Sổ tay thủy văn cầu đường - Tính toán thủy văn, thủy lực công trình thoát nước dọc tuyến part 9

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 5 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Sổ tay thủy văn cầu đường - Tính toán thủy văn, thủy lực công trình thoát nước dọc tuyến part 9. Kích thước nhỏ nhất của cống thoát nước là một trong những tiêu chí bắt buộc khi thiết kế. Kích thước nhỏ nhất được quy định để đảm bảo công tác duy tu, bảo dưỡng và vận hành. Thông thường kích thước nhỏ nhất phụ thuộc vào chiều dài cống, lưu lượng và tính chất dòng chảy. Đối với cống thoát nước ngầm, các cống có kích thước nhỏ thường là cống tròn. Dưới đây là đường kính nhỏ nhất của cống khi đặt ngầm. - Cống tròn thoát nước thải sinh hoạt đặt ở đường phố 300mm..... Cũng như những thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Có tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/so-tay-thuy-van-cau-duong-tinh-toan-thuy-vana-thuy-luc-cong-trinh-thoat-nuoc-doc-gk5xtq.html

Nội dung


  1. KÝch th­íc nhá nhÊt cña cèng tho¸t n­íc lµ mét trong nh÷ng tiªu chÝ b¾t buéc khi thiÕt kÕ. KÝch th­íc nhá nhÊt ®­îc quy ®Þnh ®Ó ®¶m b¶o c«ng t¸c duy tu, b¶o d­ìng vµ vËn hµnh. Th«ng th­êng kÝch th­íc nhá nhÊt phô thuéc vµo chiÒu dµi cèng, l­u l­îng vµ tÝnh chÊt dßng ch¶y. §èi víi cèng tho¸t n­íc ngÇm, c¸c cèng cã kÝch th­íc nhá th­êng lµ cèng trßn. D­íi ®©y lµ ®­êng kÝnh nhá nhÊt cña cèng khi ®Æt ngÇm. - Cèng trßn tho¸t n­íc th¶i sinh ho¹t ®Æt ë ®­êng phè 300mm. - Cèng trßn trong s©n, èng tho¸t n­íc th¶i s¶n xuÊt 200mm. - Cèng trßn tho¸t n­íc m­a vµ tho¸t n­íc chung ®Æt ë ®­êng phè 400mm, ®Æt trong s©n 300mm. - Cèng trßn dÉn bïn cã ¸p 150mm. - Cèng trßn nèi tõ giÕng thu n­íc m­a ®Õn ®Õn ®­êng cèng 300mm. Ghi chó:  C¸c khu d©n cư cã lưu lượng n­íc th¶i d­íi 500m3/ngày cho phÐp dïng èng 200mm ®Æt ë ®­êng phè.  Trong c¸c tr­êng hîp ®Æc biÖt, èng tho¸t n­íc th¶i s¶n xuÊt cho phÐp cã ®­êng kÝnh d­íi 200mm. b. §é ®Çy tÝnh to¸n cña cèng, ph­¬ng ph¸p nèi cèng §é ®Çy tÝnh to¸n cña cèng phô thuéc vµo ®­êng kÝnh cèng vµ quy ®Þnh nh­ sau: - Cèng trßn 200 -300mm kh«ng qu¸ 0,6d; - Cèng trßn 350 - 450mm kh«ng qu¸ 0,7d; - Cèng trßn 500 - 900mm kh«ng qu¸ 0,75d; - Cèng trßn trªn 900mm kh«ng qu¸ 0,80d. Ghi chó: - §èi víi m­¬ng cã chiÒu cao H tõ 0,9m trë lªn vµ tiÕt diÖn ngang cã h×nh d¸ng bÊt kú, ®é ®Çy kh«ng ®­îc qu¸ 0,8H. - §­êng èng tho¸t n­íc m­a vµ ®­êng èng tho¸t n­íc chung ®­îc thiÕt kÕ ®Çy hoµn toµn. - M­¬ng tho¸t n­íc m­a x©y dùng trong ph¹m vi c¸c nhãm nhµ ë, chiÒu s©u dßng n­íc kh«ng v­ît qu¸ 1,0m vµ bê m­¬ng ph¶i cao h¬n møc n­íc cao nhÊt tõ 0,2m trë lªn. - Tèc ®é ch¶y nhá nhÊt cña n­íc th¶i lÊy phô thuéc thµnh phÇn vµ ®é th« cña c¸c h¹t l¬ löng cã trong n­íc th¶i, b¸n kÝnh thuû lùc hoÆc ®é ®Çy cña èng hay m­¬ng. - Khi cÇn thay ®æi kÝch th­íc cña cèng tho¸t n­íc, cÇn thùc hiÖn t¹i c¸c ga nèi cèng. Th«ng th­êng kÝch th­íc c¸c cèng ®­îc t¨ng dÇn tõ ®Çu nguån tíi cöa x¶. ViÖc nèi c¸c tuyÕn cèng cã kÝch th­íc kh¸c nhau cÇn ph¶i ®¶m b¶o ®Ó c¶ hai cèng cïng ®¸p øng c¸c yªu cÇu vÒ tèc ®é, ®é ®Çy dßng ch¶y. Th«ng th­êng c¸c cèng ®­îc nèi trïng cao ®é ®Ønh, trong mét sè tr­êng hîp cho phÐp nèi trïng cao ®é tim cèng. ViÖc nèi trïng cao ®é ®¸y cèng chØ ®­îc thùc 321
  2. hiÖn khi cã c¸c lý do cô thÓ vµ ph¶i ®¶m b¶o kh¶ n¨ng tho¸t n­íc cña cèng phÝa kÝch th­íc nhá kh«ng bÞ ¶nh h­ëng. 9.4.4. Tèc ®é vµ ®é dèc C«ng thøc V = C R.i thÓ hiÖn râ tèc ®é phô thuéc vµo ®é dèc, b¸n kÝnh thñy lùc, ®é nh¸m… Khi thiÕt kÕ m¹ng l­íi tho¸t n­íc ®« thÞ, tèc ®é ph¶i ®¶m b¶o kh«ng l¾ng ®äng, kh«ng xãi lë, xãi mßn. Nh­ng khã kh¨n th­êng gÆp nhÊt ë ®« thÞ vïng ®ång b»ng lµ b¶o ®¶m vËn tèc kh«ng l¾ng (cßn gäi lµ vËn tèc tù lµm s¹ch), V> [Vkl]. Trong c¸c tr­êng hîp khã kh¨n khi kh«ng ®¶m b¶o ®­îc vËn tèc tù lµm s¹ch, cÇn xem xÐt viÖc t¨ng sè l­îng ga th¨m, ®Ó ®¶m b¶o c«ng t¸c n¹o vÐt ®­îc dÔ dµng h¬n. §èi víi n­íc th¶i sinh ho¹t vµ n­íc m­a, tèc ®é ch¶y nhá nhÊt øng víi ®é ®Çy tÝnh to¸n lín nhÊt cña èng quy ®Þnh nh­ sau: Cèng trßn cã ®­êng kÝnh 150 – 250 mm: Vmin = 0,7m/s 300 – 400 mm 0,8 m/s 450 – 500 mm 0,9 m/s 600 – 800 mm 1,0 m/s 900 – 1200 mm 1,15 m/s 1300 – 1500 mm 1,3 m/s > 1500 mm 1,5 m/s §èi víi n­íc th¶i s¶n xuÊt tèc ®é ch¶y nhá nhÊt nªn lÊy theo quy ®Þnh cña c¬ quan chuyªn ngµnh hoÆc theo tµi liÖu nghiªn cøu. Ghi chó:  §èi víi c¸c lo¹i n­íc th¶i s¶n xuÊt mµ tÝnh chÊt cña c¸c chÊt l¬ löng gÇn gièng víi n­íc th¶i sinh ho¹t th× tèc ®é ch¶y nhá nhÊt lÊy nh­ n­íc th¶i sinh ho¹t.  §èi víi n­íc m­a cã chu kú trµn cèng P nhá h¬n hay b»ng 0,33 n¨m, tèc ®é nhá nhÊt lÊy 0,6m/s.  §èi víi c¸c ®o¹n cèng ®Çu m¹ng l­íi kh«ng ®¶m b¶o tèc ®é nhá nhÊt ®ã quy ®Þnh hoÆc ®é ®Çy tÝnh to¸n d­íi 0,2d th× nªn x©y dùng c¸c giÕng röa. Tèc ®é lín nhÊt trong m­¬ng dÉn n­íc m­a v n­íc th¶i s¶n xuÊt ®­îc phÐp x¶ vào s«ng, hå lÊy theo bảng 9 – 8. B¶ng 9 – 8 Tªn lo¹i ®Êt hay kiÓu gia cè Tèc ®é ch¶y lín nhÊt øng víi chiÒu s©u dßng n­íc h = 0,4 -1m, m/s Gia cè b»ng c¸c tÊm bª t«ng 4,0 §¸ v«i sa th¹ch 4,0 §¸ l¸t khan 2,0 §¸ l¸t cã v÷a 3,0 – 3,5 C¸t nhá, c¸t võa, pha sÐt 0,4 C¸t th«, pha sÐt gÇy 0,8 Pha sÐt 1,0 322
  3. SÐt 1,2 Líp cá xÕp ë ®¸y m­¬ng 1,0 Líp cá xÕp ë thµnh m­¬ng 1,6 Ghi chó: Khi chiÒu s©u dßng n­íc h n»m ngoµi kho¶ng trÞ sè h = 0,4 – 1,0m, tèc ®é ë b¶ng trªn ph¶i víi hÖ sè ®iÒu chØnh: - NÕu h d­íi 0,4 m, hÖ sè 0,85. - NÕu h trªn 1,0m, hÖ sè 1,25. §é dèc ®­êng èng m­¬ng vµ r·nh tho¸t n­íc - §é dèc nhá nhÊt ®­êng èng, m­¬ng vµ r·nh ph¶i chän trªn s¬ së b¶o ®¶m tèc ®é ch¶y nhá nhÊt quy ®Þnh . - §èi víi tÊt c¶ c¸c hÖ thèng tho¸t n­íc ®é dèc nhá nhÊt øng víi ®é ®Çy tÝnh to¸n quy ®Þnh nh­ sau: §èi víi cèng:  150mm imin = 0,008  200mm imin = 0,005  300mm imin = 0,004  400mm imin = 0,0025  500mm imin = 0,002  600mm imin = 0,0017  700mm imin = 0,0014  800mm imin = 0,0013  900mm imin = 0,0011  1000mm imin = 0,0010  1250mm imin = 0,0008  1500mm imin = 0,0007  1750mm imin = 0,0006  2000mm imin = 0,0005 Ghi chó: - Trong mét sè tr­êng hîp ®Æc biÖt cho phÐp lÊy ®é dèc 0,004 ®èi víi èng  200mm; 0,007 ®èi víi èng  150mm. - §é dèc ®o¹n nèi tõ giÕng thu n­íc m­a ®Õn ®­êng èng 0,02 - Theo c«ng thøc kinh nghiÖm, ®èi víi cèng trßn, ®é dèc nhá nhÊt lÊy tû lÖ nghÞch víi ®­êng kÝnh cèng. §é dèc cña r·nh, m­¬ng tho¸t n­íc m­a lÊy theo b¶ng 9 - 9 d­íi ®©y. B¶ng 9 - 9 C¸c h¹ng môc §é dèc nhá nhÊt cña 323
  4. r·nh ®­êng, m­¬ng R·nh ®­êng mÆt phñ ¸t phan 0,003 Nh­ trªn – khi mÆt phñ b»ng ®¸ d¨m hoÆc ®¸ 0,004 t¶ng 0,005 Nh­ trªn - r¶i cuéi, sái 0,005 C¸c r·nh riªng biÖt 0,005 M­¬ng tiªu n­íc § 9.5. ThiÕt kÕ m¹ng l­íi tho¸t n­íc 9.5.1. Mét sè nguyªn t¾c thiÕt kÕ Khi ph©n l­u vùc tho¸t n­íc vµ v¹ch tuyÕn ®­êng èng cÇn chó ý ®Õn ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh vµ quy ho¹ch chung cña ®« thÞ, ph¶i tËn dông tèi ®a ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh ®Ó x©y dùng hÖ thèng tho¸t n­íc tù ch¶y. §èi víi c«ng t¸c c¶i t¹o m¹ng l­íi tho¸t n­íc th× cÇn nghiªn cøu m¹ng l­íi hiÖn cã vµ biÖn ph¸p ®Êu nèi víi hÖ thèng hiÖn cã. Khi thiÕt kÕ m¹ng l­íi tho¸t n­íc cho tuyÕn ®­êng cÇn c¨n cø theo quy ho¹ch tho¸t n­íc cña toµn khu vùc. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn mét khu vùc, th«ng th­êng tuyÕn ®­êng sÏ ®­îc x©y dùng ®Çu tiªn. Nh­ vËy hÖ thèng tho¸t n­íc cña tuyÕn ®­êng võa ph¶i ®¶m b¶o phï hîp víi quy ho¹ch tho¸t n­íc trong t­¬ng lai, ®ång thêi ph¶i ®¶m b¶o tho¸t n­íc trong giai ®o¹n tr­íc m¾t, khi c¸c khu vùc ®« thÞ ch­a hoµn thµnh x©y dùng theo quy ho¹ch. Trong mét sè tr­êng hîp khi kh«ng dung hoµ ®­îc c¶ hai nhiÖm vô tho¸t n­íc tr­íc m¾t vµ l©u dµi, cÇn xem xÐt thiÕt kÕ hai hÖ thèng tho¸t n­íc, trong ®ã hÖ thèng ®Ó tho¸t n­íc tr­íc m¾t lµ hÖ thèng t¹m. Trong tr­êng hîp nµy, hÖ thèng tho¸t n­íc t¹m nÕu cÇn thiÕt cã thÓ ph¶i sö dông c¶ h×nh thøc tho¸t n­íc c­ìng bøc hoÆc ®µo hå chøa. Trªn m¹ng l­íi tho¸t n­íc cÇn x©y dùng c¸c miÖng x¶ dù phßng ®Ó x¶ n­íc th¶i vµo hÖ thèng tho¸t n­íc m­a, hoÆc vµo hå khi x¶y ra sù cè. Trong ph¹m vi c¸c khu d©n c­, kh«ng ®­îc ®Æt c¸c ®­êng èng tho¸t n­íc m­a, n­íc th¶i næi trªn mÆt ®Êt. NÕu ®i qua hå s©u, s«ng, kªnh t­íi cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p xö lý thÝch hîp. Kho¶ng c¸ch trªn mÆt b»ng vµ mÆt ®øng cña c«ng tr×nh tho¸t n­íc tíi c¸c c«ng tr×nh kh¸c cÇn tu©n thñ theo c¸c tiªu chuÈn hiÖn hµnh. Khi thay ®æi h­íng hoÆc ®é dèc cña tuyÕn cèng cÇn ph¶i thùc hiÖn t¹i vÞ trÝ c¸c giÕng th¨m cña tuyÕn cèng. Gãc nèi cèng trªn mÆt b»ng kh«ng ®­îc nhá h¬n 90o. Khi nèi r·nh víi cèng kÝn ph¶i qua giÕng th¨m cã hè khö cÆn vµ song ch¾n r¸c. 9.5.2. ThiÕt kÕ m¹ng l­íi tho¸t n­íc a. GiÕng th¨m. Trong c¸c hÖ thèng tho¸t n­íc, giÕng th¨m trªn m¹ng l­íi cèng cÇn ®Æt t¹i c¸c vÞ trÝ nh­ sau: - VÞ trÝ nèi c¸c tuyÕn cèng. 324
  5. - TuyÕn cèng chuyÓn h­íng, thay ®æi ®é dèc hoÆc thay ®æi kÝch th­íc. - §¶m b¶o kho¶ng c¸ch ®Ó duy tu, b¶o d­ìng vµ vËn hµnh. Kho¶ng c¸ch nµy phô thuéc vµo kÝch th­íc tuyÕn cèng. §èi víi cèng trßn cã thÓ tham kh¶o theo b¶ng 9 - 10. B¶ng 9 -10 Kho¶ng c¸ch tèi ®a gi÷a c¸c giÕng th¨m §­êng kÝnh èng (mm) Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c giÕng th¨m (m) 150 - 300 20 400 - 600 40 700 - 1000 60 > 1000 100 Ghi chó: Th«ng th­êng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c giÕng th¨m lÊy nhá h¬n gi¸ trÞ trong b¶ng nªu trªn vµ cßn phô thuéc vµo l­u l­îng tÝnh to¸n, ®é ®Çy vµ vËn tèc tÝnh to¸n. VÝ dô nh­ ®èi víi cèng ®­êng kÝnh 400 – 600mm nÕu ®é ®Çy d­íi 0,5d vµ tèc ®é tÝnh to¸n b»ng tèc ®é nhá nhÊt th× kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c giÕng lµ 25m - 30m. - §¸y giÕng th¨m trong hÖ thèng tho¸t n­íc m­a cÇn cã hè thu cÆn. Tuú theo møc ®é hoµn thiÖn c¸c khu vùc ®­îc tho¸t n­íc, chiÒu s©u hè thu cÆn lÊy kho¶ng 0,3 – 0,5m. b. Giếng thu nước mưa - GiÕng thu n­íc m­a ®Æt ë r·nh ®­êng theo nh÷ng kho¶ng c¸ch x¸c ®Þnh th«ng qua tÝnh to¸n. Ngoµi ra cßn ph¶i bè trÝ giÕng thu t¹i c¸c vÞ trÝ tròng trªn tr¾c däc, tr­íc c¸c ng· rÏ vµ tr­íc d¶i ®i bé qua ®­êng. - Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c giÕng thu n­íc cÇn ®­îc x¸c ®Þnh ®Ó ®¶m b¶o c¸c tiªu chÝ bao gåm: (1) TÝnh chÊt cña tuyÕn ®­êng. (2) ChiÒu réng phÇn mÆt ®­êng ®­îc phÐp ngËp n­íc. (3) Thêi gian cho phÐp ngËp n­íc trªn mÆt ®­êng. Khi ®­êng phè réng d­íi 30m (mçi bªn r·nh nhËn n­íc tõ gi÷a ®­êng), kho¶ng c¸ch lín nhÊt gi÷a c¸c giÕng cã thÓ tham kh¶o b¶ng 9-11. ChiÒu dµi cña ®o¹n cèng nèi tõ giÕng thu ®Õn giÕng th¨m kh«ng lín h¬n 40m. B¶ng 9 -11 Kho¶ng c¸ch lín nhÊt gi÷a c¸c giÕng thu §é dèc däc ®­êng phè Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c giÕng thu (m) 325
485150

Tài liệu liên quan


Xem thêm