Sơ lược lược sử công tác tư tưởng của đảng cộng sản Việt Nam(1930-2000)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 1 | Page: 51 | FileSize: 0.74 M | File type: PDF
of x

Sơ lược lược sử công tác tư tưởng của đảng cộng sản Việt Nam(1930-2000). Sau Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, tình hình quốc tế có những thay đổi cơ bản. Liên Xô trở thành một cường quốc xã hội chủ nghĩa, có uy tín và anh hưởng sâu rộng, là trụ cột của lực lượng hòa bình và dân chủ trên thế giới, là chỗ dựa của nhân dân các nước đấu tranh cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Được sự giúp đỡ của Liên Xô, một loạt nước Đông Âu và miền Bắc Triều Tiên được giải phóng khỏi ách phát xít, tiến hành các cải cách.... Cũng như những tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Một ít tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/so-luoc-luoc-su-cong-tac-tu-tuong-cua-dang-cong-san-viet-nam-1930-2000-w2e2tq.html

Nội dung


 1. Sơ lư c lư c s công tác tư tư ng c a ng c ng s n Vi t Nam(1930-2000)
 2. Sơ lư c lư c s công tác tư tư ng c a ng c ng s n Vi t Nam(1930-2000) CHƯƠNG II CÔNG TÁC TƯ TƯ NG TRONG TH I KỲ KHÁNG CHI N CH NG PHÁP (1945 - 1954) 1. NG VIÊN PHONG TRÀO QU N CHÚNG U TRANH GI V NG CHÍNH QUY N CÁCH M NG, TI N HÀNH KHÁNG CHI N MI N NAM VÀ CHU N B KHÁNG CHI N TOÀN QU C Sau Chi n tranh Th gi i l n th hai, tình hình qu c t có nh ng thay i cơ b n. Liên Xô tr thành m t cư ng qu c xã h i ch nghĩa, có uy tín và anh hư ng sâu r ng, là tr c t c a l c lư ng hòa bình và dân ch trên th gi i, là ch d a c a nhân dân các nư c u tranh cho c l p dân t c và ch nghĩa xã h i. ư c s giúp c a Liên Xô, m t lo t n ư c ông Âu và mi n B c Tri u Tiên ư c gi i phóng kh i ách phát xít, ti n hành các c i cách dân ch ti n lên ch nghĩa xã h i. Phong trào gi i phóng dân t c phát tri n m nh m làm rung chuy n h th ng thu c a c a ch nghĩa qu c. Cách m ng Trung Q u c do ng C ng s n lãnh o ã có l c lư ng m nh và nh ng vùng gi i phóng r ng l n. Cu c u tranh giành c l p c a nhi u nư c thu c a và n a thu c a ngày càng l n m nh, có nơi ã giành ư c m t ph n quy n làm ch t nư c. các nư c tư b n ch nghĩa, phong trào òi t do dân ch , òi c i thi n i s ng c a các t ng l p nhân dân cũng phát tri n m nh m . m t s nư c như Pháp và Ý, ng C ng s n có uy tín l n, có v trí quan tr ng trong i s ng chính tr c a t nư c. Phe d qu c suy y u i nhi u. c, Ý , Nh t b ánh b i, Anh, Pháp tuy chi n th ng nhưng ki t qu v kinh t , suy y u hơn v chính tr , quân s . Riêng qu c M l i d ng chi n tranh ã vư t lên v kinh t , chính tr , quân s và khoa h c, k thu t. D a vào s c m nh kinh t và c quy n
 3. v vũ khí nguyên t , M mu n giành quy n bá ch th gi i. M dùng hình th c “vi n tr kinh t ” bu c Anh, Pháp và các nư c tư b n khác l thu c vào mình, xâm nh p vào các nư c thu c a b ng ch nghĩa th c dân m i. Tuy b n qu c mâu thu n v i nhau sâu s c nhưng trư c s l n m nh c a Liên Xô và phong trào cách m ng th gi i, chúng câu k t v i nhau l p m t tr n bao vây Liên Xô và các nư c dân ch nhân dân, ch ng phá phong trào cách m ng th gi i. Cách m ng Vi t Nam là m t b ph n c a cách m ng th gi i. S l n m nh c a Liên Xô và phong trào cách m ng th gi i là i u ki n khách quan thu n l i nhân dân ta gi v ng chính quy n và