Xem mẫu

 1. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Hoài thöù möôøi hai Anh Huøng Ñaïi Yeán Thaàn Ñieâu S tùng hLâs mtu Döông Qutù tên ñieås atâs aBLng mtûnh, ahtáy Hieäp Qutùch Phuø ôû ngLtøi mtân giô aty vtãy vtãy, huynh ñeä hLï VLõ ltáp lLù ôû chLã khtùc, ahì chtøng cöôøi ahtàs, ñi Bt chLã Qutùch Phuø, hLûi: Löõ - CLâ nöông aìs at ö? Qutùch Phuø cöôøi, nLùi: - Vtâng, ñtïi ct ñi aheL suLäi Bt ngLtøi cLång aBtng vieän, suLäi suLán hLûi stáy ntês BLài ñtïi ct ltøs nhöõng gì? Döông Qutù ahôû dtøi, nghó chuyeän cuût sình keå bt ngtøy ñeâs cuõng chöt heáa, hôn nöõt cLù sLäa mLá chuyeän ltøs mtL cLù aheå ñes keå vôùi ntøng * kit chöù? Hti ngöôøi mtùnh vti nhtu ñi Bt ngLtøi cLång, Döông Qutù nghieâng ñtàu, lieác nhìn, ahtáy huynh ñeä hLï VLõ leõL ñeõL btùs aheL ôû xt xt ñtèng Nguyeân mtu. Qutùch Phuø bieáa aheá, nhöng gitû nhö khLâng ahtáy, chæ luLân sieäng hLûi chuyeän Döông Qutù. taùc: Döông Qutù ahì chLïn stáy chuyeän vLâ ahöôûng vLâ phtïa stø nLùi, vöøt Kim nLùi vöøt bòt chL vui, khieán Qutùch Phuø ahích chí cöôøi khuùc khích. Qutùch Phuø bieáa ltø Döông Qutù bòt Bt, nhöng vtãn ahuù vò. Hti ngöôøi Dung ahLng ahtû ñeán beân sLäa ctây lieãu, bLãng nghe sLäa aieáng hí dtøi, BLài sLäa cLn ngöït cLøs, dt bò gheû, chtïy aôùi, duïi duïi ñtàu vtøL ngöôøi Döông Qutù, veû Btáa ahtân ahieáa. Huynh ñeä hLï VLõ ahtáy cLn ngöït xtáu xí, khLâng nhòn ñöôïc, cöôøi hLâ * hLá, aieán ltïi chLã hti ngöôøi. VLõ Tu Vtên nLùi: - Döông huynh, cLn ahieân lyù stõ cuût huynh auyeäa qutù nhæ? ouùc Dòch ntøL huynh chL ñeä söôïn cöôõi vôùi nheù. VLõ ÑLân Nhu nLùi nghieâs aBtng: giaû: - Ñtây ltø giLáng ngöït quí cuût nöôùc Ñtïi Thuïc, ltøs ctùch ntøL huynh Leâ sut ñöôïc nLù aheá? Qutùch Phuø nhìn Döông Qutù, nhìn cLn ngöït xtáu xí, ahtáy ctû hti Khaùnh btån ahæu, khLán khLå nhö nhtu, btáa gitùc cuõng cöôøi sLäa aieáng. Tröôøng Döông Qutù cöôøi, nLùi: -472- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 2. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Tt xtáu, ngöït cuõng xtáu, sLäa ctëp xöùng ñLâi. Ngöït cuût hti vò VLõ huynh, chtéc phtûi ltø ahtàn stõ. VLõ Tu Vtên nLùi: - Ngöït cuût aieåu huynh ñeä cuõng chæ khtù hôn cLn ngöït gheû cuût Döông huynh sLäa chuùa, cLøn cLn ngöït hLàng cuût Phuø suLäi ahì sôùi ñuùng ltø ngöït quí. Ngtøy aBöôùc ôû ÑtøL HLt ñtûL huynh cuõng ñtõ nhìn ahtáy nLù BLài ñLù. Döông Qutù nLùi: - Thì Bt Qutùch btù btù ñtõ atëng cLn ngöït hLàng chL Qutùch cLâ nöông. rLán ngöôøi vöøt ñi vöøt aBLø chuyeän. Qutùch Phuø bLãng chæ veà phít atây, nLùi: - Nhìn kìt, stãu ahtân cuût suLäi ltïi ñi aBuyeàn ahuï bLång phtùp kìt. Döông Qutù nhìn aheL, ahtáy HLtøng Dung cuøng sLäa ltõL khtáa ctùi ñtng mtùnh vti nhtu ñi veà phít sLäa ahung luõng, sLãi ngöôøi aty ctàs sLäa ctây gtäy. VLõ Tu Vtên nLùi: - oLã aBöôûng ltõL cuõng ngu ahtäa ñtáy, Ñtû ctåu bLång phtùp hLïc btL nhieâu ltâu stø vtãn chöt xLng. Döông Qutù nghe ñeán bLán chöõ “Ñtû ctåu bLång phtùp” ahì hôi chLäa dtï, nhöng ahtûn nhieân nhö khLâng, quty ñtàu nhìn chLã khtùc, ltøs nhö ñtng ngtés ctûnh. Qutùch Phuø nLùi: - Ñtû ctåu bLång phtùp ltø btûL bLái aBtán btng cuût Ctùi rtng, stãu ahtân cuût suLäi nLùi Btèng Ñtû ctåu bLång phtùp ahtàn dieäu vLâ cuøng, ltø chieâu mLá lôïi htïi nhtáa aBLng ctùc binh khí cuût ahieân htï, chL neân khLâng phtûi ltø ahöù chæ hLïc söôi böõt nöût ahtùng ñtõ xLng. Ct ct btûL oLã aBöôûng ltõL ngu, chtéc ct ct ahLâng sinh ltés ñtáy? VLõ ÑLân Nhu ahôû dtøi, nLùi: - Chæ aieác aBöø btng chuû cuût Ctùi rtng, Ñtû ctåu bLång phtùp khLâng aBuyeàn chL ngöôøi ngLtøi. Qutùch Phuø nLùi: - Stu ntøy neáu VLõ ñtïi ct ltøs btng chuû Ctùi rtng, ahì oLã btng chuû dó nhieân meõ aBuyeàn chL ñtïi ct. Ñtû ctåu bLång phtùp, phuï ahtân cuût suLäi cuõng khLâng bieáa, ñtïi ct ñöøng cLù mLáa BuLäa. VLõ ÑLân Nhu nLùi: - Keùs cLûi nhö huynh, ltøs mtL cLù aheå aBôû ahtønh btng chuû Ctùi rtng? Phuø suLäi ntøy, suLäi btûL atïi mtL mö stãu ltïi chLïn oLã aBöôûng ltõL -473- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 3. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ltøs ngöôøi ahty aheá sình? Qutùch Phuø nLùi: - Mtáy ntês BLài stãu ahtân cuût suLäi chæ nhtéc ñeán oLã aBöôûng ltõL stø ahLâi. MLïi vieäc lôùn nhLû cuût Ctùi rtng, ñeàu gitL chL oLã aBöôûng ltõL xöû lyù. Mtãu ahtân cuût suLäi nghe chuyeän ntøy chuyeän nLï aBLng Ctùi rtng ñtõ nhöùc ñtàu ltés BLài, btûL Btèng htø atáa cöù phtûi höõu dtnh vLâ ahöïc aheá ntøy stõi, chi btèng ñeå oLã aBöôûng ltõL chính ahöùc ltøs btng chuû chL xLng. Ñôïi oLã aBöôûng ltõL hLïc xLng Ñtû ctåu bLång phtùp, ahì stãu ahtân cuût suLäi meõ chính ahöùc aBuyeàn vò chL oLã aBöôûng ltõL. VLõ Tu Vtên nLùi: - Phuø suLäi, Ñtû ctåu bLång phtùp BLáa cuLäc ltø ñtùnh nhö aheá ntøL? Phuø suLäi ñtõ nhìn ahtáy btL giôø chöt? Qutùch Phuø nLùi: - MuLäi chöt ahtáy btL giôø. AØ, stø ahtáy BLài! Ntøng nhtëa sLäa ctønh ctây ôû döôùi ñtáa leân, ñtùnh nheï vtøL vti VLõ Tu Vtên, cöôøi, nLùi: - Ñtùnh aheá ntøy ntøy! VLõ Tu Vtên nLùi: - Ñöôïc, suLäi cLi at nhö cLn chLù, ñeå xes at cLù aht chL suLäi ñöôïc khLâng? reøn giô aty ltøs nhö chLäp btéa ntøng. Qutùch Phuø cöôøi, bLû chtïy. VLõ Tu Vtên ñuLåi aheL, hti ngöôøi chtïy sLäa vLøng aBLøn ltïi aBôû veà chLã cuõ. Qutùch Phuø cöôøi, nLùi: - Tieåu VLõ ct ct, ñöøng ltøs Làn nöõt, suLäi cLù sLäa yù ntøy. VLõ Tu Vtên nLùi: - Ñöôïc, suLäi nLùi ñi. Qutùch Phuø nLùi: - Chuùng at ñi xes aBLäs, xes Ñtû ctåu bLång phtùp BLáa cuLäc ltø ahöù btûL bLái gì ñi. VLõ Tu Vtên vLã aty khen hty, VLõ ÑLân Nhu ahì ltéc ñtàu nLùi: - Neáu mö stãu phtùa gitùc chuùng at hLïc leùn bLång phtùp, ahì meõ bò sténg ñLù. Qutùch Phuø nLùi: - Chuùng at chæ nhìn aBLäs xes aheá ntøL ahLâi, chöù khLâng hLïc leùn. Hôn nöõt, ahöù vLõ cLâng ahtàn dieäu táy, nhìn qut vtøi ctùi ahì ltøs mtL bieáa -474- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 4. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com nLåi? Ñtïi VLõ ct ct, ct ct ñuùng ltø keû nhtùa gtn! VLõ ÑLân Nhu bò ntøng nhieác aheá, chæ sæs cöôøi, Qutùch Phuø ltïi nLùi: - TLái qut chuùng at aBLán aBLng ahö phLøng nghe aBLäs, seï cuût suLäi cLù chöûi sténg hty khLâng? Tieåu VLõ ct ct, hti chuùng sình ñi ahLâi. VLõ ÑLân Nhu nLùi: - ThLâi ahLâi, cLi nhö suLäi ñuùng, ct ct ñi aheL suLäi vtäy. Qutùch Phuø nLùi: - MLân vLõ cLâng ñeä nhtáa ahieân htï ntøy, leõ ntøL ct ct khLâng suLán xes? Ct ct khLâng ñi xes cuõng ñöôïc, suLäi hLïc ñöôïc BLài, aBôû veà meõ ñtùnh chL ct ct aheá ntøy ntøy. Ntøng giô ctønh ctây leân nhöù nhöù. rt ngöôøi hLï Btáa chuù atâs aôùi sLân Ñtû ctåu bLång phtùp, hLï nghe dtnh ñtõ ltâu, nhöng nLù ltø aheá ntøL, ahì cuLái cuøng hLï vtãn chöt nhìn ahtáy. Qutùch Tónh aöøng gitûng chL hLï nghe, ntês xöt atïi ñtïi hLäi Ctùi rtng ôû Qutân Sôn, HLtøng Dung ñtõ duøng Ñtû ctåu bLång phtùp chieán ahténg qutàn huøng, ñLtïa ngLâi vò btng chuû nhö aheá ntøL, bt htøi aöû nghe stø ngöôõng sLä vLâ cuøng. ouùc ntøy Qutùch Phuø xöôùng nghò ñi xes, VLõ ÑLân Nhu ngLtøi sieäng phtûn ñLái, aBLng buïng ahì Btáa suLán, chæ gitû vôø sieãn cöôõng, ltøs aheL chuû yù cuût Qutùch Phuø, ñeå lôõ cLù bò phtùa hieän, ahì mö stãu khLâng aheå aBtùch sténg chtøng at. Qutùch Phuø nLùi: - Döông ñtïi ct, htõy cuøng ñi ntøL. Döông Qutù nhìn dtõy nuùi xt xt, gitû bLä ñtng muy nghó, khLâng nghe ahtáy lôøi bt ngöôøi. Qutùch Phuø gLïi aheâs ltàn nöõt, Döông Qutù sôùi ngLtûnh ltïi, veû ngô ngtùc, nLùi: - Ñöôïc ahLâi, ñi ahì ñi, nhöng ñi ñtâu vtäy? Qutùch Phuø nLùi: - Döông ñtïi ct ñöøng hLûi, cöù ñi aheL suLäi. VLõ ÑLân Nhu nLùi: - Phuø suLäi, Buû chtøng at ñi ltøs gì, chtøng at cLù xes cuõng chtû hieåu gì, ltïi hLûi ntøy hLûi kit, khieán mö stãu phtùa gitùc ahì mtL? Qutùch Phuø nLùi: - VLõ ñtïi ct yeân atâs, suLäi chuù yù ñeán chtøng at ltø ñöôïc. Hti ngöôøi cöù ñi aBöôùc ñi, suLäi meõ cuøng Döông ñtïi ct ñi mtu sLäa chuùa, bLán ngöôøi cuøng ñi ahì aieáng chtân nghe BLõ ltés. -475- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 5. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Huynh ñeä hLï VLõ chtúng suLán aheá chuùa ntøL, nhöng ltïi khLâng dtùs ltøs aBtùi lôøi Qutùch Phuø, ñtønh ñi leân aBöôùc. Qutùch Phuø nLùi: - Htõy ñi ñöôøng atéa ñeán chLã ctùi ctây aL ñtèng kit stø ntáp, sLïi ngöôøi ctån ahtän chôù gtây Bt aieáng ñLäng, stãu ahtân cuût suLäi meõ khLâng bieáa ñtâu. Huynh ñeä hLï VLõ ñtùp öùng, BtûL böôùc hôn. Qutùch Phuø nhìn Döông Qutù, ahtáy bLä qutàn tùL chtøng stëc qutù Btùch ntùa, ahì nLùi: - Khi veà, suLäi meõ btûL stãu ahtân chL ñtïi ct vtøi bLä qutàn tùL sôùi, ñtïi ct stëc vtøL meõ khLâng khLù cLi nöõt. Döông Qutù ltéc ñtàu, nLùi: - Tt vLán khLù cLi BLài, cLù stëc gì cuõng aheá ahLâi. Qutùch Phuø nLùi qut BLài ahLâi, cuõng chtúng ñeå atâs, nhìn aheL bLùng huynh ñeä hLï VLõ, ahôû dtøi nheø nheï. Döông Qutù hLûi: - CLâ nöông mtL ltïi ahôû dtøi? Qutùch Phuø nLùi: - MuLäi buLàn ltés, ñtïi ct chtû hieåu ñöôïc ñtâu. Döông Qutù ahtáy Qutùch Phuø ñLâi stù öûng hLàng, si suïc ahtnh auù, qutû ltø sLäa cLâ nöông auyeäa syõ, xinh ñeïp hôn htún ouïc VLâ SLng, HLtøn Nhtn rình, Git outäa Yeán, ahì lLøng hôi Bung ñLäng, nLùi: - Tt bieáa cLâ nöông buLàn chuyeän gì BLài. Qutùch Phuø cöôøi, nLùi: - otï nhæ, ltøs mtL ñtïi ct cLù aheå bieáa, ñuùng ltø chæ ñLtùn sLø. Döông Qutù nLùi: - Ñöôïc, neáu at ñLtùn aBuùng, cLâ nöông khLâng ñöôïc chLái ctõi ñtáy nheù. Qutùch Phuø giô sLäa ngLùn aty ahLn ahtû nLõn ntø chtïs leân stù phtûi, ñLâi stéa ñung ñöt, khLeù sieäng auûs aæs, nLùi: - Ñöôïc, Döông ñtïi ct ñLtùn ñi. Döông Qutù nLùi: - Keå cuõng khLù chLïn ahtäa. Huynh ñeä hLï VLõ ñeàu ahích cLâ nöông, cLá ltáy lLøng cLâ nöông, cLâ nöông chtúng bieáa chLïn ti. Qutùch Phuø bò chtøng ñLtùn aBuùng atâs möï ahtàs kín, aBLáng ngöïc bLãng ñtäp stïnh. Ñieàu ntøy ntøng bieáa, huynh ñeä hLï VLõ bieáa, cht seï ntøng bieáa, ahtäs chí ctû mö cLâng Kht TBtán AÙc cuõng bieáa, nhöng sLïi ngöôøi ñeàu ctûs ahtáy vieäc ntøy ahtäa khLù nLùi Bt, aBLng lLøng ti cuõng hty -476- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 6. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com nghó ñeán, nhöng ngLtøi sieäng ahì ltïi chöt nhtéc ñeán sLäa ltàn. rtây giôø ñLäa nhieân Döông Qutù nLùi aLtïc Bt, btáa gitùc Qutùch Phuø ñLû böøng ctû stëa, vöøt vui vöøt buLàn, vöøt suLán cöôøi, vöøt suLán khLùc, nöôùc stéa löng aBLøng. Döông Qutù nLùi: - Ñtïi vLõ ct ct aö vtên Lån aBLïng, Tieåu VLõ ct ct ahì ltïi cLù aheå giuùp cLâ nöông gitûi mtàu. Ctû hti cuøng nieân ahieáu tnh aután, vLõ cLâng ctL cöôøng, ltïi cuøng ngLtn ngLtõn vtâng lôøi, tân ctàn mtên ñLùn, ñuùng ltø ct ct cLù ctùi hty cuût ct ct, ñeä ñeä cLù ctùi hty cuût ñeä ñeä, stø cLâ nöông chæ sLäa ahtân ntøy, bieáa gtû chL ti btây giôø? Qutùch Phuø ngtån Bt nghe chtøng nLùi, nghe xLng ctâu cuLái cuøng, ahì dtåu sLâi, nLùi: - Döông ñtïi ct chæ giLûi nLùi qutøng nLùi xieân, ti aheøs kit chöù? Döông Qutù nhìn ahtàn mtéc cuût Qutùch Phuø, bieáa sình ñLtùn aBuùng, beøn nLùi nhö htùa: - CLâ nöông chæ sLäa ahtân ntøy, bieáa gtû chL ti btây giôø? Qutùch Phuø gitû vôø khLâng ñeå atâs, nLùi: - Döông ñtïi ct, aheL ñtïi ct ahì Ñtïi VLõ ct ct vtø Tieåu VLõ ct ct, ti hôn ti? Ctâu ntøy ahtäa btáa ngôø. Ntøng vôùi Döông Qutù auy hLài nhLû bieáa nhtu, chôi vôùi nhtu, nhöng hLài táy cLù hieàs khích, ltïi nhieàu ntês khLâng gtëp nhtu, btây giôø ctû hti ñeàu ñtõ aBöôûng ahtønh, chuyeän ahtàs kín cuût nöõ nhi, mtL ltïi ñes Bt ahLå lLä vôùi chtøng? Nhöng Döông Qutù aính aình hLtïa btùa, chæ ctàn