Tiểu luận môn Quản trị dự án: Dự án đầu tư xây dựng khu cao ốc văn phòng Ngân hàng TMCP Á Châu – TP.HCM

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 36 | FileSize: 0.87 M | File type: PDF
of x

Tiểu luận môn Quản trị dự án: Dự án đầu tư xây dựng khu cao ốc văn phòng Ngân hàng TMCP Á Châu – TP.HCM. Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu xây dựng trụ sở mới thay thế cơ sở cũ hiện có, làm nơi đặt văn phòng của các phòng ban của hội sở do mặt bằng hiện tại đang bị tranh chấp và có thể sẽ bị hoàn trả trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo.. Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/tieu-luan-mon-quan-tri-du-an-du-an-dau-tu-xay-dung-khu-cao-o-c-van-pho-ng-ngan-h-6s4auq.html

Nội dung


BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH
VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC



TIỂU LUẬN
MÔN QUẢN TRỊ DỰ ÁN

Đề tài:

DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG KHU
́
̀
CAO ÔC VĂN PHONG
NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU – TP.HCM
GVHD: Phan Thị Thu Hương
Lớp: QTKD – K23 NC – Đêm
Nhóm học viên thực hiện:
Phan Thị Ngọc Ánh
Nguyễn Thị Mỹ Duyên
Lê Thị Linh Thảo
Nguyễn Hoàng Phúc
Trương Ngọc Tiến

Tp. Hồ Chí Minh
04/2015

MỤC LỤC
1.

BẢN TUYÊN BỐ DỰ ÁN ..................................................................... 1
1.1. Mục tiêu dự án: ................................................................................. 1
1.2. Mô tả chi tiết dự án: .......................................................................... 1
1.3. Các yêu cầu phải hoàn thành: ............................................................ 1
1.4. Thông tin của giám đốc dự án............................................................ 2
1.5. Các ràng buộc.................................................................................... 2
1.6. Phạm vi dự án ................................................................................... 2
1.6.1

Phạm vi xây dựng: ...................................................................... 2

1.6.2

Phạm vi hoạt động: ..................................................................... 2

1.7. Mố i quan hê ̣ và trách nhiê ̣m của các bên có liên quan ....................... 3
1.7.1
1.7.2
2.

Giai đoạn lập dự án khả thi và thiết kế: ....................................... 3
Giai đoạn thi công và bàn giao công trình: .................................. 4

MÔ TẢ CÔNG VIỆC. ............................................................................ 6
2.1. Xác định công việc cần thực hiện : .................................................... 7

3.

LẬP KẾ HOẠCH TỔ CHỨC DỰ ÁN .................................................. 19

4.

LẬP TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN .................................................. 22

5.

HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC ............................................................. 27

6.

HOẠCH ĐỊNH CHI PHÍ ...................................................................... 30
6.1. Cơ sở lập kế hoạch .......................................................................... 30
6.2. Nội dung chi phí dự án kế hoạch : ................................................... 30
6.3. Kiểm soát chi phí............................................................................. 30

7.

KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT DỰ ÁN ...................................................... 32
7.1. Kiểm soát thời gian (tiến độ) ........................................................... 32
7.2. Kiểm soát chi phí (Ngân sách) ......................................................... 32
7.3. Kiểm soát chất lượng. ...................................................................... 33
7.4. Kiểm soát các vấn đề phát sinh/rủi ro: ............................................. 33

8.

KẾT LUẬN .......................................................................................... 34

1. BẢN TUYÊN BỐ DỰ ÁN
1.1. Mục tiêu dự án:
Xây dựng tru ̣ sở mới thay thế cơ sở hiê ̣n có , là nơi đặt văn phòng củ a các phòng
ban của hô ̣i sở do mă ̣t bằ ng hiê ̣n ta ̣i đang bi ̣tranh chấ p và có thể sẽ bi ̣ hoàn trả trong
thời gian tới.

