of x

THÔNG TƯ SỐ 02/2013/TT-BTC

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 2 | FileSize: 0.15 M | File type: PDF
4 lần xem

THÔNG TƯ SỐ 02/2013/TT-BTC. THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 27/2010/TT-BTC NGÀY 26/02/2010 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ HOẠT ĐỘNG CHỨNG KHOÁN ÁP DỤNG TẠI CÁC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VÀ TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM. Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/thong-tu-so-02-2013-tt-btc-gsh4tq.html

Nội dung

TLMP xin chia sẽ tới cộng đồng tài liệu THÔNG TƯ SỐ 02/2013/TT-BTC.Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn thư viện Văn Bản Luật,Chứng khoán phục vụ cho công tác giảng dạy.Xin mời các bạn quan tâm cùng tham khảo ,Thư viện THÔNG TƯ SỐ 02/2013/TT-BTC trong chủ đề ,Văn Bản Luật,Chứng khoán được giới thiệu bởi user chung-khoan đến học sinh/sinh viên nhằm mục đích học tập , thư viện này được đưa vào thể loại Văn Bản Luật,Chứng khoán , có tổng cộng 2 page , thuộc định dạng .PDF, cùng thể loại còn có luật chứng khoán, thanh toán giao dịch, giao dịch chứng khoán, thị trường chứng khoáng, lưu ký chứng khoán, cổ phiếu, trái phiếu chính phủ ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo . Để tải file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 27/2010/TT-BTC NGÀY 26/02/2010 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ HOẠT ĐỘNG CHỨNG KHOÁN ÁP DỤNG TẠI CÁC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VÀ TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2013 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 27/2010/TT-BTC NGÀY 26/02/2010 CỦA BỘ, tiếp theo là TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG, nói thêm PHÍ HOẠT ĐỘNG CHỨNG KHOÁN ÁP DỤNG TẠI CÁC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VÀ TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Căn cứ Luật Chứng khoán; Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí; Căn cứ Pháp lệnh Giá; Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy,còn cho biết thêm định chi tiết thi hành một số điều của Luậ
  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2013 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 27/2010/TT-BTC NGÀY 26/02/2010 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ HOẠT ĐỘNG CHỨNG KHOÁN ÁP DỤNG TẠI CÁC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VÀ TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Căn cứ Luật Chứng khoán; Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí; Căn cứ Pháp lệnh Giá; Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán; Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí; Căn cứ Nghị định số 75/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế; Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 27/2010/TT- BTC ngày 26/02/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam như sau: Điều 1. Sửa đổi điểm 10.1 mục II Biểu thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 27/2010/TT-BTC như sau:
  2. STT TÊN PHÍ MỨC THU NGƯỜI NỘP 10 Phí lưu ký chứng khoán Thành viên của Trung tâm lưu ký 10.1 Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ 0,4 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ/tháng Điều 2. 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký cho đến khi có văn bản hướng dẫn mới. 2. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp phí và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, hướng dẫn./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Văn phòng Trung ương Đảng; - Văn phòng Tổng Bí thư; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Tòa án nhân dân tối cao; Vũ Thị Mai - Kiểm toán nhà nước; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Công báo; - Uỷ ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; - Website Chính phủ; - Website Bộ Tài chính; - Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); - Lưu VT, CST (CST 5).
780926

Sponsor Documents