Sự bất cập trong chương trình trung cấp lý luận chính trị hành chính , phần “kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác đảng, đoàn thể” của khoa dân vận hiện nay

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 6 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Sự bất cập trong chương trình trung cấp lý luận chính trị hành chính , phần “kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác đảng, đoàn thể” của khoa dân vận hiện nay. Nội dung của bài viết trình bày việc áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực, thời gian thực hiện việc áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực, quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận, công tác dân vận của chính quyền cơ sở, công tác vận động trí thức của đảng, công tác vận động tín đồ, chức sắc tôn giáo, về nội dung của việc áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực.. Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ học tập Vài tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/su-bat-cap-trong-chuong-trinh-trung-cap-ly-luan-chinh-tri-hanh-chinh-a-phan-ky-n-5zmbuq.html

Nội dung


S B T C P TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG C P LÝ LU N
CHÍNH TR - HÀNH CHÍNH , PH N “K NĂNG LÃNH ð O, QU N LÝ VÀ
NGHI P V CÔNG TÁC ð NG, ðOÀN TH ”
C A KHOA DÂN V N HI N NAY
Th c sĩ Nguy n Th Y n
Trư ng khoa Dân v n
Ngày 29/7/2009 v i Quy t ñ nh s : 1845/Qð-HVCT-HCQG v vi c ban hành
Chương trình ñào t o cán b lãnh ñ o, qu n lý c a ð ng, chính quy n, ñoàn th nhân dân
c p cơ s , h Trung c p lý lu n chính tr - hành chính và trong ði u 1, ði u 2 ñã ñư c
Giám ñ c H c vi n ch ñ o vi c ban hành, th c hi n th ng nh t trong các Trư ng Chính
tr t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ngày ngày 01 tháng 9 năm 2009.
Chúng ta bi t r ng, b giáo trình mà các Trư ng Chính tr ñang th c hi n ñư c xây
d ng ch c ch n có s ñ u tư công s c r t l n c a ñ i ngũ biên so n, khi ti p nh n giáo
trình, bài gi ng chúng tôi r t vui vì có ñư c b giáo trình m i cùng v i s hoàn thi n trên
các m t, tôi nghĩ r ng các bài gi ng ñã ñư c h i th o, bàn lu n, ch nh s a r t ch t ch và
b giáo trình ñư c chúng tôi xem như là c m nang, là chu n m c cho ho t ñ ng d y và
h c, ñ m b o s chu n xác v m t ki n th c ñáp ng yêu c u mong ñ i c a giáo viên các
Trư ng Chính tr v m t b giáo trình hay, hoàn thi n khi th c hi n nhi m v biên so n
bài và th c gi ng trên l p.
Tuy nhiên, là gi ng viên tr c ti p gi ng d y b môn: M t s k năng lãnh ñ o,
qu n lý c a cán b lãnh ñ o, qu n lý c p cơ s và Nghi p v công tác ð ng, ñoàn th
cơ s , khoa Dân v n chúng tôi có nh ng suy nghĩ, băn khoăn trong quá trình so n và th c
gi ng trên l p. Nhân bu i H i th o khoa h c hôm nay, tôi xin phép ñư c nói lên suy nghĩ
c a mình v nh ng b t c p c a chương trình, giáo trình mà hi n chúng tôi và các ñơn v
trư ng b n v n, ph i và ñang th c hi n.
Tính ñ n nay chưa tròn hai năm th c hi n chương trình, giáo trình m i nhưng
trong quá trình gi ng d y, khoa chúng tôi và riêng b n thân tôi không kh i g p nh ng
lúng túng, b t c p. Nhân d p này, tôi mong mu n ñư c trao ñ i m t cách th ng th n v
nh ng v n ñ b t c p khi th c hi n chương trình, thi t nghĩ ñây không ch là v n ñ riêng

c a khoa Dân v n Trư ng Chính tr B n Tre mà là tình hình chung c a khoa dân v n các
trư ng chính tr hi n nay.
Th nh t, v th i gian th c hi n:
- Trong n i dung các ph n h c, h u h t n i dung truy n t i ñ n ngư i h c và th i
gian th c hi n có s b t c p r t l n. ðó là bài dài, th i gian ng n; h u h t gi ng viên khi
th c hi n ñ u phàn nàn v n ñ này, th i lư ng bài gi ng b gia gi m, c t xén r t nhi u
khi n giáo viên c m th y khó th c hi n m t cách hoàn h o, ñ y ñ và gi i thích m t cách
th a mãn v i ngư i h c nh ng v n ñ c n làm rõ.
S b t c p này liên quan ñ n vi c áp d ng phương pháp gi ng d y tích c c, n u
gi ng viên mu n áp d ng các phương pháp này như chương trình t p hu n phương pháp
gi ng d y m i ñã có, ñòi h i gi a ngư i d y và ngư i h c ph i có s th u hi u, hòa c m,
h ng thú và nhi t tình, năng ñ ng, nh y bén trong vi c n m b t, trao ñ i, th c hành t i
l p v nh ng n i dung c a bài gi ng mà gi ng viên áp d ng. Th nhưng th i gian không
cho phép;
Do nh hư ng v m t th i gian ph i k ñ n vi c giáo viên mu n trao ñ i v i h c
viên nhi u ñi u nhưng r t ng i cháy giáo án, do ñó hi n tư ng h c viên c ghi chép và
th y c gi ng ñ th c hi n xong nhi m v c a mình ñ n h t gi là ñi u không tránh kh i
ho c giáo viên ph i “c t l p” m t s n i dung, yêu c u h c viên v xem thêm.
ð kh c ph c, ña s gi ng viên trư ng tôi ñã photo ñ cương bài gi ng theo hai
d ng: bài gi ng Word và PowerPoint cho h c viên. Vi c này ñã kh c ph c ph n nào th i
gian, gi ng viên yên tâm gi ng vì n i dung cung c p cho ngư i h c ñã n, ngư i h c thì
yên tâm nghe, th nh tho ng ghi chép m t s n i dung do gi ng viên m r ng, th nhưng
tâm lý l i khi có ñ cương c a h c viên là không tránh kh i, ñi u này ñưa ñ n hi n
tư ng m t s h c viên ngh h c v n yên tâm b i bài gi ng c a th y ñã có. S b t c p
bi n pháp này là h c viên ph i photo bài nhi u, t n kém và thông thư ng n u ngư i h c
t ghi chép bài theo ý mình, nét ch c a mình…ngư i h c s ti p thu bài t t hơn và n u
là t p ghi c a mình s ñư c lưu l i c n th n, chu ñáo hơn, riêng v i m t s ngư i ñó còn
là m t th i gian c a k ni m lúc h c môi trư ng chính tr …
- S b t c p v th i gian th c hi n ph i k ñ n vi c rút ng n s lư ng bài:
Ví d : Trong b môn Nghi p v công tác ð ng, ñoàn th cơ s , trư c ñây là môn
Công tác Dân v n, k t c u Chương trình cũ g m 12 bài v i 52 ti t th c gi ng trên l p,

