªn thËt nghiªm trang: - §©y lµ c©u chuyÖn bÝ mËt cña bæn m«n ThiÕu L©m, sù quan hÖ rÊt lµ träng ®¹i, vèn ra ta ch¼ng muèn nãi ra víi tghÝ chñ. Lý TÇm Hoan cã vÎ ch¨m chó quay l¹i chê nghe tiÕp. Giäng nãi cña T©m Thô cµng thËt chËm r·i: - ThiÕu L©m kinh t¹ng dåi dµo, qu¸n tuyÖt thiªn h¹, trong ®ã kh«ng nh÷ng cã v« sè trong ®iÓn PhËt m«n mµ cßn rÊt nhiÒu mËt kÝp bÊt truyÒn cña vâ l©m. Lý TÇm Hoan ®¸p: - §iÒu ®ã t«i cã biÕt. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 10. TiÓu Lý phi ®ao 339 Nguyªn t¸c : Cæ Long T©m Thô nãi tiÕp: - Tr¨m n¨m nay ®· cã bao nhiªu kÎ giang hå t−ëng tham lµm, lÎn ®Õn ThiÕu L©m Tù ®Ó trém lÊy kinh t¹ng nh−ng ch−a cã mét ng−êi nµo trë vÒ ®−îc m·n nguyÖn, hoÆc sèng sãt trë vÒ. Ngõng l¹i ®«i gi©y cho them phÇn trÞnh träng nh÷ng lêi s¾p kÓ, T©m Thô l¹i nãi: - KÎ xuÊt gia tuy giíi s¸t giíi th−¬ng nh−ng kho kinh lµ c¨n bæn cña ThiÕu L©m cho nªn, bÊt luËn kÎ nµo sanh tham väng ®ã, m«n h¹ ThiÕu L©m quyÕt cïng kÎ ®ã sèng chÕt ®Õn cïng. Lý TÇm Hoan gËt gï: - Nh−ng gÇn ®©y t¹i h¹ ®· Ýt nghe ai d¸m cã c¸i väng niÖm ®ã. T©m Thô vôt thë dµi: - ThÝ chñ lµ ng−êi ngoµi tÊt nhiªn kh«ng sao hiÓu râ néi t×nh cña bæn m«n. ThËt ra lu«n hai n¨m nay bæn tù ®· b¶y lÇn kho kinh bÞ trém ®Õn viÕng, trõ mét bé B×nh TamKinh ra, kú d− ®Òu lµ nh÷ng vâ c«ng mËt kÝp tuyÖt truyÒn giang hå ®· l©u. Lý TÇm Hoan khéng khái róng ®éng ®æi s¾c, bËt th¼ng ng−êi lªn: - KÎ trém kinh lµ ai? http://come.to/kimdung - §iÒu l¹ lïng nhÊt lµ lu«n b¶y lÇn mÊt trém ®ã, ch¼ng nh÷ng tr−íc khi sù viÖc s¶y ra kh«ng mét chót ®éng tÜnh mµ sau khi s¶y ra còng im r¬ kh«ng mét ®Çu mèi mang lé liÒu ®Ó truy t×m. ChuyÖn mÊt trém y nh− lµ mét chuyÖn thÇn kú, vËt kh«ng c¸nh mµ tù d−ng bay mÊt sau hÕt sø sum nghiªm n¬i Tµng Kinh C¸c, nh−ng viÖc bÞ mÊt trém lÇn thø nhÊt råi thø hai cÈn thËn nh−ng tÊt nhiªn sù giíi phßng cµng vÉn cø nèi tiÕp x¶y ra, do ®ã vÞ tam s− huynh vèn ch−ëng qu¶n Tµng Kinh C¸c ph¶i th«i chøc, ph¶i nh×n t−êng s¸m hèi. Lý TÇm Hoan chît hái: - ViÖc träng ®¹i nh− thÕ, t¹i sao giang hå ch¼ng hÒ hay biÕt? T©m Thô ®¸p: - ChØ v× sù träng ®¹i cña nã mµ ch−ëng m«n s− huynh ®· mÊy lÇn dÆn dß ph¶i tuyÖt ®èi gi÷ bÝ mËt. Cho ®Õn b©y giê, kÓ lu«n vÒ thÝ chñ, biÕt ®−îc viÖc nµy kh«ng qu¸ chÝn ng−êi. Lý TÇm Hoan l¹i hái: - Trõ b¶y vÞ chñ täa ch− vÞ ra, cßn ai biÕt ®−îc chuyÖn nµy n÷a? T©m Thô bu«ng gän: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 11. TiÓu Lý phi ®ao 340 Nguyªn t¸c : Cæ Long - B¸ HiÓu Sinh. - µ! Lý TÇm Hoan thë dµi vµ m«i nhÕch khÏ nô c−êi: - Nh÷ng chuyÖn l·o tham dù kh«ng ph¶i Ýt. T©m Thô nh− kh«ng ®Ó ý ®Õn nô c−êi ®−îm nhiÒu ý nghÜa cña chµng, chØ nãi: - Tam s− huynh vèn lµ ng−êi cÈn thËn chu ®¸o nhÊt trong sè s− huynh ®Ö chóng t«i,sau khing−êi th«i chøc, Tµng Kinh C¸c do nhÞ s− huynh phô tr¸ch, cho ®Õn b©y giê còng chØ h¬n nöa th¸ng th«i. Lý TÇm Hoan cau mµy: - T©m Mi ®¹i s− ®· g¸nh lÊy träng tr¸ch nh− thÕ, t¹i lµm sao lÇn nµy cã thÓ rêi chïa mµ ®i? T©m Thô thë dµi: - ChØ v× nhÞ s− huynh hoµi nghi chuyÖn mÊt kinh cã liªn quan ®Õn Mai Hoa §¹o, cho nªn míi giµnh ®i ®Ó mong tra xÐt râ tr¾ng ®en, kh«ng ngê chuyÕn ®i l¹i thµnh ra chuyÕn vÜnh quyÕt. ¸nh m¾t cña T©m Thô theo c©u nãi dêi sang h−íng di thÓ cña T©m Mi ®¹i s−, h×nh nh− lµ ®ang thÇm r¬i n−íc m¾t. Lý TÇm Hoan còng thë dµi ¶o n·o, kÎ xuÊt gia tuy r»ng " Tø ®¹i giai kh«ng " nh−ng c¸i cöa chø " t×nh " vÉn kh«ng lµm sao ph¸ næi. §øc PhËt Nh− Lai nÕu nh− ch¼ng cã t×nh th× hµ tÊt ph¶i phæ ®é chóng sinh? Vµ nÕu nh− ng−êi nµo thËt qu¶ cã thÓ ph¸ næi c¸i ch÷ " t×nh " ®ã, th× kÎ ®ã kh«ng cßn lµ con ng−êi n÷a. T©m Thô im lÆng mét lóc míi tiÕp lêi: - NhÞ s− huynh còng lµ con ng−êi hÕt søc cÈn thËn v× tr−íc khi rêi chïa, ng−êi ®· ®em ba bé kinh quan träng nhÊt lÊy ra, chia dÊu vµo ba n¬i thËt kÝn ®¸o, trõ ch−ëng m«n s− huynh vµ bÇn t¨ng ra, kh«ng mét ng−êi thø ba nµo biÕt ®−îc. Lý TÇm Hoan chËn hái: - Ph¶i ch¨ng mét bé trong sè ®ã ®−îc ®em dÊu ë n¬i ®©y? T©m Thô gËt nhÑ ®Çu: - §óng thÕ. Lý TÇm Hoan mØm c−êi: - Th¶o nµo khi hä ra tay l¹i cã phÇn uý kþ nh− thÕ. T©m Thô nãi tiÕp: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 12. TiÓu Lý phi ®ao 341 Nguyªn t¸c : Cæ Long - Qua mÊy lÇn mÊt trém qu¸ ly kú, bÇn t¨ng vµ nhÞ s− huynh míi cïng luËn ®o¸n riªng, nhËn thÊy rÊt cã thÓ lµ do néi gi¸n. Lý TÇm Hoan dùng mµy: http://hello.to/kimdung - Néi gi¸n? T©m Thô l¹i thë dµi: - Tuy chóng t«i cã hoµi nghi nh− thÕ nh−ng ch¼ng d¸m nãi ra,v× ngoµi b¶y s− huuynh ®Ö chóng t«i