of x

THE OXFORD HANDBOOK OF COGNITIVE LINGUISTICS

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 1325 | FileSize: 15.72 M | File type: PDF
1 lần xem

THE OXFORD HANDBOOK OF COGNITIVE LINGUISTICS. In the past decade, Cognitive Linguistics has developed into one of the most dynamic and attractive frameworks within theoretical and descriptive linguistics. With about fifty chapters written by experts in the field, the Oxford Handbook of Cognitive Linguistics intends to provide a comprehensive overview of the entire domain of Cognitive Linguistics, from basic concepts to practical applications. We thank the publisher, Oxford University Press, and its responsible editor, Peter Ohlin, for the initiative they took to commission this reference work and for the subsequent freedom they gave us in shaping it. .... Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về sai font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/the-oxford-handbook-of-cognitive-linguistics-p8y1tq.html

Nội dung

tailieumienphi.vn xin trân trọng giới thiệu đến các bạn thư viện THE OXFORD HANDBOOK OF COGNITIVE LINGUISTICS.Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn thư viện Khoa Học Xã Hội,Ngôn ngữ học phục vụ cho thư viện của mình.Trân trọng kính mời thành viên đang tìm cùng tham khảo ,Tài liệu THE OXFORD HANDBOOK OF COGNITIVE LINGUISTICS thuộc chủ đề ,Khoa Học Xã Hội,Ngôn ngữ học được chia sẽ bởi user ngonnguhoc đến cộng đồng nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này đã chia sẽ vào danh mục Khoa Học Xã Hội,Ngôn ngữ học , có tổng cộng 1325 trang , thuộc định dạng .PDF, cùng chủ đề còn có Cognitive Linguistics, Metaphor, Image Schemas, Metonymy, Spatial Semantics, Mental Spaces, Conceptual Integration, Models of Grammar ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập . Để tải file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
In the past decade, Cognitive Linguistics has developed into one of the most dynamic and attractive frameworks within theoretical and descriptive linguistics, tiếp theo là With about fifty chapters written by experts in the field, the Oxford Handbook of Cognitive Linguistics intends to provide a comprehensive overview of the entire domain of Cognitive Linguistics, from basic concepts to practical applications, nói thêm We thank the publisher, Oxford University Press, and its responsible editor, Peter Ohlin, for the initiative they took to commission this reference work and for the subsequent freedom they gave us in shaping it, kế tiếp là , nói thêm là T H E O X F O R D H A N D B O O K O F COGNITIVE LINGUISTICS This page intentionally left blank T H E O X F O R D H A N D B O O K O F , tiếp theo là C O G N I T I V E L I N G U I S T I C S , tiếp theo là Edited by DIRK GEERAERTS AND HUBERT CUYCKENS 1 2007 1 Oxford University Press, Inc,còn cho biết thêm , publishes works that further Oxford University’s o
T H E O X F O R D H A N D B O O K O F COGNITIVE LINGUISTICS This page intentionally left blank T H E O X F O R D H A N D B O O K O F ................................................................................................................................................. C O G N I T I V E L I N G U I S T I C S ................................................................................................................................................. Edited by DIRK GEERAERTS AND HUBERT CUYCKENS 1 2007 1 Oxford University Press, Inc., publishes works that further Oxford University’s objective of excellence in research, scholarship, and education. Oxford New York Auckland Cape Town Dar es Salaam Hong Kong Karachi Kuala Lumpur Madrid Melbourne Mexico City Nairobi New Delhi Shanghai Taipei Toronto With offices in Argentina Austria Brazil Chile Czech Republic France Greece Guatemala Hungary Italy Japan Poland Portugal Singapore South Korea Switzerland Thailand Turkey Ukraine Vietnam Copyright # 2007 by Oxford University Press, Inc. Published by Oxford University Press, Inc. 198 Madison Avenue, New York, New York 10016 www.oup.com Oxford is a registered trademark of Oxford University Press All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior permission of Oxford University Press. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data The Oxford handbook of cognitive linguistics / edited by Dirk Geeraerts and Hubert Cuyckens. p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN 978-0-19-514378-2 1. Cognitive grammar. I. Geeraerts, Dirk, 1955– II. Cuyckens, H. P165.O974 2007 415—dc22 2006051728 1 3 5 7 9 8 6 4 2 Printed in the United States of America on acid-free paper ... - tailieumienphi.vn 663575

Sponsor Documents