Thông tư Số: 44/2012/TTBNNPTNTCỘNG HÒA XÃ

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 3 | FileSize: 0.19 M | File type: PDF
of x

Thông tư Số: 44/2012/TTBNNPTNTCỘNG HÒA XÃ. Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP, ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;. Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/thong-tu-so-44-2012-ttbnnptntcong-hoa-xa-32e2tq.html

Nội dung


  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHÁT TRIỂN NÔNG NAM THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- --------------- Số: 44/2012/TT- Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2012 BNNPTNT THÔNG TƯ BAN HÀNH “DANH MỤC BỔ SUNG GIỐNG CÂY TRỒNG ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH Ở VIỆT NAM” Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP, ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ; Căn cứ Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Ủy ban thường vụ Quốc hội; Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam. Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam” bao gồm: 05 giống lúa, 01 giống ngô, 01 giống dừa Dứa, 01 giống nho và 01 giống lê (Phụ lục kèm theo). Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 10 năm 2012. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 1
  2. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - VP Chính phủ; - Công báo Chính phủ; - Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư Bùi Bá Bổng pháp; - Tổng cục Hải quan; Bộ Tài chính; - Website Chính phủ; - Website Bộ NN & PTNT; - UBND tỉnh, Tp trực thuộc TW; - Cục BVTV, Vụ PC – Bộ NN & PTNT; - Sở NN và PTNT các tỉnh, Tp. Trực thuộc TW; - Lưu: VT, TT. DANH MỤC BỔ SUNG GIỐNG CÂY TRỒNG ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH Ở VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Thông tư số: 44/2012/TT-BNNPTNT ngày 11 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) TT Tên giống Mã hàng Vùng được phép sản xuất 1006-10-10- Các tỉnh Duyên hải Nam 1 Giống lúa thuần Q.Nam 1 00 Trung bộ và Tây Nguyên Giống lúa lai 3 dòng Du 1006-10-10- 2 Các tỉnh phía Bắc ưu 600 00 Giống lúa lai 3 dòng Đại 1006-10-10- 3 Các tỉnh phía Bắc dương 8 00 Giống lúa thuần Hoa ưu 1006-10-10- Các tỉnh phía Bắc và 4 109 00 Duyên hải Nam Trung bộ 2
  3. Giống lúa lai 3 dòng 1006-10-10- 5 Các tỉnh phía Nam HR182 00 Các tỉnh phía Bắc, Duyên 1005-10-10- 6 Giống ngô lai SSC131 hải Nam Trung bộ và Tây 00 Nguyên Vùng đất xám Đông Nam 7 Giống dừa Dứa - bộ và đất phù sa Đồng bằng Sông Cửu Long Các tỉnh vùng Đông Nam 8 Giống nho IAC 572 - bộ 9 Giống lê VH6 - Các tỉnh miền núi phía Bắc 3
684109