of x

Thông tư số 25/2012/TT-BNNPTNT

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 1 | FileSize: 0.13 M | File type: PDF
3 lần xem

Thông tư số 25/2012/TT-BNNPTNT. Tham khảo tài liệu 'thông tư số 25/2012/tt-bnnptnt', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Cũng như những tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Có tài liệu download thiếu font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/thong-tu-so-25-2012-tt-bnnptnt-c1n2tq.html

Nội dung

TLMP xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc thư viện Thông tư số 25/2012/TT-BNNPTNT.Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện Văn Bản Luật,Thể thao - Y tế cần thiết cho nghiên cứu khoa học.Xin mời bạn đọc đang cần cùng tham khảo ,Thư viện Thông tư số 25/2012/TT-BNNPTNT trong chủ đề ,Văn Bản Luật,Thể thao - Y tế được chia sẽ bởi bạn thethaoyte tới bạn đọc nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này được chia sẽ vào mục Văn Bản Luật,Thể thao - Y tế , có tổng cộng 1 trang , thuộc file .PDF, cùng danh mục còn có vắc xin, sinh phẩm y tế, quản lý dược, phí khám chữa bệnh, phép lưu hành, dược mỹ phẩm ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem . Để tải file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Tham khảo tài liệu 'thông tư số 25/2012/tt-bnnptnt', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- --------------- Số: 25/2012/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2012 THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC THÚ Y, CHẾ PHẨM SINH HỌC, VI SINH VẬT, HOÁ CHẤT DÙNG TRONG THÚ Y THỦY SẢN ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM, nói thêm là Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy đị nh chức năng, nhiệm vụ,, ngoài ra quyền hạn và cơ cấu công ty của Bộ Nông nghi ệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-, tiếp theo là CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ng
  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- --------------- Số: 25/2012/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2012 THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC THÚ Y, CHẾ PHẨM SINH HỌC, VI SINH VẬT, HOÁ CHẤT DÙNG TRONG THÚ Y THỦY SẢN ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM. Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy đị nh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghi ệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ- CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ; Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004; Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/03/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y; Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thú y; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam. Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y thủy sản được phép l ưu hành tại Việt Nam. Điều 2. Thông tư này có hi ệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký. Thông tư này thay thế Thông tư số 69/2010/TT-BNNPTNT, ngày 06/12/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thú y, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước có hoạt động liên quan đến sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc thú y tại Việt Nam chị u trách nhiệm thi hành Thông tư này./. KT. BỘ TR ƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Đi ều 3; - Văn phòng Chính phủ ; - Công báo Chính phủ,Website Chính phủ; - Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); - Vụ Pháp chế-B ộ Nông nghiệp & PTNT; Diệp Kỉnh Tần - Sở Nông nghiệp & PTNT các tỉnh, thành phố trực t huộc TW; - Lưu: VT, Cục Thú y. FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN Danh muc Muc luc
695710

Sponsor Documents