1.2. Mô tả chi tiết dự án:
-

-

Dự án :Dự án đầu tư xây dựng khu cao ố c văn phòng 480 Nguyễn Thi ̣Minh
Khai để đảm bảo nơi làm việc cho mục tiêu quy hoạch biên chế của nhân viên
hô ̣i sở , và Sở giao dịch bán lẻ của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu. Là
trụ sở mới thay thế cho trụ sở hiện tại 442 Nguyễn Thi ̣Minh Khai , hiê ̣n đang
bị tranh chấp . Đáp ứng yêu cầu về diện tích làm việc cho cán bộ, theo quy
định hiện hành về định mức tiêu chuẩn diện tích trụ sở cơ quan và một điểm
giao dịch ngân hàng bán lẻ thân thiện. Tạo được một không gian kiến trúc
đẹp, hài hoà phù hợp về quy hoạch và phát triển của thành phố .
Địa điểm xây dựng : 480 Nguyễn Thi ̣Minh Khai , Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới
Chiều cao: 57 mét;
Tổng diện tích sàn xây dựng: 5557 m², trong đó bao gồm: 3 tầ ng hầ m + 16
tầ ng lầ u .
Tổng mức đầu tư: Dự toán 80 tỷ đồng
Thời gian triển khai :
 Ngày khởi công : 26/6/2013
 Ngày hoàn thành: 26/6/2016
 Thời gian thưc hiện : 36 tháng

1.3. Các yêu cầu phải hoàn thành:
-

-

Đối tượng thi công đã hoàn thành.
Tất cả các công việc xây dựng, bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi
công xây dựng của đối tượng nghiệm thu đều đã được kiểm tra/ nghiệm thu
theo quy định;
Các kết quả thí nghiệm, hiệu chỉnh, vận hành liên động có tải hệ thống thiết
bị công nghệ;
Các văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà Nước có thẩm quyền về
phòng chống cháy nổ; an toàn môi trường; an toàn vận hành theo quy định;
Có đầy đủ các hồ sơ, tài liệu hoàn thành xây dựng (Bản vẽ hoàn công Nhật ký
thi công và các tài liệu văn bản khác đã xác lập trong khi xây lắp) có liên

1

-

quan đến đối tượng nghiệm thu do nhà thầu lập và cung cấp cho chủ đầu tư
cùng với phiếu yêu cầu nghiệm thu;
Đủ hồ sơ pháp lý của đối tượng nghiệm thu do chủ đầu tư lập theo danh mục
hồ sơ pháp lý;
Bảng kê những thay đổi so với thiết kế đã được duyệt, lập theo mẫu;
Bảng kê các hồ sơ tài liệu chuẩn bị cho nghiệm thu, lập theo mẫu;
Biên bản nghiệm thu nội bộ của nhà thầu thi công xây lắp;

1.4. Thông tin của giám đốc dự án
-

Họ tên : Nguyễn Hoàng Phúc
Chức danh :Trưởng phòng dự án

1.5. Các ràng buộc
- Ràng buộc về sản phẩm dự án
 Lành mạnh, an toàn tuyệt đối tuân thủ tuyệt đối các tiêu chuẩn xây dựng.
 Bản thiết kế cần được giám sát kỹ tránh việc thiết kế sai mục tiêu ban đầu
 Không gây ảnh hưởng đến môi trường hay điều kiện sống xung quanh
- Ràng buộc về mặt ngân sách: cân nhắc thận trọng tránh việc bội chi.
- Ràng buộc về nguồn lực :
 Đảm bảo an toàn lao động, trả lương và bảo đảm theo đúng luật lao động.
 Giám sát đểtránh tình trạng thuê thừa nhân công.
- Các yếu tố đầu vào: Luôn kiểm tra mức độ cung ứng và sự biến động của các yếu tố
đầu vào; linh hoạt chuẩn bị trước những phương án dự trù khi có sự thay đổi yếu tố
đầu vào.

