Sóng điện từ - dao động điện từ

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 29 | FileSize: 0.90 M | File type: PDF
of x

Sóng điện từ - dao động điện từ. Mạch dao động, dao động điện từ: +Mạch dao động là mạch điện gồm tụ điện có điện dung C mắc với cuộn cảm có hệ số tự cảm L. Mach lí tưởng khi điện trở thuần của mạch bằng 0. + Dao động điện từ điều hòa xảy ra trong mạch LC sau khi tụ điện được tích một điện lượng q0 và không có tác dụng điện từ bên ngoài lên mạch.. Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download sai font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/song-dien-tu-dao-dong-dien-tu-iec6tq.html

Nội dung


 1. Bài t p 12 luy n thi ð i h c - Tr n Th An – THPT ð ng Tr n Côn (tranthean1809@gmail.com – 09.3556.4557) Trang 1 SÓNG ðI N T - DAO ð NG ðI N T A. LÝ THUY T 1. M ch dao ñ ng LC. Dao ñ ng ñi n t - Gi s trong m ch dao ñ ng có ñi n tích b n t ñi n bi n thiên theo bi u th c: q = q 0 cos ωt . q q - ði n áp gi a hai t ñi n: u = = 0 cos ωt C C dq π - Cư ng ñ dòng ñi n qua m ch là: i = = q ' (t ) = −ωq 0 sin ωt = I 0 cos(ωt + ) dt 2 1 V i: I 0 = ωq 0 ; ω = g i là t n s góc c a m ch dao ñ ng. LC ði n tích q c a m t b n t ñi n và cư ng ñ dòng ñi n i qua m ch dao ñ ng bi n thiên ñi u hòa theo th i π gian; i s m pha so v i q và u; q cùng pha v i u 2 S bi n thiên ñi u hòa theo th i gian c a ñi n tích q c a m t b n t ñi n và cư ng ñ dòng ñi n i (ho c cư ng ñ ñi n trư ng E và c m ng t B ) trong m ch dao ñ ng ñư c g i là dao ñ ng ñi n t t do. - Chu kỳ: T = 2π LC . 1 - T ns : f = . 2π LC 2 1 q 2 1 q0 - Năng lư ng ñi n trư ng; WC = = cos 2 ωt . 2C 2 C 1 1 - Năng lư ng t trư ng: W L = Li 2 = LI 02 sin 2 ωt . 2 2 - Năng lư ng ñi n t : 1 q0 2 1 1 2 1 q0 1 1 W = WC + WL = cos 2 ωt + LI 02 sin 2 ωt = LI 02 = = q0U 0 = CU 0 = h ng s . 2 2 C 2 2 2C 2 2 - WC , W L dao ñ ng ñi u hòa cùng t n s và b ng hai l n t n s dao ñ ng c a q, i, u hay chu kỳ dao ñ ng b ng n a chu kỳ dao ñ ng c a q, i, u. T ng năng lư ng ñi n trư ng và t trư ng c a m ch dao ñ ng là m t s không ñ i. N u không có s tiêu hao năng lư ng thì năng lư ng ñiên t trong m ch s ñư c b o t n. * S t t d n c a dao ñ ng ñi n t trong m ch dao ñ ng + Cu n c m và dây n i bao gi cũng có ñi n tr thu n dù r t nh làm tiêu hao năng lö ng c a m ch do t a nhi t. + Ng i ra còn m t ph n năng lư ng b b c x ra không gian xung quanh dư i d ng sóng ñi n t cũng làm gi m năng lư ng c a m ch. Năng lư ng c a m ch gi m d n, dao ñ ng ñi n t trong m ch t t d n. * Dao ñ ng ñi n t duy trì. H t dao ñ ng Mu n duy trì dao ñ ng, ta ph i bù ñ và ñúng ph n năng lư ng b tiêu hao trong m i chu kì. Mu n làm vi c này, có th dùng tranzito ñ ñi u khi n vi c bù năng lư ng t pin cho khung dao ñ ng LC ăn nh p v i t ng 1 chu kì dao ñ ng c a m ch. Dao ñ ng trong khung LC khi ñó ñư c duy trì n ñ nh v i t n s ω0 = c a LC m ch. Ngư i ta g i ñây là m t h t dao ñ ng. * Dao ñ ng ñi n t cư ng b c. S c ng hư ng M c m ch dao ñ ng có t n s riêng ω0 v i m t ngu n ñi n ng i có ñi n áp bi n thiên theo th i gian u = U0cosωt thì thì dòng ñi n trong m ch LC s bu c ph i bi n thiên theo t n s ω c a ngu n ñi n ng i ch không th dao ñ ng theo t n s riêng ω0 ñư c n a. Quá trình này ñư c g i là dao ñ ng ñi n t cư ng b c.
 2. Bài t p 12 luy n thi ð i h c - Tr n Th An – THPT ð ng Tr n Côn (tranthean1809@gmail.com – 09.3556.4557) Trang 2 Khi ω = ω0 thì biên ñ dao ñ ng ñi n t trong khung ñ t giá tr c c ñ i. Hi n tư ng này ñư c g i là hi n tư ng c ng hư ng. Hi n tư ng c ng hư ng ñư c ng d ng r t nhi u trong các m ch l c, m ch ch n sóng, m ch khu ch ñ i. 2. ði n t trư ng - T trư ng ( B ) thay ñ i sinh ra ñi n trư ng ( E ) x y. ði n trư ng x y là ñi n trư ng có các ñư ng s c là ñư ng cong kín. ði n trư ng ( E ) thay ñ i sinh ra t trư ng ( B ) x y. ðư ng s c c a t trư ng bao gi cũng khép kín. M i bi n thiên theo th i gian c a t trư ng ñ u sinh ra trong không gian xung quanh m t ñi n trư ng x y bi n thiên theo th i gian, và ngư c l i m i bi n thiên theo th i gian c a ñi n trư ng cũng sinh ra m t t trư ng bi n thiên theo th i gian trong không gian xung quanh. ði n trư ng bi n thiên và t trư ng bi n thiên cùng t n t i trong không gian. Chúng có th chuy n hóa l n nhau trong m t trư ng th ng nh t ñư c g i là ñi n t trư ng. - Dòng ñi n d n là dòng ñi n do các h t mang ñi n chuy n ñ ng sinh ra, dòng ñi n d n làm xu t hi n xung quanh nó m t t trư ng. - Xung quanh m t t ñi n C có ñi n áp gi a hai b n t ñi n thay ñ i, t c trong lòng t ñi n có ñi n trư ng ( E ) thay ñ i, d n ñ n xung quanh t ñi n có m t t trư ng ( B ) thay ñ i tươg ng trong lòng t ñi n có m t dòng ñi n. Ngư i ta g i dòng ñi n tư ng ng y là dòng ñi n d ch, nên có th nói dòng ñi n d ch do ñi n tru ng ( E ) bi n thiên sinh ra. Không th ño tr c ti p dòng ñi n d ch b ng Ampe k như dòng ñi n d n. 3. Sóng ñi n t - Sóng ñi n t là quá trình lan truy n c a ñi n t trư ng bi n thiên trong không gian. Nó là sóng ngang, có mang năng lư ng. Sóng ñi n t có ñ y ñ m i tính ch t c a sóng như m i lo i sóng khác: Ph n x , giao thoa, nhi u x , … - Sóng ñi n t truy n ñư c trong chân không v i v n t c v = c = 3.10 8 m / s . - Sóng c c ng n xuyên qua ñư c t ng ñi n li, ng d ng liên l c trong vũ tr . - Sóng ng n ph n x t t trong t ng ñi n li và gi a t ng ñi n li v i m t ñ t nên liên l c ñư c trên m t ñ t. - Sóng trung ban ñêm ph n x t t t ng ñi n li so v i ban ngày nên ban ñêm nghe ñài (Radio) rõ hơn. - Sóng dài ít b nư c h p th nên liên l c dư i nư c. 4. S phát và thu sóng ñi n t - Sóng truy n hình là sóng c c ng n, sóng truy n thanh g m ñ bư c sóng khác nhau. - Nguyên t c thu sóng ñi n t là d a vào hi n tư ng c ng hư ng trong m ch LC. c - Liên h gi a λ , c, T , f , ω : λ = c.T = f
 3. Bài t p 12 luy n thi ð i h c - Tr n Th An – THPT ð ng Tr n Côn (tranthean1809@gmail.com – 09.3556.4557) Trang 3 PHƯƠNG PHÁP GI I TOÁN SÓNG ðI N T - DAO ð NG ðI N T Ch ñ 1: - Tính chu kì, t n s , bư c sóng. - Vi t bi u th c ñi n tích, hi u ñi n th , cư ng ñ dòng ñi n. - M i liên h gi a cư ng ñ , hi u ñi n th và ñi n tích. D ng 1: Tính chu kì, t n s , bư c sóng c a m ch LC thu ho c phát. Phương pháp: 1 T n s góc: ω = . LC ω 1 T ns : f = = . 2π 2π LC 2π Chu kỳ: T = = 2π LC . ω Bư c sóng: λ = cT = 2π c LC . D ng 2: Vi t bi u th c ñi n tích, dòng ñi n và hi u ñi n th . Phương pháp: Ta ch c n l p m t trong 3 phương trình i, q ho c u, các phương trình còn l i có th suy ra d dàng. Bi u th c ñi n tích: q = Qo cos(ωt + ϕ ) . Q Bi u th c hi u ñi n th : u = U o cos(ωt + ϕ ) = o cos(ωt + ϕ ) . C π π Bi u th c dòng ñi n: i = I o cos(ωt + ϕ + ) = ωQo cos(ωt + ϕ + ) . 2 2 D ng bài t p vi t bi u th c i, q, u r t ña d ng. Trong ñó có m t s d ng toán ph bi n sau: a. T ñi n ñư c n i vào ngu n ñi n m t chi u ñ n p ñi n. Sau ñó, n i t vào hai ñ u cu n dây t o ra dao ñ ng ñi n t trong m ch LC. - qo = Qo ⇒ ϕ = 0 ⇒ q = Qo cos ωt . Q π - u = o cos ωt ; i = ωQo cos(ωt + ) . C 2 b. Cu n dây ñư c n i vào ngu n ñi n m t chi u. M t th i gian sau, nó ñư c n i vào hai ñ u t ñi n. - io = I o ⇒ ϕi = 0 ⇒ i = I o cos ωt .
