of x

Tác phẩm điện ảnh

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 5 | FileSize: M | File type: PDF
3 lần xem

Tác phẩm điện ảnh. Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự: Là những tác phẩm được hợp thành bằng hàng loạt hình ảnh liên tiếp tạo nên hiệu ứng chuyển động kèm theo hoặc không kèm theo âm thanh, được thể hiện trên một chất liệu nhất định và có thể phân phối, truyền đạt tới công chúng bằng các thiết bị kỹ thuật, công nghệ, bao gồm loại hình phim truyện, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình và các loại hình tương tự khác. .... Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ học tập Một ít tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/tac-pham-dien-anh-4wmqtq.html

Nội dung

Tài Liệu Miễn Phí xin giới thiệu đến bạn đọc thư viện Tác phẩm điện ảnh.Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn tài liệu Văn Hoá - Nghệ Thuật,Sân khấu điện ảnh cần thiết cho mình.Xin mời thành viên quan tâm cùng xem ,Tài liệu Tác phẩm điện ảnh thuộc danh mục ,Văn Hoá - Nghệ Thuật,Sân khấu điện ảnh được giới thiệu bởi thành viên sankhaudienanh đến bạn đọc nhằm mục đích nâng cao kiến thức , thư viện này đã giới thiệu vào thể loại Văn Hoá - Nghệ Thuật,Sân khấu điện ảnh , có tổng cộng 5 trang , thuộc định dạng .PDF, cùng thể loại còn có sân khấu, điện ảnh, văn hóa, nghệ thuật, Tác phẩm điện ảnh ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo . Để tải file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo thành theo phương pháp tương tự:,còn cho biết thêm Là các tác phẩm được hợp thành bằng hàng loạt hình ảnh liên tiếp tạo thành hiệu ứng di chuyển kèm theo hoặc ko kèm theo âm thanh, được diễn đạt trên một chất liệu nhất mực và có thể phân phối, truyền đạt đến công chúng bằng những trang bị công nghệ, công nghệ, bao gồm loại hình phim truyện, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình và những loại hình xấp xỉ khác, kế tiếp là Tác ph m i n nh Tác ph m i n nh và tác ph m ư c t o ra theo phương pháp tương t : Là nh ng tác ph m ư c h p thành b ng hàng lo t hình nh liên ti p t o nên hi u ng chuy n ng kèm theo ho c ko kèm theo âm thanh, ư c th hi n trên m t ch t li u nh t nh và có th phân ph i, truy tìm n t t i công chúng b ng những thi t b k thu t, công ngh , bao g m lo i hình phim truy tìm n, phim tài li u, phim khoa h c, phim ho t hình và những lo i hình tương t khác, thêm nữa Quy n tác gi i v i tác ph m i n nh: Tác ph m i n nh ư c sáng t o b i t p th tác gi , bên cạnh đó Nh ng ngư i tham gia sáng t o tác ph m i n nh (nh ng ngư i làm mướn vi c o d
  1. Tác ph m i n nh
  2. Tác ph m i n nh và tác ph m ư c t o ra theo phương pháp tương t : Là nh ng tác ph m ư c h p thành b ng hàng lo t hình nh liên ti p t o nên hi u ng chuy n ng kèm theo ho c không kèm theo âm thanh, ư c th hi n trên m t ch t li u nh t nh và có th phân ph i, truy n t t i công chúng b ng các thi t b k thu t, công ngh , bao g m lo i hình phim truy n, phim tài li u, phim khoa h c, phim ho t hình và các lo i hình tương t khác. Quy n tác gi i v i tác ph m i n nh: Tác ph m i n nh ư c sáng t o b i t p th tác gi . Nh ng ngư i tham gia sáng t o tác ph m i n nh (nh ng ngư i làm công vi c o di n, biên k ch, biên o múa, sáng tác âm nh c, thi t k m thu t, thi t k âm thanh, ánh sáng, m thu t sân kh u, thi t k oc , k x o và các công vi c khác có tính sáng t o i v i tác ph m sân kh u) ư c hư ng các quy n:
  3. • t tên cho tác ph m; ng tên th t ho c bút danh trên tác ph m; • ư c nêu tên th t ho c bút danh khi tác ph m ư c công b , s d ng; • B o v s toàn v n c a tác ph m, không cho ngư i khác s a ch a, c t xén ho c xuyên t c tác ph m dư i b t kỳ hình th c nào gây phương h i n danh d và uy tín c a tác gi i v i ph n sáng t o c a mình. Nhà s n xu t, o di n, tác gi k ch b n có th tho thu n v vi c th c hi n các quy n t tên tác ph m i n nh và vi c s a ch a k ch b n tác ph m i n nh. T ch c, cá nhân u tư tài chính và cơ s v t ch t - k thu t s n xu t tác ph m i n nh là ch s h u các quy n: • Công b tác ph m ho c cho phép ngư i khác công b tác ph m • Làm tác ph m phái sinh
  4. • Bi u di n tác ph m trư c công chúng; • Sao chép tác ph m • Phân ph i, nh p kh u b n g c ho c b n sao tác ph m • Truy n t tác ph m n công chúng b ng phương ti n h u tuy n, vô tuy n, m ng thông tin i n t ho c b t kỳ phương ti n k thu t nào khác • Cho thuê b n g c ho c b n sao tác ph m i n nh. ăng ký quy n tác gi i v i tác ph m i n nh: Tác gi , ch s h u quy n tác gi có th y quy n cho Trư ng Lu t n p ơn ăng ký quy n tác gi t i cơ quan nhà nư c có th m quy n. Cá nhân, pháp nhân nư c ngoài có tác ph m ư c công b l n u tiên t i Vi t Nam mà chưa ư c công b b t kỳ nư c nào ho c ư c công b ng th i t i Vi t Nam trong th i h n ba mươi ngày, k t ngày tác ph m ó ư c công b l n u tiên nư c khác; t ch c,
  5. cá nhân nư c ngoài có tác ph m ư c b o h t i Vi t Nam theo i u ư c qu c t v quy n tác gi mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên có th y quy n cho Trư ng Lu t n p ơn ăng ký quy n tác gi t i cơ quan nhà nư c có th m quy n
134390

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm