Technical Analysis of the Financial Markets_1

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 2 | Page: 18 | FileSize: 0.31 M | File type: PDF
of x

Technical Analysis of the Financial Markets_1. Tài liệu tham khảo xuất sắc này đã dạy hàng nghìn thương nhân các khái niệm về phân tích kỹ thuật và ứng dụng của họ trong tương lai và thị trường chứng khoán. Bao gồm các phát triển mới nhất trong công nghệ máy tính, các công cụ kỹ thuật, và các chỉ số, ấn bản thứ hai tính năng vật liệu mới trên biểu đồ nến, intermarket mối quan hệ, cổ phiếu và luân chuyển hàng, cộng với các ví dụ và con số nhà nước-of-the-nghệ thuật..... Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/technical-analysis-of-the-financial-markets_1-tv40tq.html

Nội dung


The Stock Market Advisory Board Alan L. Carsrud Professor of Industrial and Systems Engineering, Clinical Professor of Management, and Executive Director of the Eugenio Pino and Family Global Entrepreneurship Center, Florida International University Alan Reynolds Senior Fellow Cato Institute Wesley B. Truitt Chairman and Series Editor Adjunct Professor Anderson Graduate School of Management University of California, Los Angeles Walter E. Williams John M. Olin Distinguished Professor of Economics George Mason University Charles Wolf Jr. Senior Economic Advisor and Corporate Fellow in International Economics The RAND Corporation The Stock Market RIK W. HAFER AND SCOTT E. HEIN GREENWOOD GUIDES TO BUSINESS AND ECONOMICS Wesley B. Truitt, Series Editor GREENWOOD PRESS WESTPORT, CONNECTICUT LONDON Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Hafer, R. W. (Rik W.) The stock market / Rik W. Hafer and Scott E. Hein. p. cm. — (Greenwood guides to business and economics, ISSN 1559–2367) Includes bibliographical references and index. ISBN 0–313–33824–8 (alk. paper) 1. Stock exchanges. 2. Stock exchanges—United States. I. Hein, Scott E., 1949– II. Title. HG4551.H23 2007 332.64`2—dc22 2006029484 British Library Cataloguing-in-Publication Data is available. Copyright # 2007 by Rik W. Hafer and Scott E. Hein All rights reserved. No portion of this book may be reproduced, by any process or technique, without the express written consent of the publisher. Library of Congress Catalog Card Number: 2006029484 ISBN: 0–313–33824–8 ISSN: 1559–2367 First published in 2007 Greenwood Press, 88 Post Road West, Westport, CT 06881 An imprint of Greenwood Publishing Group, Inc. www.greenwood.com Printed in the United States of America The paper used in this book complies with the Permanent Paper Standard issued by the National Information Standards Organization (Z39.48–1984). 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ... - tailieumienphi.vn 624231