Sổ tay hướng dẫn thực hành VietGAP cho cây ăn quả

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 103 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Sổ tay hướng dẫn thực hành VietGAP cho cây ăn quả. Sổ tay hướng dẫn thực hành VietGAP cho cây ăn quả gồm có 12 chương nội dung tài liệu gồm có: Đánh giá và lựa chọn vùng sản xuất, giống và gốc ghép, Quản lý đất, phân bón và chất bón bổ sung, thuốc BVTV và hóa chất, ghi chép, lưu trữ hồ sơ và truy nguyên nguồn gốc,.... Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ học tập Vài tài liệu download sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/so-tay-huong-dan-thuc-hanh-vietgap-cho-cay-an-qua-8nsbuq.html

Nội dung


B NÔNG NGHI P
VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN

S

CƠ QUAN PHÁT TRI N
QU C T CANADA

TAY

HƯ NG D N TH C HÀNH VietGAP
CHO CÂY ĂN QU

Hà N i, tháng 12, 2009

Quá trình phê duy t

Tài li u này ñã ñư c xây d ng b i các chuyên gia Vi t Nam và Canada và s d ng cho
Pha I c a mô hình thí ñi m trên cây ăn qu .
Hư ng d n k thu t này ñư c ñưa vào áp d ng trong Pha I c a mô hình thí ñi m và
không ñư c thay ñ i b t c ñi m nào. N u phát hi n có nh ng ñi m b t c p l n trong quá
trình tri n khai và có th gây nh hư ng ñ n k t qu c a mô hình thí ñi m, có th ñi u
ch nh tài li u này. Tuy nhiên, nh ng s ñi u ch nh này c n ñư c c Giám ñ c D án và
Giám ñ c cơ quan tư v n Canada ch p thu n trư c khi th c hi n.
Tôi ñ ng ý v i n i dung c a tài li u k thu t này ñ th c hi n trong Pha I c a mô hình thí
ñi m trên cây ăn qu .

Giám ñ c D án

Nguy n Như Ti p

S tay áp d ng VietGAP cho cây ăn qu – Phiên b n 1.0

Giám ñ c CCA

Dr. Sylvain Quessy

1

M CL C
Trang

N i dung
M c l c ..........................................................................................................................

2

L i c m ơn ...................................................................................................................

4

L i gi i thi u

5

......................................................................................................

Ph n I

M ñ u.................................................................................................

6

Ph n II

Sơ ñ quá trình, s n xu t, thu ho ch cây ăn qu

......................................

11

Ph n III

Hư ng d n th c hành VietGAP cho cây ăn qu ……………………....

13

Chương 1

Đánh giá và l a ch n vùng s n xu t………………..........................

13

Chương 2

Gi ng và g c ghép ……………………………................................

16

Chương 3

Qu n lý ñ t …………………………………….................................

17

Chương 4

Phân bón và ch t bón b sung ……….................................................

20

Chương 5

Ngu n nư c …………….....................................................................

29

Chương 6

Thu c BVTV và hóa ch t ……………….........................................

39

Chương 7

Thu ho ch và sơ ch ……………………………................................

50

Chương 8

Qu n lý rác th i ……………………………......................................

68

Chương 9

Ngư i lao ñ ng ……...........................................................................

69

Chương 10

Ghi chép, lưu tr h sơ và truy nguyên ngu n g c ………………….

71

Chương 11

Ki m tra n i b ………………………………………………………

75

Chương 12

Khi u n i và gi i quy t khi u n i ......................................................

76

Ph l c 1

Các bi u m u ghi chép........................................................................

77

Ph l c 2

Các ngư ng t i ña chép (ñ t, nư c, s n ph m) ...................................

92

Ph l c 3

Các văn b n pháp lu t có liên quan ….................................................

95

Ph l c 4

B ng ki m tra ñánh giá…………………..….......................................

96

Tài li u tham kh o.........................................................................................................

S tay áp d ng VietGAP cho cây ăn qu – Phiên b n 1.0

103

2

NHÓM TÁC GI
(Theo th t b ng ch cái)
Th c s Đ H ng Khanh
Th c s Jean Coulombe
C nhân Pham Minh Thu
C nhân René Cardinal
Th c s Tr n Th Tư ng

S tay áp d ng VietGAP cho cây ăn qu – Phiên b n 1.0

3

L I CÁM ƠN

Cu n S tay này ñư c tài tr b i cơ quan phát tri n qu c t Canada (CIDA) trong
khuôn kh D án Xây d ng và Ki m soát ch t lư ng nông s n th c ph m. Các tác gi xin
ñư c g i l i cám ơn sâu s c nh t t i Ông Nguy n Như Ti p – Giám ñ c D án, Ông
Sylvain Quessy – Giám ñ c cơ quan ñi u ph i Canada, Ông Serge Charron – C v n d
án, Ông Nguy n Văn Doăng – Đi u ph i viên, Bà Đinh Th Kim Dung – Qu n lý văn
phòng và Bà Đinh Kim Oanh – Phiên d ch ñã h tr và góp ý r t nhi u ñ chúng tôi hoàn
thi n phiên b n này.

Nhóm tác gi

S tay áp d ng VietGAP cho cây ăn qu – Phiên b n 1.0

4

1121622

Tài liệu liên quan


Xem thêm