Xem mẫu

 1. TiÓu Lý phi ®ao 315 Nguyªn t¸c : Cæ Long Håi THỨ HAI MƯƠI BA Thùc hµnh m−u ®Þnh T r−¬ng Th¾ng n»m dùa nghiªng trªn chiÕc gi−êng quý ªm ¸i. H×nh nh− cã ®iÒu g× suy nghÜ, ¸nh m¾t ®ang m¬ mµng nh×n vµo ngän löa ®ang bËp bïng trong lß than hång, hóp tõng ngôm b¸t ch¸o yÕn cßn bèc h¬i nghi ngót. Bªn ngoµi trêi, tuyÕt l¹i b¾t ®Çu r¬i nh−ng bªn trong nhµ vÉn Êm cóng nh− ®ang khÝ tuyÕt gi÷a xu©n. ChËu hoa thuû tiªn ®Ó n¬i gãc nhµ në thËt ®óng lóc. D−íi gi¸ hoa con mÌo v¸ nhá ®ang cuén trßn n»m ngñ yªn lµnh. Tr−¬ng Th¾ng uÓ o¶i trë m×nh vµ lÈm bÈm: - Xu©n n¨m nay ®Õn sím thËt. Nhí ®Õn viÖc s¸ng nay l·o léi tuyÕt h¬n mÊy dÆm ®−êng ®Ó ®i xem bÖnh cho mét ng−êi võa bÞ ng· lõa, tuy b©y giê cã phÇn nµo mÖt mái nh−ng trong lßng c¶m thÊy hÕt søc lµ th− th¸i. Mét ng−êi khi lµm xong ®−îc mét viÖc thiÖn, t©m t×nh bao giê còng trë nªn khoan kho¸i kh¸c th−êng , huèng hå mçi khi l·o ®i xem bÖnh cho mäi ng−êi, mô vî giµ cña l·o lu«n lu«n nh−êng cho nµng hÇu ba theo hÇu h¹ l·o tõng li tõng tÝ, ch¶ bï víi ë nhµ, mçi khi l·o lÐn ®Õn phßng nµng lµ mô vî giµ cø ®ay nghiÕn kh«ng sao chÞu næi. Tuy biÕt r»ng ®ã lµ th©m ý cña mô vî giµ cho ng−êi ®Ó gi¸m thÞ hµnh vi cña m×nh bªn ngoµi nh−ng c¸i lèi gi¸mthÞ ®ã dï sao còng lµm cho ng−êi bÞ theo dèi kh«ng nh÷ng c¶m thÊy khã chÞu mµ l¹i rÊt... b»ng lßng. Nhí ®Õn lµn da th¬m m¸t, ®Õn nô c−êi cßn xinh h¬n c¶ giá thuû tiªn ®ang në n¬i gãc nhµ cña c« hÇu non trÎ ®Ñp mµ l·o rÊt Ýt khi ®−îc gÇn gòi, l·o kh«ng khái nuèt ngôm n−íc bät thÌm thuång. §ãn lÊy b×nh thuèc lµo cña ¶ thÞ n÷ võa d©ng ®Õn, Tr−¬ng Th¾ng nghe lßng khoan kho¸i l¹. L·o khÐp nhÑ ®«i m¾t võa ®Þnh ®¸nh mét giÊc d−ìng thÇn, ¶ thÞ t× vôt rÐ lªn mét tiÕng kinh hoµng. Vµ kÕ ®ã mét tiÕng " so¶ng " vang theo, chÐn ch¸o yÕn b»ng sø Giang T©y r¬i xuèng ®Êt bÓ tan tµnh. Tr−¬ng Th¾ng giËt m×nh véi më m¾t ra. Tr−íc mÆt l·o ®· söng s÷ng mét con ng−êi mÆc s¾c phôc ®en thui y nh− lµ mét oan hån tõ duíi ®Êt ®ét ngét chiu lªn, kh«ng mét ai thÊy g· vµo ®©y b»ng c¸ch nµo. Tuy g¸c kiÕm gi¶i nghÖ ®· l©u nh−ng vâ c«ng cña Tr−¬ng Th¾ng vÉn kh«ng " lôt " Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 2. TiÓu Lý phi ®ao 316 Nguyªn t¸c : Cæ Long chót nµo, qua tho¸ng gi©y kinh h·i, c¸i gan gãc cña kÎ tõng vµo sanh ra tö ®· trë vÒ, l·o bËt c−êi g»n mét tiÕng: - Hõ... §óng lµ tªn trém con qu¸ng manh, tr−íc mÆt s− tæ mµ træ ngãn bÊt l−¬ng chø. Vµ lång theo tiÕng c−êi l¹nh buèt, chiÕc gi¸ ®Ó hoa ®· n»m gän trong tay l·o tõ trªn cao bæ vôt xuèng. Nh−ng mét ¸nh thÐp còng trong thêi gian ®ã chíp lªn thËt lÑ. Tr−¬ng Th¾ng kh«ng kÞp nh×n thÊy ®èi ph−¬ng xuÊt thö b»ng c¸ch nµo, thËm chÝ còng ch¼ng nh×n râ næi khÝ giíi trªn tay ®èi thñ lµ vËt chi, l·o ®· nghe n¬i lång ngùc m×nh bu«n buèt l¹nh vµ n¨m tia m¸u nhá phón vät ra. *** ChØ néi ngµy h«m sau, mét tin ®ån x«n xao trong vâ giíi: Mai Hoa §¹o l¹i t¸i xuÊt giang hå. Kh¾p trµ lÇu, n¬i töu qu¸n, ®©u ®©u vÉn xÇm x× bµn luËn tin trªn. Kh«ng lÏ kÎ giÕt chÕt Tr−¬ng Th¾ng míi chÝnh Mai Hoa §¹o. Vµ n¹n nh©n s¾p ®Õn cña Mai Hoa §¹o sÏ lµ ai ®©y? Nh÷ng kÎ cã gia t− b»ng s¶n, nh÷ng gia ®×nh cã vî ®Ñp g¸i xinh kh«ng m−ít phËp phång lo sî. NhÊt lµ nh÷ng kÎ ®· lµm giµu kh«ng ph¶i b»ng giät må h«i ch©n chÝnh cña m×nh l¹i cµng ngai ng¸i ¨n ngñ ch¼ng yªn. *** Bãng chiÒu võa nhuém vµng tia n¾ng, tõ trong ng«i cæ tù mét håi chu«ng c«ng phu ®· th¸nh thãt ng©n lªn. Tõng g· t¨ng nh©n ThiÕu L©m trang nghiªm vµ trÇm mÆc, cói ®Çu kÝnh cÈn b−íc vµo PhËt §iÖn th©m u. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 3. TiÓu Lý phi ®ao 317 Nguyªn t¸c : Cæ Long B−íc ch©n cuat hä h×nh nh− khÏ h¬n bao giê hÕt, chØ v× trong mÊy ngµy gÇn ®©y, t©m t×nh cña tÊt c¶ mäi ng−êi trong chïa ®Òu hÕt søc nÆng nÒ u uÊt. Nh÷ng tiÕng ®äc kinh cña hä vÉn trÇm trÇm ª a nh− tù chïa nµo vµ d©n c− ë gÇn quanh nói mçi khi nghe giäng kÖ vµ tiÕng chuèng liÒn biÕt ngay ®Êy lµ giê c«ng phu tèi cña ThiÕu L©m ®Ö tö l¹i ®Õn. Gi÷a vïng tuyÕt gi¸ m«ng mªnh, mét ®¸ng ng−êi ®ang b−¬ng b¶ lªn nói, chÝnh " Nam D−¬ng ®¹i hiÖp " Tiªu TÞnh, vÞ ®Ö tö tôc gÝa cña ThiÕu L©m Tù. Sau khi chuyÖn trß qua loa vµi ba c©u víi ®¸m ®ång m«n s− huynh ®Ö cã phËn sù trï phßng d−íi s−ên non, Nam D−¬ng ®¹i hiÖp véi v· tiÕn lªn ®Ønh vµ b−íc th¼ng vµo hËu viÖn. Trong tÞnh thÊt cña ph−¬ng tr−îng lÆng trang mét tiÕng ®éng chi, c¶ lµn khãi nhang tõ n¬i cöa sæ l¶ng ®¶ng bay ra. Nam D−q¬ng ®¹i hiÖp Tiªu TÞnh cè b−íc thËt khÏ ch©n, c¬ hå kh«ng mét ©m vang trªn mÆt ®Êt thÕ nh−ng khi võa ®Æt b−íc vµo hËu viÖn, tõ trong Ph−¬ng Tr−îng ThÊt, tiÕng cña T©m Hå ®¹i s− ®· nghiªm nghÞ vang lªn: - Ai ®ã? Tiªu TÞnh v«i ®øng l¹i n¬i xa xa ngoµi ng−ìng cöa khom m×nh cung kÝnh: - §Ö tö Tiªu TÞnh ®Õn ®Ó bÈm râ mét viÖc quan träng. Trong Ph−¬ng Tr−îng thÊt chØ cã ba ng−êi: T©m Hå, T©m Gi¸m vµ B¸ HiÓu Sinh. S¾c diÖn ng−êi nµo còng lé vÎ trÇm träng kh«ng vui, h×nh nh− ®ang cã ®iÒu g× lo g¹i. Tiªu TÞnh cµng thªm ¸y n¸y sî h·i ch¼ng d¸m nhiÒu lêi. Võa b−íc ch©n vµo h¾n ®· r¹p m×nh cung kÝnh bÈm: - Giang hå ®ang x«n xao v× tin Mai Hoa §¹o l¹i xuÊt hiÖn. T©m Gi¸m, B¸ HiÓu Sinh c¬ hå cïng mét l−ît nhám bËt ng−êi lªn: - Mai Hoa §¹o? Tiªu TÞnh khÏ gËt ®Çu: - Th−a ph¶i! Ba h«m tr−íc ®©y, tªn §éc hµnh ®¹i ®¹o Tr−¬ng Th¾ng bçng nhiªn bÞ ¸m s¸t mét c¸ch bÝ mËt, tÊt c¶ tµi s¶n trong nhµ bÞ vÐt s¹ch tr¬n, vÕt th−¬ng chÝ m¹ng lµ n¨m chÊm m¸u n¬i tr−íc ngùc y nh− c¸nh hoa mai. T©m Gi¸m, B¸ HiÓu Sinh cïng nh×n nhau biÕn s¾c. T©m Hå ®¹i s− trÇm mÆc im l×m nh− pho t−îng PhËt n¬i §¹i Hïng B¶o §iÖn, nh÷ng ngãn tay ®ang lÇn chuçi cña «ng h×nh nh− h¬i rung. Mét lóc l©u sau, «ng míi bËt thë dµi nhÌ nhÑ: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 4. TiÓu Lý phi ®ao 318 Nguyªn t¸c : Cæ Long - Mai Hoa §¹o l¹i lÇn n÷a xuÊt hiÖn thÕ th× nh÷ng lêi nãi cña Lý TÇm Hoan cã thÓ lµ thËt, cã thÓ chóng ta nghi oan cho y. B¸ HiÓu Sinh ngã T©m Gi¸m vµ lµm thinh kh«ng nãi. ChËm r·i b−íc bªn cöa sæ nh×n tuyÕt r¬i bªn ngoµi mét lóc, T©m Gi¸m tù cÊt lêi: - Mµ còng cã thÓ nhê ®ã cµng chøng minh thªm Lý TÇm Hoan còng thËt lµ Mai Hoa §¹o. T©m Hå ®¹i s− kh«ng hiÓu véi hái: - Nh− thÕ lµ nghÜa lµm sao? T©m Gi¸m ®¸p: - NÕu ®æi vµo t«i lµ Mai Hoa §¹o th× khi biÕt râ cã ng−êi chÕt thay cho m×nh, nhÊt ®Þnh lµ t«i sÏ t¹m thêi l¸nh mÆt, b»ng tr¸i l¹i, cã kh¸c nµo cøu Lý TÇm Hoan khái chÕt? B¸ HiÓu Sinh cho ®Õn b©y giê míi lªn tiÕng: - §óng l¾m! Sù xuÊt hiÖn cña Mai Hoa §¹o ngay b©y giê râ rµng lµ röa s¹ch tiÕng oan cho Lý TÇm Hoan vËy. NÕu t«i lµ Mai Hoa §¹o thËt th× kh«ng bao giê t«i lµm nh− thÕ. NhÝu mµy trÇm ng©m mét lóc, T©m Hå ®¹i s− íi tõ tõ lªn tiÕng: - VËy theo ý cña hai ng−êi... T©m Gi¸m ®ì ngang lêi: - KÎ giÕt Tr−¬ng Th¾ng nhÊt ®Þnh lµ ®ång ®¶ng cña Lý TÇm Hoan, y ®éi lèt Mai Hoa §¹o mµ xuÊt thñ kh«ng ngoµi ý gióp Lý TÇm Hoan tho¸t téi. B¸ HiÓu Sinh buéc thªm mét c©u: - Lý TÇm Hoan thËt ch¼ng lµ Mai Hoa §¹o th× ®ång ®¶ng cña y kh«ng khi nµo hµnh ®éng nh− vËy. T©m Hå ®¹i s− ®øng lªn ®i quanh trong ph−¬ng tr−îng thÊt mÊy l−ît vµ ®ét nhiªn dõng l¹i: - H«m nay trùc nhËt bªn Bå §Ò ViÖn lµ ai? - Lµ NhÊt Nh©n vµ NhÊt TrÇn, ®Ö tö d−íi tr−íng cña nhÞ s− huynh. T©m Hå ®¹i s− b¶o: - Gäi hä vµo ®©y. Vµ «ng chÊp tay dõng l¹i n¬i gãc nhµ nh×n lµn khãi trÇm tr¾ng máng tõ trong chiÕc l− ®ång uèn Ðo bay lªn, xuÊt thÇn nghÜ ngîi. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 5. TiÓu Lý phi ®ao 319 Nguyªn t¸c : Cæ Long Tuy nghe tiÕng ch©n cña NhÊt Nh©n vµ NhÊt TrÇn b−íc vµo, «ng vÉn kh«ng quay ®Çu l¹i, chØ hái: - C¬m tèi cña Ngò s− thóc, c¸c ng−¬i ®· mang vµo ch−a? NHÊt Nh©n cung kÝnh ®¸p; - Th−a, mang råi, nh−ng... nh−ng... T©m Hå ®¹i s− h¬i cau mµy; - Nh−ng thÕ nµo? NhÊt Nh©n cói ®Çu ®¸p; - §Ö tö còng theo y nh− quy cñ hai h«m nay mang m©m c¬m ®Æt ngay ng−ìng cöa, ph©n l−îng còng y nh− ngµy qua, gÊp ®«i phÇn c¬m còng nh− ®å ¨n, cßn cã thªm mét b×nh n−íc l·. NhÊt TrÇn ®ì lêi; - M©m c¬m do chÝnh tay ®Ö tö mang ®Æt n¬i cöa v× ®Ö tö ®Þnh thõa c¬ xem ®éng tÜnh bªn trong nhµ nh− thÕ nµo, ch¼ng ngê khi ®Ö tö b−íc ®Õn cöa, ®· nghe thÊy tiÕng cña Lý TÇm Hoan ®uæi ®Ö tö mau ®i ra, ch¼ng thÓ nÊn n¸, ®Ö tö võa b−íc ®i vµi b−íc, thÊy ngay bµn tay cña hä Lý tõ khe cöa thß tay kÐo m©m c¬m vµo. Nµo ngê... nµo ngê chØ qua chèc sau, y l¹i nÐm c¶ m©m c¬m trë ra ngoµi. T©m Hå ®¹i s− ®· quay ng−êi l¹i; - T¹i sao thÕ? NhÊt TrÇn h¬i lóng tóng: - V× h¾n chª ®å ¨n ch¼ng ngon, l¹i kh«ng cã r−îu cho nªn ch¼ng thÌm ¨n. T©m Hå ®¹i s− mÆt bõng s¾c giËn: - Hõ, h¾n cho n¬i ®©y lµ qu¸n c¬m µ? §· vµo chïa thÝ ph¸t qui y trªn m−êi n¨m trêi, NhÊt Nh©n vµ NhÊt TrÇn ch−a khi nµo thÊy vÞ ph−¬ng tr−îng ch−ëng m«n cña m×nh næi giËn bao giê. C¶ hai gÇm thÊp ®Çu c¬ hå ch¼ng d¸m ngÈng lªn. Nh−ng chØ mét tho¸ng qua, s¾c diÖn cña vÞ cao t¨ng ThiÕu L©m ®· trë l¹i b×nh th−êng, «ng l¹i quay ®Çu nh×n s÷ng lµn khãi trÇm nhÑ táa trong kh«ng gian vµ chÇm chËm cÊt lêi: - H¾n ®ßi ¨n thø g×? NhÊt Nh©n ®¸p: - H¾n... h¾n viÕt mét tê thùc ®¬n nÐm ra b¶o chóng ®Ö tö cø y theo ®ã mµ lµm, cßn h¨m r»ng, nÐu sai mét mãn lµ h¾n nguyªn m©m tr¶ vÒ. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 6. TiÓu Lý phi ®ao 320 Nguyªn t¸c : Cæ Long S¾c mÆt cña NhÊt Nh©n kh«ng dÊu ®−îc sù bèi rèi, chøng tá lµ khi nhËn thÊy tÊm thùc ®¬n vµ nghe xong lêi cña Lý TÇm Hoan, g· thËt lì khãc lì c−êi. T©m Hå ®¹i s− b¶o: - §−a tÊm thùc ®¬n ®ã cho ta xem. LiÕc nh×n lªn m¶nh t« tr¾ng mµ nhµ chïa dïng ®Ó chÐp kinh, T©m Hå ®¹i s− thÊy bªn trªn mÊy hµng ch÷ th¶o mµ nÐt bót nh− phông móa rång bay: M−ng non hÇm chao ®á B¸t böu la h¸n tr¹i Tãc tiªn ch−ng ®Ëu hò C¶i nô xµo ®«ng c« B¾p non nóm bóp, méc nhÜ canh mét t«. Ngoµi bèn mãn ¨n vµ mét mãn canh ra, l¹i cßn ghi thªm ba c©u r−îu " Tróc DiÖp Thanh " th−îng h¶o h¹ng. §−êng ®−êng mét ng«i ThiÕu L©u cæ tù biÖt lËp víi thÕ nh©n l¹i bÞ Lý TÇm Hoan nghiÔm nhiªn xem nh− níi qu¸n ¨n cña chèn kinh thµnh, cho dï bÊt cø ai, c«ng phu hµm d−ìng th©m s©u thÕ nµo, nh−ng khi xem xong tÊm thùc ®¬n trªn ¾t kh«ng khái s«i gan mÐo mÆt. Ngê ®©u, T©m Hå ®¹i s− vÉn th¶n nhiªn b¶o: - C¸c ng−¬i cø y theo tÊm thùc ®¬n mµ lo cho h¾n. T©m Gi¸m nhÝch lªn mét b−íc hËm hùc: - S− huynh... s− huynh cã thÓ chÞu g·... T©m Hå ®¹i s− kho¸t tay chËn lêi: - NÕu Lý TÇm Hoan kh«ng chÞu ¨n, th× ngò s− ®Ö còng ph¶i nhÞn ®ãi theo h¾n, thÓ x¸c cña ngò s− ®Ö vèn yÕu ®uèi, mÊy n¨m gÇn ®©y l¹i