Sử dụng chương trình Stata để khai thác số liệu điều tra mức sống hộ gia đình (VLSS)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 72 | Page: 89 | FileSize: 20.86 M | File type: DOC
of x

Sử dụng chương trình Stata để khai thác số liệu điều tra mức sống hộ gia đình (VLSS). Giới thiệu chung về chương trình Stata, khai thác dữ liệu, Kiểm định giả thiết và phân tích hồi quy, vẽ đồ thị,... là những nội dung chính trong 5 chương của tài liệu "Sử dụng chương trình Stata để khai thác số liệu điều tra mức sống hộ gia đình (VLSS)". Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/su-dung-chuong-trinh-stata-de-khai-thac-so-lieu-dieu-tra-muc-song-ho-gia-dinh-vl-sro8tq.html

Nội dung


Sö dông ch¬ng tr×nh Stata ®Ó khai th¸c sè liÖu §iÒu tra Møc sèng hé gia ®×nh (VLSS) * néi dung CH¬NG I: GIÍI THIÖU CHUNG VÒ CH¬NG TR×NH STATA...............................1 1. TÆ CHØC LU TR÷ D÷ LIÖU TRONG STATA (DATASET IN STATA)...................................................2 2. KHËI ®ÉNG VΜ THO¸T KHÁI STATA (OPEN AND EXIT)..................................................................3 3. GIAO DIÖN STATA 7 (STATA INTERFACE)..................................................................................3 4. BIªN B¶N LΜM VIÖC (LOG FILE)................................................................................................6 5. NHËP VΜ LU D÷ LIÖU (USE, INPUT AND AND SAVE) ...................................................................7 CH¬NG II: KHAI TH¸C D÷ LIÖU.............................................................................10 1. CÊU TRÓC LÖNH TRONG STATA (STATA COMMAND SYNTAX).....................................................10 2.TO¸N TÖ VΜ HΜM SÈ (OPERATORS AND FUNCTIONS).................................................................13 3. M« T¶ D÷ LIÖU (DATA REPORTING).......................................................................................14 4. BIªN TËP VΜ SÖA CH÷A D÷ LIÖU (DATA MANIPULATION)...........................................................26 5. QUYÒN SÈ TRONG VHLSS (WEIGHT)...................................................................................40 CH¬NG III: KIÓM ®ÞNH GI¶ THIÕT V PH©N TÝCH HÅI QUY..................44 1. ¦ÍC LÎNG VΜ KIÓM ®ÞNH GI¶ THIÕT (ESTIMATION AND HYPOTHESIS TESTING)..............................44 2. PH©N TÝCH T¬NG QUAN VΜ HÅI QUY (CORRELATION AND REGRESSION)....................................51 CH¬NG IV: VÏ ®Å THÞ...............................................................................................57 1. VÏ ®Å THÞ (GRAPH).............................................................................................................57 2. MÉT SÈ LO¹I ®Å THÞ THÊNG DÏNG.........................................................................................66 3. LU TR÷ VΜ HIÓN THÞ ®Å THÞ (SAVING AND GRAPH USING)......................................................73 CH¬NG V: LËP TR×NH TRONG STATA................................................................75 1. GIÍI THIÖU CHUNG VÒ CH¬NG TR×NH DO-FILE.........................................................................75 2. LOCAL VΜ GLOBAL MACROS...................................................................................................79 3. TÝCH V« HÍNG VΜ MA TRËN (SCALAR AND MATRIX)..................................................................82 4. LÖNH ®IÒU KIÖN VΜ VSSNG LÆP........................................................................................85 5. GIÍI THIÖU VÒ FILE ADO.......................................................................................................87 TI LIÖU THAM KH¶O............................................................................................88 PHÔ LÔC.......................................................................................................................88 Ch¬ng I: Giíi thiÖu chung vÒ ch¬ng tr×nh Stata 1 1. Tæ chøc lu tr÷ d÷ liÖu trong Stata (Dataset in Stata) Stata lµ phÇn mÒm thèng kª sö dông ®Ó qu¶n lý, ph©n tÝch sè liÖu vµ vÏ ®å thÞ. Stata cho phÐp lu tr÷ th«ng tin vÒ c¸c ®Æc ®iÓm cña c¸c ®èi tîng nghiªn cøu. Sè liÖu lu tr÷ trong Stata cã thÓ ®îc hiÓn thÞ díi d¹ng b¶ng nh vÝ dô sau: hhcode headname 101 Nguyen Van A 102 Le Thi B 103 Tran Van C hhsize incomepc 6 2100 5 3210 10 1200 Quan s¸t (b¶n ghi) Mçi mét hµng ngang cña b¶ng sè liÖu ®îc gäi lµ mét quan s¸t (observation), hay mét b¶n ghi (record) lu tr÷ sè liÖu vÒ mét ®èi tîng nghiªn cøu. ë vÝ dô trªn cã 3 quan s¸t lu tr÷ sè liÖu vÒ M· hé (hhcode); Tªn chñ hé (headname); Quy m« hé (hhsize); Thu nhËp b×nh qu©n (incomepc) cña 3 hé gia ®×nh. BiÕn (trêng; thuéc tÝnh) Th«ng tin vÒ ®èi tîng nghiªn cøu ®îc thu thËp vµ lu tr÷ theo c¸c ®Æc ®iÓm cña chóng. C¸c ®Æc ®iÓm nµy ®îc gäi lµ biÕn (variable), hay trêng (field). BiÕn ®îc xem lµ c¸c cét cña b¶ng sè liÖu. ë vÝ dô trªn cã 4 biÕn, víi tªn lµ hhcoed, hedname, hhsize, vµ incomepc. Tªn biÕn dµi tõ 1 ®Õn 32 ký tù, ®îc b¾t ®Çu ch÷ hoÆc dÊu g¹ch díi (_). Tªn biÕn chØ bao gåm ch÷, sç vµ dÊu g¹ch díi. C¸c ký tù ®Æc biÖt kh¸c kh«ng thÓ dïng ®Ó ®Æt tªn cho biÕn. BiÕn x¸c ®Þnh (identifying variables) Th«ng thêng trong c¸c biÕn sÏ cã c¸c biÕn dïng ®Ó nhËn d¹ng quan s¸t, ®îc gäi lµ biÕn x¸c ®Þnh. Nhê cã c¸c biÕn x¸c ®Þnh nµy mµ c¸c quan s¸t cã thÓ ph©n biÖt ®îc víi nhau. Mçi mét quan s¸t cã mét gi¸ trÞ cña c¸c biÕn nµy. ë vÝ dô trªn, biÕn x¸c ®Þnh lµ hhcode, ®èi víi mçi mét quan s¸t biÕn hhcode nhËn mét gi¸ trÞ. C¸c ®Æc ®iÓm cña biÕn C¸c biÕn cã thÓ ®îc g¸n nh·n (chó thÝch). VÝ dô biÕn hhcode cã thÓ ®îc g¸n nh·n lµ “M· hé”. BiÕn cã thÓ ®îc ®Þnh d¹ng (format) lµ biÕn sè vµ biÕn ký tù víi c¸c lo¹i lu tr÷ kh¸c nhau. BiÕn sè cã thÓ lu tr÷ díi lo¹i byte; int; long; float; double. Cßn biÕn ký tù th× cã thÓ lu tr÷ díi d¹ng str1 ®Õn str80 cho c¸c ®é dµi kh¸c nhau. KiÓu lu tr÷ d¹ng sè byte int long float double Dung lîng (Byte) 1 2 4 4 8 Gi¸ trÞ nhá nhÊt -127 -32,767 -2,147,483,647 -10^36 -10^308 Gi¸ trÞ lín nhÊt 126 32,766 2,147,483,646 10^36 10^308 KiÓu Sè nguyªn Sè nguyªn Sè nguyªn Sè thùc Sè thùc C¸c biÕn sè cã thÓ bao gåm c¸c biÕn rêi r¹c vµ liªn tôc. C¸c biÕn nh lµ quy m« hé gia ®×nh, giíi tÝnh chñ hé, vïng ®Þa lý, tr×nh ®é gi¸o dôc lµ c¸c biÕn rêi r¹c (discrete) (hay cßn gäi lµ biÕn ph©n lo¹i (categorical)). C¸c biÕn nµy cã thÓ ®îc lu tr÷ díi d¹ng byte, 2 int, vµ long. C¸c biÕn liªn tôc (continuous) nh thu nhËp, chi tiªu cña hé th× lu tr÷ díi d¹ng float hoÆc double. BiÕn ký tù (string) dïng ®Ó lu tr÷ c¸c lo¹i ký tù. VÝ dô biÕn headname lµ biÕn kiÓu ký tù dïng ®Ó lu tr÷ tªn cña chñ hé. KiÓu lu tr÷ Byte d¹ng ch÷ str1 1 str2 2 ... str80 80 §é dµi lín nhÊt 1 2 80 2. Khëi ®éng vµ tho¸t khái Stata (Open and exit) Stata ®îc khëi ®éng t¬ng tù nh c¸c ch¬ng tr×nh tin häc øng dông kh¸c, b»ng c¸ch kÝch vµo biÓu tîng cña tÖp wstata.exe trong Windows explorer, hoÆc chän b»ng c¸ch chän Start -> Program -> Stata. Ch¬ng tr×nh ®îc tho¸t ra b»ng lÖnh exit tõ cöa sæ lÖnh Stata Command, hoÆc tuú chän exit trong thùc ®¬n (menu) File. 3. Giao diÖn Stata 7 (Stata interface)1 Sau khi Stata ®îc khëi ®éng, giao diÖn cña Stata sÏ ®îc hiÖn lªn, bao gåm thanh thùc ®¬n (menu bar) ë trªn cïng, díi ®ã lµ thanh c«ng cô (tool bar) vµ c¸c cöa sæ (windows). 1 Phiªn b¶n Stata 8 cã giao diÖn t¬ng tù nh phiªn b¶n Stata 7. Kh¸c biÖt lín nhÊt lµ Stata 8 cã thªm tuú chän Statistics trong thanh thùc ®¬n. Tuú chän nµy cho phÐp thùc hiÖn c¸c mét sè lÖnh thèng kª b»ng c¸c tuú chän qua giao diÖn cöa sæ mµ kh«ng ph¶i gâ c¸c lÖnh trong cöa sæ Command. 3 C¸c cöa sæ cña Stata C¸c cöa sæ cña Stata ®îc më ra b»ng viÖc lùa chän c¸c tuú chän ë thanh thùc ®¬n Windows (menu bar). C¸c cöa sæ nµy bao gåm: Results Graph Viewer Command Review Variables Data editor Do-file editor HiÓn thÞ c¸c lÖnh vµ kÕt qu¶ HiÓn thÞ ®å thÞ HiÓn thÞ cöa sæ trî gióp (help) vµ hiÓn thÞ néi dung c¸c file v¨n b¶n (text) Dïng ®Ó gâ c¸c c©u lÖnh HiÓn thÞ c¸c lÖnh ®· thùc hiÖn HiÓn thÞ danh s¸ch c¸c biÕn cña tÖp sè liÖu HiÓn thÞ vµ söa ch÷a sè liÖu díi d¹ng b¶ng HiÓn thÞ cöa sæ ®Ó so¹n th¶o ch¬ng tr×nh Thanh thùc ®¬n (Menu bar) B»ng c¸ch kÝch vµo thanh thùc ®¬n vµ c¸c tuú chän trong ®ã, Stata sÏ thùc hiÖn c¸c lÖnh kh¸c nhau. Thanh thùc ®¬n bao gåm c¸c nhãm lÖnh sau ®©y: 4 File Open View Save Save as File name Log Save graph Print graph Print results Exit Më file sè liÖu Xem c¸c file cña Stata trong cöa sæ Viewer Lu file sè liÖu Lu file sè liÖu díi tªn míi Chän tªn file ®Ó ®a vµo cöa sæ lÖnh §ãng, më, xem l¹i log file Lu gi÷ file ®å thÞ In ®å thÞ In kÕt qu¶ Tho¸t khái Stata Edit Copy text Copy tables Paste Table copy options Graph copy options Prefs Windows Results Graph Log Viewer Command Review Variables Help/Search Data editor Do-file editor Help Sao chÐp v¨n b¶n (text) Sao chÐp b¶ng biÓu D¸n Lùa chän sao chÐp b¶ng sè liÖu Lùa chän sao chÐp ®å thÞ (kh«ng cã trong Stata 7) C¸c tuú chän vÒ mµu s¾c, ph«ng ch÷, vµ kÝch cì Më cöa sæ kÕt qu¶ Më cöa sæ ®å thÞ Më cöa sæ log file Më cöa sæ trî gióp (help) vµ xem néi dung file Më cöa sæ c©u lÖnh Më cöa sæ c¸c lÖnh ®· thùc hiÖn Më cöa sæ danh s¸ch c¸c biÕn cña tÖp sè liÖu Më cöa sæ trî gióp (help) Më cöa ®Ó xem sè liÖu lu tr÷ díi d¹ng b¶ng Më cöa sæ viÕt ch¬ng tr×nh C¸c trî gióp liªn quan ®Õn viÖc sö dông Stata Thanh c«ng cô (tool bar) 5 ... - tailieumienphi.vn 976598

Tài liệu liên quan


Xem thêm