ra, c¸c ®Ö tö kh¸c, kh«ng ai ®−îc tuú tiÖn ra vµo Tang Kinh C¸c. ¸nh m¾t cña Lý TÇm Hoan vôt ngêi lªn: - Nãi nh− thÕ th× kÎ trém rÊt cã thÓ lµ mét trong bµy s− huynh ®Ö cña quÝa vÞ? T©m Thô nh¾m m¾t lµm thinh ®i mét lóc: - B¶y chóng t«i nghÜa ®ång m«n víi nhau Ýt nhÊt còng h¬n m−êi n¨m trêi, bÊt luËn lµ nghi ai ®Òu kh«ng nªn c¶. Do ®ã, chóng t«i xö lý ®èi víi vô nµy cµng kh«ng thÓ kh«ng hÕt lßng cÈn träng ch¼ng qua... Lý TÇm Hoan n«n nao hái: - Ch¼ng qua thÕ nµo? T©m Thô nãi: - Ch¼ng qua nhÞ s− huynh tr−íc khi rêi chïa ®· kÝn ®¸o cho bÇn t¨ng biÕt lµ, ng−êi ®· ph¸t hiÖn ®−îc mét ng−êi ®¸ng ngê nhÊt trong sè b¶y chóng t«i, rÊt cã thÓ ng−êi ®ã lµ thñ ph¹m ®· trém kinh. Lý TÇm Hoan véi hái: - Ng−êi ®ã lµ ai thÕ? T©m Thô l¾c ®Çu buån b·: - RÊt tiÕc lµ ng−êi ch¼ng d¸m nãi ra, v× ng−êi sä nghi lÇm kÎ kh¸c, ng−êi chØ mong kÎ trém kinh thËt lµ Mai Hoa §¹o, ng−êi kh«ng nì nh×n thÊy ®«ng m«n s− huynh ®Ö bÞ bÏ bµng. Nãi ®Õn ®©y, giäng «ng ®· cã phÇn nghÑn ngµo c¬ hå kh«ng thÓ nãi tiÕp. Lý TÇm Hoan cau mµy: - Nçi khç cña T©m Mi ®¹i s− t«i rÊt hiÓu, ch¼ng qua hiÖn giê ng−êi trong câi minh minh, m¾t nh×n thÊy ng−êi nä ung dung ngoµi vßng luËt ph¸t, cã muèn nãi ra còng kh«ng thÓ nãi, nh− vËy cã ph¶i ng−êi «m hËn chung th©n, ngËm hên n¬i suèi vµng kh«ng. T©m Thô mÝm vµnh m«i: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 13. TiÓu Lý phi ®ao 342 Nguyªn t¸c : Cæ Long - NhÞ s− huynh còng cã nghÜ ®Õn ®iÒu Êy cho nªn lóc s¾p ®i, ng−êi cã dÆn dß l¹i bÇn t¨ng, v¹n nhÊt nh− chuyÕn ®i råi cã x¶y ra chuyÖn g× bÊt tr¾c, bÇn t¨ng h·y lÊy quyÓn ghi môc lôc kinh cña ng−êi ra xem, n¬i trang chãt cã ghi tªn con ng−êi ®¸ng hoµi nghi ®ã. Lý TÇm Hoan ®«i m¾t s¸ng lªn: - VËy c¸i quyÓn ghi môc lôc hiÖn giê ë ®©u? T©m Thô buån buån ®¸p: - Vèn ra ®−îc ®Ó chung víi chç dÊu bé kinh nh−ng b©y giê th× hiÖn ë trong m×nh bÇn t¨ng ®©y. T©m Thô nãi xong ®−a ra mét quyÓn sæ b»ng lôa mµu vang nh¹t, Lý TÇm Hoan véi ®ãn lÊy lËt xem ngay. Níi trang cuèi, ngoµi nh÷ng dßng ghi môc lôc tõng tªn bé kinh ra, tuyÖt kh«ng thÊy ®Ò cËp g× ®Õn vô mÊt kinh c¶. Lý TÇm Hoan ngÈng ®Çu lªn nh×n T©m Thô: - Trang cuèi ph¶i ch¨ng ®· bÞ ng−êi ta xe mÊt? T©m Thô giäng trÇm l¹i: - Ch¼ng nh÷ng trang cuèi bÞ xÐ mÊt mµ quyÓn kinh quÝ còng biÕn thµnh giÊy tr¾ng. Lý TÇm Hoan c¾n m«i: - Nh− thÕ th× kÎ trém kinh ®· kh¸m ph¸ viÖc T©m Mi ®¹i s− hoµi nghi h¾n? T©m Thô ®¸p: - Cã thÓ nh− vËy. Lý TÇm Hoan nãi tiÕp: - Nh−ng biÕt râ níi T©m Mi ®¹i s− dÊu kinh chØ cã t«n gi¸ cña ch−ëng m«n T©m Hå ®¹i s− th«i. T©m Thô nÐt mÆt vôt nÆng trÞch: - Ph¶i. Lý TÇm Hoan còng kh«ng khái rung ®éng: - Kh«ng lÏ t«n gi¸ nhËn T©m Hå ®¹i s− chÝnh lµ... Chµng bu«ng löng c©u kh«ng nãi lµm thinh vµ nh×n th¼ng vµo ®èi t−îng. T©m Thô ®¹i s− trÇm ng©m mét lóc, khÏ thë dµi: - Còng kh«ng h¼n thÕ v× thñ ph¹m ®· ph¸t gi¸c nhÞ s− huynh cã ý hoµi nghi h¾n tù nhiªn ®èi víi hµnh ®éng cña nhÞ s− huynh, h¾n cµng thªm phÇn l−u ý, còng Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 14. TiÓu Lý phi ®ao 343 Nguyªn t¸c : Cæ Long cã thÓ v× ®ã mµ h¾n ngÊm ngÇm r×nh rËp ®−îc n¬i nhÞ s− huynh dÊu kinh, ch¼ng qua... Lý TÇm Hoan véi hái: - Ch¼ng qua thÕ nµo? Vôt nh×n th¼ng vµo Lý TÇm Hoan, T©m Thô nãi râ tõng tiÕng mét: - Ch¼ng qua nhÞ s− huynh khi ®−îc ®−a vÒ ®©y ch−a chÕt h¼n, mµ thËt sù t×nh tr¹ng cña ng−êi còng ch−a ®Õn nçi vong m¹ng. C©u nãi Êy míi lµm cho Lý TÇm Hoan thËt rung ®éng. §«i bµn tay gÇy guéc cña T©m Thô còng ®ång thêi siÕt chÆt l¹i vµ «ng nãi tiÕp: - §èi víi m«n ®éc tuy bÇn t¨ng ch¼ng mÊy nghiªn cøu vÒ nã x©u xa nh−ng trªn ph−¬ng diÖn kiÕn thøc vÒ nã kh«ng ®Õn nçi gäi lµ ngu dèt l¾m. Khi nhÞ s− huynh ®−îc ®−a vÒ ®©y, bÇn t¨ng ®· thÊy râ ng−êi tróng ®éc tuy n¨ng nh−ng ch−a ph¶i tuyÖt väng. H¬n n÷a, trong mét kho¶ng thêi gian ng¾n kh«ng thÓ nµo nguy ®−îc tÝnh m¹ng. Lý TÇm Hoan b¾p thÞt trªn da mÆt giËt giËt liªn håi: - T«n gi¸ ®Þnh nãi lµ... T©m Thô ng¾t ngang: - KÎ trém kinh biÕt r»ng bÝ mËt cña m×nh ®· bÞ nhÞ s− huynh kh¸m ph¸, tÊt nhiªn ph¶i giÕt ng−êi ®Ó diÖt khÈu. Lý TÇm Hoan chît nghe kh«ng khÝ trong phßng bùc béi kh¸c th−êng. Chµng ®øng lªn ®i quanh mét vßng míi trÇm giäng hái: - Khi T©m Mi ®¹i s− vÒ ®©y, cã mÊy ng−êi vµo c¨n phßng nµy? T©m Thô ®¸p: - §¹i s− huynh, tø s− huynh, lôc s− ®Ö vµ thÊt s− ®Ö ®Òu cã vµo qua. NhÝu mµy trÇm ng©m mét lóc, Lý TÇm Hoan vôt hái: - ý cña t«n gi¸ lµ rÊt cã thÓ hä lµ nh÷ng ng−êi ®¸ng t×nh nghi trong viÖc h¹ ®éc thñ? T©m Thô gËt nhanh ®Çu vµ thë dµi: - §ã lµ ®iÒu bÊt h¹nh cho bæn m«n, vèn ra bÇn t¨ng ch¼ng muèn ®em ra nãi cho t«n gi¸ biÕt nh−ng b©y giê th× bÇn t¨ng ®· nhËn ra t«n gi¸ kh«ng ph¶i lµ con ng−êi b¸n ®øng b¹n bÌ cho nªn bÇn t¨ng hy väng... Lý TÇm Hoan chËn lêi: - T«n gi¸ muèn t¹i h¹ t×m ra tªn hung thñ ®ã? Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 15. TiÓu Lý phi ®ao 344 Nguyªn t¸c : Cæ Long T©m Thô th¼n th¾n: - Ph¶i. Tia m¾t nh− dao bÐn cña Lý TÇm Hoan nh×n th¼ng vµo mÆt T©m Thô, chµng nãi tõng tiÕng mét: - NÕu nh− hung thñ lµ T©m Hå th× sao? T©m Thô vôt bËt th¼ng ng−êi lªn mét lóc l©u, må h«i trªn tr¸n th¸o ra n−êm n−îp,tõng giät tõng giät r¬i ®Çy xuèng hai m¸. Giäng cña Lý TÇm Hoan l¹nh lïng nãi tiÕp: - Dï cho m«n h¹ THiÕu L©m ai ai còng biÕt T©m Hå lµ hung thñ nh−ng ch¾c r»ng kh«ng ai chÞu thõa nhËn ph¶i kh«ng? T©m Thô lµm thinh lu«n. ThËt ra, «ng còng kh«ng cã lêi nµo mµ ®¸p l¹i. Bêi v× ng−êi giang hå x−a nay ®Òu kÝnh träng ThiÕu L©m lµ danh m«n chÝnh t«ng tiªu biÓu cho linh hån vâ häc, nÕu b©y giê ch−ëng m«n ThiÕu L©m l¹i lµ hung thñ giÕt ng−êi th× thanh danh vµ uy väng mÊy tr¨m n¨m trêi cña ThiÕu L©m bÞ huû ho¹i ngay trong kho¶ng kh¾c. Lý TÇm Hoan l¹i nãi: - Cho dï cã thÓ chøng minh T©m Hå lµ hung thñ th× chÝnh t«n gi¸ ®©y còng ch¼ng gióp lêi cho t«i v× bµo toµn thanh danh ThiÕu L©m c¸c ng−êi, sî r»ng t«n gi¸ ®µnh ph¶i hy sinh kÎ kh¸c mµ th«i. T©m Thô mÝm m«i thë dµi: - Qu¶ nh− vËy! V× bµo toµn uy väng cña ThiÕu L©m, bÇn t¨ng qu¶ thËt kh«ng tiÕc hy sinh tÊt c¶ nh÷ng g× cã thÓ ®−îc. Lý TÇm Hoan c−êi l¹t: - VËy th× t«n gi¸ téi chi mµ ph¶i muèn t×m? T©m Thô véi nghiªm trÇm s¾c mÆt: - Tuy r»ng bÇn t¨ng kh«ng thÓ lµm mét ®iÒu g× h¹i ®Õn uy väng bæn m«n nh−ng chØ cÇn t«n gi¸ cã thÓ chøng minh râ rÖt ai lµ hung thñ giÕt chÕt nhÞ s− huynh, bÇn t¨ng quyÕt sÏ cïng liÒu víi h¾n hay Ýt nhÊt lµ lµm cho h¾n m¸u r¬i t¹i ®©y. Lý TÇm Hoan c−êi khÏ: - KÎ xuÊ gia kh«ng ®−îc väng ®éng s©n niÖm, gÉm l¹i th× con ng−êi hßa th−îng cña t«n gi¸ vÉn ch−a thanh tÞnh lôc c¨n. T©m Thô khÐp m¾t chÊp tay: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 16. TiÓu Lý phi ®ao 345 Nguyªn t¸c : Cæ Long - A Di §µ PhËt! Ng· PhËt Nh− Lai còng kh«ng tr¸nh khái lµ s− tö rèng, huèng g× hoµ th−îng cßn x¸c thÞt thai phµm. Lý TÇm Hoan