Thông tư số 26/2012/TT-BNNPTNT

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 72 | Page: 2 | FileSize: 0.14 M | File type: PDF
of x

Thông tư số 26/2012/TT-BNNPTNT. THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC TẠM THỜI THỨC ĂN CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM. Giống những thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/thong-tu-so-26-2012-tt-bnnptnt-g7o2tq.html

Nội dung


  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- --------------- Số: 26/2012/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2012 THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC TẠM THỜI THỨC ĂN CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ- CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008; Căn cứ Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi; Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát tri ển nông thôn ban hành Danh mục tạm thời thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm được phép lưu hành tại Việt Nam như sau: Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này: Danh mục tạm thời thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm được phép lưu hành tại Việt Nam, bao gồm: 1. Danh mục thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm sản xuất trong nước; 2. Danh mục thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm nhập khẩu, bao gồm: a) Thức ăn chăn nuôi đã có Quy chuẩn kỹ thuật; b) Thức ăn chăn nuôi chưa có Quy chuẩn kỹ thuật, bao gồm: - Thức ăn chăn nuôi nhập khẩu theo nguồn gốc xuất xứ; - Thức ăn chăn nuôi nhập khẩu không phân biệt nguồn gốc xuất xứ. Điều 2. Thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm nhập khẩu phải thực hiện kiểm tra chất lượng theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát tri ển nông thôn quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi và Điều 2 Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát tri ển nông thôn ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Điều 3. Hiệu lực thi hành Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 90/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát tri ển nông thôn ban hành Danh mục thức ăn chăn nuôi, nguyên li ệu thức ăn chăn nuôi được nhập khẩu vào Việt Nam; Quyết định số 65/2007/QĐ-BNN ngày 03/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghi ệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục bổ sung thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi được nhập khẩu vào Việt Nam; Quyết định số 88/2008/QĐ-BNN ngày 22/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu vào Vi ệt Nam theo mã số HS. Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Chăn nuôi , Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. KT. BỘ TR ƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: Như Điều 4; - Văn phòng Chính phủ; - Tổng cục Hải quan; - Công báo Chính phủ,Website Chính phủ; - Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); - Diệp Kỉnh Tần Vụ Pháp chế; - Sở NN & PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Lưu: VT, CN. - FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
  2. Danh muc trong nuoc Danh muc nhap khau
697226