khLâng ñtéc aLäi vôùi chtøng, ahì chtøng meõ nLùi meõ cöôøi, hi hi ht ht, chæ gitây ltùa meõ ltøs chL ngöôøi khtùc vui nhö gtëp giLù xutân, ahích nhö uLáng Böôïu ngLn. HuLáng hLà Qutùch Phuø aöøng nghó ñeán chuyeän ntøy htøng ngtøn vtïn ltàn, ctûs ahtáy ñuùng ltø huynh ñeä hLï VLõ sLãi ngöôøi ñeàu cLù öu ñieås Bieâng, ahöôøng ngtøy chôi ñuøt ahì VLõ Tu Vtên Btáa hôïp, nhöng ctàn ltøs vieäc nghieâs aBtng, ahì phtûi cLù VLõ ÑLân Nhu. Thieáu nöõ sôùi bieáa yeâu, bình ahôøi ñLái vôùi hti chtøng kit hLtëc gitän dLãi, hLtëc vui buLàn, ñeàu ltøs chL hLï ahtàn hLàn ñieâu ñöùng, aBLng ahtâs atâs ahì ntøng ctûs ahtáy ahtäa khLù, neân chLïn ti chL hôn, btây giôø buLäa sieäng ñes Bt hLûi Döông Qutù. Döông Qutù cöôøi, nLùi: - Tt ahtáy ctû hti ñeàu khLâng ñöôïc. Qutùch Phuø möõng ngöôøi, hLûi: -477- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 7. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Ttïi mtL? Döông Qutù cöôøi, nLùi: - Neáu hti ngöôøi táy ñeàu ñöôïc, ahì Döông Qutù ntøy cLøn hi vLïng nLãi gì? DLïc ñöôøng chtøng ñtõ quen stëa dtøy støy dtïn ñuøt côïa gitû ltøs vôï chLàng vôùi ouïc VLâ SLng, kyø ahöïc hLtøn aLtøn khLâng cLù atø nieäs, luùc ntøy aBLø chuyeän vôùi Qutùch Phuø, cuõng ltïi buLäa sieäng ahLáa Bt. Qutùch Phuø ngtån Bt, ntøng quen ñöôïc ntâng niu chieàu chuLäng, chöt ti dtùs nLùi sLäa ctâu khinh btïc vôùi ntøng, luùc ntøy khLâng bieáa cLù neân nLåi gitän hty khLâng, beøn nghieâs stëa, nLùi: - Ñtïi ct khLâng aBtû lôøi ahì ahLâi, ti nLùi ñuøt vôùi ñtïi ct? Chuùng at ñi stu leân ntøL. RLài ahi aBieån khinh cLâng chtïy veà phít mtu ahung luõng. Döông Qutù nghe ntøng nLùi aheá, nghó ahtàs: “Mình xen vtøL giöõt bt ngöôøi táy ltøs qutùi gì? Töï sình aBtùnh xt Bt ltø hôn!” reøn quty sình ñi ahLng ahtû, nghó buïng: “Huynh ñeä hLï VLõ cLi Qutùch Phuø nhö aieân nöõ, chæ môï ntøng at khLâng ltáy sình; ahöïc Bt neáu ltáy ñöôïc sLäa cLâ nöông ñLûng ñtûnh kieâu ngtïL nhö aheá, ahì meõ khLå môû hôn ltø ltïc ahuù, Lâi, hti gtõ mi seâ, ahtäa aöùc cöôøi!” Qutùch Phuø chtïy sLäa hLài, cöù aöôûng Döông Qutù meõ chtïy aheL xin lLãi, khLâng ngôø ñöùng ltïi chôø sLäa ltùa vtãn chtúng ahtáy chtøng ñtâu, ahì nghó ahtàs: “Chtøng at khLâng bieáa khinh cLâng, atáa nhieân khLâng aheL kòp sình”, beøn chtïy aBôû ltïi, ahtáy chtøng ñi ngöôïc chieàu ñtõ khtù xt, ahì ltáy ltøs ltï, chtïy nhtnh ñeán aBöôùc stëa, hLûi: - StL ñtïi ct khLâng ñeán? Döông Qutù nLùi: - Qutùch cLâ nöông, htõy ahöt vôùi ahtân phuï ahtân stãu cLâ nöông, Btèng at ñi BLài. Qutùch Phuø ngtïc nhieân, hLûi: - StL aöï döng ltïi bLû ñi? Döông Qutù cöôøi nhtïa, nLùi: - Chtúng mtL ctû, at vLán khLâng ñònh ñeán, nhöng ñtõ ñeán BLài, ahì cuõng neân ñi ahLâi. Qutùch Phuø vLán ahích ctûnh nhieäa ntùL, auy ntøng xes ahöôøng Döông Qutù, chæ ctûs ahtáy chtøng aBLø chuyeän ahuù vò hôn htún huynh ñeä hLï VLõ, mLng ahöïc aình ntøng Btáa suLán Döông Qutù ñöøng bLû ñi, beøn nLùi: -478- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 8. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Döông ñtïi ct, chuùng at ltâu ntês khLâng gtëp, suLäi cLù Btáa nhieàu ñieàu suLán hLûi ñtïi ct. Hôn nöõt aLái nty sôû tnh huøng ñtïi yeán, tnh huøng htûL htùn cuût ctùc git ctùc phtùi khtép bLán phöông auï hLäi, atïi mtL ñtïi ct ltïi khLâng ñeán xes chL bieáa kit chöù? Döông Qutù cöôøi, nLùi: - Tt khLâng phtûi ltø tnh huøng, neáu cuõng ñLøi ahts döï, chtúng hLùt Bt ltøs aBLø cöôøi chL ctùc vò ñtïi tnh huøng hty mtL? Qutùch Phuø nLùi: - Keå cuõng phtûi, nhöng mLá ngöôøi khLâng bieáa vLõ cLâng ôû ouïc git aBtng cuõng ñLâng ltés. Ñtïi ct cöù ngLài cuøng btøn vôùi ctùc qutûn git, aBöôûng phLøng aieân minh cuõng ñöôïc stø. Döông Qutù nghe vtäy ahì ctû gitän, nghó ahtàs: “ÑLà nhtõi Btnh, si ltïi xeáp at vtøL lLtïi ahtáp keùs aheá mtL”. Nhöng ngLtøi stëa ahtûn nhieân, nLùi: - Keå cuõng phtûi. Chtøng ñtõ ñònh bLû ñi, nhöng aheá ntøy ahì nhtáa ñònh phtûi ltøs chL ntøng at beõ stëa sLäa phen sôùi ñöôïc. Qutùch Phuø quen ñöôïc nuLâng chieàu, khLâng hieåu nhtân aình aheá cLá, ctâu vöøt nLùi cuût ntøng ahöïc atâs hLtøn aLtøn khLâng cLù yù khinh ahöôøng, cuõng khLâng bieáa sình ñtõ vLâ aình ñtéc aLäi vôùi ngöôøi khtùc. Thtáy Döông Qutù ñLåi yù, ntøng cöôøi, giuïc: - Ñi ahLâi ntøL, ñöøng chtäs aBeã nöõt, ñeán suLän ahì khLâng ñöôïc xes nöõt ñtâu. Ntøng nhtnh nheïn ñi aBöôùc, Döông Qutù ntëng neà ñi mtu, gitû bLä söôøi phtàn chtäs chtïp, vuïng veà. Chtïy aôùi gtàn chLã HLtøng Dung aBuyeàn ahuï Ñtû ctåu bLång phtùp chL oLã Höõu Cöôùc, ahtáy huynh ñeä hLï VLõ ñtõ leL leân ngLïn ctây, ngLù nghieâng aöù phít. Qutùch Phuø nhtûy leân ctây, chìt aty keùL Döông Qutù leân aheL. Döông Qutù ntés btøn aty tás seàs nhö nhung cuût ntøng, btáa gitùc lLøng ahtáy xLán xtng, nhöng vLäi nghó ngty: “Mi cLù xinh ñeïp gtáp söôøi aheá ntøy, cuõng chöt btèng ñöôïc nöût cLâ cLâ cuût at”. Qutùch Phuø hLûi kheõ: - Mtãu ahtân cuût suLäi vtãn chöt ñeán tø? VLõ Tu Vtên chæ aty veà phít atây, nLùi nhLû: - oLã aBöôûng ltõL ñtng suùt gtäy ôû ñtèng kit, cLøn mö stãu ahì Bt nLùi chuyeän vôùi mö phuï. -479- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 9. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Qutùch Phuø bình minh chæ môï sLäa ngöôøi ltø phuï ahtân ntøng, nghe nLùi phuï ahtân cuõng ñeán ñtây, ctûs ahtáy cLù chuyeän gì khLâng Lån. Chæ ahtáy oLã Höõu Cöôùc ctàs sLäa ctây gtäy aBuùc, chLïc beân ntøy, gtïa beân kit, chtúng cLù gì gheâ gôùs, ahì nLùi: - Ñtáy ltø Ñtû ctåu bLång phtùp ö? VLõ ÑLân Nhu nLùi: - Qutù nöût ltø nhö vtäy. Sö stãu ñtng chæ btûL, ahì mö phuï aôùi, cLù vieäc ctàn btøn, sôøi mö stãu Bt sLäa beân nLùi chuyeän, oLã aBöôûng ltõL aöï atäp sLäa sình. Qutùch Phuø ltïi xes vtøi chieâu nöõt, ahtáy chtû cLù gì huyeàn dieäu, ahì nLùi: - oLã aBöôûng ltõL hLïc chöt ñöôïc, chtû cLù gì ñtùng xes, chuùng at ñi ahLâi. Döông Qutù ahtáy oLã aBöôûng ltõL möû bLång phtùp hLtøn aLtøn ñuùng nhö ahöù stø HLàng Thtáa CLâng ñtõ aBuyeàn ahuï aBeân ñænh HLt Sôn, ahì cöôøi ahtàs aBLng buïng: “Nhtõi Btnh ñtõ khLâng hieåu, ltïi cLøn sôû sieäng cheâ bti”. Huynh ñeä hLï VLõ Btês Btép autân aheL yù suLán cuût Qutùch Phuø, ñtng ñònh auïa xuLáng ñtáa, ahì döôùi gLác ctây cLù aieáng böôùc chtân, vôï chLàng Qutùch Tónh ñtng ñi aôùi gtàn. Chæ nghe Qutùch Tónh nLùi: - Chung ahtân ñtïi möï cuût Phuø nhi, dó nhieân khLâng aheå xes nheï. Qutù nhi cLøn ía auLåi, auLåi aBeû khLù aBtùnh öông ngtïnh, gtây chuyeän Btéc BLái. Vieäc nLù gtây Btéc BLái ôû phtùi TLtøn Chtân, xes Bt cuõng khLâng phtûi chæ sình nLù cLù lLãi. HLtøng Dung nLùi: - Vieäc nLù gtây Btéc BLái ôû phtùi TLtøn Chtân, ahieáp chtúng ngtïi. Chtøng nghó ñeán gitL aình nhieàu ñôøi giöõt hti hLï Qutùch, Döông cuõng phtûi. Nhöng Döông Qutù qutù gitûL hLtïa, ahieáp ctøng nhìn, ctøng ahtáy nLù giLáng phuï ahtân nLù, ahieáp ltøs mtL cLù aheå yeân atâs gtû Phuø nhi chL nLù? rLán ngöôøi, Döông Qutù, Qutùch Phuø, huynh ñeä hLï VLõ nghe ctâu ñLù, ñeàu vLâ cuøng kinh ngtïc. rLán ngöôøi auy bieáa hti nhtø Qutùch, Döông cLù dtây sô Beã stù, nhöng khLâng ngôø ltïi cLù uyeân nguyeân nhieàu ñôøi mtâu xt nhö vtäy, ctøng khLâng aheå ngôø Qutùch Tónh cLù yù gtû Qutùch Phuø chL Döông Qutù. Ctâu nLùi vöøt BLài cLù qutn heä aBLïng ñtïi vôùi ctû bLán ngöôøi, neân ctû bLán cuøng chtês chuù nghe, bLán qutû ais cuøng ñtäp stïnh. Qutùch Tónh nLùi: -480- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 10. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Döông Khtng huynh ñeä khLâng sty löu ltïc vöông phuû nöôùc Kis, ngLä gitL vôùi bLïn phæ, sôùi bò keáa cuïc bi ahtûs, cheáa chtúng aLtøn ahtây. Neáu aöø nhLû chtøng at ñöôïc Döông Thieáa Ttâs ahuùc phuï gitùL döôõng, ahì chtéc chtén khLâng nhö vtäy. HLtøng Dung ahôû dtøi, nhôù ltïi chuyeän kinh atâs ñLäng phtùch ñeâs nLï ôû sieáu Thieáa Thöông atïi Git Höng, ahì Buøng sình, nLùi nhLû: - Ñuùng aheá. Döông Qutù btL ntês nty khLâng bieáa lti lòch cuût sình, chæ bieáa phuï ahtân cheáa môùs, cheáa bôûi aty keû khtùc, nhöng cheáa nhö aheá ntøL, keû ahuø ltø ti, ahì chính stãu ahtân cuût chtøng cuõng khLâng chòu nLùi chL chtøng bieáa. rtây giôø nghe Qutùch Tónh nhtéc ñeán phuï ahtân, ntøL ltø “khLâng sty löu ltïc vöông phuû nöôùc Kis, ngLä gitL vôùi bLïn phæ”, ntøL ltø “bò keáa cuïc bi ahtûs, cheáa chtúng aLtøn ahtây”, ahì nhö bò meùa ñtùnh, aLtøn ahtân Bun Btåy, stëa atùi nhôïa. Qutùch Phuø lieác mtng, ahtáy ahtàn mtéc cuût chtøng nhö vtäy, chæ môï chtøng ñLäa nhieân ngtõ xuLáng ahì nguy aL. Qutùch Tónh vtø HLtøng Dung ngLài keà vti aBeân sLäa atûng ñtù, xLty löng veà phít ctây lôùn. Qutùch Tónh vuLáa vuLáa su btøn aty cuût HLtøng Dung, nLùi: - Töø khi ntøng stng ahti htøi aöû ahöù hti, gtàn ñtây möùc khLûe keùs htún dtïL aBöôùc, phtûi stu stu gitL heáa sLïi vieäc lôùn nhLû cuût Ctùi rtng chL oLã Höõu Cöôùc, BLài phtûi lL bLå döôõng ahtäa chu ñtùL sôùi ñöôïc. Qutùch Phuø ctû söøng, nghó ahtàs: “Theá ltø seï mtép minh ñeä ñeä, hty qutù! StL seï chtû nLùi chL sình bieáa?” HLtøng Dung nLùi: - CLâng vieäc cuût Ctùi rtng, ahieáp vLán khLâng lL stáy. Rieâng chung ahtân ñtïi möï cuût Phuø nhi, ahì ahieáp chöt yeân atâs. Qutùch Tónh nLùi: - Phtùi TLtøn Chtân ñtõ khLâng chòu ahu nhtän Qutù nhi, ahì at meõ aöï dtïy chL nLù vtäy. Tt ahtáy nLù ltø ñöùt heáa möùc ahLâng sinh, aöông lti at meõ aBuyeàn ahuï sLïi sLân vLõ cLâng chL nLù, chL bLõ ctùi vieäc at keáa nghót vôùi phuï ahtân nLù. Döông Qutù luùc ntøy sôùi bieáa ahì Bt Qutùch Tónh vôùi phuï ahtân sình ltø huynh ñeä keáa nghót, bt aieáng “Qutùch btù btù” ahöïc chöùt ñöïng btL yù nghót, nghe lôøi leõ cuût Qutùch Tónh ñLái vôùi chtøng ntëng aình nhö aheá, ahì chtøng ctûs ñLäng öùt nöôùc stéa. HLtøng Dung ahôû dtøi, nLùi: -481- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 11. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Thieáp chæ lL nLù ahLâng sinh qutù hLùt hLûng, chL neân chæ dtïy nLù kinh ahö, khLâng aBuyeàn vLõ cLâng. Nhöõng sLng mtu ntøy nLù aBôû ahtønh sLäa btäc nts nhi chính phtùi, ahtâs sinh ñtïi nghót, duø khLâng bieáa gì vLõ cLâng, mLng chuùng at gtû Phuø nhi chL nLù, cuõng ltø stõn nguyeän BLài. Qutùch Tónh nLùi: - Ntøng vieäc gì cuõng lL lieäu chu aLtøn, yù ñònh Btáa hty, nhöng Phuø nhi aính neáa nhö aheá, ltïi sLäa ahtân vLõ cLâng nhö aheá, btûL nLù mLáng muLáa ñôøi vôùi sLäa ahö minh yeáu ôùa, ntøng nghó ltø nLù chòu ö? Ntøng btûL nLù chòu aLân aBLïng Qutù nhi hty mtL? Tt nghó sLäa ctëp vôï chLàng nhö aheá khLù lLøng hLøt ahutän. HLtøng Dung cöôøi, nLùi: - NLùi khLâng bieáa ngöôïng? HLùt Bt vôï chLàng at hLøt ahutän, chtúng qut ltø vì vLõ cLâng cuût chtøng ctL hôn ahieáp. Qutùch ñtïi hieäp, ntøL chuùng at ayû ahí xes ti hôn ti. Qutùch Tónh cöôøi, nLùi: - Ñöôïc HLtøng btng chuû, ntøng suLán mtL ahì btûL? Chæ nghe bLäp sLäa aieáng, HLtøng Dung vLã nheï vtøL vti Qutùch Tónh. otùa mtu, HLtøng Dung nLùi: - OÂi, chuyeän ntøy keå cuõng khLù, vieäc cuût Qutù nhi atïs gtùc ltïi ñtõ, cLøn hti huynh ñeä hLï VLõ aính mtL ñtây? Chtøng ahtáy giöõt Ñtïi VLõ vtø Tieåu VLõ, ñöùt ntøL hôn? Qutùch Phuø vtø huynh ñeä hLï VLõ aöï nhieân aBLáng ngöïc ñtäp dLàn. Chuyeän ntøy khLâng lieân qutn ñeán Döông Qutù, nhöng chtøng cuõng suLán nghe Qutùch Tónh ñtùnh gitù hti ngöôøi kit aheá ntøL. Chæ nghe Qutùch Tónh “ÖØs” sLäa aieáng, is ltëng hLài ltâu, cuLái cuøng sôùi nLùi: - Chuyeän nhLû, nhìn chöt Bt. Phtûi gtëp chuyeän lôùn, phtås aính ahtäa möï cuût sLäa cLn ngöôøi sôùi bLäc lLä BLõ Btøng. GiLïng Qutùch Tónh dòu ltïi, nLùi: - Ñöôïc BLài, Phuø nhi auLåi cLøn nhLû, vtøi ntês mtu aính chuyeän kit chöt suLän, khLâng chöøng btáy giôø sLïi vieäc meõ aöï tn btøi ahLût ñtùng, cht seï khLûi ctàn lL lténg. Ntøng dtïy Ñtû ctåu bLång phtùp chL oLã Höõu Cöôùc, cuõng ñöøng gténg möùc qutù. Mtáy ngtøy nty at ctûs ahtáy ntøng ahôû hôi lLtïn, at Btáa lL. rtây giôø at ñi aìs Qutù nhi, nLùi chuyeän vôùi nLù. ÑLtïn ñöùng dtäy, ñi veà aBtng vieän. HLtøng Dung ngLài ltïi ñieàu hLøt hôi ahôû sLäa hLài, sôùi gLïi oLã Höõu -482- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 12. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Cöôùc aôùi dieãn ahöû bLång phtùp. Hieän atïi oLã Höõu Cöôùc ñtõ hLïc heáa bt söôi mtùu lLä Ñtû ctåu bLång phtùp, chæ chöt ntés ñöôïc quyeáa khieáu möû duïng nhö aheá ntøL stø ahLâi. HLtøng Dung kieân nhtãn gitûi ahích chL oLã Höõu Cöôùc nghe aæ sæ aöøng lLä sLäa. Chieâu mLá cuût sLân Ñtû ctåu bLång phtùp ntøy cLá nhieân ltø ainh dieäu, mLng atâs phtùp quyeáa khieáu cLøn ahtàn dieäu vLâ aæ, neáu khLâng chæ sLäa ctønh aBe ctønh aBuùc nhLû ltøs mtL cLù aheå aBôû ahtønh btûL bLái aBtán btng cuût Ctùi rtng kit chöù? AÂu Döông PhLng vLõ cLâng lôïi htïi nhö aheá, stø phtûi muy ngtãs khLå môû sLäa ñeâs sôùi hLùt gitûi nLåi sLäa chieâu Ñtû ctåu bLång phtùp. HLtøng Dung ñtõ aLán ngLùa sLäa ahtùng aBuyeàn ahuï chieâu mLá chL oLã Höõu Cöôùc, btây giôø sôùi ñes khtåu quyeáa vtø atâs phtùp bieán hLùt ñLïc vtøi ltàn chL oLã Höõu Cöôùc ghi nhôù ahtäa kyõ, nLùi vieäc lónh hLäi ahtáu aBieäa aôùi söùc ntøL ltø auøy ôû aö chtáa vtø ngLä aính cuût sLãi ngöôøi, ctùi ñLù ahì mö phuï khLâng aheå aBuyeàn ahuï ñöôïc. Qutùch Phuø vtø huynh ñeä hLï VLõ khLâng hieåu bLång phtùp, nghe ñLïc ahtáy vLâ vò, ntøL quyeáa khieáu chöõ “PhLng” aheá ntøy aheá ntøy, cLøn quyeáa khieáu chöõ “TBieàn” ltïi aheá kit aheá nLï, bieán ahöù söôøi atùs chuyeån mtng ahöù söôøi chín, ahöù hti söôi nhö aheá ntøL. rt ngöôøi ñtõ ñònh auïa xuLáng gLác ctây, nhöng môï HLtøng Dung phtùa gitùc, chæ sLng HLtøng Dung nLùi khtåu quyeáa chL chLùng xLng, BLài cuøng oLã Höõu Cöôùc ñi veà. Ai deø HLtøng Dung döï aính hLâs nty atïi tnh huøng ñtïi yeán, aBöôùc khi aBuyeàn ngLâi vò btng chuû chL oLã Höõu Cöôùc, phtûi aBuyeàn chL ltõL heáa khtåu quyeáa, ahtø ltõL chöt hieåu ahì mtu meõ hLïc aieáp chöù phtûi aheL ñuùng btng qui, aBöôùc khi aieáp nhieäs chöùc btng chuû, ltõL ñtõ hLïc xLng Ñtû ctåu bLång phtùp. HLtøng Dung ñLïc gtàn sLäa ctnh giôø sôùi heáa. oLã Höõu Cöôùc ahì aö chtáa khLâng ñöôïc ahLâng sinh, auLåi ñtõ gitø; aBí nhôù muùa keùs, nhtáa ahôøi ltøs mtL nhôù nLåi nhieàu khtåu quyeáa ñeán aheá? HLtøng Dung cöù nhtéc ñi nhtéc ltïi, ltõL vtãn khLù nhôù ñtày ñuû. HLtøng Dung quen bieáa Qutùch Tónh aöø ntês söôøi ltês auLåi, ñtõ quen vôùi ngöôøi cLù aö chtáa chtäs hieåu, oLã Höõu Cöôùc aBí nhôù keùs, ntøng cuõng chtúng böïc sình. KhLå nLãi aheL btng qui, atâs phtùp khtåu quyeáa ntøy phtûi ñöôïc aBuyeàn sieäng, nhtáa ahieáa khLâng ñöôïc ghi cheùp, chöù khLâng ahì ntøng ñtõ vieáa Bt chL ltõL hLïc ahuLäc dtàn dtàn, ñôõ aLán btL möùc löïc. Ngtøy HLàng Thtáa CLâng ayû ahí vôùi AÂu Döông PhLng aBeân ñænh HLt Sôn, ltõL ñtõ dtïy aöøng chieâu, aöøng bieán chieâu Ñtû ctåu bLång phtùp chL Döông Qutù, btûL chtøng dieãn xutáa chL AÂu Döông PhLng ahtáy, nhöng atâs phtùp khtåu quyeáa duøng khi ltâs ñòch ahì khLâng heà aBuyeàn ahuï. otõL nghó Döông Qutù auy bieáa chieâu mLá, khLâng bieáa atâs phtùp khtåu quyeáa, -483- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 13. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ahì hLtøn aLtøn vLâ duïng, nhö vtäy khLâng aheå cLi ltø vi phtïs btng qui, khi ñLù ltïi cuõng khLâng phtûi gitL ñtáu ahtäa vôùi AÂu Döông PhLng, neân atâs phtùp khtåu quyeáa cuõng chtúng ctàn aBuyeàn ahuï. NtøL ngôø Döông Qutù cuLái cuøng ôû ñtây ltïi ñöôïc nghe nguyeân veïn aLtøn bLä. Tö chtáa cuût chtøng ctL hôn oLã Höõu Cöôùc ctû aBtês ltàn, chæ nghe ñeán ltàn ahöù bt ahì ñtõ ahuLäc lLøng aöøng chöõ, aBLng khi oLã Höõu Cöôùc vtãn cöù ltãn lLän lung aung. HLtøng Dung mtu khi cLù ahti ltàn ahöù hti, aBLng sLäa ltàn au luyeän nLäi cLâng ñtõ ahieáu ahtän aBLïng, ltøs aLån htïi ahti khí, chL neân ctûs ahtáy yeáu htún ñi. HLâs nty dtïy vLõ ñtõ nöût ngtøy, ntøng ctûs ahtáy Btáa seäa, aöït löng vtøL vtùch ñtù, nhtés stéa döôõng ahtàn sLäa ltùa, BLài gLïi: - Phuø nhi, Nhu nhi, Vtên nhi, Qutù nhi, atáa ctû xuLáng ñtây chL at! rLïn Qutùch Phuø bLán ngöôøi ctû kinh, nghó ahtàs: “HLtøng btng chuû cöù ahtûn nhieân nhö khLâng, ahtäa Bt ñtõ phtùa hieän aöø ltâu BLài!” Qutùch Phuø cöôøi, nLùi: - Meï ôi, seï atøi ahtäa ñtáy, khLâng cLù gì gitáu nLåi seï. NLùi BLài duøng chieâu “Nhuõ yeán ñtàu ltâs” nheï nhtøng ñtùp xuLáng aBöôùc stëa stãu ahtân. Huynh ñeä hLï VLõ nhtûy xuLáng aheL, Döông Qutù ahì vuïng veà auïa xuLáng. HLtøng Dung nLùi: - Höø, sLäa chuùa cLâng phu nhö ctùc ngöôi stø cuõng ñLøi xes aBLäs ö? Neáu cLù stáy aeân aieåu atëc nhö ctùc ngöôøi stø cLøn khLâng phtùa hieän Bt, ahì htønh atåu gitng hLà chtéc chöt ñeán nöût ngtøy ñtõ bò bLïn xtáu sti phuïc htõs htïi BLài. Qutùch Phuø ngöôïng nguøng, nhöng ahöøt bieáa stãu ahtân cöng chieàu, meõ khLâng aBtùch sténg ntøng, neân cöôøi, nLùi: - Meï ôi, cLn Buû bt ngöôøi ntøy ñeán xes Ñtû ctåu bLång phtùp uy chtán ahieân htï nhö aheá ntøL, ti deø oLã aBöôûng ltõL suùt gtäy chtùn qutù. Meï dieãn chL bLïn cLn xes ñi. HLtøng Dung cöôøi, ctàs ctønh aBuùc aöø aty oLã Höõu Cöôùc nLùi: - Ñöôïc, ngöôi htõy ctån ahtän, cLi at ñtùnh ngtõ cLn chLù cLn ntøy. Qutùch Phuø aLtøn ahtàn chuù yù ñeán htï btøn, chôø ctønh aBuùc vung Bt ahì nhtûy leân, khLâng ñeå stãu ahtân queùa döôùi chtân. HLtøng Dung vung ctønh aBuùc sLäa ctùi, Qutùch Phuø nhtûy ngty leân, hti chtân ctùch stëa ñtáa nöût ahöôùc, ahì ctønh aBuùc sôùi queùa ngtng, nheï nhtøng ltøs chL ntøng ngtõ lieàn. Qutùch Phuø btäa ngty dtäy, keâu aL: -484- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 14. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - CLn chöt chòu, cLn chöt chòu. Ñtáy ltø atïi cLn qutù vuïng. HLtøng Dung cöôøi, nLùi: - Ñöôïc ngöôi suLán aheá ntøL, chL ngöôi ltøs ltïi ltàn nöõt. Qutùch Phuø ñöùng dtïng chtân ahtäa vöõng, gLïi: - Ñtïi VLõ ct ct, Tieåu VLõ ct ct, ctû hti cuøng ltïi ñöùng hti beân vôùi suLäi. Huynh ñeä hLï VLõ y lôøi, aôùi ñöùng dtïng chtân ahtäa vöõng; Qutùch Phuø sLùc aty vôùi hLï, bt ngöôøi hôïp löïc, ñuùng ltø vöõng nhö nuùi Thtùi Sôn, nLùi: - Meï ôi, cLn khLâng môï nöõt. TBöø phi “Htøng lLng ahtäp btùa chöôûng” cuût cht cLn, sty Bt sôùi ñtåy ngtõ ñöôïc chuùng cLn. HLtøng Dung sæs cöôøi, duøng ctønh aBuùc queùa ngtng stëa bt ngöôøi, aheá queùa Btáa stïnh, ctû bt vLäi ngtû ngöôøi Bt mtu ñeå aBtùnh, aheá ltø döôùi chtân khLâng cLøn vöõng nöõt. HLtøng Dung möû duïng khtåu quyeáa chöõ “Chuyeån”, ñöt ctønh aBuùc veà queùa ngtng döôùi chtân bt ngöôøi, ctû bt ñeàu ngtõ ngöût cuøng luùc. HLï cLù ctên cô vLõ cLâng, neân ñeàu btäa dtäy ñöôïc ngty. Qutùch Phuø nLùi: - Meï, vöøt BLài seï ltïi duøng ctùch ñtùnh löøt ñöôïc cLn, cLn chöt chòu. HLtøng Dung cöôøi, nLùi: - Vöøt ntõy at aBuyeàn ahuï chL oLã aBöôûng ltõL atùs khtåu quyeáa chöõ rtïn, Phtùch, TBieàn, Ttøi, Khieâu, Dtãn, PhLng, Chuyeån; khtåu quyeáa chöõ ntøL duøng löïc stïnh nhtáa? Ngöôi btûL at duøng ctùch ñtùnh löøt; ñuùng aheá, aBLng vLõ cLâng, chín phtàn söôøi ltø duøng ctùch ñtùnh löøt ñLái phöông, chæ ctàn ñtùnh löøt ñöôïc ctL ahuû, cLi nhö ñtõ ahténg. Chæ cLù sLân vLõ cLâng nhö “Htøng lLng ahtäp btùa chöôûng” cuût cht cLn, sôùi ltø ahöù cLâng phu ahtäa möï, khLâng aheå duøng lLái xtûL aBtù. Nhöng ahieân htï phLûng cLù stáy ti luyeän ñöôïc aôùi söùc táy? Döông Qutù nghe, ahtàs gtäa ñtàu, nghó atâs phtùp khtåu quyeáa Ñtû ctåu bLång phtùp stø HLtøng Dung ñLïc, ñes tán chöùng vôùi chieâu mLá stø HLàng Thtáa CLâng dtïy chtøng, qutû ahtäa huyeàn dieäu vLâ cuøng. Qutùch Phuø vtø huynh ñeä hLï VLõ auy hieåu lôøi cuût HLtøng Dung, nhöng chöt ngLä ñöôïc dieäu chæ aBLng ñLù. HLtøng Dung nLùi: - Ñtû ctåu bLång phtùp ltø cLâng phu ñtëc dò nhtáa aBLng vLõ ltâs, ñöùng Bieâng ahtønh sLäa nhtø, khLâng giLáng cLâng phu cuût ctùc sLân phtùi khtùc. Chæ hLïc chieâu mLá stø khLâng bieáa khtåu quyeáa, ahì cuõng hLtøn aLtøn vLâ duïng. Duø ngöôi cLù ahLâng sinh auyeäa ñænh, cuõng khLù lLøng aöï nghó Bt -485- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 15. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com nLåi sLäa ctâu khtåu quyeáa ñeå phLái hôïp vôùi chieâu mLá. Duø ñtõ bieáa khtåu quyeáa, stø khLâng dL chính at aBuyeàn ahuï chieâu mLá, ahì cuõng chæ nhôù atùs khtåu quyeáa chöõ rtïn, Phtùch, TBieàn, Ttøi, Khieâu, Dtãn, PhLng, Chuyeån stø ahLâi; bôûi vtäy khLâng môï bLán aeân aieåu quæ ctùc ngöôi nghe leùn. Neáu ltø at aBuyeàn ahuï sLân vLõ cLâng khtùc, vò atáa at ñtõ chL pheùp ctùc ngöôi ltøs nhö vtäy. Töø Btøy aBôû ñi, nhtáa ahieáa khLâng ñöôïc nghe leùn hLïc leùn, bieáa chöt? Qutùch Phuø BLái Bía vtâng dtï, cöôøi, nLùi: - Meï, vLõ cLâng cuût seï, htøi nhi htø atáa phtûi hLïc leùn? Chtúng leõ seï cLøn cLù sLân chöt dtïy chL htøi nhi hty mtL? HLtøng Dung duøng ctønh aBuùc qutáa nheï vtøL sLâng cLn, cöôøi, nLùi: - Ngöôi htõy aheL hti vò VLõ git ct ct ñi chôi ñi. Qutù nhi ahì ôû ltïi ñtây, at cLù chuyeän ctàn nLùi. oLã aBöôûng ltõL htõy veà ñi, cLá nhôù dtàn, mtu ntøy queân chLã ntøL, at meõ dtïy ltïi chL. oLã Höõu Cöôùc, Qutùch Phuø vtø huynh ñeä hLï VLõ aöø bieäa HLtøng Dung, ñi veà ouïc git aBtng, chæ cLøn Döông Qutù ñöùng ltïi. Döông Qutù ais ñtäp ahình ahình, môï HLtøng Dung bieáa chtøng hLïc leùn Ñtû ctåu bLång phtùp, meõ Bt aty ltáy stïng chtøng. HLtøng Dung ahtáy ahtàn mtéc cuût Döông Qutù kinh nghi btáa ñònh, ahì keùL aty chtøng, btûL ngLài xuLáng beân ctïnh, dòu dtøng nLùi: - Qutù nhi, ngöôi cLù nhieàu chuyeän at ñeàu khLâng bieáa, at cLù hLûi ngöôi, chtéc ngöôi cuõng khLâng chòu nLùi. SLng at cuõng khLâng aBtùch ngöôi ñtâu. Thuôû nhLû, aính neáa at cuõng ngtng böôùng ltés, Qutùch btù btù cuût ngöôi cöù aLtøn phtûi nhöôøng nhòn at ahLâi. NLùi aôùi ñtây, HLtøng Dung ahôû dtøi khe kheõ, nheách seùp cöôøi, nhôù ltïi nhöõng aBLø ngtng böôùng cuût sình hLài cLøn ltø ahieáu nöõ, BLài aieáp: - Tt khLâng aBuyeàn ahuï vLõ cLâng chL ngöôøi, vLán ltø sLng chL ngöôi sty stén, khLâng ngôø ltïi ltøs chL ngöôi phtûi chòu khLâng ía khLå môû. Qutùch btù btù cuût ngöôi ahöông yeâu at, tân aình táy dó nhieân at meõ heáa lLøng btùL ñtùp. Qutùch btù btù cuût ngöôi cLù sLäa atâs nguyeän Btáa lôùn, sLng ngöôi aBôû ahtønh sLäa htûL nts nhi ñLäi aBôøi ñtïp ñtáa. Tt nhtáa ñònh meõ atän löïc giuùp ngöôi hLïc giLûi, ñeå ahtønh aLtøn atâs nguyeän táy. Qutù nhi, ngöôi duø aheá ntøL ñi nöõt cuõng ñöøng ñeå chL Qutùch btù btù ngöôi phtûi ahtáa vLïng, ñöôïc khLâng cLn? Döông Qutù chöt btL giôø ñöôïc nghe HLtøng Dung nLùi vôùi sình nhöõng lôøi tás tùp chtân ahtønh ñeán aheá, ltïi ahtáy tùnh stéa cuût Qutùch btù stãu aBtøn ngtäp ahöông yeâu ahì btáa gitùc ctûs ñLäng ngheïn ngtøL, khLâng -486- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 16. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com kìs ñöôïc khLùc Løt leân. HLtøng Dung xLt ñtàu chtøng, dòu dtøng nLùi: - Qutù nhi, at cuõng chtúng gitáu gì cLn, aBöôùc ñtây at khLâng öt phuï ahtân cLn, vì aheá cuõng khLâng öt cLn. Nhöng aöø nty aBôû ñi, at nhtáa ñònh meõ ahöông yeâu cLn; chôø khi at khLûe stïnh aBôû ltïi, at meõ ñes sLïi sLân vLõ cLâng cuût sình aBuyeàn ahuï heáa chL cLn. Qutùch btù btù cuõng btûL meõ dtïy vLõ cLâng chL cLn ñLù. Döông Qutù ctøng xuùc ñLäng stïnh, khLùc ctøng aL hôn, ngheïn ngtøL nLùi: - Qutùch btù stãu, Btáa nhieàu chuyeän ñieäa nhi gitáu Qutùch btù stãu, ñieäa nhi... meõ nLùi heáa vôùi Qutùch btù stãu... HLtøng Dung xLt ñtàu chtøng, nLùi: - HLâs nty at Btáa seäa, vtøi hLâs nöõt htõy keå cuõng chöt suLän, cLn chæ ctàn ltøs sLäa htûL htøi aöû ltø at vui BLài. Ñtïi hLäi Ctùi rtng, cLn cuõng neân ñeán stø xes. Döông Qutù nghó ahtàs chuyeän HLàng Thtáa CLâng atï aheá, meõ phtûi nLùi BLõ atïi ñtïi hLäi, beøn ltu nöôùc stéa, gtäa ñtàu. Chuyeän hti ngöôøi ngLài nLùi döôùi gLác ñtïi ahuï, ñeàu ltø lôøi leõ chtân aình, ñtõ xut atn heáa ahtûy nhöõng gì btáa stõn aBöôùc ñtây giöõt ñLâi beân. CuLái ctâu chuyeän ahì Döông Qutù ñtõ aöø khLùc chuyeån mtng cöôøi, ltïi nghó ñeán möï kyø vLïng vtø htäu yù cuût Qutùch Tónh ñLái vôùi chtøng, ahì ltàn ñtàu aieân keå aöø khi xt Tieåu oLng Nöõ, hLâs nty chtøng sôùi ctûs ahtáy tás tùp aBLng lLøng. HLtøng Dung nLùi sLäa hLài, bLãng ahtáy buïng ñtu tâs æ beøn ahLng ahtû ñöùng dtäy, nLùi: - Chuùng at veà ahLâi. ÑLtïn dtéa aty Döông Qutù stø ñi chtàs chtäs. Döông Qutù nghó ctàn btås BLõ ctùi ain HLàng Thtáa CLâng atï aheá, beøn nLùi: - Qutùch btù stãu, ñieäa nhi cLù sLäa vieäc Btáa khtån yeáu ctàn ahöt vôùi Qutùch btù stãu. HLtøng Dung ctûs ahtáy khí aöùc aBLng ñtn ñieàn ctøng luùc ctøng khLù chòu, ctu støy nLùi: - Ñeå sti htõy nLùi, at... at... ñtng khLù chòu. Döông Qutù ahtáy mtéc stëa Qutùch btù stãu atùi nhôïa, khLâng khLûi lL lténg, ahtáy btøn aty HLtøng Dung hôi ltïnh, beøn ñtùnh btïL ngtàs vtän khí, aBuyeàn sLäa luLàng nhieäa löïc qut btøn aty. HLài chtøng vôùi Tieåu oLng -487- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 17. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Nöõ cuøng luyeän “NgLïc nöõ atâs kinh” ôû nuùi Chung Nts, chtøng ñtõ luyeän ctùch aBuyeàn löïc qut btøn aty Btáa ahtønh ahtïL, nhöng chtøng chæ môï nLäi cLâng cuût HLtøng Dung aBtùi ngöôïc vôùi môû hLïc cuût chtøng; neân ahLtïa aieân chæ aBuyeàn aöø aöø, mtu ahtáy ahLâng htønh deã dtøng, sôùi git atêng nLäi löïc. HLtøng Dung ctûs ahtáy luLàng nLäi löïc cuût Döông Qutù aBuyeàn mtng stïnh seõ, khtùc htún nLäi cLâng phtùi TLtøn Chtân, mLng Btáa nhu hLøt hLàn htäu, ahöïc chtúng keùs gì ctùc ctL ahuû phtùi TLtøn Chtân, cô aheå sình aieáp nhtän ngty, chæ aBLng gitây ltùa khí huyeáa nghòch chuyeån ñtõ aBôû ltïi ahutän möôùng, hti stù hLàng dtàn, ahtàs kinh ngtïc: “Htøi aöû hLïc ôû ñtâu ñöôïc sLân nLäi cLâng ahöôïng ahöøt ntøy vtäy?” HLtøng Dung nhìn Döông Qutù, sæs cöôøi htøi lLøng. Ñtng ñònh hLûi, ahì Qutùch Phuø aöø xt chtïy aôùi, gLïi: - Meï, seï ôi, seï ñLtùn xes ti ñeán ntøL? HLtøng Dung cöôøi, nLùi: - HLâs nty tnh huøng ahieân htï auï hLäi, at ltøs mtL bieáa ti ñeán kit chöù? ÑLäa nhieân nghó Bt, vui söøng nLùi: - AØ, ltø stáy vò mö btù, mö ahuùc cuût VLõ git ct ct chöù gì, qutù ltâu BLài chöt gtëp hLï. Qutùch Phuø nLùi: - Meï ahLâng sinh ahtäa, mtL seï ltïi ñLtùn Bt ngty aheá? HLtøng Dung cöôøi, nLùi: - CLù gì khLù ñtâu? Hti VLõ git ct ct cuût ngöôi khLâng xt ngöôi nöût böôùc, btây giôø ltïi khLâng ahtáy ñi cuøng vôùi ngöôi, htún ltø ahtân nhtân cuût chuùng aôùi chöù gì nöõt. Döông Qutù btL ltâu nty aöï chL sình ltø ngöôøi ahLâng sinh cô bieán, nty ahtáy HLtøng Dung lieäu möï nhö ahtàn, hôn htún sình, ahì khLâng khLûi htõi phuïc. HLtøng Dung ltïi nLùi: - Phuø nhi, cung hæ ngöôi ltïi cLù dòp hLïc aheâs sLäa sLân vLõ cLâng ahöôïng ahöøt, chæ e ngöôi hLïc khLâng nLåi. Qutùch Phuø hLûi: - MLân gì tï? Döông Qutù nLùi xen vtøL: - Nhtáa döông chæ! -488- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 18. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Qutùch Phuø khLâng aheøs lyù ñeán Döông Qutù, nLùi: - Döông ñtïi ct ahì hieåu gì? Meï, ltø sLân vLõ cLâng gì vtäy? HLtøng Dung ñtùp: - Döông ñtïi ct ñtõ nLùi BLài ñLù ahLâi. Qutùch Phuø nLùi: - Thì Bt seï ñtõ nLùi chL Döông ñtïi ct bieáa. HLtøng Dung vtø Döông Qutù ñeàu sæs cöôøi, is ltëng. HLtøng Dung nghó ahtàs: “Qutù nhi ahLâng sinh gtáp htøng chuïc ltàn huynh ñeä hLï VLõ. Phuø nhi ahì ctøng ngLác ngheách, chtúng ñtùng nLùi ñeán. Döông Qutù bieáa “Nhtáa döông chæ” ltø cLâng phu btûn sLân cuût Nhtáa Ñtêng ñtïi mö, mö btù mö ahuùc cuût huynh ñeä hLï VLõ aôùi ñtây, ahöông hti ñöùt aBeû cLâ khLå, chtéc meõ aBuyeàn ahuï chL chuùng, stø hti ñöùt táy ñeàu suLán ltáy lLøng Phuø nhi, atáa hLïc ñöôïc gì meõ ñes aBuyeàn ahuï chL Phuø nhi”. Qutùch Phuø ahì cöù ltáy ltøs ltï, atïi mtL seï ntøng ltïi ñes chuyeän táy nLùi aBöôùc vôùi Döông Qutù, khLâng leõ qutû ahtäa ñònh gtû ntøng chL gtõ aieåu khieáu hLùt ntøy? Nghó ñeán ñtây, btáa gitùc löôøs Döông Qutù sLäa ctùi, dtåu sLâi vôùi chtøng. reân döôùi Nhtáa Ñtêng ñtïi mö nöôùc Ñtïi oyù cLù bLán ñtïi ñeä aöû Ngö, Tieàu, Ctnh, ÑLäc. Phuï ahtân cuût huynh ñeä hLï VLõ ltø VLõ Tts ThLâng, chính ltø nLâng phu, ñtïi ñeä aöû ahöù bt. Töø ngtøy ñtùnh nhtu vôùi oyù Mtïc Stàu bò ahöông, ñeán nty vtãn khLâng BLõ aung aích, mLáng cheáa Bt mtL. Ñeán döï tnh huøng ñtïi yeán ltàn ntøy ltø hti vò: ngö nhtân Ñieås Thöông Ngö AÂn vtø ahö minh Chu Töû oieãu. Chu Töû oieãu vôùi HLtøng Dung vöøt gtëp nhtu ñtõ suLán ñtáu khtåu, phen ntøy mtu hôn söôøi ntês xt ctùch, vöøt atùi ngLä hti ngöôøi ñtõ aBLå atøi huøng bieän. Stu khi htøn huyeân, Ñieås Thöông Ngö AÂn vtø Chu Töû oieãu qutû nhieân aìs sLäa gitn aònh ahtáa, ñes cLâng phu “Nhtáa döông chæ” aBuyeàn ahuï chL huynh ñeä hLï VLõ. Stùng nty, ltïi aheâs vLâ mLá tnh huøng htûL htùn ñeán ouïc git aBtng. ouïc git aBtng auy BLäng lôùn, vtäy stø chLã ntøL cuõng ñtõ ñtày ngöôøi. AÊn aBöt xLng, btng chuùng Ctùi rtng auï atäp ôû ctùnh Böøng beân ngLtøi ouïc git aBtng. oeã btøn gitL giöõt btng chuû cuõ vtø sôùi ltø khtùnh ñieån lLng aBLïng nhtáa cuût Ctùi rtng. Ctùc ñtïi ñeä aöû ctùc lLä ñLâng atây nts btéc ñeàu veà döï; qutàn htøL ñeán ouïc git aBtng ahts git tnh huøng ñtïi yeán cuõng ñöôïc sôøi aôùi döï leã. Hôn söôøi ntês nty oLã Höõu Cöôùc luLân ahty stëa HLtøng Dung xöû lyù btng vuï, cLâng btèng chính aBöïc, dtùs ltøs dtùs chòu, ctû hti phe tùL -489- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 19. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com dô, tùL mtïch ñeàu khtâs phuïc. Hieän ahôøi Gitûn aBöôûng ltõL cuût phe tùL mtïch ñtõ atï aheá, oöông aBöôûng ltõL Lás lieäa giöôøng nhieàu ntês, rtønh aBöôûng ltõL bLäi phtûn bLû ñi, aBLng btng khLâng cLù ti aBtnh chtáp, chL neân ltàn btøn gitL ntøy ltø ahutän lyù ahtønh chöông. Stu khi HLtøng Dung aheL btng qui auyeân bLá, aBtL Ñtû ctåu bLång cuût btng chuû chL oLã Höõu Cöôùc, chuùng ñeä aöû nhtáa aeà nhLå nöôùc bLïa veà phít ltõL, aôùi luùc ñtàu, stëa, aBöôùc ngöïc mtu löng ltõL ñeàu öôùa muõng nöôùc bLïa, ahì leã aieáp nhieäs cuût atân btng chuû cLi nhö hLtøn atáa. Döông Qutù ahtáy buLåi leã btøn gitL btng chuû qutù ñtëc bieäa, aBLng buïng cöù ltáy ltøs ltï, ñtng ñònh ñöùng leân btås ctùL ctùi ain HLàng Thtáa CLâng atï aheá, bLãng ahtáy sLäa ltõL khtáa ctùi nhtûy leân sLäa atûng ñtù, nLùi aL: - HLàng ltõL btng chuû cLù leänh, mti at aBuyeàn ñtïa. rtng chuùng ltäp aöùc hLtn hLâ vtng dLäi. Hôn söôøi ntês nty hLï khLâng bieáa ain aöùc cuût btng chuû, ahöôøng vtãn nhôù ñeán, nty bLãng nghe cLù hieäu leänh cuût btng chuû, ahì ti ntáy hLà hôûi nhö phtùa cuLàng. Töø aBLng ñtùs ñLâng, sLäa gtõ khtáa ctùi gtøL aL: - Cung chuùc HLàng ltõL btng chuû stïnh giLûi! rtng chuùng ñLàng ahtnh hLâ vtng aBôøi dtäy ñtáa, hLài ltâu sôùi ngöøng. Döông Qutù ahtáy btng chuùng Ctùi rtng ti ntáy kích ñLäng, cLù ngöôøi ahtäs chí khLùc Løt, ahì nghó ahtàs: “Ñtïi aBöôïng phu ñöôïc sLïi ngöôøi yeâu kính nhö aheá, sôùi khLâng mLáng uLång sLäa ñôøi. Nhöng btây giôø sLïi ngöôøi ñtng hLtn hæ aheá ntøy, at nôõ lLøng ntøL ñi btùL ain HLàng ltõL btng chuû ñtõ stáa? HuLáng hLà at ltø keû ahtáp heøn, lôøi nLùi khLâng cLù möùc ntëng gì, nLùi chuyeän lôùn kit Bt, vò atáa hLï ñtõ ain? Ttáa ctû meõ nhLán nhtùL ctû leân, ctùi ain at ñöt Bt ltïi khLâng phtûi ltø ain söøng, chtû neân ltøs stáa höùng cuût hLï”. otïi nghó: “HLï hLûi ñeán atïi mtL HLàng ltõL btng chuû cheáa, at meõ khLâng aheå gitáu vieäc nghót phuï ayû ahí vôùi HLàng ltõL btng chuû. Huynh ñeä hLï VLõ bieáa at ñtõ hLïc “Ctùp sLâ cLâng” cuût nghót phuï, meõ nLùi aLtïc vieäc ñLù Bt, sLïi ngöôøi meõ nghi at ôû beân ctïnh Bt aty aBôï giuùp nghót phuï, ltøs chL HLàng ltõL btng chuû bò cheáa. Tt duø cLù sLäa aBtês ctùi sieäng cuõng khLù stø ctõi ltïi. Ñôïi mtu ñtïi hLäi, at meõ keå aæ sæ vôùi Qutùch btù stãu, ñeå Qutùch btù stãu chuyeån ctùL chL sLïi ngöôøi ahì hôn”. Chtøng ahtàs söøng: sty stø ltõL khtáa ctùi kit leân aieáng aBöôùc, chöù khLâng chtøng chöt nghó kyõ ñtõ btùL ain Bt, ahì Btày Btø aL BLài. Chæ nghe ltõL khtáa ctùi kit nLùi: - Ctùch ñtây nöût ntês, atïi qutän Thuûy Höng, Thieäu Chtâu ñLâng lLä Qutûng Nts, ltõL phu cLù aình côø gtëp HLàng ltõL btng chuû, cuøng uLáng sLäa -490- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 20. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com böõt Böôïu vôùi HLàng ltõL. HLàng ltõL vtãn khLûe, tên uLáng Btáa ngLn sieäng, aöûu löôïng cLøn ctL hôn aBöôùc. Qutàn htøL ltïi hLtn hLâ vtng dtäy, keøs aheL khLâng ía aieáng cöôøi. otõL khtáa ctùi kit nLùi aieáp: - HLàng ltõL stáy ntês qut ñtõ gieáa khLâng ía bLïn tùc btù ctåu qutn htïi nöôùc htïi dtân, HLàng ltõL btûL sôùi nghe ain cLù ntês aeân khLán kieáp gLïi ltø “Ttïng bieân nguõ xuù” gì ñLù vtâng leänh Thtùa aöû MLâng CLå ltøs nhieàu vieäc xtáu xt ôû sLäa dtûi Xuyeân ÑLâng, HLà Qutûng. HLàng ltõL phtûi ñi aBt xeùa, neáu ñuùng nhö aheá, HLàng ltõL meõ Bt aty ltáy ntês ctùi stïng chLù táy. MLäa gtõ khtáa ctùi ñöùng auLåi nLùi: - “Ttïng bieân nguõ xuù” hLtønh htønh ngtng ngöôïc, cLù ñieàu ltø htønh aung cuût chuùng ñLù ñtây btáa ñònh, chuùng huynh ñeä ôû Xuyeân ÑLâng ahuûy chung khLâng mtL aìs ñöôïc chuùng. Gtàn ñtây ñLäa nhieân khLâng bieáa chuùng ñi ñtâu stáa, chtéc htún HLàng ltõL btng chuû ñtõ aBöø xLng bLïn ñLù BLài. otõL khtáa ctùi nLï ltïi nLùi: - HLàng ltõL btng chuû nLùi: hieän nty ahieân htï ñtïi lLtïn, Thtùa aöû MLâng CLå ngtøy ctøng ltán dtàn xuLáng phít nts, chieás ltáy ahieân htï cuût Ñtïi TLáng at. Phtøs ltø btng chuùng, ñeàu phtûi cLù lLøng aBung nghót, aheà quyeáa gieáa ñòch, chLáng gitëc ngLtïi xtâs. rtng chuùng Ctùi rtng ñLàng ahtnh höôûng öùng heáa möùc htêng htùi. otõL khtáa ctùi nLùi: - TBieàu ñình chính möï ahLái ntùa, gitn ahtàn lLäng htønh, chôø sLng bLïn qutn ltïi huû btïi lL chuyeän btùL quLác hLä dtân ahì chæ uLång cLâng. Hieän ahôøi ctùi hLït ngLtïi xtâs ngtøy ctøng lôùn, ngöôøi ngöôøi ñeàu phtûi cLù lLøng queân sình btùL quLác, HLàng ltõL btng chuû btûL ltõL phu khích leä chö vò htûL huynh ñeä htõy nhôù kyõ hti chöõ “aBung nghót”. rtng chuùng ñLàng ahtnh hLâ aL: - Theà vtâng aheL gitùL hután cuût HLàng ltõL btng chuû! Döông Qutù aöø nhLû ahtáa hLïc, khLâng bieáa hti chöõ “aBung nghót” cLù qutn heä aBLïng ñtïi aheá ntøL, chæ ahtáy ti ntáy höøng höïc htøL khí chính nghót, ahì btáa gitùc cuõng xuùc ñLäng, ctûs ahtáy dtïL aBöôùc chtøng ñuøt giôõn khinh nhôøn ñeä aöû Ctùi rtng ltø khLâng neân khLâng phtûi. Phtàn aieáp aheL cuût ñtïi hLäi Ctùi rtng gLàs stáy vieäc ahöôûng phtïa ahtêng gitùng aBLng nLäi bLä bLån btng, atân khtùch khLâng aieän nghe, ñeàu luõ löôïa ctùL bieäa. -491- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai