Sổ tay thủy văn cầu đường - Tính toán thủy văn, thủy lực công trình thoát nước dọc tuyến part 10

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 5 | Page: 4 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Sổ tay thủy văn cầu đường - Tính toán thủy văn, thủy lực công trình thoát nước dọc tuyến part 10. Ghi chú: - Quy định này không áp dụng đối với kiểu giếng thu cửa thu bó vỉa (giếng thu hàm ếch). - Khi chiều rộng đường phố lớn hơn 30m thì khoảng cách giữa các giếng thu không lớn hơn 60m. - Đáy của giếng thu nước mưa phải có hố thu cặn, chiều sâu từ 0,3 – 0, 5m và cửa thu phải có song chắn rác. Mặt trên song chắn rác đặt thấp hơn rãnh đường khoảng 20mm - 30mm. - Nối mương hở với đường ống kín bằng giếng phải có hố thu cặn, phía miệng.... Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Có tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/so-tay-thuy-van-cau-duong-tinh-toan-thuy-vana-thuy-luc-cong-trinh-thoat-nuoc-doc-hk5xtq.html

Nội dung


  1. Nhá h¬n hoÆc b»ng 0,004 50 Trªn 0,004 – 0,006 60 Trªn 0,004 – 0,01 70 Trªn 0,01 – 0,03 80 Ghi chó: - Quy ®Þnh nµy kh«ng ¸p dông ®èi víi kiÓu giÕng thu cöa thu bã vØa (giÕng thu hµm Õch). - Khi chiÒu réng ®­êng phè lín h¬n 30m th× kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c giÕng thu kh«ng lín h¬n 60m. - §¸y cña giÕng thu n­íc m­a ph¶i cã hè thu cÆn, chiÒu s©u tõ 0,3 – 0, 5m vµ cöa thu ph¶i cã song ch¾n r¸c. MÆt trªn song ch¾n r¸c ®Æt thÊp h¬n r·nh ®­êng kho¶ng 20mm - 30mm. - Nèi m­¬ng hë víi ®­êng èng kÝn b»ng giÕng ph¶i cã hè thu cÆn, phÝa miÖng hè ph¶i ®Æt song ch¾n r¸c cã khe hë kh«ng qu¸ 50mm; ®­êng kÝnh ®o¹n èng nèi x¸c ®Þnh b»ng tÝnh to¸n nh­ng kh«ng nhá h¬n 300mm. VÝ dô tÝnh to¸n:  Sè liÖu ®Çu vµo TÝnh khÈu ®é cèng tho¸t n­íc däc cho tuyÕn ®­êng ®« thÞ. ChiÒu réng mÆt c¾t ngang (ph¹m vi chØ giíi ®á) lµ 68m. Ph¹m vi tho¸t n­íc tÝnh to¸n theo quy ho¹ch lµ 100m tÝnh tõ mÐp ngoµi vØa hÌ (®èi víi c¶ n­íc m­a vµ n­íc th¶i). ChiÒu dµi ®o¹n tuyÕn tõ ®iÓm ®Çu tíi vÞ trÝ cöa x¶ lµ 1500m. HÖ thèng tho¸t n­íc dù kiÕn lµ hÖ thèng ch¶y riªng hoµn toµn (tho¸t n­íc m­a vµ tho¸t n­íc bÈn theo hai hÖ thèng riªng biÖt).  Yªu cÇu tÝnh to¸n  X¸c ®Þnh l­u l­îng tho¸t n­íc m­a däc theo chiÒu dµi ®o¹n tuyÕn. Dù kiÕn khÈu ®é cèng tho¸t n­íc m­a däc tuyÕn.  X¸c ®Þnh l­u l­îng tho¸t n­íc th¶i däc theo chiÒu dµi tuyÕn. KiÓm tra kh¶ n¨ng tho¸t n­íc chung khi n­íc th¶i ®­îc tho¸t t¹m thêi trong hÖ thèng tho¸t n­íc m­a.  C¸c b­íc tÝnh to¸n HÖ thèng tho¸t n­íc m­a §èi víi hÖ thèng tho¸t n­íc m­a däc tuyÕn, c¸c b­íc tÝnh to¸n cÇn thùc hiÖn nh­ d­íi ®©y. Trong b¶ng tÝnh phÝa d­íi sÏ tr×nh bµy toµn bé c¸c néi dung tÝnh to¸n.  X¸c ®Þnh diÖn tÝch tho¸t n­íc cña hÖ thèng cèng däc. Trong vÝ dô nµy, dù kiÕn däc tuyÕn sÏ cã 2 hÖ thèng tho¸t n­íc däc hai bªn ®­êng. Nh­ vËy, mçi hÖ thèng cèng däc sÏ tho¸t n­íc cho ph¹m vi 34m trong mÆt c¾t ngang vµ 100m phÝa ngoµi vØa hÌ (cét 2, 3, 4). 326
  2.  X¸c ®Þnh thêi gian tËp trung n­íc tíi c¸c mÆt c¾t yªu cÇu. Thêi gian tËp trung n­íc bao gåm c¶ thêi gian ch¶y tíi cèng vµ thêi gian ch¶y trong cèng. Trong vÝ dô nµy x¸c ®Þnh thêi gian n­íc ch¶y tíi cèng lµ 10 phót. Thêi gian ch¶y trong cèng ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së chiÒu dµi ®o¹n cèng vµ vËn tèc n­íc ch¶y trong cèng (cét 5, 6, 7).  X¸c ®Þnh c­êng ®é m­a tÝnh to¸n t­¬ng øng víi tÇn suÊt tÝnh to¸n vµ thêi gian tËp trung n­íc (cét 8).  X¸c ®Þnh hÖ sè dßng ch¶y tÝnh to¸n. HÖ sè dßng ch¶y c¨n cø theo tÝnh chÊt bÒ mÆt phñ cña ®« thÞ vµ tÝnh chÊt m­a khu vùc (cÇn l­u ý víi nh÷ng trËn m­a dµi ngµy th× hÖ sè thÊm gi¶m ®i ®¸ng kÓ). Trong vÝ dô nµy hÖ sè dßng ch¶y x¸c ®Þnh lµ 0,85.  TÝnh to¸n l­u l­îng t¹i c¸c mÆt c¾t yªu cÇu (cét 9).  Th«ng sè khÈu ®é cèng ®­îc dù kiÕn t¹i cét 10. Tuy nhiªn viÖc x¸c ®Þnh khÈu ®é cèng ®èi víi tõng ®o¹n cßn phô thuéc vµo ®é dèc ®Æt cèng. KhÈu ®é cèng ®Ò xuÊt t¹i cét 10 chØ lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh tr¾c däc cèng. ViÖc kiÓm to¸n khÈu ®é cèng ®èi víi tõng ®o¹n cÇn thùc hiÖn trªn c¬ së tr¾c däc cèng thùc tÕ. TÝnh to¸n l­u l­îng cèng tho¸t n­íc m­a däc tuyÕn Thêi gian tËp trung ChiÒu ChiÒu DiÖn L­u n­íc KhÈu dµi réng tÝch C­êng l­îng ®é cèng Tr­êng ®o¹n tho¸t tho¸t ®é m­a thiÕt §Õn Trong ®Ò xuÊt hîp Tæng cèng n­íc n­íc kÕ cèng cèng tÝnh to¸n L B A t1 t2 t I QTK D ( l/s/ha ( m3/s (m) ( m ) (ha) ( ph ) ( ph ) ( ph ) (mm) ) ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 100 134 1,34 10,0 1,7 11,7 419 0,48 D1000 2 200 134 2,68 10,0 3,3 13,3 404 0,92 D1000 3 250 134 3,35 10,0 4,2 14,2 396 1,13 D1000 4 300 134 4,02 10,0 5,0 15,0 389 1,33 D1000 5 350 134 4,69 10,0 5,8 15,8 382 1,52 D1250 6 400 134 5,36 10,0 6,7 16,7 376 1,71 D1250 7 450 134 6,03 10,0 7,5 17,5 370 1,90 D1250 8 500 134 6,70 10,0 8,3 18,3 364 2,07 D1250 9 550 134 7,37 10,0 9,2 19,2 358 2,24 D1250 10 600 134 8,04 10,0 10,0 20,0 352 2,41 D1500 11 650 134 8,71 10,0 10,8 20,8 347 2,57 D1500 12 700 134 9,38 10,0 11,7 21,7 342 2,72 D1500 13 750 134 10,05 10,0 12,5 22,5 337 2,87 D1500 14 800 134 10,72 10,0 13,3 23,3 332 3,02 D1500 327
  3. 15 850 134 11,39 10,0 14,2 24,2 327 3,16 D2000 16 900 134 12,06 10,0 15,0 25,0 322 3,30 D2000 17 950 134 12,73 10,0 15,8 25,8 318 3,44 D2000 18 1000 134 13,40 10,0 16,7 26,7 313 3,57 D2000 19 1050 134 14,07 10,0 17,5 27,5 309 3,70 D2000 20 1100 134 14,74 10,0 18,3 28,3 305 3,82 D2000 21 1150 134 15,41 10,0 19,2 29,2 301 3,94 D2000 22 1200 134 16,08 10,0 20,0 30,0 297 4,06 D2000 23 1250 134 16,75 10,0 20,8 30,8 294 4,18 D2000 24 1300 134 17,42 10,0 21,7 31,7 290 4,29 D2000 25 1350 134 18,09 10,0 22,5 32,5 286 4,40 D2000 26 1400 134 18,76 10,0 23,3 33,3 283 4,51 D2000 27 1450 134 19,43 10,0 24,2 34,2 279 4,62 D2000 28 1500 134 20,10 10,0 25,0 35,0 276 4,72 D2000 29 1600 134 21,44 10,0 26,7 36,7 270 4,92 D2000 30 1700 134 22,78 10,0 28,3 38,3 264 5,11 D2000 HÖ thèng tho¸t n­íc th¶i L­u l­îng tho¸t n­íc th¶i phô thuéc rÊt lín vµo tÝnh chÊt, lo¹i h×nh vµ quy m« ®« thÞ, quy m« d©n sè däc tuyÕn. Th«ng th­êng c¸c th«ng sè nµy ®­îc x¸c ®Þnh th«ng qua bµi to¸n quy ho¹ch ®« thÞ. ViÖc dù kiÕn khÈu ®é c«ng tr×nh tho¸t n­íc th¶i ph¶i ®­îc thùc hiÖn bëi ®¬n vÞ lËp quy ho¹ch v× vÊn ®Ò nµy cã liªn quan tíi vÞ trÝ, quy m« c¸c tr¹m b¬m n­íc th¶i, c¸c nhµ m¸y xö lý. Thêi ®iÓm hoµn thµnh hÖ thèng tho¸t n­íc th¶i víi ®Çy ®ñ c¸c c«ng tr×nh ®Çu mèi nh­ tr¹m b¬m, nhµ m¸y xö lý, ... th­êng chËm h¬n kh¸ nhiÒu so víi tuyÕn ®­êng. Nh­ vËy trong giai ®o¹n ®Çu n­íc th¶i th­êng tho¸t chung víi hÖ thèng tho¸t n­íc m­a. C¸c b­íc tÝnh to¸n l­u l­îng n­íc th¶i d­íi ®©y mang tÝnh s¬ bé ®Ó kiÓm tra kh¶ n¨ng tho¸t n­íc cña hÖ thèng tho¸t n­íc m­a khi cã n­íc th¶i tho¸t cïng. C¸c b­íc tÝnh to¸n bao gåm:  X¸c ®Þnh ph¹m vi tho¸t n­íc th¶i. Trong vÝ dô nµy ph¹m vi tho¸t n­íc th¶i sÏ lµ 100m tÝnh tõ mÐp ngoµi vØa hÌ.  C¨n cø trªn quy ho¹ch, x¸c ®Þnh lo¹i h×nh ®« thÞ vµ quy m« d©n sè trong ph¹m vi tÝnh to¸n. Trong vÝ dô nµy x¸c ®Þnh lµ khu d©n c­, mËt ®é d©n sè 800 (ng­êi/ha).  X¸c ®Þnh chØ tiªu n­íc th¶i n0. Trong vÝ dô nµy chØ tiªu n­íc th¶i lµ 200(lÝt/ng­êi/ngµy ®ªm).  X¸c ®Þnh tæng l­îng n­íc th¶i Wt vµ l­u l­îng n­íc th¶i trung b×nh QTB t¹i c¸c mÆt c¾t yªu cÇu tÝnh to¸n.  X¸c ®Þnh hÖ sè kh«ng ®iÒu hßa chung Kch.  X¸c ®Þnh l­u l­îng th¶i lín nhÊt Qmax = Kch * QTB t¹i c¸c mÆt c¾t yªu cÇu tÝnh to¸n. 328
  4.  Trong vÝ dô nµy, t¹i mÆt c¾t cuèi cïng c¸c th«ng sè tÝnh to¸n l­u l­îng n­íc th¶i nh­ sau: + Tæng l­îng n­íc th¶i: Wt = (15*800)*200 = 2400 (m3/ngµy) + L­u l­îng trung b×nh: QTB = 2400*1000/86400 = 27,8(l/s) + HÖ sè kh«ng ®iÒu hßa chung: Kch = 1,85 + L­u l­îng th¶i lín nhÊt: QMax = 1,85x27,8 = 51,4 (l/s)  Nh­ vËy l­u l­îng n­íc th¶i lín nhÊt t¹i mÆt c¾t cuèi cïng chØ t­¬ng ®­¬ng 1,1% l­u l­îng n­íc m­a lín nhÊt. C¸c vÊn ®Ò l­u ý khi thiÕt kÕ  ViÖc chän khÈu ®é cèng däc tho¸t n­íc m­a cÇn c¨n cø trªn l­u l­îng tÝnh to¸n ®èi víi tõng ®o¹n tuyÕn. Kh¶ n¨ng tho¸t n­íc cña cèng cßn phô thuéc vµo ®é dèc ®Æt cèng, tuy nhiªn yÕu tè nµy cã liªn quan tíi tr¾c däc cèng, tr¾c däc ®­êng vµ c¸c khèng chÕ cao ®é kh¸c. Nh­ vËy, sau khi tiÕn hµnh bè trÝ cèng (khÈu ®é, tr¾c däc) cÇn kiÓm to¸n kh¶ n¨ng tho¸t n­íc cña cèng trªn c¬ së c¸c th«ng sè tr¾c däc cô thÓ.  Trong tr­êng hîp nµy khÈu ®é cèng tho¸t n­íc m­a ®ñ ®¶m b¶o tho¸t n­íc c¶ n­íc m­a vµ n­íc th¶i. Do ®ã trong giai ®o¹n ®Çu, n­íc th¶i cã thÓ tho¸t cïng víi n­íc m­a mµ vÉn kh«ng cÇn t¨ng khÈu ®é cèng. Tµi liÖu sö dông trong Ch­¬ng IX: [1]. CÊp tho¸t n­íc. Nhµ xuÊt b¶n Khoa häc kü thuËt, 1988. [2]. Tho¸t n­íc, TËp 1: M¹ng l­íi tho¸t n­íc. Nhµ xuÊt b¶n Khoa häc kü thuËt, 2001. [3]. Tho¸t n­íc ®« thÞ, mét sè vÊn ®Ò vÒ lý thuyÕt vµ thùc tiÔn ë ViÖt Nam. Nhµ xuÊt b¶n X©y dùng, 2002. [4]. Adolison. Ph©n tÝch b·i s«ng vµ thuû v¨n. Nhµ xuÊt b¶n Wesley, 1992. [5]. H­íng dÉn tho¸t n­íc ®­êng «t«, AASHTO, 1982. [6]. Tho¸t n­íc mÆt ®­êng «t«. Th«ng tin thuû lùc c«ng tr×nh No.12-1984 [7]. TÝnh to¸n c¸c ®Æc tr­ng dßng ch¶y lò, 22TCN 220-95. 329
485151

Tài liệu liên quan


Xem thêm