 4. Bài t p 12 luy n thi ð i h c - Tr n Th An – THPT ð ng Tr n Côn (tranthean1809@gmail.com – 09.3556.4557) Trang 4 Io π I π - q= cos(ωt − ) ; u = o cos(ωt − ) . ω 2 ωC 2 −Qo c. Ch n g c th i gian là lúc ñi n tích trên b n t có giá tr và t ñang n p ñi n. 2 Qo 2π 2π - qo = − ⇒ϕ = ⇒ q = Qo cos(ωt + ). 2 3 3 Q 2π 7π - u = o (cos ωt + ) ; i = ωQo cos(ωt + ). C 3 6 Vi c tìm pha ban ñ u c a bi u th c ñi n tích q có th d a vào ñư ng tròn ñi n tích n p – phóng như trên. D ng 3: M i liên h gi a cư ng ñ dòng ñi n, hi u ñi n th và ñi n tích. Phương pháp: Các giá tr c c ñ i: - Qo = CU o . - I o = ωQo . C - I o = ωCU o = Uo . L Các giá tr t c th i: - q = cu . ð th u theo q (q theo u) là ñư ng th ng. 2 2  i   q  -   +   =1. ð th q theo i (i theo q) là ñư ng ê-líp.  I o   Qo  2 2  i   u  -   +  = 1. ð th u theo i (i theo u) là ñư ng ê-líp.  Io   U o  - Ch ñ 2: - Tính năng lư ng ñi n trư ng, năng lư ng t trư ng, năng lư ng ñi n t . - Xác ñ nh chu kì bi n ñ i c a năng lư ng ñi n trư ng, năng lư ng t trư ng. - Tính công su t ngu n phát ñ bù ñ p năng lương m t mát, duy trì dao ñ ng ñi n t . D ng 1: Cho C, L, i, u ho c q Tính năng lư ng ñi n trư ng, năng lư ng t trư ng, năng lư ng ñi n t . Phương pháp: 1 2 1 q2 Năng lư ng ñi n trư ng: WC = Cu = 2 2C 1 2 Năng lư ng t trư ng: WL = Li 2 1 1 2 1 Qo2 Năng lư ng ñi n t : W = WC + WL = CU o = LI o = 2 = const 2 2 2 C D ng 2: Xác ñ nh chu kỳ bi n ñ i c a năng lư ng ñi n trư ng, năng lư ng t trư ng, năng lư ng ñi n t . Phương pháp: 1 1 q 2 1 Q0 2 1 Q0 2 WC = Cu 2 = = cos 2 (ωt + ϕ ) = [cos(2ωt + 2ϕ ) + 1] 2 2C 2 C 4 C 1 1 1 WL = Li 2 = LI o 2 cos 2 (ωt + φ ) = LI o 2 [ cos(2ωt + 2φ )+1] 2 2 4 T ñó: - T n s góc c a WC và WL: ω ′ = 2ω . - T n s c a WC và WL: f ' = 2 f . T - Chu kỳ c a WC và WL: T ' = . 2
 5. Bài t p 12 luy n thi ð i h c - Tr n Th An – THPT ð ng Tr n Côn (tranthean1809@gmail.com – 09.3556.4557) Trang 5 Vì năng lư ng ñi n t là h ng s nên nó có t n s góc và t n s b ng không hay nói cách khác, năng lư ng ñi n t không bi n thiên. Ch có năng lư ng ñi n trư ng và năng lư ng t trư ng bi n thiên tu n hoàn v i chu kì và t n s như ñã xét trên. D ng 3: Tính công su t hao phí c a m ch LC khi nó có ñi n tr thu n. Tính công su t hao phí c n cung c p thêm cho m ch LC ñ duy trì dao ñ ng ñi n t trong m ch. Phương pháp: I2 (Q ω ) 2 (CU oω ) 2 C Uo2 Php = Pcc = I 2 r = o r = o r= r= r 2 2 2 L 2 Php: Công su t hao phí. Pcc: Công su t c n cung c p thêm ñ duy trì dao ñ ng ñi n t trong m ch LC. Ch ñ 3: Cho C, L bi n ñ i, tìm kho ng bư c sóng mà m ch b t ñư c. Tương t cho ω, f, T. D ng 1: Cho C thay ñ i, tìm kho ng bư c sóng, t n s , t n s góc, chu kỳ c a sóng mà m ch thu ñư c. Phương pháp:  1 1  LC ≤ ω ≤ LC  2 1  1 1  ≤ f ≤ N u C1 ≤ C ≤ C 2 thì  2π LC 2π LC1  2 2π LC1 ≤ T ≤ 2π LC2  2π c LC1 ≤ λ ≤ 2π c LC2  D ng 2: Cho L thay ñ i, tìm kho ng bư c sóng, t n s , t n s góc, chu kỳ c a sóng mà m ch thu ñư c. Phương pháp:  1 1  CL ≤ ω ≤ CL  2 1  1 1  ≤ f ≤ N u L1 ≤ L ≤ L 2 thì  2π CL 2π CL1  2 2π CL1 ≤ T ≤ 2π CL2  2π c CL1 ≤ λ ≤ 2π c CL2  D ng 3: Cho c C và L thay ñ i, tìm kho ng bư c sóng, t n s , t n s góc, chu kỳ c a sóng mà m ch thu ñư c. Phương pháp:  1 1  C L ≤ω ≤ C L  2 2 1 1  1 1  L1 ≤ L ≤ L 2  ≤ f ≤ N u thì  2π C L 2π C1 L1 C1 ≤ C ≤ C2  2 2 2π C1 L1 ≤ T ≤ 2π C2 L2  2π c C1 L1 ≤ λ ≤ 2π c C2 L2  Ch ñ 4: - Cho C = C1, C = C2 m ch thu ñư c các bư c sóng λ1, λ2. Tính bư c sóng λ mà m ch b t ñư c khi m c n i ti p, song song hai t . Tương t áp d ng cho ω, f, T. - Tính ñi n dung tương ñương c a b t và tính ñi n dung c a t xoay. - Cho λnt, λss tính λ1, λ2. D ng 1: M ch LC có 2 t ghép n i ti p thì thu ñư c sóng có t n s fnt. Khi ghép song song các t ñi n thì m ch thu ñư c sóng có t n s fss. N u ghép riêng l t ng t ñi n v i cùng cu n c m thì ta l n lư t thu ñư c các sóng có t n s bao nhiêu?
 6. Bài t p 12 luy n thi ð i h c - Tr n Th An – THPT ð ng Tr n Côn (tranthean1809@gmail.com – 09.3556.4557) Trang 6 Phương pháp: Bi t r ng:  1 1 1 f2 = f2 + f2  ss 1 2 , ta gi i h phương trình này s tìm ra ñư c 2 t n s mà bài toán yêu c u. V n ñ n m f = f + f 2 2 2  nt 1 2 ch , làm th nào ñ gi i cho th t nhanh? Ta ñ t l i n s c a h phương trình là A = f12 , B = f 22 , do ñó phương trình ñư c vi t l i:  −2 1 1  f ss = +  A B  f 2 = A+ B  nt Ta d dàng thu ñư c phương trình b c hai theo A ho c B: A − f nt A + f nt f ss = 0 2 2 2 Phương trình này bao gi cũng có hai nghi m dương, căn b c hai c a các nghi m dương ñó chính là các t n s c n tìm: f1 = A1 và f 2 = A2 D ng 2: M ch LC có 2 t ghép n i ti p thì thu ñư c sóng có t n s góc ωnt. Khi ghép song song các t ñi n thì m ch thu ñư c sóng có t n s góc ωss. N u ghép riêng l t ng t ñi n v i cùng cu n c m thì ta l n lư t thu ñư c các sóng có t n s bao nhiêu? Phương pháp: Bi t r ng:  1 1 1 ω 2 = ω 2 + ω 2  ss 1 2 , ta gi i h phương trình này s tìm ra ñư c 2 t n s góc mà bài toán yêu c u. Ti n hành ω 2 = ω 2 + ω 2  nt 1 2 gi i tương t như ch ñ 1, ta d dàng thu ñư c phương trình b c hai theo A ho c B: A − ωnt A + ωnt ωss = 0 2 2 2 Phương trình này bao gi cũng có hai nghi m dương, căn b c hai c a các nghi m dương ñó chính là các t n s c n tìm: ω1 = A1 và ω2 = A2 D ng 3: M ch LC có 2 t ghép n i ti p thì thu ñư c sóng có bư c sóng λnt. Khi ghép song song các t ñi n thì m ch thu ñư c sóng có bư c sóng λss. N u ghép riêng l t ng t ñi n v i cùng cu n c m thì ta l n lư t thu ñư c các sóng có bư c sóng bao nhiêu? Phương pháp: Bi t r ng:  1 1 1 λ2 = λ2 + λ2  nt 1 2 , ta gi i h phương trình này s tìm ra ñư c 2 bư c sóng mà bài toán yêu c u. Ti n hành λ 2 = λ 2 + λ 2  ss 1 2 gi i tương t như ch ñ 1, ta d dàng thu ñư c phương trình b c hai theo A ho c B: A − λs2s A + λnt λs2s = 0 2 Phương trình này bao gi cũng có hai nghi m dương, căn b c hai c a các nghi m dương ñó chính là các t n s c n tìm: λ1 = A1 và λ2 = A2 D ng 4: M ch LC có 2 t ghép n i ti p thì thu ñư c sóng có chu kỳ Tnt. Khi ghép song song các t ñi n thì m ch thu ñư c sóng có chu kỳ Tss. N u ghép riêng l t ng t ñi n v i cùng cu n c m thì ta l n lư t thu ñư c các sóng có chu kỳ bao nhiêu? Phương pháp: Bi t r ng:
 7. Bài t p 12 luy n thi ð i h c - Tr n Th An – THPT ð ng Tr n Côn (tranthean1809@gmail.com – 09.3556.4557) Trang 7 1 1 1 T 2 = T 2 + T 2  nt 1 2 , ta gi i h phương trình này s tìm ra ñư c 2 bư c sóng mà bài toán yêu c u. Ti n hành T 2 = T 2 + T 2  ss 1 2 gi i tương t như ch ñ 1, ta d dàng thu ñư c phương trình b c hai theo A ho c B: A − Ts2 A + Tnt Ts2 = 0 s 2 s Phương trình này bao gi cũng có hai nghi m dương, căn b c hai c a các nghi m dương ñó chính là các chu kỳ c n tìm: T1 = A1 và T2 = A2 Trong m i bài toán: λnt ho c Tnt luôn luôn l n hơn λss và Tss. fnt ho c ωnt luôn luôn nh hơn fss và ωss. Do ñó, các em hãy nhìn l i th t k c 4 phương trình ñư c ñóng khung trên và rút ra r ng d ng phương trình c n gi i luôn là: A2 – (s l n)2 A + (s l n)2 (s bé)2 = 0 L y căn b c hai c a các nghi m c a phương trình ta ñư c ñ i lư ng mà bài toán h i: ð i lư ng (T, f, ω, λ) th nh t = A1 . ð i lư ng (T, f, ω, λ) th hai = A2 . N u phương trình này có 1 nghi m âm, 1 nghi m dương, ho c c 2 nghi m ñ u âm thì ph i ch n ñáp án: Không t n t i c p ñ i lư ng (T, f, ω, λ) nào th a mãn. D ng 5: M ch LC g m 1 cu n c m n i v i m t t ñi n xoay. Tính T, f, ω và λ theo góc xoay c a t ñi n. Phương pháp: C1 ði n dung c a t ñi n khi nó ñư c xoay m t góc φ (rad): ϕ C= Co , v i Co là ñi n dung l n nh t c a t . 2π T ñó, ta tìm ñư c: ϕ ϕ 2π 2π T = To , λ = λo và ω = ωo , f = fo . 2π 2π ϕ ϕ ñây To, λo, fo và ωo tìm ñư c t L và Co. Chú ý: T xoay tương ng v i b t ñi n ghép song song. S t ñi n nh hơn s b n t 1 ñơn v . VD: t xoay g m 12 b n t 11 t ñi n ghép song song. D ng 6: M ch LC g m 1 cu n dây n i v i m t h các t ñi n có ñi n dung tương ñương là C. H các t ñi n này có th n i song song, n i ti p ho c h n h p. Hãy tìm các ñ i lư ng T, f, ω và λ c a m ch LC này. Phương pháp: 1 1 1 C2 - N u (C1 nt C2) thì = + . C C1 C2 C3 C4 - N u (C1 ss C2) thì C = C1 + C2. 1 1 1 1 N u N t ñi n n i ti p nhau thì: = + + ... + . L Cnt C1 C2 CN N u N t ñi n ghép song song nhau thì: Css = C1 + C2 + … + CN. V n d ng các công th c cơ b n này ta có th tìm ñư c ñi n dung tương ñương c a b t kỳ b t ñi n nào. Sau ñó áp d ng các công th c ñã bi t v T, f, ω và λ ñ tìm các ñ i lư ng ñó. Ví d : Cho m ch ñi n như hình v . Hãy tìm chu kỳ c a m ch ñi n: Tìm ñi n dung c a b các t n i song song C123 r i tìm ñi n dung c a b song song C123 n i ti p v i t C4. ði n dung tương ñương c a b t : C ⋅ (C1 + C2 + C3 ) C= 4 ⇒ T = 2π LC C1 + C2 + C3 + C4
 8. Bài t p 12 luy n thi ð i h c - Tr n Th An – THPT ð ng Tr n Côn (tranthean1809@gmail.com – 09.3556.4557) Trang 8 §Ò thi m«n 12 Song dien tu - Ly thuyet (M· ®Ò 204) C©u 1 : S hình thành dao ñ ng ñi n t t do trong m ch dao ñ ng là do hi n tư ng nào sau ñây ? A. Hi n tư ng c ng hư ng ñi n. B. Hi n tư ng c m ng ñi n t . C. Hi n tư ng t hoá. D. Hi n tư ng t c m. C©u 2 : Nguyên t c thu sóng ñi n t d a vào? A. hi n tư ng giao thoa sóng ñi n t B. hi n tư ng c ng hư ng ñi n trong m ch L C. hi n tư ng h p th sóng ñi n t c a môi trư ng. D. hi n tư ng b c x sóng ñi n t c a m ch dao ñ ng h C©u 3 : Nh n xét nào sau ñây v ñ c ñi m c a m ch dao ñ ng ñi n t ñi u hoà L C là không ñúng? A. ði n tích trong m ch bi n thiên ñi u hoà B. Năng lư ng ñi n trư ng t p trung ch y u t ñi n C. Năng lư ng t trư ng t p trung ch y u cu n c m D. T n s dao ñ ng c a m ch ph thu c vào ñi n tích c a t ñi n C©u 4 : Trong sơ ñ kh i c a m t máy phát sóng vô tuy n ñơn gi n không có b ph n nào dư i ñây? A. m ch tách sóng B. m ch phát sóng ñi n t C. m ch khu ch ñ i D. m ch bi n ñi u C©u 5 : Nguyên t c thu sóng ñi n t d vào: A. Hi n tư ng b c x sóng ñi n t c a m ch dao ñ ng h . B. Hi n tư ng giao thoa sóng ñi n t C. Hi n tư ng c ng hư ng ñi n trong m ch L D. Hi n tư ng h p th sóng ñi n t c a môi trư ng. C©u 6 : Phát bi u nào sau ñây là sai khi nó v ñi n t trư ng: A. Khi m t t trư ng bi n thiên theo th i gian, nó sinh ra m t ñi n trư ng xoáy B. Dòng ñi n d n là dòng ñi n trong các dây d n, dòng ñi n d ch trong các dung d ch d n ñi n C. ði n trư ng và t trư ng là hai m t th hi n khác nhau c a m t trư ng duy nh t g i là ñi n t trư ng D. Khi m t ñi n trư ng bi n thiên theo th i gian, nó sinh ra m t t trư ng xoáy C©u 7 : Ch n phát bi u sai trong các phát bi u dư i ñây khi nói v sóng ñi n t : A. Khi m t ñi n tích dao ñ ng ñi u hòa, nó sinh ra m t ñi n t trư ng lan truy n trong không gian dư i d ng sóng g i là sóng ñi n t B. V n t c c a sóng ñi n t trong chân không nh hơn v n t c c a ánh sáng C. T n s c a sóng ñi n t b ng t n s dao ñ ng c a ñi n tích gây ra sóng D. Sóng ñi n t ch truy n ñư c trong t t c các môi trư ng C©u 8 : Dao ñ ng ñi n t trong m ch LC t t càng nhanh khi A. cu n dây có ñ t c m càng l n B. t ñi n có ñi n dung càng l n C. M ch có t n s riêng càng l n. D. M ch có ñi n tr càng l n. C©u 9 : Ch n phát bi u ñúng khi nói v sóng ñi n t : A. Sóng ñi n t là sóng ngang có th lan truy n trong m i môi trư ng k c chân không B. Sóng ñi n t ch lan truy n trong ch t khí và khi g p các m t ph ng kim lo i nó b ph n x C. Sóng ñi n t là sóng d c D. Sóng ñi n t là sóng d c nhưng có th lan truy n trong chân không C©u 10 : Trong m ch dao ñ ng ñi n t LC, ñi n tích c a t ñi n bi n thiên ñi u hoà v i chu kỳ T. Năng lư ng ñi n trư ng t ñi n A. bi n thiên ñi u hoà v i chu kỳ T. B. không bi n thiên ñi u hoà theo th i gian. C. bi n thiên ñi u hoà v i chu kỳ T/2. D. bi n thiên ñi u hoà v i chu kỳ 2T C©u 11 : Ch n phát bi u sai khi nói v sóng vô tuy n : A. Sóng dài b nư c h p th m nh B. Sóng càng ng n thì năng lư ng sóng càng l n C. Các sóng c c ng n không b t ng ñi n li h p th ho c ph n x , có kh năng truy n ñi r t xa theo ñư ng th ng D. Các sóng trung ban ngày chúng b t ng ñi n li h p th m nh nên không truy n ñư c xa, ban ñêm chúng b t ng ñi n li ph n x nên truy n ñư c xa
 9. Bài t p 12 luy n thi ð i h c - Tr n Th An – THPT ð ng Tr n Côn (tranthean1809@gmail.com – 09.3556.4557) Trang 9 C©u 12 : Phát bi u nào sau ñây là không ñúng? M t trong các nguyên t c chung c a vi c thông tin liên l c b ng sóng vô tuy n là A. ph i dùng m ch tách sóng nơi thu. B. ph i tách sóng âm t n ra kh i sóng mang trư c khi phát ñi C. ph i bi n ñi u các sóng mang D. ph i dùng sóng ñi n t cao t n. C©u 13 : Phát bi u nào sau ñây là không ñúng? A. T trư ng bi n thiên theo th i gian, nó sinh ra m t ñi n trư ng xoáy B. Trư ng xoáy là trư ng có ñư ng s c không khép kín. C. ði n trư ng bi n thiên theo th i gian, nó sinh ra m t t trư ng D. Trư ng xoáy là trư ng có ñư ng s c khép kín C©u 14 : Sóng nào sau ñây ñư c dùng trong truy n hình b ng sóng vô tuy n ñi n? A. Sóng dài B. Sóng ng n C. Sóng trung D. Sóng c c ng n C©u 15 : S tương ng gi a các ñ i lư ng c a dao ñ ng ñi n t và dao ñ ng cơ h c c a con l c lò xo. Tìm k t lu n sai: A. ði n dung t C tương ng v i ñ c ng lò xo k B. Cư ng ñ dòng i tương ng v i v n t c v C. H s t c m L tương ng v i kh i lư ng m. D. ði n tích trên t q tương ng v i li ñ x C©u 16 : Ngư i ta dùng cách nào sau ñây ñ duy trì dao ñ ng ñi n t trong m ch v i t n s riêng c a nó? A. Dùng máy phát dao ñ ngñi n t ñi u hoà B. ð t vào m t hi u ñi n th m t chi u không ñ i C. ð t vào m t hi u ñi n th xoay chi u D. Tăng thêm ñi n tr c a m ch dao ñ ng C©u 17 : Ch n phát bi u sai: A. Khi m t t trư ng bi n thiên theo th i gian thì nó sinh ra m t ñi n trư ng mà ch có th t n t i trong dây d n B. Khi m t t trư ng bi n thiên theo th i gian thì nó sinh ra m t ñi n trư ng xoáy C. Khi m t t trư ng bi n thiên theo th i gian thì nó sinh ra m t ñi n trư ng c m ng mà t nó t n t i trong không gian D. Khi m t t trư ng bi n thiên theo th i gian thì nó sinh ra m t ñi n trư ng c m ng mà nó t t n t i trong không gian C©u 18 : Trong d ng c nào dư i ñây có c máy phát và máy thu sóng vô tuy n? A. Máy thu thanh B. Cái ñi u khi n ti vi. C. Máy thu hình (TV - Ti vi). D. Chi c ñi n tho i di ñ ng C©u 19 : Ch n phát bi u ñúng trong các phát bi u dươi ñây khi nó v s thu và phát sóng ñi n t : A. M ch dao ñ ng LC có th phát ra và di trì lâu dài m t sóng ñi n t mà không c n ngu n năng lư ng b sung cho m ch B. M i ăngten thu ch thu ñư c m t sóng ñi n t có t n s hoàn toàn xác ñ nh. C. S phát và thu sóng ñi n t d a vào s dao ñ ng c a m ch dao ñ ng LC D. Ăngten phát sóng ñi n t là m t m ch dao ñ ng kín C©u 20 : M ch nào sau ñây có th phát ñư c sóng ñi n t truy n ñi xa nh t trong không gian? A. M ch dao ñ ng kín và m ch dao ñ ng h . B. M ch dao ñ ng h C. M ch ñi n xoay chi u R, L và C n i ti p. D. M ch dao ñ ng kín, m ch dao ñ ng h và m ch ñi n xoay chi u R, L và C n i ti p C©u 21 : Sóng ñi n t nào sau ñây b ph n x m nh nh t t ng ñi n li ? A. Sóng dài. B. Sóng trung. C. Sóng ng n. D. Sóng c c ng n C©u 22 : M ch dao ñ ng ñi n t ñi u hoà g m cu n c m L và t ñi n C, khi tăng ñi n dung c a t ñi n lên 4 l n thì chu kỳ dao ñ ng c a m ch A. gi m ñi 2 l n B. gi m ñi 4 l n. C. tăng lên 4 l n. D. tăng lên 2 l n. C©u 23 : Phát bi u nào sau ñây v tính ch t c a sóng ñi n t là không ñúng? A. Sóng ñi n t có th b ph n x , khúc x , giao B. T c ñ sóng ñi n t không thay ñ i trong các thoa. môi trư ng C. Sóng ñi n t là sóng ngang. D. Sóng ñi n t mang năng lư ng C©u 24 : Ch n phát bi u sai khi nói v sóng ñi n t : A. Sóng ñi n t không truy n ñư c trong chân không B. Năng lư ng sóng ñi n t t l v i lu th a b c b n c a t n s C. Sóng ñi n t có nh ng tính ch t gi ng như m t sóng cơ h c thông thư ng D. Sóng ñi n t ñư c ñ c trưng b i t n s ho c bư c sóng gi a chúng có h th c: λ = c/f
 10. Bài t p 12 luy n thi ð i h c - Tr n Th An – THPT ð ng Tr n Côn (tranthean1809@gmail.com – 09.3556.4557) Trang 10 C©u 25 : ð th c hi n thông tin trong vũ tr , ngư i ta s d ng: A. Sóng ng n vì sóng ng n b t ng ñi n ly và m t ñ t ph n x nhi u l n nên có kh năng truy n ñi xa B. Sóng c c ng n vì nó không b t ng ñi n ly ph n x ho c h p th và có kh năng truy n ñi xa theo ñư ng th ng C. Sóng trung vì sóng trung cũng có kh năng truy n ñi xa D. Sóng dài vì sóng dài có bư c sóng l n nh t C©u 26 : Phát bi u nào sau ñây nói v sóng ñi n t là ñúng? A. T c ñ c a sóng ñi n t trong chân không nh hơn nhi u l n so v i t c ñ c a ánh sáng trong chân không B. ði n t trư ng do m t ñi n tích ñi m dao ñ ng theo phương th ng ñ ng s lan truy n trong không gian dư i d ng sóng C. Năng lư ng sóng ñi n t t l v i lu th a b c hai c a t n s . D. Sóng ñi n t truy n ñi xa ñư c nh s bi n d ng c a nh ng môi tư ng ñàn h i C©u 27 : Dao ñ ng ñi n t trong m ch dao ñ ng LC là quá trình A. ði n tích trên t ñi n bi n ñ i không tu n hoàn B. chuy n hóa qua l i c a gi a năng lư ng ñi n trư ng và năng lư ng t trư ng nhưng t ng c a chúng t c là năng lư ng c a m ch dao ñ ng không ñ i C. có hi n tư ng c ng hư ng x y ra thư ng xuyên trong m ch dao ñ ng D. năng lư ng ñi n trư ng và năng lư ng t trư ng bi n thiên theo hàm b c nh t ñ i v i th i gian C©u 28 : Ch n câu phát bi u ñúng A. Trong không khí, sóng ñi n t có th là sóng d c ho c sóng ngang B. Sóng ñi n t ch dùng ñ truy n t i thông tin liên l c trong môi trư ng không khí ho c chân không C. Sóng ñi n t ch truy n trong môi trư ng v t ch t D. Sóng ñi n t cũng mang năng lư ng C©u 29 : Hãy ch n câu ñúng? A. ði n tích dao ñ ng không th b c x sóng ñi n t B. ði n t trư ng do m t tích ñi m dao ñ ng s lan truy n trong không gian dư i d ng sóng C. T n s c a sóng ñi n t ch b ng n a t n s dao ñ ng c a ñi n tích D. V n t c c a sóng ñi n t trong chân không nh hơn nhi u v n t c ánh sáng trong chân không C©u 30 : Phát bi u nào sau ñây là không ñúng? A. Dòng ñi n d n là dòng chuy n ñ ng có hư ng c a các ñi n tích. B. Dòng ñi n d ch có th dùng ampe k ñ ño tr c ti p C. Dòng ñi n d n có th dùng ampe k ñ ño tr c ti p. D. Dòng ñi n d ch là do ñi n trư ng trong t ñi n bi n thiên sinh ra C©u 31 : Hãy ch n câu ñúng : A. ði n t trư ng do m t ñi n tích ñi m dao ñ ng s lan truy n trong không gian dư i d ng sóng B. V n t c c a sóng ñi n t trong chân không nh hơn nhi u v n t c c a ánh sáng trong chân không C. ði n tích dao ñ ng không th b c x sóng ñi n t D. T n s c a sóng ñi n t ch b ng n a t n s dao ñ ng c a ñi n tích C©u 32 : Ch n phát bi u sai trong các phát bi u dư i ñây khi nói v tính ch t c a sóng ñi n t : A. Sóng ñi n t có th t o ra hi n tư ng sóng d ng B. Sóng ñi n t không có ñ y ñ các tính ch t c a m t sóng cơ h c C. Các sóng ñi n t có th giao thoa ñư c v i nhau D. Sóng ñi n t ph n x ñư c trên các m t kim lo i C©u 33 : Trong m ch dao ñ ng, dòng ñi n trong m ch có ñ c ñi m nào sau ñây: A. T n s r t l n B. Chu kì r t l n C. Cư ng ñ r t l n D. Năng lư ng r t l n C©u 34 : ði u nào sau ñây ñúng khi nói v sóng ñi n t ? A. ði n t trư ng lan truy n trong không gian g i là sóng ñi n t B. Sóng ñi n t là sóng có phương dao ñ ng luôn là phương ngang C. Sóng ñi n t không lan truy n ñư c trong chân không D. C A và B C©u 35 : S tương ng gi a dao ñ ng cơ h c c a con l c ñơn dao ñ ng nh v i dao ñ ng ñi n t m nh LTìm k t lu n sai. A. Con l c có ñ ng năng l n nh t khi ñi qua v trí cân b ng tương ng v i năng lư ng ñi n trư ng c c ñ i khi t ñi n ñư c n p ñ y B. Cơ năng con l c tương ng năng lư ng dao ñ ng c a m ch LC
 11. Bài t p 12 luy n thi ð i h c - Tr n Th An – THPT ð ng Tr n Côn (tranthean1809@gmail.com – 09.3556.4557) Trang 11 C. Kéo l ch con l c r i th tay tương ng v i n p ñi n ban ñ u cho t . D. S c c n ma sát làm tiêu hao năng lư ng con l c ñơn d n ñ n dao ñ ng t t d n tương ng v i ñi n tr m ch LC C©u 36 : Phát bi u nào sai khi nói v sóng ñi n t A. Trong sóng ñi n t , ñi n trư ng và t trư ng bi n thiên theo th i gian và cùng chu kỳ B. Dao ñông ñi n t c a m ch dao ñ ng LC là dao ñ ng t do C. Sóng ñi n t là s lan truy n trong không gian c a ñi n t trư ng bi n thiên theo th i gian D. Trong sóng ñi n t , ñi n trư ng và t trư ng luôn dao ñ ng l ch pha nhau π/2 C©u 37 : Ngư i ta dùng cách nào sau ñây ñ duy trì dao ñ ng ñi n t trong m ch v i t n s riêng c a nó? A. ð t vào m ch m t hi u ñi n th m t chi u không ñ i. B. ð t vào m ch m t hi u ñi n th xoay chi u. C. Dùng máy phát dao ñ ng ñi n t ñi u hoà. D. Tăng thêm ñi n tr c a m ch dao ñ ng C©u 38 : ði n t trư ng xu t hi n trong vùng không gian nào dư i ñây ? A. Xung quanh m t h hai qu c u tích ñi n trái d u B. Xung quanh m t qu c u tích ñi n C. Xung quanh m t ng dây ñi n D. Xung quanh m t tia l a ñi n C©u 39 : Phát bi u nào sau ñây là không ñúng A. M t t trư ng bi n thiên tu n hoàn theo th i gian, nó sinh ra m t ñi n trư ng xoáy. B. M t ñi n trư ng bi n thiên tu n hoàn theo th i gian, nó sinh nó sinh ra m t t trư ng xoáy. C. M t t trư ng bi n thiên tăng d n ñ u theo th i gian, nó sinh ra m t ñi n trư ng xoáy bi n thiên. D. ði n t trư ng bi n thiên tu n hoàn theo th i gian, lan truy n trong không gian v i v n t c ánh sáng C©u 40 : ð c ñi m nào sau ñây không ph i là ñ c ñi m chung c a sóng cơ và sóng ñi n t ? A. là sóng ngang B. b nhi u x khi g p v t c n C. mang năng lư ng D. truy n ñư c trong chân không C©u 41 : Phát bi u nào sau ñây là không ñúng khi nói v ñi n t trư ng? A. ði n trư ng xoáy là ñi n trư ng có các ñư ng s c là nh ng ñư ng cong không khép kín B. ði n t trư ng có các ñư ng s c t bao quanh các ñư ng s c ñi n C. Khi m t t trư ng bi n thiên theo th i gian, nó sinh ra m t ñi n trư ng xoáy D. Khi m t ñi n trư ng bi n thiên theo th i gian, nó sinh ra m t t trư ng xoáy C©u 42 : Phát bi u nào sau ñây v tính ch t c a sóng ñi n t là không ñúng ? A. Sóng ñi n t mang năng lư ng. B. Sóng ñi n t là sóng ngang. C. Sóng ñi n t không truy n ñư c trong chân D. Sóng ñi n t có th ph n x , khúc x , giao không thoa. C©u 43 : Khi m t ñi n trư ng bi n thiên theo th i gian s sinh ra A. m t dòng ñi n. B. ñi n trư ng và t trư ng bi n thiên. C. ñi n trư ng xoáy. D. t trư ng xoáy. C©u 44 : ði n trư ng xoáy là ñi n trư ng A. c a các ñi n tích ñ ng yên B. gi a hai b n t ñi n có ñi n tích không ñ i. C. có các ñư ng s c bao quanh các ñư ng c m D. có các ñư ng s c không khép kín. ng t C©u 45 : Phát bi u nào sau ñây là sai khi nói v sóng ñi n t ? A. V n t c truy n sóng ñi n t b ng v n t c c a ánh sáng B. Sóng ñi n t có t n s th p không truy n ñi xa ñư c C. Bư c sóng càng dài thì năng lư ng sóng càng l n D. Sóng ñi n t có t n s cao truy n ñi xa ñư c C©u 46 : Trong sơ ñ kh i c a m t máy thu sóng vô tuy n ñơn gi n không có b ph n nào dư i ñây ? A. M ch thu sóng ñi n t B. M ch bi n ñi u C. M ch tách sóng D. M ch khu ch ñ i C©u 47 : Trong m ch dao ñ ng LC có ñi n tr thu n b ng không thì A. năng lư ng t trư ng t p trung cu n c m và bi n thiên v i chu kì b ng chu kì dao ñ ng riêng c a m ch B. năng lư ng t trư ng t p trung t ñi n và bi n thiên v i chu kì b ng n a chu kì dao ñ ng riêng c a m ch C. năng lư ng ñi n trư ng t p trung t ñi n và bi n thiên v i chu kì b ng n a chu kì dao ñ ng riêng c a m ch D. năng lư ng ñi n trư ng t p trung cu n c m và bi n thiên v i chu kì b ng chu kì dao ñ ng riêng
 12. Bài t p 12 luy n thi ð i h c - Tr n Th An – THPT ð ng Tr n Côn (tranthean1809@gmail.com – 09.3556.4557) Trang 12 c a m ch C©u 48 : Ch n phát bi u sai khi nói v sóng vô tuy n A. Sóng dài và c c dài có bư c sóng t 107m ñ n 105m B. Sóng trung có bư c sóng t 103m ñ n 102m C. Thông tin vô tuy n , ngư i ta s d ng nh ng sóng có hàng nghìn hec tr lên, g i là sóng vô tuy n D. Sóng c c ng n có bư c sóng t 10m ñ n 10-2 C©u 49 : Phát bi u nào sau ñây là không ñúng? A. ði n trư ng bi n thiên tu n hoàn theo th i gian, lan truy n trong không gian v i v n t c ánh sáng B. M t t trư ng bi n thiên tăng d n theo th i gian, nó sinh ra m t ñi n trư ng xoáy bi n thiên C. M t ñi n trư ng bi n thiên tu n hoàn theo th i gian, nó sinh ra m t t trư ng xoáy D. M t t trư ng bi n thiên tu n hoàn theo th i gian, nó sinh ra m t ñi n trư ng xoáy C©u 50 : Ch n phát bi u sai khi nói v ñi n t trư ng: A. ði n trư ng xoáy là ñi n trư ng mà ñư ng s c là nh ng ñư ng cong B. Khi m t t trư ng bi n thiên theo th i gian, nó sinh ra m t ñi n trư ng xoáy C. Khi m t ñi n trư ng bi n thiên theo th i gian, nó sinh ra m t t trư ng xoáy D. T trư ng xoáy là t trư ng mà c m ng t bao quanh các ñư ng s c ñi n trư ng C©u 51 : Phát bi u nào sau ñây là không ñúng khi nói v ñi n t trư ng ? A. Khi m t ñi n trư ng bi n thiên theo th i gian, nó sinh ra m t t trư ng xoáy. B. Khi m t t trư ng bi n thiên theo th i gian, nó sinh ra m t ñi n trư ng xoáy. C. ði n trư ng xoáy là ñi n trư ng có các ñư ng s c là nh ng ñư ng cong không khép kín. D. ði n t trư ng có các ñư ng s c t bao quanh các ñư ng s c ñi n C©u 52 : Sóng ñi n t nào sau ñây có kh năng xuyên qua t ng ñi n li? A. Sóng trung B. Sóng c c ng n C. Sóng ng n D. Sóng dài C©u 53 : Phát bi u nào sau ñây v tính ch t c a sóng ñi n t là không ñúng? A. Sóng ñi n t mang năng lư ng B. Sóng ñi n t không truy n ñư c trong chân không. C. Sóng ñi n t có th ph n x , khúc x , giao D. Sóng ñi n t là sóng ngang. thoa. C©u 54 : Hãy ch n câu ñúng. A. ði n tích dao ñ ng không th b c x sóng ñi n t . B. t n s c a sóng ñi n t ch b ng n a t n s dao ñ ng c a ñi n tích C. ði n t trư ng do m t tích ñi m dao ñ ng s lan truy n trong không gian dư i d ng sóng. D. V n t c c a sóng ñi n t trong chân không nh hơn nhi u v n t c ánh sáng trong chân không. C©u 55 : ði n tích dao ñ ng trong m ch LC bi n thiên ñi u hòa v i chu kì T, năng lư ng t trư ng trong m ch: A. Không bi n thiên ñi u hòa B. Bi n thiên ñi u hòa v i chu kì 0,5 C. Bi n thiên ñi u hòa v i chu kì 2T. D. Bi n thiên ñi u hòa v i chu kì T. C©u 56 : M ch dao ñ ng ñi n t ñi u hoà L C có chu kỳ A. ph thu c vào L, không ph thu c vào C B. không ph thu c vào L vàC C. ph thu c vào C, không ph thu c vào L D. ph thu c vào c L và C C©u 57 : Phát bi u nào sau ñây v tính ch t c a sóng ñi n t là không ñúng? A. Sóng ñi n t không truy n ñư c trong chân B. Sóng ñi n t có th ph n x , khúc x , giao không thoa. C. Sóng ñi n t mang năng lư ng D. Sóng ñi n t là sóng ngang. C©u 58 : Phát bi u nào sau ñây là ñúng khi nói v ñi n t trư ng? A. V n t c lan truy n c a ñi n t trư ng trong ch t r n l n nh t, trong ch t khí bé nh t và không lan truy n ñư c trong chân không. B. ði n trư ng và t trư ng t n t i riêng bi t, ñ c l p v i nhau. C. Sóng ñi n t do m ch dao ñ ng LC phát ra mang năng lư ng càng l n n u ñi n tích trên t C dao ñ ng v i chu kì càng l n. D. ði n trư ng và t trư ng là hai m t th hi n khác nhau c a m t lo i trư ng duy nh t g i là ñi n t trư ng. C©u 59 : Phát bi u nào sau ñây là không ñúng? A. Dòng ñi n ñ n là ñòng chuy n ñ ng có hư ng c a các ñi n tích. B. Có th dùng ampe k ñ ño tr c ti p dòng ñi n d n C. Có th dùng ampe k ñ ño tr c ti p dòng ñi n d ch
 13. Bài t p 12 luy n thi ð i h c - Tr n Th An – THPT ð ng Tr n Côn (tranthean1809@gmail.com – 09.3556.4557) Trang 13 D. Dòng ñi n d ch là do ñi n trư ng bi n thiên sinh ra. C©u 60 : ñâu xu t hi n ñi n t trư ng A. xung quanh m t ñi n tích ñ ng yên. B. xung quanh m t ng dây ñi n. C. xung quanh m t dòng ñi n không ñ i D. xung quanh tia l a ñi n. C©u 61 : Phát bi u nào sau ñây v tính ch t c a sóng ñi n t là không ñúng? A. Sóng ñi n t là sóng ngang. B. Sóng ñi n t có th ph n x , khúc x , giao thoa. C. Sóng ñi n t mang năng lư ng D. Sóng ñi n t không truy n ñư c trong chân không C©u 62 : Sóng ñi n t nào sau ñây ñư c dùng trong vi c truy n thông tin dư i nư c ? A. Sóng c c ng n. B. Sóng trung. C. Sóng ng n. D. Sóng dài. C©u 63 : Ch n phát bi u sai khi nói v năng lư ng trong m ch dao ñ ng LC: A. năng lư ng ñi n trư ng và năng lư ng t trư ng cùng bi n thiên ñi u hoà v i t n s c a dòng ñi n xoay chi u B. Năng lư ng c a m ch dao ñ ng g m có năng lư ng ñi n trư ng t p trung t ñi n và năng lư ng t trư ng t p trung cu n c m C. Khi năng lư ng ñi n trư ng trong t gi m thì năng lư ng t trư ng trong cu n c m tăng lên D. T i m i th i ñi m, t ng năng lư ng ñi n trư ng và năng lư ng t trư ng là không ñ i C©u 64 : Sóng ñi n t nào sau ñây không b t ng ñi n li h p th hay ph n x ? A. Sóng trung. B. Sóng ng n. C. Sóng c c ng n. D. Sóng dài. C©u 65 : Phát bi u nào sau ñây v tính ch t c a sóng ñi n t là không ñúng ? A. Sóng ñi n t là sóng ngang. B. Sóng ñi n t mang năng lư ng. C. V n t c sóng ñi n t g n b ng v n t c ánh D. Sóng ñi n t có th ph n x , khúc x , giao sáng thoa. C©u 66 : Trong m ch dao ñ ng LC thì cư ng ñ dòng ñi n trong m ch và ñi n tích c a t ñi n dao ñ ng ñi u hoà A. cùng pha. B. ngư c pha. C. l ch pha π/2. D. l ch pha π/3 C©u 67 : Sóng ñi n t và sóng cơ h c không có cùng tính ch t nào sau ñây? A. ph n x , khúc x , nhi u x . B. là sóng ngang. C. truy n ñư c trong chân không. D. mang năng lư ng
 14. Bài t p 12 luy n thi ð i h c - Tr n Th An – THPT ð ng Tr n Côn (tranthean1809@gmail.com – 09.3556.4557) Trang 14 phiÕu soi - ®¸p ¸n (Dµnh cho gi¸m kh¶o) M«n : 12 Song dien tu - Ly thuyet M· ®Ò : 204 01 { | } ) 28 { | } ) 55 ) | } ~ 02 { ) } ~ 29 { ) } ~ 56 { | } ) 03 { | } ) 30 { ) } ~ 57 ) | } ~ 04 ) | } ~ 31 ) | } ~ 58 { | } ) 05 { | ) ~ 32 { ) } ~ 59 { | ) ~ 06 { ) } ~ 33 ) | } ~ 60 { | } ) 07 { ) } ~ 34 ) | } ~ 61 { | } ) 08 { | } ) 35 ) | } ~ 62 { | } ) 09 ) | } ~ 36 { | } ) 63 ) | } ~ 10 { | ) ~ 37 { | ) ~ 64 { | ) ~ 11 ) | } ~ 38 { | } ) 65 { | ) ~ 12 { ) } ~ 39 { | ) ~ 66 { | ) ~ 13 { ) } ~ 40 { | } ) 67 { | ) ~ 14 { ) } ~ 41 ) | } ~ 15 ) | } ~ 42 { | ) ~ 16 ) | } ~ 43 { | } ) 17 ) | } ~ 44 { | ) ~ 18 { | } ) 45 { | ) ~ 19 { | ) ~ 46 { ) } ~ 20 { ) } ~ 47 { | ) ~ 21 { | ) ~ 48 ) | } ~ 22 { | } ) 49 ) | } ~ 23 { ) } ~ 50 ) | } ~ 24 ) | } ~ 51 { | ) ~ 25 { ) } ~ 52 { ) } ~ 26 { ) } ~ 53 { ) } ~ 27 { ) } ~ 54 { | ) ~
 15. Bài t p 12 luy n thi ð i h c - Tr n Th An – THPT ð ng Tr n Côn (tranthean1809@gmail.com – 09.3556.4557) Trang 15 §Ò thi m«n 12 Song dien tu - Phuong trinh Chu ki Tan so (M· ®Ò 205) C©u 1 : M t m ch dao ñ ng ñi n t LC g m cu n dây thu n c m có ñ t c m L = 2mH và t ñi n có ñi n dung C = 0,2 µ F . Bi t dây d n có ñi n tr thu n không ñáng k và trong m ch có dao ñ ng ñi n t riêng. L y π = 3,14. Chu kì dao ñ ng ñi n t trong m ch là A. 6,28.10-5 s. B. 12,56.10-4 s. C. 6,28.10-4 s D. 12,56.10-5 s. C©u 2 : Trong m ch dao ñ ng LC, n u ñi n tích c c ñ i trên t là Q0 và cư ng ñ dòng c c ñ i trong m ch là I0 thì chu kì dao ñ ng ñi n t trong m ch là A. T = 2π I 0 / Q0 B. T = 2π LC C. T = 2π Q0 I 0 D. T = 2π Q0 / I 0 C©u 3 : M ch ch n sóng c a m t máy thu vô tuy n g m t ñi n ñi n dung C = 90pF, và cu n dây có h s t c m L = 14,4µH. Các dây n i có ñi n tr không ñáng k . Máy thu có th thu ñư c sóng có t n s A. 103Hz. B. 174.106Hz. C. 39,25.103Hz D. 4,42.106Hz. C©u 4 : Cho m ch dao ñ ng ñi n t t do g m t có ñi n dung C = 1 µF . Bi t bi u th c cư ng ñ dòng ñi n trong m ch là i = 20.cos(1000t + π /2)(mA). Bi u th c hi u ñi n th gi a hai b n t ñi n có d ng π A. u = 20 cos(1000 t + )(V ). B. u = 20 cos(1000 t )(V ). 2 π π C. u = 20 cos(1000 t − )(V). D. u = 20 cos(1000t − )(V ). 2 3 C©u 5 : M t m ch dao ñ ng g m m t t ñi n có ñi n dung C = 15µF và m t cu n c m có ñ t c m L = 5µH . Hãy ch n giá tr ñúng cho t n s dao ñ ng riêng c a m ch trong các giá tr dư i ñây: A. f = 54,4Hz. B. f = 8,7Hz. C. f = 0.018Hz. D. f = 183869,5Hz C©u 6 : N u bi u th c c a ñi n tích trong m ch LC không ch a ñi n tr thu n là q = Q0cosωt thì bi u th c năng lư ng t trư ng có th là: A. Et = (LI0/2)cos2ωt B. Et = (LI02/2)sin2ωt C. Et = (LI02/2)cos2ωt D. Et = (LI0/2)sin2ωt C©u 7 : M t khung dao ñ ng g m m t cu n dây L và t ñi n C th c hi n dao ñ ng ñi n t t do. ði n tích c c ñ i trên m t b n t ñi n là Q0 = 10-5C và cư ng ñ dòng ñi n c c ñ i trong khung là I0 = 10A. Chu kỳ dao ñ ng c a m ch là: A. 6,28.107s B. 2.10-3s C. 62,8.106s D. 0,628.10-5s C©u 8 : M t m ch dao ñ ng g m m t cu n c m có ñ t c m L = 1mH và m t t ñi n có ñi n dung C = 0,1µF. M ch thu ñư c sóng ñi n t có t n s nào sau ñây? A. 15,9155 Hz B. 31830,9 Hz C. 503,292 Hz D. 15915,5 Hz C©u 9 : Trong m t m ch dao ñ ng LC, t ñi n có ñi n dung là 5 µ F, cư ng ñ t c th i c a dòng ñi n là i = 0,05sin(2000t)(A). Bi u th c ñi n tích c a t là A. q = 25sin(2000t - π /2)( µC ). B. q = 25sin(2000t - π /4)( µC ). C. q = 25sin(2000t - π /2)( C ). D. q = 2,5sin(2000t - π /2)( µC ). C©u 10 : Cho m ch LC có C = 500pF; L = 0,2 mH. T ñi n ñư c n p v i ngu n m t chi u có su t ñi n ñ ng E = 1,5 V. Sau ñó, n i t vào cu n c m L. Ch n g c th i gian là lúc v a n i t v i cu n c m L. Sau bao lâu k t th i ñi m ban ñ u ñi n tích trên b n t ch còn m t n 1 -6 A. 10-6 s B. 10 s C. 3.10-6 s D. π .10-6 s 3 C©u 11 : Cho m ch LC có C = 500pF; L = 0,2 mH. T ñi n ñư c n p v i ngu n m t chi u có su t ñi n ñ ng E = 1,5 V. Sau ñó, n i t vào cu n c m L. Ch n g c th i gian là lúc ñi n tích trên b n t ch còn Q − 0 và dòng ñi n có giá tr dương. Bi u th c ñi n tích trên 2 b n t s có d ng: 2 3π π A. q = 7,5.10 −10 cos(106 π t − )(C ) . B. q = 7,5.10 −10 cos(106 π t + )(C ) . 4 4 π C. q = 7,5 cos(106 π t + )(C ) . D. q = 7,5 cos(106 π t )(C ) . 2
 16. Bài t p 12 luy n thi ð i h c - Tr n Th An – THPT ð ng Tr n Côn (tranthean1809@gmail.com – 09.3556.4557) Trang 16 C©u 12 : ði n tích trên hai b n t ñi n bi n ñ i theo quy lu t q = Q0 cos(ωt + ϕ ) thì bi u th c c a i và u s là: Q u = 0 cos(ωt + ϕ ) và π C A. u = Q0 cos(ωt + ϕ ) và i = Q0 cos(ωt + ϕ + ) . B. 2 π i = ωQ0 cos(ωt + ϕ + ) . 2 u = CQ0 cos(ωt + ϕ + π ) và C. π D. u = CQ0 cos(ωt + ϕ ) và i = ωQ0 cos(ωt + ϕ ) . i = ωQ0 cos(ωt + ϕ + ) . 2 C©u 13 : M t m ch dao ñ ng g m cu n dây thu n c m L và t ñi n N u g i I0 là cư ng dòng ñi n c c ñ i trong m ch, thì h th c liên h ñi n tích c c ñ i trên b n t ñi n q0 và I0 là: CL C 1 A. q0 = I0. B. q0 = LC I0. C. q0 = I0. D. q0 = I0. π πL CL C©u 14 : M ch dao ñ ng (L, C1) có t n s riêng f1 = 7,5 MHz và m ch dao ñ ng (L,C2) có t n s riêng f2 = 10 MHz . Tìm t n s riêng c a m ch m c L v i C1 ghép n i ti p C2 . A. 8 MHz ; B. 9 MHz ; C. 12,5 MHz ; D. 15 MHz C©u 15 : M ch dao ñ ng LC có ñi n tích trong m ch bi n thiên ñi u hòa theo phương trình q = 4cos(2π.104t) µC. T n s dao ñ ng c a m ch là A. f = 2π kHz B. f = 10 Hz C. f = 10 kHz D. f = 2π Hz C©u 16 : ð th c a cư ng ñ dòng ñi n i ñi qua cu n c m L theo ñi n tích q trên b n t ñi n s là ñư ng gì: i2 q2 i2 q2 A. Vì 2 − 2 = 1 nên ta có ñư ng ellipse B. Vì 2 + 2 = 1 nên ta có ñư ng ellipse I 0 Q0 I 0 Q0 i2 q2 i2 q2 C. Vì + =1 nên ta có ñư ng tròn D. Vì 2 − 2 = 1 nên ta có ñư ng tròn I 0 Q02 2 I 0 Q0 C©u 17 : S bi n thiên c a dòng ñi n i trong m ch dao ñ ng l ch pha như th nào so v i s bi n thiên c a ñi n tích q c a m t b n t ñi n? A. i ngư c pha v i q π B. i s m pha so v i q 2 C. i cùng pha v i q π D. i tr pha so v i 2 C©u 18 : M t m ch dao ñ ng LHi u ñi n th hai b n t là u = 5cos104t(V), ñi n dung C = 0,4 µF . Bi u th c cư ng ñ dòng ñi n trong khung là A. i = 2.10-3sin(104t - π /2)(A). B. i = 2.10-2cos(104t + π /2)(A). C. i = 2cos(104t + π /2)(A). D. i = 0,2cos(104t)(A). C©u 19 : M t m ch dao ñ ng g m m t t ñi n có ñi n dung C = 40pF và cu n dây thu n c m có ñ t c m L = 0,25mH, cư ng ñ dòng ñi n c c ñ i là 50mT i th i ñi m ban ñ u cư ng ñ dòng ñi n qua m ch b ng không. Bi u th c c a ñi n tích trên t là A. q = 5.10-9cos(107t)(C). B. q = 5.10-10sin(107t )(C). -9 7 C. q = 5.10 cos(10 t + π /2)(C). D. q = 5.10-10cos(107t + π /2)(C). C©u 20 : M ch dao ñ ng ñi n t ñi u hoà LC có chu kì A. Ph thu c vào L, không ph thu c vào C B. Ph thu c vào C, không ph thu c vào L. C. Ph thu c vào c L và C D. Không ph thu c vào L và C C©u 21 : ði n tích c a t ñi n trong m ch dao ñ ng 1 LC A. bi n thiên ñi u hoà v i t n s f = B. bi n thiên ñi u hoà v i t n s f = . 2πLC 2π 1 C. bi n thiên ñi u hoà v i t n s f = 2π LC D. bi n thiên ñi u hoà v i t n s f = . 2π LC C©u 22 : π Cho m ch dao ñ ng ñi n t LC, dòng ñi n trong m ch có d ng i = 10 −6 cos(107 π t + ) (A). Sau bao 3 lâu k t th i ñi m ban ñ u thì dòng ñi n s có ñ l n như ban ñ u nhưng ngư c chi u.
 17. Bài t p 12 luy n thi ð i h c - Tr n Th An – THPT ð ng Tr n Côn (tranthean1809@gmail.com – 09.3556.4557) Trang 17 1 −7 3 −7 A. .10 ( s) . B. .10 ( s) C. 2.10−7 ( s ) D. 1.10−7 ( s ) 3 2 C©u 23 : S bi n thiên c a dòng ñi n i trong m ch dao ñ ng l ch pha như th nào so v i s bi n thiên c a ñi n tích q c a m t b n t ñi n A. i ngư c pha v i q π B. i s m pha so v i q. 2 π D. i cùng pha v i q. C. i tr pha so v i q. 2 C©u 24 : Cho m ch LC có C = 500pF; L = 0,2 mH. T ñi n ñư c n p v i ngu n m t chi u có su t ñi n ñ ng E = 1,5 V. Sau ñó, n i t vào cu n c m L. Ch n g c th i gian là lúc ñi n tích trên b n t ch còn Q0 l n ñ u tiên. Bi u th c ñi n tích trên 2 b n t s có d ng: 2 π π A. q = 7,5.10 −10 cos(106 π t + )(C ) . q = 7,5 cos(106 π t + )(C ) . B. 4 2 π C. q = 7,5 cos(106 π t )(C ) . D. q = 7,5.10 −10 cos(106 π t + )(C ) . 2 C©u 25 : Nh n xét nào sau ñây v ñ c ñi m c a m ch dao ñ ng LC là không ñúng? A. ði n tích trong m ch dao ñ ng bi n thiên ñi u hoà. B. Năng lư ng t trư ng c a m ch dao ñ ng t p trung ch y u cu n c m. C. T n s c a m ch dao ñ ng t l v i ñi n tích c a t ñi n D. Năng lư ng ñi n trư ng c a m ch dao ñ ng t p trung ch y u t ñi n C©u 26 : T ñi n c a m ch ñi n t g m t ñi n C = 16nF và cu n c m L = 25mH. T n s góc dao ñ ng c a m ch là : A. ω = 5.10-5Hz B. ω = 200rad/s C. ω = 5.104rad/s D. ω = 200Hz C©u 27 : M t cu n c m L m c v i t C1 thì t n s riêng f1 = 7,5MHz. Khi m c L v i t C2 thì t n s riêng f2 = 10MHz. Tìm t n s riêng khi ghép C1 song song v i C2 r i m c vào L. A. 8MHz B. 4MHz C. 2MHz D. 6MHz C©u 28 : Cho m ch LC có C = 500pF; L = 0,2 mH. T ñi n ñư c n p v i ngu n m t chi u có su t ñi n ñ ng E = 1,5 V. Sau ñó, n i t vào cu n c m L. Ch n g c th i gian là lúc ñi n tích trên b n t ch còn Q − 0 và dòng ñi n có giá tr âm. Bi u th c ñi n tích trên 2 b n t s có d ng: 2 3π π A. q = 7,5.10 −10 cos(106 π t + )(C ) . B. q = 7,5.10 −10 cos(106 π t + )(C ) . 4 4 π q = 7,5 cos(106 π t )(C ) . D. q = 7,5 cos(10 π t + )(C ) . 6 C. 2 C©u 29 : Cho m ch dao ñ ng LC, có L = 2mH và C = 2pF, (l y π2 = 10). T n s dao ñ ng f c a m ch là A. 25 Hz. B. 1,5 MHz. C. 10 Hz. D. 2,5 MHz C©u 30 : π Cho m ch dao ñ ng ñi n t LC, dòng ñi n trong m ch có d ng i = 10 −6 cos(107 π t + ) (A). Tìm 3 kho ng th i gian ng n nh t k t th i ñi m ban ñ u ñ dòng ñi n có giá tr ñ i s như ban ñ u. 4 −7 3 −7 A. .10 ( s) . B. 1.10−7 ( s ) C. 2.10−7 ( s ) D. .10 ( s) 3 2 C©u 31 : Công th c tính chu kì T c a m ch dao ñ ng LC là A. T = π. LC B. T = 2.π2 . LC C. T = 4π. LC D. T = 2.π. LC C©u 32 : Cho m ch LC có C = 500pF; L = 0,2 mH. T ñi n ñư c n p v i ngu n m t chi u có su t ñi n ñ ng E = 1,5 V. Sau ñó, n i t vào cu n c m L. Ch n g c th i gian là lúc ñi n tích trên b n t ch còn Q0 và dòng ñi n có giá tr dương. Bi u th c ñi n tích trên 2 b n t s có d ng: 2 π π A. q = 7,5.10 −10 cos(106 π t − )(C ) . B. q = 7,5.10 −10 cos(106 π t + )(C ) . 4 4
 18. Bài t p 12 luy n thi ð i h c - Tr n Th An – THPT ð ng Tr n Côn (tranthean1809@gmail.com – 09.3556.4557) Trang 18 π C. q = 7,5 cos(106 π t + )(C ) . D. q = 7,5 cos(106 π t )(C ) . 2 C©u 33 : M ch dao ñ ng có L = 15mH và C = 300pF. T n s dao ñ ng c a m ch là A. f = 57,075 kHz. B. f = 570,75 kHz. C. f = 75,075 kHz. D. f = 750,75 kHz. C©u 34 : M t t ñi n có ñi n dung 10µF ñư c tích ñi n ñ n m t hi u ñi n th xác ñ nh. Sau ñó n i hai b n t ñi n vào 2 ñ u m t cu n dây thu n c m có ñ t c m 1H. B qua ñi n tr c a các dây n i, l y π2 = 10. Sau kho ng th i gian ng n nh t là bao nhiêu (k t lúc n i) thì ñi n tích trên t có giá tr b ng m t n a giá tr ban ñ u? A. 3/400s B. 1/300s C. 1/1200s D. 1/600 C©u 35 : Cho m ch LC có C = 500pF; L = 0,2 mH. T ñi n ñư c n p v i ngu n m t chi u có su t ñi n ñ ng E = 1,5 V. Sau ñó, n i t vào cu n c m L. Ch n g c th i gian là lúc v a n i t v i cu n c m L. Sau bao lâu k t th i ñi m ban ñ u năng lư ng ñi n trư ng trong t ñi n s b ng v i năng lư ng t trư ng trong t ñi n. 1 -6 A. 4.10-6 s B. π .10-6 s C. 10 s D. 10-6 s 4 C©u 36 : M t m ch dao ñ ng g m m t t ñi n có ñi n dung C = 36pF và cu n dây thu n c m có ñ t c m L = 0,1mH. T i th i ñi m ban ñ u cư ng ñ dòng ñi n qua m ch có giá c c ñ i là I0 = 50mBi u th c c a cư ng ñ dòng ñi n trong m ch là 1 1 A. i = 15.10-2sin( 108t + π /2)(A). B. i = 5.10-2sin( 108t + π /2)(A). 6 6 -2 1 8 -2 1 8 C. i = 5.10 sin( 10 t )(A). D. i = 15.10 sin( 10 t )(A). 6 6 C©u 37 : M t m ch dao ñ ng g m m t cu n dây có ñ t c m 5mH và t ñi n có ñi n dung 50µF. Chu kì dao ñ ng riêng c a m ch là A. 0,0314s B. 3,14.10-4s. C. 99,3s. D. 31,4.10-4s. C©u 38 : π Cho m ch dao ñ ng ñi n t LC, dòng ñi n trong m ch có d ng i = 10 −6 cos(107 π t + ) (A). Sau bao 3 lâu k t th i ñi m ban ñ u thì dòng ñi n s ñ i chi u. 1 −7 3 −7 A. .10 ( s ) . B. 1.10−7 ( s ) C. 2.10−7 ( s ) D. .10 ( s) 6 2 C©u 39 : M ch dao ñ ng ñi n t ñi u hoà g m cu n c m L và t ñi n C. Khi tăng ñ t c m c a cu n c m lên 2 l n và gi m ñi n dung c a t ñi n ñi 2 l n thì t n s dao ñ ng c a m ch A. gi m 2 l n. B. tăng 2 l n. C. không ñ i. D. tăng 4 l n C©u 40 : M ch dao ñ ng lí tư ng g m cu n c m thu n L và t ñi n C ñang th c hi n dao ñ ng ñi n t t do. G i U0 là ñi n áp c c ñ i gi a hai b n t ; u và i là ñi n áp gi a hai b n t và cư ng ñ dòng ñi n trong m ch t i th i ñi m t. H th c ñúng là C A. i 2 = (U 02 − u 2 ) . B. i 2 = LC (U 02 − u 2 ) . L L C. i 2 = LC (U 02 − u 2 ) . D. i 2 = (U 02 − u 2 ) C C©u 41 : Cư ng ñ dòng ñi n t c th i trong m ch dao ñ ng LC có d ng i = 0,02cos2000t(A). T ñi n trong m ch có ñi n dung 5 F. ð t c m c a cu n c m là A. L = 50H. B. L = 5.10-8H C. L = 5.10-6H. D. L = 50mH. C©u 42 : M t t ñi n có ñi n dung 10 µ F ñư c tích ñi n ñ n m t hi u ñi n th xác ñ nh. Sau ñó n i hai b n t ñi n vào hai ñ u m t cu n dây thu n c m có ñ t c m 1H. B qua ñi n tr c a các dây n i l y π 2 = 10 . Sau kho ng th i gian ng n nh t là bao nhiêu (k t lúc n i) ñi n tích trên t ñi n có giá tr b ng m t n a giá tr ban ñ u ? 3 1 1 1 A. s. B. s. C. s. D. s. 400 300 1200 600 C©u 43 : M ch dao ñ ng ñi n t ñi u hòa g m cu n c m L và t ñi n C, dao ñ ng t do v i t n s góc : 2π 1 A. ω= B. ω = LC C. ω = D. ω = 2π LC LC LC
 19. Bài t p 12 luy n thi ð i h c - Tr n Th An – THPT ð ng Tr n Côn (tranthean1809@gmail.com – 09.3556.4557) Trang 19 C©u 44 : Cho m ch LC có bi u th c c a ñi n tích trên b n t là q = Q0 cos(ωt ) (C). Xét trong chu kỳ ñ u tiên, tìm kho ng th i gian ñ (q ≤ 0, i ≤ 0) T T T T 3T 3T A. ≤t ≤ B. 0 ≤ t ≤ C. ≤t ≤ D. ≤t ≤T 4 2 4 2 4 4 C©u 45 : Cho m ch LC có C = 500pF; L = 0,2 mH. T ñi n ñư c n p v i ngu n m t chi u có su t ñi n ñ ng E = 1,5 V. Sau ñó, n i t vào cu n c m L. Ch n g c th i gian là lúc v a n i t v i cu n c m L. Sau bao lâu k t th i ñi m ban ñ u ñ l n cư ng ñ dòng ñi n ñi qua m ch s ñ t m t n a giá tr c c ñ i. 1 -6 A. π .10-6 s B. 10 s C. 10-6 s D. 6.10-6 s 6 C©u 46 : M t m ch dao ñ ng LC lí tư ng, g m cu n c m thu n có ñ t c m L và t ñi n có ñi n dung C. Trong m ch có dao ñ ng ñi n t t do. G i U0, I0 l n lư t là hi u ñi n th c c ñ i gi a hai ñ u t ñi n và cư ng ñ dòng ñi n c c ñ i trong m ch thì L I C A. U 0 = I 0 . B. U 0 = I0 LC C. U 0 = 0 . D. U 0 = I 0 . C LC L C©u 47 : Khi m c t ñi n có ñi n dung C1 v i cu n c m L thì t n s dao ñ ng c a m ch là f1 = 6kHz; khi m c t ñi n có ñi n dung C2 v i cu n L thì t n s dao ñ ng c a m ch là f2 = 8kHz. Khi m c C1 song song C2 v i cu n L thì t n s dao ñ ng c a m ch là bao nhiêu? A. f = 10kHz. B. f = 7kHz. C. f = 4,8kHz. D. f = 14kHz C©u 48 : Cư ng ñ dòng ñi n t c th i trong m ch dao ñ ng LC có d ng i = 0,05cos2000t(A). T n s góc dao ñ ng c a m ch là A. 318,5rad. B. 318,5Hz. C. 2000rad. D. 2000Hz C©u 49 : M t cu n c m L m c v i t C1thì t n s riêng f1 = 7,5MHz và m ch dao ñ ng (L,C2) có t n s riêng f2 = 10 MHz . Tìm t n s riêng khi ghép C1 song song v i C2 r i m c vào L. A. 12,5 MHz ; B. 17,5 MHz ; C. 6 MHz D. 15 MHz ; C©u 50 : Trong dao ñ ng ñi n t , t n s dao ñ ng là f. Năng lư ng ñi n trư ng trong t ñi n bi n thiên tu n hoàn v i chu kì b ng A. f2 B. f C. f/2 D. 2f C©u 51 : Khi m c t C1 vào m ch dao ñ ng thì m ch có f1 = 30kHz khi thay t C1 b ng t C2 thì m ch có f2 = 40kHz. V y khi m c song song hai t C1, C2 vào m ch thì m ch có f là: A. 50kHz B. 70kHz C. 10kHz D. 24kHz C©u 52 : M ch dao ñ ng LC g m cu n c m có ñ t c m L = 2mH và t ñi n có ñi n dung C = 2pF, (l y π2 = 10). T n s dao ñ ng c a m ch là A. f = 1Hz. B. f = 2,5Hz. C. f = 2,5MHz. D. f = 1MHz C©u 53 : Khi m c t ñi n có ñi n dung C1 v i cu n c m L thì t n s dao ñ ng c a m ch là f1 = 6kHz; khi m c t ñi n có ñi n dung C2 v i cu n L thì t n s dao ñ ng c a m ch là f2 = 8kHz. Khi m c n i ti p C1 và C2 v i cu n L thì t n s dao ñ ng c a m ch là bao nhiêu? A. f = 4,8kHz. B. f = 7kHz. C. f = 10kHz. D. f = 14kHz C©u 54 : Dòng ñi n ñi qua cu n c m L có bi u th c i = I 0 cos(ωt + ϕ ) thì hi u ñi n th gi a hai b n t ñi n s có d ng như th nào: π I π A. u = I 0ω cos(ωt + ϕ − ) . B. u = 0 cos(ωt + ϕ − ) . 2 Cω 2 I π CI C. u = 0 cos(ωt + ϕ + ) . D. u = 0 cos(ωt + ϕ ) . Cω 2 ω C©u 55 : N i 2 ñ u cu n c m L c a m ch LC v i ngu n ñi n m t chi u có su t ñi n ñ ng E = 12V, ñi n tr trong r = 0,5 . ð n khi dòng qua cu n c m ñ t giá tr n ñ nh thì ng t ngu n ñi n. Lúc ñó trong π m ch có dao ñ ng ñi n t v i hi u ñi n th 2 b n t có quy lu t u = 48 cos(2.106 π t − ) (V). Cho 2 cu n c m thu n, hãy xác ñ nh giá tr c a L và 1 1 1 1 A. C = F; L = H. B. C = F; L = H. 4π π π π 1 1 1 1 C. C = F; L = H. D. C = F; L = H. π 4π 4π 4π
 20. Bài t p 12 luy n thi ð i h c - Tr n Th An – THPT ð ng Tr n Côn (tranthean1809@gmail.com – 09.3556.4557) Trang 20 C©u 56 : Dòng ñi n ñi qua cu n c m L có bi u th c i = I 0 cos(ωt + ϕ ) thì ñi n tích trên m t trong hai b n t ñi n s có d ng như th nào: I π π A. q = 0 cos(ωt + ϕ − ) . B. q = I 0ω cos(ωt + ϕ − ) . ω 2 2 I0 π I0 C. q = cos(ωt + ϕ + ) . D. q = cos(ωt + ϕ ) . ω 2 ω C©u 57 : M t m ch dao ñ ng g m m t cu n c m có ñ t c m L = 1mH và m t t ñi n có ñi n dung C = 0,1 F. M ch thu ñư c sóng ñi n t có t n s nào sau ñây? A. 31830,9Hz. B. 503,292Hz. C. 15915,5Hz. D. 15,9155Hz C©u 58 : M ch dao ñ ng ñi n t ñi u hòa g m cu n c m L và t ñi n C, khi tăng ñ t c m c a cu n c m lên 4 l n thì chu kì dao ñ ng c a m ch : A. tăng lên 4 l n B. gi m ñi 4 l n C. tăng lên 2 l n D. gi m ñi 2 l n C©u 59 : Cho m ch LC có C = 500pF; L = 0,2 mH. T ñi n ñư c n p v i ngu n m t chi u có su t ñi n ñ ng E = 1,5 V. Sau ñó, n i t vào cu n c m L. Ch n g c th i gian là lúc ñi n tích trên b n t ch còn Q0 và dòng ñi n có giá tr âm. Bi u th c ñi n tích trên 2 b n t s có d ng: 2 π A. q = 7,5.10 −10 cos(106 π t + )(C ) . B. q = 7,5 cos(106 π t )(C ) . 4 π π C. q = 7,5 cos(106 π t + )(C ) . D. q = 7,5.10 −10 cos(106 π t − )(C ) . 2 4 C©u 60 : Trong dao ñ ng ñi n t , chu kì dao ñ ng là T. Năng lư ng t trư ng trên cu n dây bi n thiên tu n hoàn v i chu kì b ng A. 2T B. T C. T2 D. T/2 C©u 61 : Cho m ch LC có C = 500pF; L = 0,2 mH. T ñi n ñư c n p v i ngu n m t chi u có su t ñi n ñ ng E = 1,5 V. Sau ñó, n i t vào cu n c m L. Ch n g c th i gian là lúc v a n i t v i cu n c m L. Bi u th c ñi n tích trên 2 b n t s có d ng: π A. q = 7,5.10 −10 cos(106 π t )(C ) . B. q = 7,5 cos(106 π t + )(C ) . 2 π C. q = 7,5.10 −10 cos(106 π t + )(C ) . D. q = 7,5 cos(106 π t )(C ) . 2 C©u 62 : M t m ch dao ñ ng g m m t t ñi n có ñi n dung C và cu n c m L = 10-4H. ði n tr thu n c a m ch R = 0 và ñi n tích c a t Q0 = 2.10-9 C. Bi u th c cư ng ñ dòng ñi n qua m ch là i = 4.10-2sin(2.107t)(A).Bi u th c hi u ñi n th gi a hai b n t là A. u = 80sin(2.107t)(V) B. u = 80sin(2.107t + 0,5π)(V) -8 7 C. u = 10 sin(2.10 t)(V D. u = 10-8sin(2.107t + 0,5π)(V) C©u 63 : I0 là cư ng ñ dòng ñi n c c ñ i trong m ch LC; U0 là hi u ñi n th c c ñ i trên t c a m ch ñó. Công th c liên h I0 và U0 là: C C A. U0 = I0 . B. I0 = U0 LC . C. U0 = I0 LC . D. I0 = U0 . L L C©u 64 : M ch dao ñ ng LC lý tư ng có ñ t c m L không ñ i. Khi t ñi n có ñi n dung C1 thì t n s dao ñ ng riêng c a m ch là f1 = 75MHz. Khi ta thay t C1 b ng t C2 thì t n s dao ñ ng riêng c a m ch là f2 = 100MHz. N u ta dùng C1 n i ti p C2 thì t n s dao ñ ng riêng f c a m ch là A. 175MHz B. 87,5MHz C. 25MHz D. 125MHz
867256