Tiểu luận KINH TẾ THƯƠNG MẠI Đề tài: Quy định của nhà nước về hàng hóa cấm kinh doanh, dịch vụ thương mại cấm thực hiện;hàng hóa hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện.

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 13 | FileSize: 1.32 M | File type: PDF
of x

Tiểu luận KINH TẾ THƯƠNG MẠI Đề tài: Quy định của nhà nước về hàng hóa cấm kinh doanh, dịch vụ thương mại cấm thực hiện;hàng hóa hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện.. Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận kinh tế thương mại đề tài: quy định của nhà nước về hàng hóa cấm kinh doanh, dịch vụ thương mại cấm thực hiện;hàng hóa hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện.', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/tieu-luan-kinh-te-thuong-mai-de-tai-quy-dinh-cua-nha-nuoc-ve-hang-hoa-cam-kinh-d-05f2tq.html

Nội dung


 1. B CÔNG THƯƠNG TRƯ NG CAO NG KINH T I NGO I Ti u lu n KINH T THƯƠNG M I tài: Quy nh c a nhà nư c v hàng hóa c m kinh doanh, d ch v thương m i c m th c hi n;hàng hóa h n ch kinh doanh, kinh doanh có i u ki n. GVHD : Nguy n Th Thúy Hoa SVTH : Võ Quỳnh Chi Lp : TC13F TP.H Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2010
 2. L IM U N n kinh t Vi t Nam ang chuy n mình m nh m t ng ngày, c bi t là sau hơn 5 năm gia nh p WTO. S bi n chuy n ó ư c ánh d u b ng s phát tri n c a các ngành thương m i d ch v . ây là ng l c các nhà kinh t m r ng kinh doanh. Bên c nh vi c a d ng hóa ngành ngh kinh doanh là m t tác ng tích c c cho n n kinh t Vi t Nam thì vi c xu t hi n ngày càng nhi u hàng hóa, d ch v c m kinh doanh làm cho Chính ph ph i quan tâm. Chính ph ã ưa ra nh ng quy nh v hàng hóa, d ch v c m kinh doanh, h n ch kinh doanh, kinh doanh có i u ki n. Nh n th c ư c t m nh hư ng c a hàng hóa, d ch v c m, h n ch kinh doanh, kinh doanh có i u ki n cùng v i nh ng ki n th c ã ư c h c và tìm hi u qua sách báo, t p chí, b n bè và ngh nh c a Chính ph em xin ch n làm tài ư c cô ưa ra. Dù ã có nhi u c g ng trong quá trình th c hi n, song cũng không tránh kh i s thi u sót. Em mong cô xem và cho ý ki n em có th kh c ph c và hoàn thành t t hơn. Em xin chân thành c m ơn s giúp và óng góp ý ki n quý báu c a cô cùng v i các tác gi c a nh ng tài li u mà em ã tham kh o và s d ng.
 3. Ph l c Khái quát chung v hàng hóa c m kinh doanh, d ch v thương m i c m th c hi n, h n ch kinh doanh, kinh doanh có i u ki n Quy nh c a Nhà nư c • Chương 1: Nh ng quy nh chung • Chương 2: Qu n lý nhà nư c i v i hàng hóa c m lưu thông, d ch v thương m i c m th c hi n; hàng hóa, d ch v thương m i h n ch kinh doanh, kinh doanh có i u ki n • Chương 3: X lý vi ph m • Chương 4: i u kho n thi hành Danh m c hàng hóa c m lưu thông, d ch v thương m i c m thưc hi n Danh m c hàng hóa, d ch v thương m i h n ch kinh doanh Danh m c hàng hóa, d ch v thương m i kinh doanh có i u ki n Tìm hi u c th v m t s lo i hàng c m Trách nhi m, nghĩa v c a nhà nư c và các doanh nghi p
 4. nh hư ng c a hàng c m i v i n n kinh t Vi t Nam Kinh doanh hàng hóa, d ch v c m là ho t ng không ư c Nhà nư c khuy n khích b i nh ng tác ng x u mà nó gây ra là r t l n. Sau ây là m t s tác h i mà nó mang l i: Làm suy gi m m t ph n l n ngu n doanh thu cho ngân sách Nhà nư c do kinh doanh hàng c m nên các doanh nghi p thư ng tìm cách tr n thu Nh ng hàng hóa Nhà nư c c m kinh doanh là nh ng hàng hóa có th gây nguy h i nghiêm tr ng t i an ninh, qu c phòng, chính tr , kinh t , xã h i, truy n th ng văn hóa dân t c, môi trư ng và s c kh e nhân dân. M c ích Chính ph ưa ra quy nh cho các hàng hóa, d ch v kinh doanh thương m i: Nh m th ng nh t qu n lý Nhà nư c v ho t ng kinh doanh thương m i i v i hàng hóa, d ch v trên th trư ng. m b o quy n kinh doanh h p pháp c a các t ch c, cá nhân kinh doanh và l i ích chính áng c a ngư i tiêu dùng, nh m ngăn ng a vi c l i d ng kinh doanh ho t ng phi pháp. Tiêu chí phân lo i hàng hóa, d ch v
 5. NGH NH C A CHÍNH PH S 11/1999/N -CP NGÀY 03 THÁNG 3 NĂM 1999 V HÀNG HÓA C M LƯU THÔNG, D CH V THƯƠNG M I C M TH C HI N; HÀNG HÓA, D CH V THƯƠNG M I H N CH KINH DOANH, KINH DOANH CÓ I U KI N CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t Thương m i ngày 10 tháng 5 năm 1997; Theo ngh c a B trư ng B Thương m i NGH NH: CHƯƠNG 1 NH NG QUY NH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh 1. Ngh nh này công b Danh m c hàng hóa c m lưu thông, d ch v thương m i c m th c hi n; Danh m c hàng hóa, d ch v thương m i h n ch kinh doanh; Danh m c hàng hóa, d ch v thương m i kinh doanh có i u ki n; quy nh vi c qu n lý nhà nư c i v i hàng hóa, d ch v thương m i thu c các danh m c này. 2. Thương nhân ho t ng kinh doanh thương m i ph i tuân th các quy nh t i Ngh nh này v hàng hóa c m lưu thông, d ch v thương m i c m th c hi n; hàng hóa, d ch v thương m i h n ch kinh doanh, kinh doanh có i u ki n. i u 2. Danh m c hàng hóa c m lưu thông, d ch v thương m i c m th c hi n; Danh m c hàng hóa, d ch v thương m i h n ch kinh doanh và Danh m c hàng hóa, d ch v thương m i kinh doanh có i u ki n 1. Ban hành kèm theo Ngh nh này các danh m c sau : - Danh m c 1 : Hàng hóa c m lưu thông, d ch v thương m i c m th c hi n. - Danh m c 2 : Hàng hóa, d ch v thương m i h n ch kinh doanh. - Danh m c 3 : Hàng hóa, d ch v thương m i kinh doanh có i u ki n. 2. Căn c tình hình s n xu t, kinh doanh và yêu c u v qu n lý ho t ng thương m i t ng th i kỳ, B Thương m i ch trì v i s ph i h p c a các B qu n lý ngành có liên quan, trình Chính ph quy t nh vi c s a i, b sung các danh m c quy nh t i kho n 1 i u này.13 3. Trong th i h n 60 ngày k t ngày Ngh nh này có hi u l c. Các B qu n lý ngành căn c yêu c u qu n lý và các danh m c nêu t i kho n 1 i u này l p danh m c chi ti t hàng hóa c m lưu thông, d ch v thương m i c m th c hi n; hàng hóa, d ch v thương m i h n ch kinh doanh, kinh doanh có i u ki n, th ng nh t v i B Thương m i B Thương m i t ng h p trình Th tư ng Chính ph quy t nh.
 6. 4. Trong trư ng h p c n thi t ph i s a i, b sung danh m c chi ti t nêu t i kho n 3 i u này, B qu n lý chuyên ngành có ý ki n b ng văn b n g i v B Thương m i trong tháng 11 hàng năm B Thương m i t ng h p trình Th tư ng Chính ph . CHƯƠNG II QU N LÝ NHÀ NƯ C I V I HÀNG HÓA C M LƯU THÔNG, D CH V THƯƠNG M I C M TH C HI N; HÀNG HÓA, D CH V THƯƠNG M I H N CH KINH DOANH, KINH DOANH CÓ I U KI N i u 3. i v i hàng hóa c m lưu thông, d ch v thương m i c m th c hi n 1. Nghiêm c m thương nhân Vi t Nam, thương nhân nư c ngoài ho t ng t i Vi t Nam kinh doanh hàng hóa, d ch v thu c Danh m c hàng hóa c m lưu thông, d ch v thương m i c m th c hi n. 2. Trong các trư ng h p c bi t, vi c cung ng các m t hàng c m lưu thông, d ch v thương m i c m th c hi n ph i ư c phép c a Th tư ng Chính ph . i u 4. i v i hàng hóa, d ch v thương m i h n ch kinh doanh 1. Vi c kinh doanh hàng hóa, d ch v thương m i thu c lo i c bi t h n ch kinh doanh ch ư c th c hi n khi có Gi y phép kinh doanh do B qu n lý ngành c p theo các quy nh c a Ngh nh này. 2. B trư ng B Thương m i quy nh các i u ki n kinh doanh và vi c c p Gi y phép kinh doanh i v i hàng hóa, d ch v thương m i thu c lo i h n ch kinh doanh t i m c II Danh m c 2 theo quy nh c a Ngh nh này. i u 5. i v i hàng hóa, d ch v thương m i kinh doanh có i u ki n 1. i v i hàng hóa, d ch v thu c m c I Danh m c 3, thương nhân ch ư c ti n hành ho t ng kinh doanh khi ã ăng ký kinh doanh và ư c cơ quan qu n lý nhà nư c có th m quy n c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh theo quy nh t i i u 6, i u 7 Ngh nh này. 2. i v i hàng hóa, d ch v thương m i thu c m c II Danh m c 3, thương nhân ư c ho t ng kinh doanh sau khi ăng ký kinh doanh và có các i u ki n quy nh t i i u 6 Ngh nh này, không b t bu c ph i có Gi y ch ng nh n iu ki n kinh doanh. i u 6. i u ki n kinh doanh hàng hóa, d ch v thương m i thu c Danh m c hàng hóa, d ch v thương m i kinh doanh có i u ki n 1. Các i u ki n kinh doanh hàng hóa, d ch v thương m i thu c Danh m c hàng hóa d ch v thương m i kinh doanh có i u ki n (Danh m c 3) : a) Ph i là thương nhân; b) Có cơ s v t ch t - k thu t và trang thi t b theo úng tiêu chu n do các cơ quan qu n lý nhà nư c có th m quy n quy nh; c) Có cán b qu n lý, cán b k thu t có trình nghi p v , chuyên môn phù h p v i ngành, ngh kinh doanh; d) Cán b , nhân viên tr c ti p kinh doanh ph i m b o quy nh v s c kh e; e) m b o các yêu c u v b o v môi trư ng, phòng ch ng cháy n .
 7. 2. Các i u ki n áp d ng cho t ng lo i hàng hóa, d ch v thương m i c th kinh doanh có i u ki n ư c quy nh t i Danh m c 2 và Danh m c 3 ban hành kèm theo Ngh nh này. 3. B trư ng B qu n lý ngành quy nh chi ti t các i u ki n kinh doanh hàng hóa, d ch v quy nh t i Danh m c 2 và Danh m c 3 ban hành kèm theo Ngh nh này. 4. Trong quá trình ho t ng kinh doanh thương nhân ph i thư ng xuyên b o m các i u ki n kinh doanh. i u 7. Th m quy n, th t c và trình t c p Gi y phép kinh doanh, Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh 1. B qu n lý ngành là cơ quan c p Gi y phép kinh doanh i v i nh ng hàng hóa, d ch v thương m i c bi t h n ch kinh doanh (m c I) thu c Danh m c hàng hóa, d ch v thương m i h n ch kinh doanh (Danh m c 2). 2. S qu n lý ngành là cơ quan c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh i v i nh ng hàng hóa, d ch v thương m i kinh doanh có i u ki n (m c I) thu c Danh m c hàng hóa, d ch v thương m i kinh doanh có i u ki n (Danh m c 3). 3. H sơ ngh c p Gi y phép kinh doanh, Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh g m : a) ơn ngh c p Gi y phép kinh doanh, Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh (theo m u kèm theo Ngh nh này). b) Quy t nh ho c gi y phép thành l p doanh nghi p do cơ quan có th m quy n c p (b n sao h p l ). c) Tài li u ch ng minh vi c m b o các i u ki n kinh doanh i v i hàng hóa, d ch v thương m i. 4. Cơ quan c p Gi y phép kinh doanh, Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh có trách nhi m : a) Ti p nh n h sơ. b) Ki m tra các i u ki n kinh doanh. c) C p Gi y phép kinh doanh, Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh (theo m u kèm theo Ngh nh này) ho c tr l i b ng văn b n nêu rõ lý do t ch i c p Gi y phép kinh doanh, Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh trong th i h n 15 ngày k t khi nh n h s ơ. 5. Thương nhân ư c c p Gi y phép kinh doanh, Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh ph i n p m t kho n l phí. B Tài chính quy nh m c l phí c th th c hi n th ng nh t trong c nư c. CHƯƠNG III X LÝ VI PH M i u 8. X lý các vi ph m c a thương nhân Thương nhân có hành vi vi ph m các quy nh t i Ngh nh này, tùy theo m c vi ph m có th b x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy
 8. nh c a pháp lu t. i u 9. X lý các vi ph m c a cán b , công ch c Nhà nư c Cán b , công ch c Nhà nư c n u l m d ng ch c v , quy n h n, không th c hi n úng các quy nh c a Ngh nh này, tùy theo m c vi ph m có th b x lý k lu t, x lý hành chính, ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. CHƯƠNG IV I U KHO N THI HÀNH i u 10. Hi u l c 1. Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. 2. Hàng hóa, d ch v c m kinh doanh thu c Ph l c 1 và hàng hóa, d ch v kinh doanh có i u ki n tr các i m 7; 8; 18 và 22 thu c Ph l c 2 ban hành kèm theo Ngh nh s 02/CP ngày 05 tháng 01 năm 1995 c a Chính ph quy nh v hàng hóa, d ch v c m kinh doanh thương m i và hàng hóa, d ch v kinh doanh thương m i có i u ki n th trư ng trong nư c h t hi u l c thi hành. 3. Trong th i h n 60 ngày k t ngày Ngh nh này có hi u l c, B trư ng, Th trư ng cơ quan qu n lý ngành trong ph m vi ch c năng c a mình có trách nhi m ban hành các văn b n hư ng d n thi hành Ngh nh này sau khi ã th ng nh t v i B trư ng B Thương m i. DANH M C 1 HÀNG HÓA C M LƯU THÔNG, D CH V THƯƠNG M I C M TH C HI N (Ban hành kèm theo Ngh nh s 11/1999/N -CP ngày 03 tháng 3 năm 1999 c a Chính ph ) Hàng hóa c m lưu thông, d ch v Cơ quan quy nh và hư ng d n chi STT thương m i c m th c hi n ti t Vũ khí, n dư c, quân trang, quân d ng và phương ti n k thu t B Qu c phòng 1 chuyên dùng c a các l c lư ng vũ B Công an trang 2 Các ch t ma túy B Yt M t s hóa ch t có tính ch i B Khoa h c, Công ngh và Môi 3 m nh trư ng, B Công nghi p Các hi n v t thu c di tích l ch s , 4 B Văn hóa - Thông tin văn hóa, b o tàng Các s n ph m văn hóa ph n ng, 5 i tr y, mê tín d oan ho c có h i B Văn hóa - Thông tin, B Công an t i giáo d c nhân cách Thu c lá i u s n xu t t i nư c 6 B Thương m i ngoài
