of x

Thông tư số 10/2012/TT-BYT

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 3 | FileSize: 0.16 M | File type: PDF
3 lần xem

Thông tư số 10/2012/TT-BYT. THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 31/2011/TT-BYT NGÀY 11/7/2011 BAN HÀNH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DANH MỤC THUỐC CHỦ YẾU SỬ DỤNG TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐƯỢC QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ THANH TOÁN. Cũng như những thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/thong-tu-so-10-2012-tt-byt-70n2tq.html

Nội dung

TLMP xin giới thiệu đến các bạn tài liệu Thông tư số 10/2012/TT-BYT.Để giới thiệu thêm cho các thành viên nguồn tài liệu Văn Bản Luật,Thể thao - Y tế đưa vào cho học tập.Trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng tham khảo ,Tài liệu Thông tư số 10/2012/TT-BYT thuộc chuyên mục ,Văn Bản Luật,Thể thao - Y tế được chia sẽ bởi thành viên thethaoyte đến thành viên nhằm mục đích học tập , tài liệu này đã giới thiệu vào thể loại Văn Bản Luật,Thể thao - Y tế , có tổng cộng 3 page , thuộc file .PDF, cùng mục còn có vắc xin, sinh phẩm y tế, quản lý dược, phí khám chữa bệnh, phép lưu hành, dược mỹ phẩm ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập . Để download file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 31/2011/TT-BYT NGÀY 11/7/2011 BAN HÀNH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DANH MỤC THUỐC CHỦ YẾU SỬ DỤNG TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐƯỢC QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ THANH TOÁN BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2012 Số: 10/2012/TT-BYT THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 31/2011/TT-BYT NGÀY, cho biết thêm 11/7/2011 BAN HÀNH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DANH MỤC THUỐC CHỦ YẾU SỬ DỤNG TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐƯỢC QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ THANH TOÁN Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009; Căn cứ Luật Dược ngày 14/6/2005; Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của,còn cho biết thêm Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược; Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14/11/2008; N
  1. BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2012 Số: 10/2012/TT-BYT THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 31/2011/TT-BYT NGÀY 11/7/2011 BAN HÀNH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DANH MỤC THUỐC CHỦ YẾU SỬ DỤNG TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐƯỢC QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ THANH TOÁN Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009; Căn cứ Luật Dược ngày 14/6/2005; Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược; Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14/11/2008; Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế; Bộ Y tế hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2011/TT-BYT ngày 11/7/2011 như sau: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2011/TT-BYT như sau: 1. Danh mục thuốc tân dược ban hành kèm theo Thông tư này được sửa đổi, bổ sung một số điểm như sau: a) Hiệu chỉnh tên thuốc: Hiệu chỉnh tên hoạt chất “acid glycerophosphic” trong thành phần của thuốc số thứ tự 1116 trong Danh mục thuốc tân dược thành “acid glycerophosphoric”. b) Điều chỉnh tuyến sử dụng đối với một số thuốc: - Thuốc được sử dụng đến bệnh viện hạng II: Milrinon, dạng tiêm (số thứ tự 553, cột 2); Desoxycorton acetat, dạng tiêm (số thứ tự 580, cột 2);
  2. - Thuốc được sử dụng đến bệnh viện hạng III và hạng IV: + Dimedron, dạng tiêm (số thứ tự 87, cột 2); + Hydroxyzin, dạng uống (số thứ tự 93, cột 2); + Kali clorid, dạng pha tiêm truyền tĩnh mạch (số thứ tự 583, cột 2); + Idoxuridin, dạng thuốc nhỏ mắt (số thứ tự 923, cột 2); + Phloroglucinol + trimethylphloroglucinol dạng tiêm (số thứ tự 992, cột 2). - Thuốc được sử dụng đến Phòng khám đa khoa và các cơ sở y tế khác: + Lidocain (hydroclorid), dạng dùng ngoài (số thứ tự 12, cột 2); + Natri clorid + kali clorid + natri citrat + glucose khan, dạng uống (số thứ tự 1076, cột 2). 2. Bổ sung Điều 7a sau Điều 7 như sau: “Điều 7a: Điều khoản chuyển tiếp Đối với các thuốc thuộc phạm vi thanh toán của quỹ Bảo hiểm y tế theo quy định tại Quyết định số 05/2008/QĐ-BYT ngày 01 tháng 02 năm 2008 và Thông tư số 02/2010/TT-BYT ngày 15 tháng 01 năm 2010, quỹ Bảo hiểm y tế tiếp tục thanh toán cho đến khi sử dụng hết số thuốc đã trúng thầu theo kết quả đấu thầu cung ứng thuốc và đã ký hợp đồng với nhà thầu trước ngày 25 tháng 8 năm 2011”. Điều 2. Hiệu lực thi hành Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 23 tháng 7 năm 2012. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Y tế để xem xét, giải quyết./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ (Công báo, CTTĐTCP); - Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL); - Bộ, cơ quan ngang B ộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - BHXHVN; - Bộ trư ởng (để b/c); Nguyễn Thị Xuyên - Các Thứ trư ởng BYT; - Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra B ộ thuộc Bộ
  3. Y tế; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; - Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; - Các đơn vị trực thuộc B ộ Y tế; - Y tế các Bộ, Ngành; - CTTĐT BYT, Website Cục QLKCB; - Lưu: VT, PC, KCB.
695705

Sponsor Documents