Tăng cường sự tham gia vì kết quả phát triển: Hướng dẫn của Ngân hàng Phát triển Châu Á về sự tham gia

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 132 | FileSize: 1.30 M | File type: PDF
of x

Tăng cường sự tham gia vì kết quả phát triển: Hướng dẫn của Ngân hàng Phát triển Châu Á về sự tham gia. Nội dung của tài liệu trình bày về sự tham gia trong đánh giá các chính sách, chiến lược và chương trình quốc gia của ADB, sự tham gia trong chu trình dự án của ADB — hướng dẫn và công cụ, sự tham gia trong các hoạt động của ADB — kinh nghiệm và nguồn lực.. Giống các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/tang-cuong-su-tham-gia-vi-ket-qua-phat-trien-huong-dan-cua-ngan-hang-phat-trien--svgbuq.html

Nội dung


TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA VÌ KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN Hướng dẫn của Ngân hàng Phát triển Châu Á về Sự Tham gia Asian Development Bank TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA VÌ KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN Hướng dẫn của Ngân hàng Phát triển Châu Á về Sự Tham gia Asian Development Bank © 2012 Ngân hàng Phát triển Châu Á Giữ mọi bản quyền. Phát hành năm 2012. In tại Phi-líp-pin. ISBN 978-92-9092-690-0 (Bản in) ISBN 978-92-9092-691-7 (Bản PDF) Số lưu chiểu TIM124685 Dữ liệu đăng ký xuất bản Ngân hàng Phát triển Châu Á. Tăng cường sự tham gia vì kết quả phát triển: Hướng dẫn của Ngân hàng Phát triển Châu Á về tham gia. Thành phố Mandaluyong, Phi-líp-pin: Ngân hàng Phát triển Châu Á, 2012. 1. Sự tham gia. 2. Xã hội dân sự. 3. Ngân hàng Phát triển Châu Á. I. Ngân hàng Phát triển Châu Á. Các quan điểm thể hiện trong ấn phẩm này là của cá nhân các tác giả và không phản ánh quan điểm và chính sách của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) hoặc Ban Thống đốc của Ngân hàng hoặc các chính phủ mà Ban Thống đốc đại diện. ADB không đảm bảo độ chính xác của số liệu nêu trong ấn phẩm này và không chịu trách nhiệm về mọi hệ quả xảy ra khi sử dụng số liệu đó. Khi xác định hay tham chiếu đến một vùng địa lý hay lãnh thổ cụ thể, hoặc khi sử dụng thuật ngữ “quốc gia” trong tài liệu này, ADB không có dụng ý đưa ra phán xét hay nhận định chủ quan nào về tình trạng pháp lý hay tình trạng khác của bất kỳ vùng lãnh thổ nào. ADB chỉ khuyến khích in ấn hoặc sao chép thông tin cho mục đích cá nhân và phi thương mại với sự công nhận nguồn thích hợp từ ADB. Người sử dụng không được bán lại, phân phối lại hay tạo ra các sản phẩm phái sinh cho mục đích thương mại nếu không được ADB chấp thuận rõ ràng bằng văn bản. Ghi chú: Trong ấn phẩm này, (i) “$” là đô-la Mỹ, và (ii) nếu không có chỉ dẫn khác, thuật ngữ “dự án” dùng để chỉ các khoản vay và viện trợ không hoàn lại cho mục đích đầu tư, khoản vay và viện trợ không hoàn lại cho mục tiêu chính sách, và hỗ trợ kỹ thuật. 6 ADB Avenue, Mandaluyong City 1550 Metro Manila, Philippines Tel +63 2 632 4444 Fax +63 2 636 2444 www.adb.org Địa chỉ đặt ấn phẩm: Department of External Relations Fax +63 2 636 2648 adbpub@adb.org In trên giấy tái chế Tài liệu này được dịch từ nguyên bản tiếng Anh với mục đích phục vụ đông đảo bạn đọc. Tuy nhiên, tiếng Anh vẫn là ngôn ngữ chính của Ngân hàng Phát triển Châu Á và chỉ có nguyên bản tiếng Anh của tài liệu này mới chính xác (nghĩa là chỉ nguyên bản tiếng Anh được chính thức công nhận và có hiệu lực). Do vậy, các trích dẫn cần dựa vào nguyên bản tiếng Anh của tài liệu này. Mục lục BỐI CẢNH iv NHÓM TÁC GIẢ iv LỜI NÓI ĐẦU v TỪ VIẾT TẮT vii GIỚI THIỆU 1 SỰ THAM GIA TRONG ĐÁNH GIÁ CÁC CHÍNH SÁCH, CHIẾN LƯỢC VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA CỦA ADB 13 SỰ THAM GIA TRONG CHU TRÌNH DỰ ÁN CỦA ADB—HƯỚNG DẪN VÀ CÔNG CỤ Công cụ 1: Phân tích và Tham vấn Các bên có liên quan Công cụ 2: Tối đa hóa Sự tham gia trong Khuôn khổ Thiết kế và Giám sát Công cụ 3: Đánh giá Có sự tham gia Công cụ 4: Xây dựng Kế hoạch Tham gia Công cụ 5: Xây dựng Chiến lược Truyền thông cho Các bên có liên quan Công cụ 6: Phối hợp với các Tổ chức Xã hội Dân sự Công cụ 7: Theo dõi và Đánh giá Có sự tham gia 19 29 37 41 45 51 55 61 SỰ THAM GIA TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA ADB—KINH NGHIỆM VÀ NGUỒN LỰC 1. Bảo trợ xã hội 2. Bình đẳng giới 3. Quản trị tốt và Phát triển Năng lực 4. Cơ sở hạ tầng–Phòng chống HIV và AIDS 5. Cơ sở hạ tầng–Nước sạch và Vệ sinh 67 69 75 77 81 87 PHỤ LỤC 1. Nhiệm vụ của ADB đối với Sự tham gia 2. Ví dụ về Sự tham gia trong Sổ tay Hướng dẫn Hoạt động của ADB 3. Các câu hỏi thường gặp 4. Danh mục tư liệu tham khảo 93 93 97 103 106 CHÚ THÍCH 114 iii

1106342

Tài liệu liên quan


Xem thêm