Tác phẩm điện ảnh

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 5 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Tác phẩm điện ảnh. Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự: Là những tác phẩm được hợp thành bằng hàng loạt hình ảnh liên tiếp tạo nên hiệu ứng chuyển động kèm theo hoặc không kèm theo âm thanh, được thể hiện trên một chất liệu nhất định và có thể phân phối, truyền đạt tới công chúng bằng các thiết bị kỹ thuật, công nghệ, bao gồm loại hình phim truyện, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình và các loại hình tương tự khác. .... Giống các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Có tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/tac-pham-dien-anh-4wmqtq.html

Nội dung


  1. Tác ph m i n nh
  2. Tác ph m i n nh và tác ph m ư c t o ra theo phương pháp tương t : Là nh ng tác ph m ư c h p thành b ng hàng lo t hình nh liên ti p t o nên hi u ng chuy n ng kèm theo ho c không kèm theo âm thanh, ư c th hi n trên m t ch t li u nh t nh và có th phân ph i, truy n t t i công chúng b ng các thi t b k thu t, công ngh , bao g m lo i hình phim truy n, phim tài li u, phim khoa h c, phim ho t hình và các lo i hình tương t khác. Quy n tác gi i v i tác ph m i n nh: Tác ph m i n nh ư c sáng t o b i t p th tác gi . Nh ng ngư i tham gia sáng t o tác ph m i n nh (nh ng ngư i làm công vi c o di n, biên k ch, biên o múa, sáng tác âm nh c, thi t k m thu t, thi t k âm thanh, ánh sáng, m thu t sân kh u, thi t k oc , k x o và các công vi c khác có tính sáng t o i v i tác ph m sân kh u) ư c hư ng các quy n:
  3. • t tên cho tác ph m; ng tên th t ho c bút danh trên tác ph m; • ư c nêu tên th t ho c bút danh khi tác ph m ư c công b , s d ng; • B o v s toàn v n c a tác ph m, không cho ngư i khác s a ch a, c t xén ho c xuyên t c tác ph m dư i b t kỳ hình th c nào gây phương h i n danh d và uy tín c a tác gi i v i ph n sáng t o c a mình. Nhà s n xu t, o di n, tác gi k ch b n có th tho thu n v vi c th c hi n các quy n t tên tác ph m i n nh và vi c s a ch a k ch b n tác ph m i n nh. T ch c, cá nhân u tư tài chính và cơ s v t ch t - k thu t s n xu t tác ph m i n nh là ch s h u các quy n: • Công b tác ph m ho c cho phép ngư i khác công b tác ph m • Làm tác ph m phái sinh
  4. • Bi u di n tác ph m trư c công chúng; • Sao chép tác ph m • Phân ph i, nh p kh u b n g c ho c b n sao tác ph m • Truy n t tác ph m n công chúng b ng phương ti n h u tuy n, vô tuy n, m ng thông tin i n t ho c b t kỳ phương ti n k thu t nào khác • Cho thuê b n g c ho c b n sao tác ph m i n nh. ăng ký quy n tác gi i v i tác ph m i n nh: Tác gi , ch s h u quy n tác gi có th y quy n cho Trư ng Lu t n p ơn ăng ký quy n tác gi t i cơ quan nhà nư c có th m quy n. Cá nhân, pháp nhân nư c ngoài có tác ph m ư c công b l n u tiên t i Vi t Nam mà chưa ư c công b b t kỳ nư c nào ho c ư c công b ng th i t i Vi t Nam trong th i h n ba mươi ngày, k t ngày tác ph m ó ư c công b l n u tiên nư c khác; t ch c,
  5. cá nhân nư c ngoài có tác ph m ư c b o h t i Vi t Nam theo i u ư c qu c t v quy n tác gi mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên có th y quy n cho Trư ng Lu t n p ơn ăng ký quy n tác gi t i cơ quan nhà nư c có th m quy n
134390

Tài liệu liên quan


Xem thêm