The Laugh Stand: Adventures in Humor

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 9 | Page: 52 | FileSize: 8.37 M | File type: PDF
of x

The Laugh Stand: Adventures in Humor. Humor is on sale at the Laugh Stand, so step up and pick out the laugh of your choice. Perhaps you're in the market for a Tom Swiftie--something along the lines of 'These are my underpants,' Tom said briefly. Not for you? Then how about a daffy definition--Benign: What you are after you be eight. Chuckle your way through the Stand's cartoon and wacky headline section and you'll come to the grams department--a full selection of pangrams, anagrams, and even word diagrams.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về sai font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/the-laugh-stand-adventures-in-humor-k5z1tq.html

Nội dung


664758