of x

Technical Analysis of the Financial Markets_1

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 2 | Page: 18 | FileSize: 0.31 M | File type: PDF
2 lần xem

Technical Analysis of the Financial Markets_1. Tài liệu tham khảo xuất sắc này đã dạy hàng nghìn thương nhân các khái niệm về phân tích kỹ thuật và ứng dụng của họ trong tương lai và thị trường chứng khoán. Bao gồm các phát triển mới nhất trong công nghệ máy tính, các công cụ kỹ thuật, và các chỉ số, ấn bản thứ hai tính năng vật liệu mới trên biểu đồ nến, intermarket mối quan hệ, cổ phiếu và luân chuyển hàng, cộng với các ví dụ và con số nhà nước-of-the-nghệ thuật..... Giống những giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Vài tài liệu download mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/technical-analysis-of-the-financial-markets_1-tv40tq.html

Nội dung

TLMP xin giới thiệu đến các bạn tài liệu Technical Analysis of the Financial Markets_1.Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn thư viện Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp giúp đỡ cho học tập.Xin mời thành viên đang tìm cùng tham khảo ,Tài liệu Technical Analysis of the Financial Markets_1 thuộc chủ đề ,Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp được chia sẽ bởi user taichinhdoanhnghiep tới cộng đồng nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này được chia sẽ vào danh mục Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp , có tổng cộng 18 page , thuộc định dạng .PDF, cùng danh mục còn có tài liệu tài chính, đầu tư tài chính, báo cáo tài chính, thị trường tài chính, tài liệu kế toán kiểm toán ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo . Để tải file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
Tài liệu tham khảo tuyệt vời này đã dạy hàng nghìn thương lái những khái niệm về phân tích công nghệ và ứng dụng của họ trong tương lai và thị trường chứng khoán, nói thêm Bao gồm những phát triển mới nhất trong công nghệ máy tính, những công cụ công nghệ, và những chỉ số, ấn bản đồ vật hai tính năng nguyên liệu mới trên biểu đồ nến, intermarket mối quan hệ, cổ phiếu và luân chuyển hàng, cộng với những tỉ dụ và con số nhà nước-of-the-nghệ thuật, nói thêm là The Stock Market Advisory Board Alan L, bên cạnh đó Carsrud Professor of Industrial and Systems Engineering, Clinical Professor of Management, and Executive Director of the Eugenio Pino and Family Global Entrepreneurship Center, Florida International University Alan Reynolds Senior Fellow Cato Institute Wesley B, nói thêm Truitt Chairman and Series Editor Adjunct Professor Anderson Graduate School of Management University of California, Los Angeles Walter E, nói thêm Williams John M, bên cạnh đó Olin Distinguished Professor of Economics George Mason University Charles Wolf Jr, bên cạnh đó Senior Economic Advisor and Corporate Fellow in Internatio
The Stock Market Advisory Board Alan L. Carsrud Professor of Industrial and Systems Engineering, Clinical Professor of Management, and Executive Director of the Eugenio Pino and Family Global Entrepreneurship Center, Florida International University Alan Reynolds Senior Fellow Cato Institute Wesley B. Truitt Chairman and Series Editor Adjunct Professor Anderson Graduate School of Management University of California, Los Angeles Walter E. Williams John M. Olin Distinguished Professor of Economics George Mason University Charles Wolf Jr. Senior Economic Advisor and Corporate Fellow in International Economics The RAND Corporation The Stock Market RIK W. HAFER AND SCOTT E. HEIN GREENWOOD GUIDES TO BUSINESS AND ECONOMICS Wesley B. Truitt, Series Editor GREENWOOD PRESS WESTPORT, CONNECTICUT LONDON Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Hafer, R. W. (Rik W.) The stock market / Rik W. Hafer and Scott E. Hein. p. cm. — (Greenwood guides to business and economics, ISSN 1559–2367) Includes bibliographical references and index. ISBN 0–313–33824–8 (alk. paper) 1. Stock exchanges. 2. Stock exchanges—United States. I. Hein, Scott E., 1949– II. Title. HG4551.H23 2007 332.64`2—dc22 2006029484 British Library Cataloguing-in-Publication Data is available. Copyright # 2007 by Rik W. Hafer and Scott E. Hein All rights reserved. No portion of this book may be reproduced, by any process or technique, without the express written consent of the publisher. Library of Congress Catalog Card Number: 2006029484 ISBN: 0–313–33824–8 ISSN: 1559–2367 First published in 2007 Greenwood Press, 88 Post Road West, Westport, CT 06881 An imprint of Greenwood Publishing Group, Inc. www.greenwood.com Printed in the United States of America The paper used in this book complies with the Permanent Paper Standard issued by the National Information Standards Organization (Z39.48–1984). 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ... - tailieumienphi.vn 624231

Sponsor Documents