bÖnh ho¹n liªn miªn, chóng ta nì nµo ®Ó cho ng−êi thªm dµy vß? T©m Gi¸m cói ®Çu khã nghÜ: - Nh−ng... nh−ng chóng ta lµm thÕ th× Lý TÇm Hoan sÏ cµng ®¾c ý h¬n. ¸nh m¾t cña T©m Hå ®¹i s− vôt s¸ng ngêi lªn, «ng bu«ng râ rµng tõng tiÕng mét: - Ta ®· cã mét dù tÝnh trong lßng råi, cø ®Ó cho h¾n ®¾c ý thªm vµi ngµy n÷a còng ch¼ng sao. *** Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 7. TiÓu Lý phi ®ao 321 Nguyªn t¸c : Cæ Long TiÓu Phi lÊy tay lµm gèi, n»m ngöa trªn gi−êng, nh×n s÷ng lªn m¸i nhµ nghÜ ngîi. H×nh nh− cã trªn hai tiÕng ®ång hå råi g· vÉn n»m t− thÕ ®ã kh«ng hÒ nhóc nhÝch, cho ®Õn ¸nh m¾t c¬ hå còng kh«ng hÒ di ®éng khái trÇn nhµ, c¶ con ng−êi g· y nh− ®· biÕn thµnh mét pho t−îng ®¸ hoa c−¬ng. " BÊt ®éng " còng lµ mét ch©n tµi ®Æc biÖt mµ kÎ luyÖn nªn nã nhÊt ®Þnh ph¶i cã søc nhÉn n¹i, mét sù chÞu ®ùng v« bê bÕn. Cã nhiÒu ng−êi cã thÕ suèt hai tiÕng ®ång hå ch¼ng cö ®éng g× c¶ nh−ng gi÷ ®−îc hoµn c¶nh bÊt ®éng y nh− pho t−îng chÕt th× e r»ng trªn ®êi ch¼ng cã mÊy ai. N¬i miÒn sa m¹c hoang vu, c¸i tµi n¨ng ®ã qu¶ rÊt nhiÒu h÷u dông vµ chÝnh nhê c¸i tµi ®ã TiÓu Phi ®· tõng ®−îc cøu sèng kh«ng chØ mét lÇn. C¸i sèng gian khæ cña miÒn catds hoang liªu mµ bÊt cø mét kÎ nµo trªn ®êi cho dï khÐo t−ëng t−îng nhÊt còng kh«ng lµm sao nghÜ ra næi. NhiÒu khi suèt mÊy ngµy liÒn TiÓu Phi kh«ng lµm sao t×m ®−îc c¸i ¨n c¸i uèng. Vfa, g· chØ cßn cã c¸ch ®îi chê, nhÉn n¹i vµ " bÊt ®éng ". V× chØ cã " bÊt ®éng " míi tiÕt kiÖn ®−îc sinh lùc, cã sinh lùc míi cã hy väng t×m ra c¸i ¨n, míi cã thÓ sèng vµ tr−êng kú phÊn ®Êu, s½n sµng mµ chiÕn ®Êu víi thiªn nhiªn v« tËn. h×nh nh− lµ rÊt nhiÒu lÇn, cho ®Õn khi nh÷ng chó thá tinh ranh vµ x¶o quyÖt nhÊt còng ph¶i lÇm g· lµ mét khèi ®¸ kh«ng h¬n kh«ng kÐm. ThËt ra th× khi ®ã ®· ®ãi ®Õn møc ®é kh«ng cßn h¬i søc mµ lÕt ®i, gi¸ nh− chó thá ®ã kh«ng tù dÉn x¸c ®Õn cho g· chép th× cã lÏ g· ph¶i chÕt ®ãi l©u råi. C©u chuyÖn chó thá rõng tinh kh«n, tinh kh«n cho ®Õn ®é chån c¸o còng chÞu thua kh«ng b¾t ®−îc tù ®Çu v« l−íi qu¶ lµ mét chuyÖn g©n nh− lµ thÇn tho¹i gi÷a miÒn sa m¹c. Gi¸ mµ cã ai biÕt ®−îc ng«n ng÷ cña loµi thá vµ ®em c©u chuyÖn ®ã mµ thuËt l¹i cho ®ång lo¹i cña thá nghe cã lÏ chòng sÏ ph× c−êi mµ kh«ng sao tin næi. L¹i mét lÇn liªn tiÕp nöa th¸ng trêi bÞ b·o tuyÕt, khi ®ã g· chØ míi h¬n m−êi tuæi, l¹i thªm, hai ngµy ®ãi meo, mét chó gÊu to l¹i xuÊt hiÖn ®óng trong t×nh thÕ ®ã. Søc ®Ì kh¸ng cña g· hÇu nh− ch¼ng cßn, may mµ loµi gÊu l¹i kh«ng thÝch ¨n thÞt ng−êi chÕt, vµ g· chØ cßn c¸ch n»m im gi¶ chÕt. Ngê ®©u l¹i gÆp mét chó gÊu qu¸ quû quyÖt vµ h×nh nh− còng ®ang ®ãi ®iªn lªn, cø quÈn quanh m·i bªn ng−êi g· ch¼ng chÞu ®i, hÕt dïng mòi göi l¹i dïng ch©n khÒu quµo, thËm chÝ c¶ r¨ng gËm nhÊm thö. TÊt nhiªn lµ g· ph¶i tr©n m×nh chÞu ®ùng, nhÉn n¹i vµ tÊt nhiªn lµ hoµn toµn bÊt ®éng. Qua h«m sau, h¾n t×m ®−îc x¸c mét con chã rõng l¹nh cãng, sau khi no Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 8. TiÓu Lý phi ®ao 322 Nguyªn t¸c : Cæ Long nª b»ng b÷a thÞt ®«ng l¹nh thiªn nhiªn, khÝ lùc ®· phôc håi, thÕ lµ chµng ®i t×m ngay con gÊu Êy ®Ó tr¶ thï. Ngay ®ªm ®ã, chµng ®· th−ëng thøc ®−îc mét b÷a tay gÊu thËt t−¬i, nh−ng v× kh«ng biÕt c¸ch chung nÊu, cho nªn mïi vÞ tay gÊu kh«ng lÊy g× lµm ngon nh− lêi ®ån. Søc nhÉn n¹i ®ã kh«ng ph¶i do trêi sanh mµ lµ c¶ mét sù trui luyÖn gian khæ tr−êng kú. Khëi ®Çu, chØ gi©y phót sau, g· ®· nghe toµn th©n ngøa ng¸y bøc