chÇm chËm ®øng lªn: - Tèt l¾m, c©u nãi cña t«n gi¸ ®· lµm t«i phÇn nµo tin t−ëng. T©m Thô róng ®éng: - Ph¶i ch¨ng thÝ chñ ®· biÕt hung thñ lµ ai råi? Lý TÇm Hoan chËm r·i ®¸p: - Tuy t«i kh«ng biÕt nh−ng cã ng−êi l¹i biÕt. T©m Thô h¬i nhÝu mµy: - Hung thñ tÊt nhiªn ph¶i tù biÕt. Lý TÇm Hoan xoa xao tay: - Trõ hung thñ tù biÕt m×nh ra, cßn mét ng−êi kh¸c biÕt vµ hiÖn giê ng−êi ®ã ®ang trong c¨n phßng nµy. T©m Thô nh×n s÷ng chµng: - Ai? Lý TÇm Hoan hØ tay lªn thi thÓ cña T©m Mi ®¹i s−: - ChÝnh lÞnh s− hynh ®©y. T©m Thô thë dµi thÊt väng: - §¸ng tiÕc lµ ng−êi kh«ng cßn nãi chuyÖn ®−îc. Lý TÇm Hoan khãe m¾t ¸nh nô c−êi: - Ng−êi chÕt còng cã khi nãi ®−îc. Chµng vôt víi tay dì tèc tÊm v¶i tr¾ng phñ lªn thi thÓ cña T©m Mi ®¹i s−, ¸nh n¾ng trªn cao theo nh÷ng kÎ ngãi lç chç chiÕc lªn khu«n mÆt kh« hãp cña T©m Mi ®¹i s−. Mµu da mÆt vµng bÖch l¹i ®−îc pha thªm mét mµu ®en xµm x¹m, vÎ tõ bi ®Ünh ®¹c cña ngµy x−a ®Òu biÕn mÊt, bay giê chØ cßn lµ mét bé mÆt nh¨n nhã dÔ sî. Lý TÇm Hoan gËt gËt ®Çu vµ hái: - T«n gi¸ cã tõng thÊy qua nh÷ng ng−êi chÕt v× bÞ ®éc cña Cùc L¹c §ång Tö kh«ng? T©m Thô l¾c ®Çu: - Ch−a. Lý TÇm Hoan thë dµi: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 17. TiÓu Lý phi ®ao 346 Nguyªn t¸c : Cæ Long - KÓ ra vËn khÝ cña t«n gi¸ may ®Êy, ng−êi bÞ ph¶i ®éc cña chóng thËt ch¼ng nªn coi chót nµo. Chµng ngõng l¹i nh¾m m¾t nh− cè «n chuyÖn cò vµ chÇm chËm nãi tiÕp: - MÊy n¨m tr−íc ®©y, t«i ®· tõng thÊy qua mét ng−êi bÞ l·o ta h¹ ®éc, kÎ bÞ h¹ ®éc chØ trong chèc l¸t lµ c¶ ng−êi ®en sÉm, t«i ®i quanh mét vßng khi trë l¹i th× da thÞt cña n¹n nh©n ®· biÕn mÊt chØ cßn l¹i mét bé x−¬ng, mét bé x−¬ng ®en x× dÔ sî. T©m Thô ng−íc nh×n di thÓ cña T©m Mi ®¹i s−, giäng h¬i biÕn ®æi: - Nh−ng hiÖn t¹i nhÞ s− huynh tróng ®éc ®· mÊy ngµy råi. Lý TÇm Hoan vôt më m¾t ra: - Ph¶i, «ng tróng ®éc ®· mÊy ngµy nh−ng v·n ch−a ph¸t sanh ®iÒu biÕn hãa dÔ sî ®ã, t«n gi¸ cã biÕt t¹i v× sao kh«ng? T©m Thô l¾c nhÑ ®Çu kh«ng ®¸p. Lý TÇm Hoan g»n g»n tõng tiªng mét: - ChØ v× «ng ta ®· tróng ph¶i thªm mét chÊt ®éc cùc lîi h¹i kh¸c. T©m Thô kªu lªn: - ThÝ... thÝ chñ muèn nãi... Lý TÇm Hoan chËm lêi: - Tuy «ng tróng ph¶i chÊt ®éc Ngò §éc Thuû Tinh cña Cùc L¹c §ång Tö nh−ng kh«ng nÆng l¾m, l¹i thªm ®−îc «ng dïng néi lùc dån l¹i mét n¬i nªn nhê ®ã cho ®Õn khi vÒ ®Õn ®©y chÊt ®éc vÉn ch−a ph¸t t¸c. T©m Thô gËt ®Çu: - §óng nh− vËy. Lý TÇm Hoan nãi tiÕp: - Hung thñ v× sî «ng ta nãi ra ®iÒu bÝ mËt nªn quyÕt t©m lµm cho «ng mau chÕt, h¾n sî r»ng T©m Mi ®¹i s− tróng ®éc kh«ng ®ñ nÆng nªn míi cho «ng uèng thªm mét chÊt ®éc kh¸c m¹nh h¬n. T©m Thô chËn lêi: - ThiÕu chi c¸ch ®Ó giÕt ng−êi, t¹i lµm sao h¾n chØ lùa chän c¸ch dïng ®éc. Lý TÇm Hoan c−êi nhÑ: - V× bÊt cø c¸ch giÕt ng−êi nµo còng kh«ng tr¸nh khái ®Ó l¹i Ýt nhiÒu dÊu vÕt. Huèng chi mäi ng−êi ai còng biÕt râ T©m Mi ®¹i s− ®ang tróng ®éc, tÊt nhiªn h¾n chØ cã c¸ch dïng thªm ®éc míi tr¸nh khái mäi hå nghi nÕu cã. T©m Thô chît nghe vµnh m«i m×nh kh« khèc, «ng liÕm mÐp gËt gï: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 18. TiÓu Lý phi ®ao 347 Nguyªn t¸c : Cæ Long - Ph¶i l¾m, lµm nh− thÕ, ai ai còng ®Òu nhËn lµ nhÞ s− huynh chÕt v× chÊt ®éc cña Cùc L¹c §ång Tö, ch¼ng cßn ai hoµi nghi h¾n n÷a. Lý TÇm Hoan c−êi m¹nh mét tiÕng: - Tuy h¾n hµnh sù hÕt søc chu ®¸o vµ m−u m« nh−ng tiÕc r»ng h¾n ®· quªn phøt mét chyÖn. T©m Thô ngöng ph¾t ®Çu lªn: - ChuyÖn g×? Lý TÇm Hoan nãi: - Y quªn r»ng ®éc t¸nh vÉn t−¬ng kh¾c, chÝnh v× chÊt ®éc mµ y dïng võa m¹nh l¹i nÆng, kh¸c ngay víi chÊt ®éc Ngò §éc Thuû Tinh cho nªn di thÓ cña T©m Mi ®¹i s− cho ®Õn b©y giê vÉn ch−a cã tr¹ng th¸i biÕn dæi ®¸ng sî kia. TrÇm ng©m mét lóc, T©m Thô gËt ®Çu: - ý cña thÝ chñ ta ®· hiÓu nh−ng kÎ h¹ ®éc lµai, chóng ta vÉn ch−a biÕt ®−îc. Lý TÇm Hoan chíp nhÑ d«i m¾t: - T©m Mi ®¹i s− sau khi vÒ ®©y cã uèng qua thø g× ch−a? T©m Thô ®¸p: - ChØ uèng cã mét chÐn thuèc th«i. Lý TÇm Hoan hái dån: - Ai ®ót cho «ng uèng? T©m Thô nãi: - Thuèc th× do thÊt s− ®Ö bèc vµ s¾c nh−ng ng−êi ®ót cho nhÞ s− huynh uèng l¹i do tø s− huynh T©m Chóc vµ lôc s− ®Ö T©m §¨ng. Thë nhÑ mét tiÕng, T©m Thô l¹i nãi: - Cho nªn, trong ba ng−êi ®ã rÊt cã thÓ lµ kÎ h¹ ®éc vµ cã c¬ héi ®Ó bá ®éc. Lý TÇm Hoan chËm r·i ph©n t¸ch: - §éc d−îc trong thiªn h¹ cã hai lo¹i. Lo¹i thø nhÊt tuy r»ng kh«ng mïi kh«ng s¾c nh−ng lµm cho ng−êi tróng ®éc chÕt rÊt th¶m khiÕn kÎ kh¸c nh×n thÊy ph¸t sî ngay v× lo¹i ®éc nµy kh«ng cÇn lÊy t¸nh m¹ng ng−êi mµ cßn cã ý thÞ uy v¬Ý kÎ kh¸c. T©m Thô gËt ®Çu: - Ngò §éc Thuû Tinh tÊt nhiªn thuéc vÒ lo¹i ®éc thø nhÊt nµy. - §óng thÕ. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 19. TiÓu Lý phi ®ao 348 Nguyªn t¸c : Cæ Long Chµng khÏ ®−a m¾t nh×n lªn T©m Mi ®¹i s− vµ nãi tiÕp: - Cßn lo¹i ®éc thø hai còng cã thÓ lµ kh«ng mïi kh«ng s¾c nh−ng nã lµm cho kÎ chÕt kh«ng cã mét tr¹ng th¸i g× kh¸c l¹, thËm chÝ khiÕn cho ng−êi ngoµi nh×n kh«ng ra kÎ chÕt v× chÊt ®éc. T©m Thô vôt hái: - ý t«n gi¸ ®Þnh nãi lµ hung thñ ®· dïng lo¹i ®éc d−îc nµy? Lý TÇm Hoan gËt nhÑ ®Çu: - ChÝnh v× t¸nh chÊt kh¸c biÖt cña hai lo¹i ®éc nµy nªn míi ph¸t sinh hiÖn t−îng nh− thÕ. Lo¹i ®éng tý nhÊt tuy r»ng ®¸ng sî nh−ng lo¹i ®éc thø hai l¹i ©m ®éc h¬n nhiÒu, trong giang hå kÎ sö dông lo¹i ®éc nµy ch¼ng cã bao nhiªu ng−êi. ¸nh m¾t chµng vôt ngêi lªn b¾n th¼ng vÒ phÝa T©m Thô: - M«n h¹ ThiÕu L©m sµnh viÖc dïng ®éc cã ®ùoc mÊy ng−êi? T©m Thô c¾n m¹nh m«i mét lóc: - µ! µ.. Lý TÇm Hoan d»n tõng tiÕng mét: - ThiÕu L©m Tù tõ bao l©u nay ®−îc tiÕng lµ ch¸nh t«ng cña vâ l©m, l·nh tù giang hå, ®Ö tö ThiÕu L©m còng lÊy ®ã lµ niÒm vinh h¹nh, tuyÖt kh«ng khi nµo ®i häc c¸i m«n thñ ®o¹n h¹ cÊp nµy, ph¶i kh«ng? T©m Thô r¾n rái ®¸p: - Trong b¶y m−¬i hai tuyÖt nghÖ cña ThiÕu L©m tuyÖt kh«ng hÒ cã c¸i tiÕng " ®éc " Êy. Lý TÇm Hoan nãi tiÕp: - T©m Chóc ®¹i s− vµ T©m §¨ng... T©m Thô vôt ng¾t lêi: - Tø s− huynh lóc chÝn tuæi ®· xuèng tãc vµo chïa, lôc s− ®Ö ®Çu nhËp phËt m«n khi cßn míi chËp ch÷ng, suèt c¶ ®êi hai ng−êi e r»ng ch−a nh×n thÊy thuèc ®éc ra lµm sao. Lý TÇm Hoan c−êi l¹nh: - VËy th×, kÎ h¹ ®éc lµ ai nhØ? T©m Thô dõng mµy: - ThÝ chñ ®Þnh nãi lµ thÊt s− ®Ö T©m Gi¸m, ph¶i kh«ng? Lý TÇm Hoan kh«ng cÇn ph¶i ®¸p. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 20. TiÓu Lý phi ®ao 349 Nguyªn t¸c : Cæ Long V× T©m Gi¸m lµ ®Ö tö nöa chõng xuÊt gia, häc nghÖ råi míi ®Çu s−, lóc ch−a vµo ThiÕu L©m ®· tõng ngo¹i hiÖu lµ " Th¸o X¸o Th− Sinh ", mét nh©n vËt lõng danh dïng ®éc. T©m Thô cau mµy trÇm ng©m mét lóc vµ tõ tõ ngÈng ®Çu lªn nh×n th¼ng vµo Lý TÇm Hoan. Lý TÇm Hoan còng ®ang ch¨m chó nh×n «ng kh«ng nh¸y. ¸nh m¾t ®· thay hä nãi lªn mét sù b¾t tay chÆt chÏ cho hµnh ®éng s¾p tíi. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com