Thực hành Pipet tốt

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 50 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Thực hành Pipet tốt. Nội dung tài liệu trình bày những lỗi dùng pipets dẫn đến các thí nghiệm không thành công, kế hoạch và quy trình làm việc, đánh giá và lựa chọn, lựa chọn cho phương pháp ELISA, tối ưu hóa các quy trình làm việc, lựa chọn đầu tip, những kỹ năng cơ bản để giảm thiểu rủi ro và sử dụng pipet phù hợp với thể tích.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/thuc-hanh-pipet-tot-39dbuq.html

Nội dung


Biotechnology Centre of
Ho Chi Minh City.
02 June / Athena Pham

Thực Hành Pipet Tốt

Những lỗi dùng pipets dẫn đến các thí nghiệm
không thành công!

3

Mục tiêu: lây nhiễm sang chuột bằng virus Cytomegalovirus ở LD50 của 1.5 x
106 PFU

Lethality %

- Vấn đề quan trọng là lây nhiễm với nồng độ không được quá thấp, hoặc quá cao
Trước khi thí nghiệm, virus gốc sẽ phải
được pha loãng lần lượt 10 lần để xác định
Lethal Dose Curve
nồng độ virus.
100
90
- Đây là qúa trình chịu ảnh hưởng rất
nhiều của kĩ thuật pipet
80
70
- Các lỗi dùng pipet sẽ được tích lũy
60

10ul

10ul

10ul

10ul

10ul

50
40
30
20

100 ul

10

90ul

90ul

90ul

90ul

90ul

0
1

1.5

Viral Dose

2

(x106

PFU)

Nồng độ quá cao: loại bỏ

Thử nghiệm với nồng độ vừa

Những lỗi dùng pipets dẫn đến các thí nghiệm
không thành công!
Những lỗi tích lũy khi dùng Pipet sẽ dẫn đến nồng độ của dung dịch
gốc quá thấp hoặc quá cao so với mong đợi
Điều này dẫn đến không đúng liều tiêm, làm ảnh hưởng đến kết quả
thí nghiệm
Ảnh hưởng của các lỗi dùng pipet theo ước tính
+5%
số lỗi
của
pipet
Hệ số chuẩn
105000
100000
11025
10000
1157.62
1000
121.55
100
12.76
10
1
1.34

Hệ
Lỗi đã tích lũy
%
5
10.25
15.76
21.55
27.63
34.01

-5%
Hệ số lỗi
của
pipet
95000
9025
857.37
81.45
7.73
0.73

Lỗi đã tích
lũy %
-5
-9.75
-14.26
-18.55
-22.62
-26.49

Overestimated titer leads to under-inoculation
Underestimated titer leads to over-inoculation
BOTH lead to FAILURE

4

Evaluation and Selection

Hướng dẫn thực hành tốt pipets giúp cải
thiện tính chính xác và độ lặp lại của
nhiều ứng dụng khoa học và đời sống.

-

Đánh giá và lựa chọn
Kỹ thuật thao tác pipet
Hiệu chỉnh và vận hành.

5

Kế hoạch và quy trình làm việc

7

Ứng dụng
hay thí
nghiệm
Quy trình làm
việc —từ mẫu
ban đầu kết dữ
liệu cuối cùng
Số lượng mẫu
yêu cầu cho việc
thiết lập dữ liệu
Định dạng cần
thiết để đáp ứng
nhu cầu với
hiệu quả cao
Công cụ cần
thiết để đáp ứng
nhu cầu công
việc
Xem xét hiệu
quả/ thời gian

1102969

Tài liệu liên quan


Xem thêm