røc c¬ hå kh«ng chÞu næi. G· cè nhÉn n¹i ch¼ng g· còng ch¼ng trë m×nh, dÇn dÇn sù ngøa ng¸y biÕn thµnh tª d¹i. Cho ®Õn b©y giê, th× lu«n c¶ c¶m gi¸c tª d¹i còng biÕn mÊt, mçi khi thÊy ch¼ng cÇn ph¶i " ®éng ", g· cã thÓ liªn tiÕp mÊy tiÕng ®ång hå hoµn toµn " bÊt ®éng ". Khi L©m Tiªn Nhi trë vÒ còng lÇm t−ëng chµng ®· ngñ. C¸ch trang phôc cña nµng h«m nay rÊt kú qu¸i, mét bé quÇn ¸o b»ng v¶i th« vµ còng l¹i réng thïng th×nh, che lÊp tÊt c¶ nh÷ng ®−êng nÐt yªu kiÒu cña c¬ thÓ nµng, trªn ®Çu mét chiÕc nãn l¸ r¸ch t−¬m, lµm khuÊt ®i gÇn nöa khu«n mÆt, ®óng lµ lèi trang phôc cña ng−êi ®i " do th¸m tin tøc " vµ nµng ®i ®· ngãt hai tiÕng ®ång hå. TiÓu Phi chît ngåi dËy. L©m Tiªn Nhi giËt n¶y m×nh vµ sµ ngay vµo lßng chµng, dÞu ®Çu c−êi nòng nÞu; - Hª, anh lµm bé ngñ ®Ó hï t«i hÐ. Nh×n nô c−êi thËt ng©y th¬ dÞu ngät cña nµng, TiÓu Phi kh«ng sao cÇm lßng, vßng tay chµng thªm siÕt chÆt bê l−ng thon m¸t. L©m Tiªn Nhi nhÑ khÐp l¹i rÌm mi, mÆt h¬i ngÈng lªn, vµnh m«i hång hÐ në nh− s½n sµng ®ãn ®îi. Nh−ng TiÓu Phi cè dÊu mét tiÕng thë dµi thËt nhÑ vµ tõ tõ n¬i láng vßng tay. KhÏ vuèt s¬ l¹i tãc, L©m Tiªn Nhi mÝm nhÑ vµnh m«i: - Anh ghÐt t«i l¾m µ? TiÓu Phi l¾c ®Çu kh«ng nãi . L©m Tiªn Nhi dµu dµu nÐt mÆt: - ThÕ t¹i sao hai h«m nay h×nh nh− anh cã ý l¶ng tr¸nh t«i? TiÓu Phi ¬i cói ®Çu xuèng tr¸nh ®i ¸nh m¾t cña nµng: - V× t«i chØ sî kh«ng khèng chÕ næi chÝnh m×nh. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 9. TiÓu Lý phi ®ao 323 Nguyªn t¸c : Cæ Long B»ng tia m¾t cùc k× dÞu dµng, L©m Tiªn Nhi nh×n xo¾n lÊy TiÓu Phi vµ ®ét nhiªn nµng ng· l¨n vµo chµng, phít lªn ®«i m¸ r¸m n¾ng cña chµng hai chiÕc h«n thËt th¾m thiÕt: - Anh tèt qu¸. TiÓu Phi mØm c−êi, nô c−êi sung s−íng vµ tù m·n cña kÎ ®· yªu vµ ®−îc yªu. Chµng ®ãn lÊy chiÕc nãn l¸ cña ng−êi yªu võa lét xuèng m¾c lªn t−êng. Chê khi nhËn thÊy h¬i thë cña m×nh ®· trë l¹i b×nh th−êng, chµng míi quay ®Çu l¹i hái: - Cã tin tøc vÒ vô ®ã ch−a? L©m Tiªn Nhi: - Cã. Kh¾p giang hå ®ån ®¹i tin Mai Hoa §¹o t¸i xuÊt giang hå. TiÓu Phi - §¸m hoµ th−îng ThiÕu L©m cã ®éng tÜnh g× ch−a? L©m Tiªn Nhi nãi: - T¸c phong cña ThiÕu L©m Tù rÊt cÈn thËn kü cµng, bÊt luËn lµm mét viÖc g×, hä ®Òu xem xÐt tr−íc thËt l©u, kh«ng bao giê chÞu khinh xuÊt väng ®éng, thµ kh«ng lÇm chø nhÊt ®Þnh kh«ng lµm sai. TiÓu Phi nãi: - Nh−ng hä ®· ®îi s¸u b¶y ngµy trêi råi, ch¼ng lÏ cho ®Õn b©y giê hä vÉn ch−a xem xÐt xong? L©m Tiªn Nhi ®¸p: - RÊt cã thÓ hä vÉn ch−a tin kÎ giÕt Tr−¬ng Th¾ng lµ Mai Hoa §¹o, mçi khi hµnh ®éng th−êng hay liªn tôc, kh«ng bao giê cã chuyÖn lµm mét lÇn råi nÝn lu«n. TiÓu Phi trÇm ng©m mét lóc, chËm r·i lªn tiÕng: - VËy th× t«i ph¶i lµm g×? L©m Tiªn Nhi: - Anh ph¶i h¹ s¸t mét kÎ n÷a. TiÓu Phi trÇm ng©m kh«ng ®¸p. L©m Tiªn Nhi nãi: - B©y giê anh h·y ®i theo t«i? TiÓu Phi: - §i ®©u. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 10. TiÓu Lý phi ®ao 324 Nguyªn t¸c : Cæ Long L©m Tiªn Nhi giäng thËt trang träng: - §i t×m ®èi t−îng thø hai cña anh. *** N¾ng chiÒu võa t¾t th× tuyÕt còng võa tan hÕt, ®óng lµ thêi gian n¸o nhiÖt nhÊt trªn ®−êng phè. V× hai ng−êi ®Òu c¶i trang nªn kh¸ch bé hµnh còng ch¼ng mÊy ai ®Ó ý ®Õn. L©m Tiªn Nhi chît chØ vµo mét gian tiÖm cÇm ®å, khÏ giäng: - Anh h·y nh×n c¸i tiÖm ®ã. Kh¾c h¼n víi c¸c hiÖu cÇm ®å kh¸c, qui m« cña gian hµng cÇm ®å tr−íc mÆt rÊt lín lao, hai c¨n liÒn ph¸ t−êng lµm thµnh mét, ng−êi cÇm kÎ chuéc kh«ng ngít ra vµo. Trªn cao, mét tÊm biÓn hiÖn râ, nÒn ®en kÎ n¨m chø to vµng chãi: " TiÖm cÇm ®å Th©n Ký " TiÓu Phi kh«ng hiÓu, hái nhá: - TÊm b¶ng hiÖu ®ã cã g× ®Æc biÖt ®©u? L©m Tiªn Nhi lÇm lòi dÉn chµng ®i. Sau khi qua khái b¶y t¸m c¨n phè, nµng l¹i chØ lªn mét b¶ng hiÖu treo bªn ngoµi mét gian töu lÇu vµ nãi: - Anh h·y xem thªm mÊy tÊm b¶ng hiÖu nµy. Cuéc bu«n b¸n cña ng«i töu lÇu Êy xem chõng rÊt phån thÞnh, dï ë xa ngoµi ®−êng vÉn nghe râ tiÕng ®ao thít khua vang, c¶ hai gian lÇu h×nh nh− ®Òu chËt nÝch kh¸ch ¨n, tiÕng nãi tiÕng c−êi vang lªn Ém Ü c¶ mét khu phè. Còng tÊm b¶ng hiÖu to t−íng treo mót cao cao, còng nÒn ®en víi n¨m ch÷ lín vµng chãi läi: " Th©n Ký Tr¹ng Nguyªn LÇu ". B©y giê th× TiÓu Phi kh«ng cÇn ph¶i hái thªm n÷a, v× chµng võa ph¸t hiÖn thªm: n¬i ®èi diÖn víi ng«i töu lÇu, mét gian tiÖm bµy hµng ®å sé, l¹i mang b¶ng hiÖu: " Th©n Ký L·o Tho¹i T−êng ". Vµ hÇu hÕt nh÷ng khu phè nµo n¸o nhiÖt nhÊt trong thµnh ®Òu cã nh÷ng cöa hiÖu mang b¶ng hiÖu " Th©n Ký " ch÷ m¹ vµng. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 11. TiÓu Lý phi ®ao 325 Nguyªn t¸c : Cæ Long TÊt c¶ nh÷ng hµng tiÖm cã mang b¶ng hiÖu " Th©n Ký " ®ã, sù bu«n b¸n ®Òu hÕt søc phån thÞnh vµ qui m«. TiÓu Phi vôt hái: - Bao nhiªu tiÖm ®ã ®Òu do mét ng−êi lµm chñ ph¶i kh«ng? L©m Tiªn Nhi gËt ®Çu: - Ph¶i, ®Òu do Th©n L·o Tam lµm chñ c¶. TiÓu Phi l¹i hái: - B©y giê chóng ta ®i ®©u n÷a? L©m Tiªn Nhi®¸p: - Anh cø ®i theo t«i tù nhiªn sÏ biÕt. Vèn lµ mét ng−êi kh«ng thÝch hái nhiÒu, TiÓu Phi lÇm lïi b−íc theo. Hai ng−êi lÇn ra ngo¹i thµnh, ch¼ng nh÷ng ®Ìn ®uèc ch¼ng cã mµ cho ®Õn tiÕng ng−êi còng kh«ng. TÊt nhiªn, ®ang tõ mét n¬i n¸o nhiÖt nhÊt, bçng r¬i vµo mét c¶nh thËt hoang vu, bÊt cø ai còng thÊy mét c¶m gi¸c mang m¸c vµ thª l−¬ng, nh−ng l¾m khi ®ã l¹i lµ mét niÒm thÝch thó. Nh×n klho¶ng trèng b¸t ng¸t tr−íc m¾t, TiÓu Phi khoan kho¸i hÝt mÊy h¬i dµi. Chµng nghe lång ngùc m×nh m¸t l¹, c¶ kho¶ng trêi ®Êt bao la nh− thuéc cña riªng m×nh. L©m Tiªn Nhi lÆng im tùa vµo ngùc chµng, h×nh nh− nµng sî lªn tiÕng sÏ lµm cho mÊt ®i khung c¶nh ªm m¬ hiÖn t¹i. §ét nhiªn, mét v× sao l¹c v¹ch dµi trªn nÒn trêi ®en thÉm. L©m Tiªn Nhi c−êi lªn r¹ng râ, nh¶y nhãt vç tay reo: - Anh xem k×a. TiÓu Phi trÇm t− mét lóc lªn tiÕng hái: - Tiªn Nhi cã nguyÖn −íc ®iÒu g× µ? BÜu m«i mét c¸ch duyªn d¸ng, L©m Tiªn Nhi ®¸p: - Sao r¬i bao giê còng tho¸ng m¾t lµ biÕn mÊt, kh«ng mét ai −íc nguyÖn g× kÞp, trõ phi ng−êi ®ã biÕt tr−íc lóc nµo cã sao r¬i, nh−ng thö hái cã mÊy ai ®o¸n tr−íc ®−îc giê phót nµo sao r¬i xuÊt hiÖn ®Ó mµ −íc ®©y? Theo t«i th× chØ lµ mét chuyÖn phØnh ng−êi th«i. TiÓu Phi nh×n vµo kho¶ng kh«ng gian v« tËn m¬ mµng: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 12. TiÓu Lý phi ®ao 326 Nguyªn t¸c : Cæ Long - Dï biÕt ®ã lµ chuyÖn phØnh ng−êi, nh−ng nã ®· lµm cho ng−êi ta nu«i ®−îc bao nhiªu ¶o t−ëng ®Ñp ®Ï. Mét con ng−êi nÕu cã thÓ m·i m·i mang theo c¸i ¶o t−ëng ®Ñp ®Ï trong cuéc ®êi, ©u còng lµ ®iÒu hay. Giäng cña chµng bèng biÕn thµnh thËt ªm ¸i dÞu dµng. L©m Tiªn Nhi nh×n s©u vµo m¾t chµng nhoÎn miÖng c−êi: - Kh«ng ngê anh còng biÕt ®−îc c¸i huyÒn tho¹i trªn. TiÓu Phi ®−a m¾t nh×n vÒ phÝa ch©n trêi xa x¨m, n¬i c¸i kho¶ng mµ ¸nh sao r¬i võa t¾t lÞm, tia m¾t chµng vôt troØ nªn buån b· kh¸c th−êng: - C¸i huyÒn tho¹i ®ã t«i biÕt tõ khi cßn rÊt nhá. §«i m¾t L©m Tiªn Nhi theo dâi tõng nÐt biÕn chuyÓn trªn khu«n m¨tþ chµng vµ nµng dÞu dµng lªn tiÕng: - Anh l¹i nhí ®Õn mÑ råi, ph¶i ch¨ng ng−êi ®· nãi cho anh biÕt? TiÓu Phi kh«ng ®¸p mµ vôt r¶o b−íc tiÕn vÒ phÝa tr−íc. Thoang tho¶ng theo giã ®ªm väng l¹i tiÕng trèng cÇm canh: TiÕng trèng cña canh ®Çu. VÇng tr¨ng nöa m¶nh còng tõ tõ nh« khái côm m©y ®en. Kh¾p v¹n vËt nh− nhuém lªn mét mµu xanh tai t¸i. TiÓu Phi chît ph¸t gi¸c tr−íc m¾t kh«ng xa l¾m cã mét tßa trang viÖn thËt réng lín, cµng tiÕn ®Õn gÇn, tr¸i l¹i cµng nh− kh«ng nh×n thÊy. V× vßng t−êng rµo cao mét c¸ch kh¸c th−êng, cao ®Õn ®é gÇn nh− v−ît c¶ tÇm m¾t con ng−êi. L©m Tiªn Nhi còng ®ang ngÈng ®Çug nh×n lªn ®Çu t−êng lÈm bÈm: - T−êng cao qu¸ hª, ch¼ng biÕt cã tíi bèn tr−îng kh«ng? TiÓu Phi gËt gËt ®Çu; - Ýt ra còng cì ®ã. L©m Tiªn Nhi vôt hái: - Anh cã thÓ v−ît qua kh«ng? TiÓu Phi ®¸p: - Kh«ng cã mét ai trªn ®êi nµy cã thÓ v−ît qua khái bøc t−êng cao bèn tr−îng nh−ng nÕu nhÊt ®Þnh muèn vµo, vÉn cã c¸ch vµo ®−îc. L©m Tiªn Nhi lµm thinh, men theo bê t−êng ®i ®é vµi b−íc vµ ngÈng lªn nãi: - §©y lµ nhµ riªng cña Th©n L·o Tam. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 13. TiÓu Lý phi ®ao 327 Nguyªn t¸c : Cæ Long Tia m¾t cña TiÓu Phi ngêi lªn d−íi ¸nh tr¨ng, chµng hái: - §èi t−îng thø hai cña t«i lµ Th©n L·o Tam nµy ch¨ng? L©m Tiªn Nhi kh«ng ®¸p th¼ng vµo c©u hái, chØ nãi: - Trong ph¹m vi mÊy dÆm vïng phô cËn nµy, kh«ng cßn cã ®èi t−îng nµo hay h¬n n÷a c¶. TiÓu Phi do dù: - Nh−ng y lµ mét ng−êi bu«n b¸n kia mµ? L©m Tiªn Nhi nghiªm trang: - T«i biÕt anh kh«ng chÞu h¹ thñ víi nh÷ng con ng−êi bu«n b¸n, nh−ng h¹ng bu«n b¸n cã rÊt nhiÒu lo¹i,anh cã lÏ còng hiÓu ®iÒu ®ã. TiÓu Phi gËt ®Çu : - VËy y thuéc vµo h¹ng nµo? L©m Tiªn Nhi nãi: - H¹ng bª bèi nhÊt. §iÓm nô c−êi nhÑ, nµng nãi tiÕp: - Anh cø nghÜ thö, nÕu lµ h¹ng ng−êi bu«n b¸n ®µng hoµng th× lµm sao cã thÓ cïng trong mét tØnh thµnh, cïng n»m chung mét con ®−êng d¸m më lu«n m−êi mÊy c¬ sá b¸n bu«n? NÕu lµ h¹ng bu«n b¸n ®µng hoµng, t¹i sao t−êng rµo cao vät ®Õn thÕ nµy? TiÓu Phi vÉn l¾c ®Çu: - X©y t−êng cao ®©u cã ph¶i lµ c¸i téi? Më nhiÒu tiÖm bu«n ®©u ph¶i lµ ph¹m ph¸t h¹i thÕ tæn nh©n? L©m Tiªn Nhi nhÕch m«i c−êi: - X©y t−êng cao tÊt nhiªn lµ v× " cã tËt míi giËt m×nh " nªn sî cã ng−êi ®Õn b¸o thï, lµm chñ ®−îc nhiÒu c¬ së th−¬ng m¹i lµ v× l·o ta biÕt c¸ch c−íp ®o¹t. TiÓu Phi nh−íng m¾t: - C−íp ®o¹t? L©m Tiªn Nhi gËt ®Çu: - Ph¶i, hä Th©n lµ mét ®¹i téc, tr−íc ®©y mét ®êi cã ®Õn n¨m bµ vî, cho ®Õn ®êi nµy, anh em chó b¸c tæng céng cã m−êi s¸u ng−êi, m−êi s¸u ng−êi chia nhau cai qu¶n trªn bèn m−¬i c¨n tiÖm. TiÓu Phi ®¸p: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 14. TiÓu Lý phi ®ao 328 Nguyªn t¸c : Cæ Long - §em ra bæ ®ång mµ chia, mçi anh em chØ cai qu¶n ba bèn ng«i tiªm th«i, nh− vËy còng ch¼ng cã chi ®¸ng gäi lµ nhiÒu. L©m Tiªn Nhi c−êi nöa mÐp: - Nh−ng hiÖn giê trªn bèn m−¬i ng«i tiÖm ®ã thuéc vÒ quyÒn Th©n L·o Tam cai qu¶n tÊt c¶? TiÓu Phi hái: - T¹i sao? L©m Tiªn Nhi ®¸p: - V× m−êi l¨m ng−êi anh em chó b¸c cña l·o ®Òu chui c¶ vµo trong quan tµi råi. - µ. TiÓu Phi kªu lªn vµ hái: - V× sao mµ chÕt? L©m Tiªn Nhi nãi: - Nghe ®©u v× bÞnh mµ chÕt, nh−ng kh«ng mét ai biÕt chÕt v× bÞnh g×? §iÒu mµ mäi ng−êi th¾c m¾c hoµi nghi lµ: m−êi l¨m ng−êi anh em chó b¸c cña Th©n L·o Tam tÊt c¶ ®Òu rÊt kháe m¹nh vµ tèt t−¬i, t¹i sao chØ trong vßng ®«i ba n¨m lÇn l−ît rñ nhau mµ chÕt s¹ch, y nh− m¾c ph¶i chøng bÞnh «n dÞch truyÒn nhiÔm chi. Tr¸i l¹i Th©n L·o Tam vÉn m¹nh cïi côi nh− tr©u rõng, kh«ng hÒ sæ mòi mµ còng ch¼ng hÒ ®au ®Çu. TiÓu Phi võa nghe võa ngÈng ®Çu nh×n lªn ®Çu t−êng ®Ó −íc l−îng chiÒu cao: - Ngµy mai... ngµy mai t«i sÏ t×m ®Õn h¾n. *** TiÓu Phi tay vµ ch©n b¸m chÆt lªn v¸ch t−êng bß l»n lªn cao y nh− mét con th»n l»n khæng lå. Nh−ng ®ã kh«ng ph¶i lµ thuËt " BÝch hæ du t−êng " thËm chÝ ®Õn c¸i tªn ®ã chµng còng ch−a nghe ai nh¾c qua bao giê. Ph−¬ng thøc cña chµng leo lªn b©y giêlµ dïng m−êi ngãn tay cøng nh− s¾t nguéi quÊu chÆt vµo t−êng, hai ch©n b−íc tíi, th©n h×nh chµng theo ®ã l−ít lªn cao thËt nhanh, cã thÓ nãi lµ chµng gièng nh− con th»n l»n mµ còng cã thÓ nãi lµ chµng y hÖt con v−în ®ang ph»ng lªn v¸ch nói. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 15. TiÓu Lý phi ®ao 329 Nguyªn t¸c : Cæ Long TrÌo lªn ®Õn ®Çu t−êng, tÇm m¾t cã thÓ nh×n thÊy bªn trong lµ mét khu v−ên b¸t ng¸t vµ tõng d·y nhµ líp líp däc ngang. Mäi ng−êi bªn trong h×nh nh− ®· t¾t ®Ìn lªn giõ¬ng, mét khu trang viÖn r«ng lín, do ®ã chØ cßn heo h¾t mÊy ngän ®Ìn nhµn nh¹t. L©m Tiªn Nhi qu¶ lµ mét c« g¸i thËt xèc v¸c, mét tay gióp søc rÊt ®¾c lùc, kh«ng hiÓu b»ng c¸ch nµo nµng ®· mua chuéc ®−îc ®¸m n« béc cña nhµ hä Th©n vµ hä ®· vÏ cho nµng mét tÊm häa ®å hÕt søc rµnh m¹ch chØ râ níi nµo lµ ®¹i s¶nh, n¬i nµo lµ phßng d−íi phßng trªn, n¬i nµo lµ chç ngñ cña Th©n L·o Tam, trªn ho¹ ®å ghi chó râ rµng. Nhê thÕ, TiÓu Phi ®· t×m ra tÈm thÊt cña Th©n L·o Tam mét c¸ch dÔ dµng. Trong phßng ®Ìn ®uèc vÉn s¸ng choang, chøng tá lµ l·o ta vÉn cßn thøc. Qu¶ lµ mét l·o th−¬ng mÉn c¸n, nöa ®êi ng−êi cÆm côi tãc ®· tr¾ng nöa m¸i ®Çu, thÕ mµ khuya kho¾t giê n·y vÉn chong ®Ìn l¾c c¾c víi chiÕc bµn to¸n ®Ó tæng kÕt ch−¬ng môc cña mét ngµy. L·o ®¸nh bµn to¸n kh«ng mau l¾m v× nh÷ng ngãn tay cña l·o thËt ng¾n, ngãn gi÷a, ngãn trá chã ®Õn ngãn ¸p ót, c¬ hå kh«ng xª xÝch mÊy víi chiÒu dµi cña ngãn ót. §· thÕ, ngãn tay cña l·o l¹i rÊt th«, mçi ®Çu ngãn tay nh− bÞ ai tiÖn ngang c¬ hå kh«ng nh×n thÊy mãng tay, ®óng lµ bµn tay cña h¹ng phu phen hÇm má, nÕu lµ hµng ®Ö tö cña bËc phó gia c«ng tö th× nhÊt ®Þnh kh«ng khi nµo cã bµn tay kÐm thÇm mü nh− thÕ. Mµ qu¶ thËt nh− thÕ, Th©n L·o Tam thuë thiÕu thêi hÕt søc ngç nghÞch hoang ®µng, cha cña l·o kh«ng sao d¹y næi, míi ®uæi l·o khái gia ®×nh. Th©n L·o Tam n¨m n¨m trêi l−u l¹c bªn ngoµi, kh«ng mét ai biÕt l·o ta lµm nghÒ ngçng g× ®Ó sinh sèng. Cã ng−êi ®ån lµ l·o... Cã ng−êi cho biÕt lµ, trong n¨m n¨m trêi ®ã, l·o ®· theo ch©n tªn ®¹i ®¹o Phan Thiªn Hæ lµm nghÒ kh«ng vèn. L¹i cã ng−êi b¶o kho¶ng thêi gian Êy, l·o gia nhËp chïa ThiÕu L©m, b¾t ®Çu tõ kÎ khæ c«ng g¸nh n−íc, tuy chÞu ®ùng rÊt nhiÒu cay ®¾ng nh−ng ngê ®ã l·o häc ®−îc mét th©n vâ c«ng kinh ng−êi. Bëi thÕ, sau nµy mÊy anh em cña l·o lÇn l−ît qua ®êi mét c¸ch bÝ mËt, tuy ai nÊy rÊt hoµi nghi nh−ng kh«ng mét ai d¸m hÐ m«i bµn t¸n. TÊt nhiªn nh÷ng truyÒn thuyÕt trªn, l·o ®Òu cùc lùc phñ nhËn nh−ng cã mét ®iÒu mµ l·o kh«ng thÓ nµo phñ nhËn cho ®−îc, ®ã chÝnh lµ ®«i bµn tay l·o. BÊt kú mét kÎ s¸ng suèt nµo, chØ nh×n s¬ ®«i bµn tay ®ã còng ph¶i nhË ra r»ng l·o ®· luyÖn ®−îc m«n ch−ëng lùc ngo¹i c«ng phu nh− ThÕt Sa Ch−ëng ch¼ng h¹n, háa hÇu ®· ®Õn tr×nh ®é t−¬ng ®−¬ng. B»ng ch¼ng vËy, ng−êi anh c¶ cña l·o kh«ng khi nµo l¹i bçng d−ng thæ huyÕt mµ chÕt. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 16. TiÓu Lý phi ®ao 330 Nguyªn t¸c : Cæ Long Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com