Thông báo số 6554/TB-SHTT

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 6 | Page: 2 | FileSize: 0.14 M | File type: PDF
of x

Thông báo số 6554/TB-SHTT. THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CƠ QUAN SÁNG CHẾ NHẬT BẢN LÀ MỘT TRONG CÁC CƠ QUAN TRA CỨU VÀ THẨM ĐỊNH SƠ BỘ QUỐC TẾ ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ QUỐC TẾ CÓ NGUỒN GỐC VIỆT NAM NỘP THEO HỆ THỐNG HIỆP ƯỚC HỢP TÁC SÁNG CHẾ (PCT). Cũng như những thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/thong-bao-so-6554-tb-shtt-nuz2tq.html

Nội dung


  1. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ --------------- ------- Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2012 Số: 6554/TB-SHTT THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CƠ QUAN SÁNG CHẾ NHẬT BẢN LÀ MỘT TRONG CÁC CƠ QUAN TRA CỨU VÀ THẨM ĐỊNH SƠ BỘ QUỐC TẾ ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ QUỐC TẾ CÓ NGUỒN GỐC VIỆT NAM NỘP THEO HỆ THỐNG HIỆP ƯỚC HỢP TÁC SÁNG CHẾ (PCT) Căn cứ vào năng lực tra cứu và thẩm định của Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO), Cục Sở hữu trí tuệ và Cơ quan Sáng chế Nhật Bản đã thống nhất công nhận JPO là một trong các cơ quan tra cứu và thẩm định sơ bộ quốc tế đối với các đơn đăng ký sáng chế nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ theo hệ thống PCT. Thỏa thuận có hiệu lực từ ngày 01/07/2012 với nội dung cụ thể như sau: 1. Từ ngày 01/07/2012, JPO thực hiện chức năng tra cứu quốc tế đối với các đơn đăng ký quốc tế theo hệ thống PCT thỏa mãn các điều kiện sau: - Đơn được nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ bằng tiếng Anh; - Đơn chọn JPO là cơ quan tra cứu quốc tế. 2. Từ ngày 01/07/2012, JPO thực hiện chức năng thẩm định sơ bộ quốc tế đối với các đơn đăng ký quốc tế theo hệ thống PCT thỏa mãn các điều kiện sau: - JPO đã thực hiện tra cứu quốc tế cho đơn đó; - Người nộp đơn nộp yêu cầu thẩm định sơ bộ quốc tế lên JPO. Thông tin chi tiết về quy trình và thủ tục liên quan có thể tìm hiểu thêm tại địa chỉ: Phòng Đăng ký Cục Sở hữu trí tuệ 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội Tel: (84-4) 38583069 - ext. 109
  2. Fax: (84-4) 38588449 Website: www.noip.gov.vn CỤC TRƯỞNG Nơi nhận: - Lãnh đạo Bộ (để báo cáo); - Lãnh đạo Cục; - Các Sở Khoa học và Công nghệ; - Các Tổ chức dịch vụ đại diện SHCN; Tạ Quang Minh - Các đơn vị trong Cục (để thực hiện); - TT (để đăng tải trên trang web); - Lưu: VT, HTQT.
711021