Statistics The Art and Science of Learning from Data

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 55 | Page: 834 | FileSize: 39.61 M | File type: PDF
of x

Statistics The Art and Science of Learning from Data. The sample from a population applet lets the user select samples of various sizes from a wide range of population shapes including uniform, bell-shaped, skewed, and binary populations (including a range of values for the population proportion, p ). In addition, one can alter any of the default populations to create a custom distribution by dragging the mouse over the population or by going to Custom binary and typing in the desired population proportion. Small samples are drawn in an animated fashion to help students understand the basic idea of sampling. Larger samples are drawn in an unanimated fashion so that characteristics of larger samples can be quickly compared to population characteristic.... Giống những thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/statistics-the-art-and-science-of-learning-from-data-9qf2tq.html

Nội dung


Statistics The Art and Science of Learning from Data This page intentionally left blank Statistics The Art and Science of Learning from Data Third Edition Alan Agresti University of Florida Christine Franklin University of Georgia Boston Columbus Indianapolis New York San Francisco Upper Saddle River Amsterdam Cape Town Dubai London Madrid Milan Munich Paris Montréal Toronto Delhi Mexico City São Paulo Sydney Hong Kong Seoul Singapore Taipei Tokyo ... - tailieumienphi.vn 684979