Sổ tay hướng dẫn về hệ thống ISO 14001:2015; lean manufacturing và các hệ thống,công cụ quản lý nâng cao trong ngành thuộc da và sản xuất nguyên phụ liệu ngành da giày

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 63 | FileSize: 0.50 M | File type: PDF
of x

Sổ tay hướng dẫn về hệ thống ISO 14001:2015; lean manufacturing và các hệ thống,công cụ quản lý nâng cao trong ngành thuộc da và sản xuất nguyên phụ liệu ngành da giày. Nội dung sổ tay trình bày yêu cầu về hệ thống tiêu chuẩn, công cụ quản lý trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ ngành da giày, các tiêu chuẩn, công cụ quản lý trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ ngành da giày, hướng dẫn áp dụng lean manufacturing và ISO 14001:2015 tại doanh nghiệp thuộc da và sản xuất nguyên phụ liệu ngành da giày.. Giống những thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/so-tay-huong-dan-ve-he-thong-iso-14001-2015-lean-manufacturing-va-cac-he-thongac-fjgbuq.html

Nội dung


BỘ CÔNG THƯƠNG DỰ ÁN NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NGÀNH CÔNG NGHIỆP SỔ TAY HƯỚNG DẪN VỀ HỆ THỐNG ISO 14001:2015; LEAN MANUFACTURING VÀ CÁC HỆ THỐNG,CÔNG CỤ QUẢN LÝ NÂNG CAO TRONG NGÀNH THUỘC DA VÀ SẢN XUẤT NGUYÊN PHỤ LIỆU NGÀNH DA GIÀY MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 1 DANH MỤC BẢNG HÌNH HỘP 2 LỜI NÓI ĐẦU 3 CHƯƠNG I. YÊU CẦU VỀ HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN, CÔNG CỤ QUẢN LÝ TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ NGÀNH DA GIÀY 5 CHƯƠNG II. CÁC TIÊU CHUẨN, CÔNG CỤ QUẢN LÝ TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ NGÀNH DA GIÀY 11 II.1 Hệ thống quản lý môi trường - ISO 14001 12 II.2 Quản lý sản xuất tinh gọn - Lean Manufacturing 15 II.3 Một số hệ thống tiêu chuẩn khác 17 CHƯƠNG III. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG LEAN MANUFACTURING VÀ ISO 14001:2015 TẠI DOANH NGHIỆP THUỘC DA VÀ SẢN XUẤT NGUYÊN PHỤ LIỆU NGÀNH DA GIÀY 24 III.1 Tình hình áp dụng ISO 14001:2015 và Lean Manufacturing tại DN CNHT ngành da giày 25 III.2 Hướng dẫn áp dụng Lean Manufacturing 30 III.3 Hướng dẫn áp dụng ISO 140001:2015 48 KẾT LUẬN 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CNHT Công nghiệp hỗ trợ DN Doanh nghiệp DNNVV Doanh nghiệp nhỏ và vừa EU Liên minh Châu Âu FDI Đầu tư trực tiếp nước ngoài GTSXCN Giá trị sản xuất công nghiệp ISO Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế ISO 14001 Hệ thống quản lý môi trường ISO 50001 Hệ thống quản lý năng lượng ISO 9001 Hệ thống quản lý chất lượng MNCs Tập đoàn đa quốc gia OHSAS 18001 Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp RCEP Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực SA 8000 Hệ thống quản trị trách nhiệm xã hội TĐTT Tốc độ tăng trưởng TNHH Trách nhiệm hữu hạn TPP Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TTBQ Tăng trưởng bình quân 1 DANH MỤC BẢNG HÌNH HỘP DANH MỤC BẢNG Bảng III.1: Đánh giá về tầm quan trọng của tiêu chuẩn, công cụ quản lý 26 Bảng III.2: Nhân tố thúc đẩy DN áp dụng tiêu chuẩn, công cụ quản lý 26 Bảng III.3: Một số vấn đề ảnh hưởng đến khả năng áp dụng tiêu chuẩn, công cụ quản lý tại DN CNHT ngành da giày 28 Bảng III.4 Bộ tiêu chuẩn ISO 14001:2015 52 Bảng III.5 Các yêu cầu duy trì, lưu giữ thông tin dạng văn bản 54 DANH MỤC HÌNH Hình I.1: Yêu cầu về tiêu chuẩn, công cụ quản lý ngành da giày 8 Hình III.1: Hiện trạng áp dụng tiêu chuẩn, công cụ quản lý 25 Hình III.2: Khó khăn khi xây dựng, áp dụng ISO 14001 27 Hình III.3: Khó khăn khi xây dựng, áp dụng ISO 14001 28 DANH MỤC HỘP Hộp II.1: Điểm đổi mới của ISO 14001:2015 so với các phiên bản trước 14 Hộp III.1: Các lãng phí về nguồn lực trong tổ chức 31 Hộp III.2: Các cải tiến đơn giản có thể áp dụng tại DN 47 Hộp III.3: Cải tiến chất lượng liên tục với PDCA 53 Hộp III.4: Điều kiện áp dụng thành công ISO 14001:2015 58 2

1105897

Tài liệu liên quan


Xem thêm