 9. 7 Các lo i pháo B Thương m i Các lo i thu c phòng b nh, ch a b nh cho ngư i và gia súc, thu c B Y t , B Nông nghi p và Phát 8 b o v th c v t và các lo i trang tri n nông thôn thi t b , d ng c y t chưa ư c phép s d ng t i Vi t Nam Th c v t, ng v t hoang dã thu c danh m c Công ư c qu c t quy B Nông nghi p và Phát tri n nông 9 nh mà Vi t Nam tham gia ký k t thôn và các lo i ng v t, th c v t quý hi m khác c n ư c b o v M ts chơi tr em có h i t i giáo d c nhân cách, s c kh e c a tr em B Giáo d c và ào t o, B Văn 10 ho c t i an ninh, tr t t , an toàn xã hóa - Thông tin, B Công an hi DANH M C 2 HÀNG HÓA, D CH V THƯƠNG M I H N CH KINH DOANH (Ban hành kèm theo Ngh nh s 11/1999/N -CP ngày 03 tháng 3 năm 1999 c a Chính ph ) Các i u ki n ph i Cơ quan quy nh và Hàng hóa, d ch v th c hi n (theo i u hư ng d n chi ti t 6) I. Hàng hóa c bi t h n ch kinh doanh 1. Hàng hóa có ch a ch t phóng B Khoa h c, Công a, b, c, d, e x và thi t b phát b c x ion hóa ngh và Môi trư ng 2. V t li u n a) V t li u n công nghi p a, b, c, d, e B Công nghi p b) V t li u n dùng cho qu c B Qu c phòng, B a, b, c, d, e phòng, an ninh Công an 3.Thu c b o v th c v t thu c B Nông nghi p và danh m c h n ch s d ng t i Vi t a, b, c, d, e Phát tri n nông thôn Nam II. Hàng hóa h n ch kinh doanh 1. Thu c lá i u s n xu t trong a, e B Thương m i nư c 2. Rư u các lo i t trên 30 cn a, e B Thương m i tr lên
 10. DANH M C 3 HÀNG HÓA, D CH V THƯƠNG M I KINH DOANH CÓ I U KI N (Ban hành kèm theo Ngh nh s 11/1999/N -CP ngày 03 tháng 3 năm 1999 c a Chính ph ) Các i u ki n Cơ quan quy nh và hư ng d n Hàng hóa, d ch v ph i t h c hi n chi ti t (theo i u 6) I. Hàng hóa, d ch v c p Gi y ch ng nh n iu ki n kinh doanh A. Hàng hóa 1. Xăng d u các lo i a, b, c, d, e B Thương m i 2. Khí t các lo i a, b, c, d, e B Thương m i 3. Hóa ch t c h i và s n B Khoa h c, Công ngh và Môi a, b, c, d, e ph m có hóa ch t c h i trư ng (ch trì), B Công nghi p 4. Thu c phòng b nh, ch a b nh cho ngư i, các lo i v c a, b, c, d, e B Yt xin, sinh ph m, trang thi t b , d ng c y t 5. Thu c thú y, thu c b o v B Nông nghi p và Phát tri n a, b, c, d, e th c v t nông thôn B. D ch v B Nông nghi p và Phát tri n D ch v gi t m gia súc a, b, d, e nông thôn (ch trì), B Thương mi II. Hàng hóa, d ch v không ph i c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh A. Hàng hóa 1. Vàng a, b, c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam 2. á qúy a, b, c B Thương m i B Thương m i (ch trì), các B : 3. Th c ph m tươi s ng và Nông nghi p và Phát tri n nông a, b, d, e ch bi n thôn, Y t , Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng B Xây d ng (ch trì), B 4. V t li u xây d ng a, b, e Thương m i, B Khoa h c, Công
 11. ngh và Môi trư ng 5. Than m (tr than ã ch B Công nghi p (ch trì), B bi n làm ch t t cho sinh a, b, e Thương m i ho t gia ình) B. D ch v 1. C m a, b B Thương m i 2. Nhà hàng ăn u ng a, b, d, e B Thương m i 3. Kinh doanh ăn u ng bình a, b, d, e B Thương m i dân M t s lo i hàng hóa, d ch v c m kinh doanh 1. Ma túy 2. Các lo i pháo, thu c súng 3. ng v t quý hi m
 12. 4. Thu c lá 5. Buôn bán ph n và tr em Buôn bán ph n , tr em ra nư c ngoài là m t v n n n làm nh c nh i xã h i “ Hi n tư ng tr em, ph n Vi t Nam b l a g t ang r t ph c t p và khó gi i quy t. ã có hàng ch c nghìn trư ng h p b l a bán ra nư c ngoài làm m i dâm ho c làm v b t h p pháp, làm con nuôi”
 13. Sáu b cáo trong ư ng dây ưa 126 ph n sang Malaysia làm nô l tình d c, cư ng b c làm v ... b TAND TP.HCM ưa ra xét x ngày 26/7/2007. nh hư ng c a hàng c m i v i n n kinh t Vi t Nam
685510

Tài liệu liên quan


Xem thêm