nhưng v i Chương trình m i ñã tinh gi n còn 7 bài v i 35 ti t th c gi ng cùng 15 ti t
dành cho Báo cáo th c t và bài t p tình hu ng. Vi c rút ng n bài gi ng và th i gian
chương trình ñã ñưa ñ n hi n tư ng là n i dung trong chương trình bài gi ng ñã b lư t
b t m t s bài và chúng tôi r t băn khoăn, tâm tư. Như các bài:
+ Quan ñi m c a ch nghĩa Mác-Lênin, tư tư ng H Chí Minh v công tác dân
v n;
+ Công tác dân v n c a chính quy n cơ s ;
+ Công tác v n ñ ng trí th c c a ð ng;
+ Công tác v n ñ ng tín ñ , ch c s c tôn giáo.
Tôi xin trình bày suy nghĩ c a mình v nh ng b t c p trên v m t th i gian k c
n i dung bài gi ng.
ð i v i bài: Quan ñi m c a ch nghĩa Mác-Lênin, tư tư ng H Chí Minh v
công tác dân v n.
Theo tôi, s tinh gi n n i dung v m t lý lu n là t t nhiên nhưng nên chăng chúng
ta ph i dành th i gian cho bài Quan ñi m c a Mác - Lênin là vô cùng c n thi t ñ gi ng
viên cung c p nh ng n i dung cơ b n v nh ng lu n ñi m như: Gương m u, tiên phong,
l i ích, ñ ng l c, m i liên h gi a ñ ng v i nhân dân…mà các nhà kinh ñi n ñã ch ra
cho ñ n nay v n mang giá tr và có ý nghĩa, nh t là trong công tác v n ñ ng qu n chúng.
Ngoài ra, n i dung Tư tư ng H Chí Minh v công tác dân v n l i ñư c hoán chuy n và
t p trung ñưa v môn Tư tư ng H Chí Minh, t th c t này ñã ñưa ñ n hai kh năng
các Trư ng Chính tr :
M t là: giáo viên khoa Dân v n s gi ng bài (kiêm ch c) cho khoa Lý lu n MácLênin, tư tư ng H Chí Minh;
Hai là, giáo viên t i khoa ñ m trách s t gi ng. ði u này l i ñưa ñ n s b t c p
l n hơn, ñó là:
Do bài gi ng b rút g n l i, s ti t chu n giáo viên ph i ñ m b o th c hi n cho
ñ t…và liên quan nhi u v n ñ khác, do v y giáo viên c a khoa ch qu n s ñ m nh n.
Nhưng xét v góc ñ c a bài gi ng, ñ nói th t h t ý và làm rõ tr ng tâm, tr ng ñi m v
công tác dân v n theo tư ng H Chí Minh ñây không ph i là vi c ñơn gi n.
ð i v i bài: Công tác dân v n c a chính quy n cơ s . Tôi nghĩ r ng ñây là bài r t
quan tr ng c a môn nghi p v công tác ð ng, ñoàn th cơ s , n i dung chính liên quan

ñ n vi c ph i k t h p trong công tác v n ñ ng qu n chúng, trong công tác ti p dân,...Vì
v y, theo tôi bài này ph i ñi th t sâu và ph i có ñ i v i ñ i tư ng là cán b c p xã d h c.
ð kh c ph c s b t c p này, khoa tôi ñã m nh d n khai tri n, l ng ghép v công tác dân
v n c a chính quy n cơ s vào nh ng n i dung bài gi ng phù h p. ði u này ñã gây khó
khăn cho chúng tôi khi th c hi n do nh hư ng v m t th i gian, song chúng tôi ñã r t c
g ng ñ làm rõ n i dung, cung c p thông tin ñ n ngư i h c. M t khác, khi t p hu n hay
th c hi n chương trình b i dư ng ñ i v i các ñoàn th , chúng tôi ñã ñưa bài này vào. Tôi
nghĩ ñây ch là bi n pháp t m th i, chúng tôi luôn hy v ng r ng qua bu i h i th o hôm
nay, chúng ta s có ñ ng quan ñi m và ñ xu t lên V các Trư ng Chính tr và lãnh ñ o
H c vi n xem xét ñ ñưa bài này vào chương trình gi ng d y c a môn nghi p v công tác
ð ng, ñoàn th cơ s .
ð i v i bài: Công tác v n ñ ng trí th c c a ð ng. ðây là bài gi ng mà chúng tôi
th y n u chương trình b qua là s thi u sót r t l n, nh t là các bài gi ng l i t p trung n i
dung: Công tác v n ñ ng….th i kỳ CNH, HðH…, mu n có CNH, HðH ph i có trình ñ ,
ph i có ki n th c…m t khác v i ñ i tư ng d h c, ph n l n các trư ng chúng ta m hi n
nay dành cho ñ i tư ng trí th c (có trình ñ cao ñ ng, ñ i h c tr lên…) khá nhi u, ñây
là ñi u chúng tôi r t băn khoăn, vì v y, ñ kh c ph c v n ñ này, chúng tôi ñã chuy n ñ i
bài Công tác v n ñ ng c u chi n binh sang bài công tác v n ñ ng trí th c (tùy ñ i tư ng
ñ th c hi n cho phù h p).
ð i v i bài: Công tác v n ñ ng tín ñ , ch c s c tôn giáo. ðây là m t bài mà khá
gay góc khi cán b c p xã c n ñư c trang b . N u nói bài công tác tôn giáo và qu n lý
nhà nư c v tôn giáo c a khoa LLM-LN, TT HCM gi ng d y, thì góc ñ ti p c n khác
nhau r t nhi u, ñ có s ng x ñúng, lôi cu n ñư c qu n chúng tín ñ tôn giáo v phía
mình, v n ñ ng m i ngư i chuyên tâm tu hành theo tôn giáo thu n túy, ngăn ng a vi c
làm chính tr , ñ c bi t c p xã hi n nay, v n ñ này không h ñơn gi n khi cán b ph i
ñ i di n v i nh ng hi n tư ng, v n ñ x y ra liên quan ñ n tôn giáo, b i l mu n v n
ñ ng ñ ng bào có ñ o và ti p xúc v i các ch c s c tôn giáo thì ngư i cán b
cơ s ph i
có nh ng ki n th c và s hi u bi t nh t ñ nh v tôn giáo. Trư c ñây n i dung này có
trong công tác dân v n, nhưng nay v i môn nghi p v công tác ð ng, ñoàn th bài này
không t n t i trong chương trình

Ngoài ra, ñ i v i B n Tre không có nhi u dân t c, nhưng tôi nghĩ bài công tác v n
ñ ng ñ i v i ñ ng bào dân t c cũng r t c n thi t, phù h p v i nh ng ñ a bàn có dân t c
cư trú, sinh ho t…bài này cũng không t n t i trong chương trình.
M t s b t c p l n nh t trong n i dung chương trình mà khoa chúng khó th c hi n,
ñó là c ba n i dung r t quan tr ng nhưng ghép l i thành ph n h c th VI, trong ñó
chương trình b trí 01 l n ki m tra và cùng g p l i c ph n k năng lãnh ñ o, qu n lý và
ph n nghi p v công tác ñ ng, ñoàn th vào m t bài thi chung. Làm như v y tôi th y có
nhi u h n ch : Ngư i h c có c m giác ñây là ph n h c không quan tr ng, làm gi m ñi v
trí c a công tác ñoàn th v n ñã r t khó trong quá trình gi ng d y. Trong khi ñó vi c g p
chung bài thi t khâu ra ñ - ñáp án và ch m 02 lư t l i ph i huy ñ ng gi ng viên c a 02
khoa ( XDð-DV) ñã gây khó khăn không ít v tính ch ñ ng c a Khoa Dân v n trong
ho t ñ ng chuyên môn.
Th hai, v n i dung:
N i dung chương trình các bài gi ng hi n nay có s b t c p r t l n, ñi u chính y u
chúng tôi mu n nói ñ n ñó là s li u, thông tin…cũ, thi u c p nh t. Chúng tôi ñã kh c
ph c b ng cách khi chu n b ñ n l p, m i bài gi ng ph i ñư c c p nh t, tra c u thông tin
ñưa vào ñ làm s ng l i n i dung bài gi ng. T t nhiên chúng tôi cũng hi u r ng nhi m v
giáo viên ph i t h c, t tra c u, c p nh t thông tin cho bài gi ng thêm phong phú, sinh
ñ ng. Tuy nhiên bi n pháp này s ñưa ñ n hi n tr ng là giáo viên cung c p thông tin
thi u s th ng nh t, ho c ngu n tra c u ñư c xác ñ nh như th nào, chính th ng hay
không chính th ng…b n thân ngư i h c và ngư i giáo viên th o lu n có s g p nhau v
con s , v thông tin mà gi ng viên trư c ñó ñã cung c p hay không???bao nhiêu câu h i
ñ t ra v i chúng tôi là nh ng ngư i th c hi n không kh i tâm tư v v n ñ này.
Trong các bài gi ng, h u h t ñ u thi u ph n khái ni m, khi t p hu n, giáo viên l i
ñưa khái ni m vào, ví d : bài công tác v n ñ ng nông dân…bài gi ng ñưa ra khái ni m
nông dân, nhưng không nêu khái ni m công tác v n ñ ng nông dân ho c bài Công tác
v n ñ ng thanh niên….không nêu khái ni m thanh niên là gì, khi t p hu n các Th y yêu
c u ph i b sung khái ni m vào…ñi u này t o tâm lý cho ngư i gi ng viên thi u ñi s
yên tâm khi th c hi n so n gi ng.
M t ñi u b t c p trong chương trình ñó là các bài t p tình hu ng c a hai n i dung:
M t s k năng….và Nghi p v công tác ð ng, ñoàn th …ñây là m t ñi u mà chúng tôi

1114275

Tài liệu liên quan


Xem thêm