1.6. Phạm vi dự án
1.6.1 Phạm vi xây dựng:
Khu đấ t to ̣a la ̣c ta ̣i số 480 Nguyễn Thi ̣Minh Khai , phường 2, quận 3, Thành phố
Hồ Chí Minh , tổ ng diê ̣n tich xây dựng 5557 m² là nơi có nhiề u ưu điể m vươ ̣t trô ̣i
́
như:
-

Đảm bảo môi trường làm việc yên tĩnh , an toàn
Giao thông thuâ ̣n tiê ̣n cho hoa ̣t đô ̣ng của ngân hàng và nhân viên
Thuâ ̣n tiê ̣n cho viê ̣c thiế t kế kỹ thuâ ̣t công trinh như hê ̣ thố ng điê ̣ n nước, công
̀
nghê ̣ thông tin…

1.6.2 Phạm vi hoạt động:

2

-

Nhà thầu và công ty thiế t kế đươ ̣c phép thực hiê ̣n các hoa ̣t đô ̣ng xây dựng
thiế t kế trong pha ̣m vi xây dựng .
Các đơn vị thi công thực hiện thi công phần cứng của công trình theo đúng
theo hơ ̣p đồ ng thỏa thuâ ̣n.
Công ty tư vấ n giám sát công trinh theo hồ sơ đươ ̣c thiế t kế trong hơ ̣p đồ ng.
̀
Các khoảng phát sinh ngoài dự toán và thay đổi trong thiết kế đều phải được
thong qua sự đồ ng ý của chủ đầ u tư là Ngân Hàng TMCP Á Châu
Sau khi hoàn thành , cao ố c đươ ̣c bàn giao cho Ngân Hàng TMCP Á Châu ,
ngân hàng đươ ̣c toàn quyề n khai thác và sử du ̣ng cao ố c theo mu ̣c đich của
́
ngân hàng.

1.7. Mố i quan hê ̣ và trách nhiêm của các bên có liên quan
̣
Sau khi quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt, dự án đầu tư xây dựng khu
Cao ố c văn phòng 480 Nguyễn Thi ̣Minh Khai có 2 giai đoạn cơ bản là giai đoạn lập
báo cáo nghiên cứu khả thi – thiết kế kỹ thuật thi công từng hạng mục công trình và
giai đoạn thi công xây dựng – lắp đặt thiết bị.

1.7.1 Giai đoạn lập dự án khả thi và thiết kế:
a.
-

-

-

-

-

Các bên liên quan:
Cơ quan quyết định đầu tư: Ngân Hàng TMCP Á Châu
Chủ đầu tư: Ngân Hàng TMCP Á Châu
Cơ quan tư vấn: Công ty TNHH tư vấ n Tân Bách Khoa X.D
Các cơ quan quản lý có liên quan của Bô ̣ Xây Dựng và UBND quâ ̣n 3

b. Trách nhiệm các bên có liên quan :
Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ thủ tục ban đầu từ phía chủ đầu tư, Công ty TNHH tư
vấ n Tân Bách Khoa X .D sẽ lập báo cáo nghiên cứu khả thi theo đúng yêu cầu của
chủ đầu tư và các quy định về quản lý đầu tư xây dựng hiện hành.
Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng khu Cao ố c văn phòng 480
Nguyễn Thi ̣Minh Khai sẽ được Ngân Hàng TMCP Á Châu phê duyệt sau khi đã
được các cơ quan chức năng thẩm định.
Sau khi báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt, Ngân Hàng TMCP Á Châu
sẽ ký hợp đồng thuê tư vấn lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán chi tiết
cho từng hạng mục công trình.
Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán sẽ do Ngân Hàng TMCP Á Châu phê
duyệt sau khi được các cơ quan chức năng quản lý thẩm định. Sau đó chủ đầu tư
sẽ làm các thủ tục xin phép xây dựng công trình.

3

1090696

Tài liệu liên quan


Xem thêm