xây d ng ch m i. Tuy nhiên, do tính ch t tri t c h ng qu c, l i có v trí i u trong phong trào ch ng ch nghĩa th c dân mt a bàn chi n lư c ông Nam Á cho nên cách m ng Vi t Nam ã tr thành i tư ng ch ng phá ch y u c a ch nghĩa qu c và các th l c ph n ng qu c t . Sau T ng kh i nghĩa Tháng Tám, chính quy n cách m ng m i ra i ã g p muôn vàn khó khăn. N n ói kh ng khi p chưa ch m d t l i x y ra l t l n B c B , sau ó l i n h n hán. S n xu t ình n, hàng hóa khan hi m, giá c cao v t. V m t tài chính, Nhà nư c g p khó khăn l n: Kho b c tr ng r ng, tbu chưa thu ư c. Nư c Vi t Nam dán ch c ng hoà ra i chưa ư c nư c nào trên th gi i công nh n. Gi a lúc y thì hơn hai mươi v n quân c a Tư ng Gi i Th ch tràn vào th c hi n âm mưu tiêu di t ng ta, phá tan Vi t Minh, l t chính quy n nhân dân, l p chính ph ph n ng làm tay sai cho chúng. mi n Nam quân i Anh kéo vào, m ư ng cho quân i th c dân Pháp n súng ánh chi m Sài Gòn r i m r ng chi n tranh ra toàn Nam B , Nam Trung B . M t i quân Pháp t Vân Nam tr v chi m óng t nh Lai Châu. B n ph n ng ngư i Vi t (t p h p trong hai t ch c: Vi t Nam qu c dân ng và Vi t Nam cách m ng ng minh h i) theo gót quân i Tư ng, ư c chúng giúp ánh chi m các th xã Lao Cai, Yên Bái, Phú Th , Vĩnh Yên, B c Ninh, Móng Cái, hô hào ch ng l i chính quy n cách m ng, t ch c
 4. b o lo n . B n chúng ư c quân Tư ng h tr l p tr s nhi u khu ph Hà N i, t xưng là nh ng ngư i yêu nư c, nói x u chính quy n cách m ng, xuyên t c ch nghĩa c ng s n. Chúng t p h p các lo i ph n cách m ng t b n ph n ng trong giai c p a ch , tư s n, trong o Thiên Chúa n b n T r tkít. . . vào cái g i là “M t tr n qu c gia”. Chúng m c loa phóng thanh tuyên truy n, xu t b n báo chí ph n ng, t ch c mít tinh, bi u tình v n ng, bãi th , bãi khóa, t ch c ám sát, b t cóc, nh m l t chính quy n. Chính quy n cách m ng m i ra i kinh t tài chính ki t qu , trên t nư c c ó t i 30 v n quân i thù ch nư c ngoài. V n m nh dân t c ta lúc này khác nào “ngàn cân treo s i tóc”, chính quy n cách m ng có th b l t . Nhưng cũng chính vào lúc này, nhân dân ta ã làm ch t nư c tràn y ph n kh i, tin tư ng sâu s c vào s lãnh o c a Ch t c h H Chí Minh, chính quy n cách m ng và M t tr n Vi t Minh, s n sàng làm m i vi c b ov c l p, t do. Ngay sau ngày công b Tuyên ngôn c l p (2-9- 1945), trong phiên h p u tiên c a Hi ng Chính ph , Ch t ch H Chí Minh thay m t Trung ương ng nêu ra 6 nhi m v c n kíp: ch ng ói; ch ng d t; t ng tuy n c ; xây d ng n p s ng m i; xoá b thu thân, thu ch , thu ò; tín ngư ng t do. Sau ó Ngư i ã b sung và khái quát thành ba nhi m v l n: di t gi c ói, di t gi c d t, di t gi c ngo i xâm. Trong tháng 9, cu c u tranh ph c t p, gay g t c a nhân dân mi n B c ch ng l i quân i Tư ng và bè lũ tay sai di n ra cùng m t lúc v i cu c kháng chi n anh dũng và gian kh c a nhân dân Nam B và Nam Trung B . Công tác tư tư ng lúc này t p trung giáo d c ý chí kiên cư ng, b t khu t, quy t tâm b o v thành qu cách m ng, gi v ng l i th ngày “Tuyên ngôn c l p” 2-9 “Quy t em t t c tinh th n và l c lư ng, tính m ng và c a c i gi vưng quy n t do và c l p”[1], c vũ nhân dân th c hi n ba nhi m v l n: di t gi c ói, di t gi c d t, di t gi c ngo i
 5. xâm. Ngay sau kh i nghĩa, B Tuyên truy n ư c thành l p do ng chí Tr n Huy Li u làm B trư ng ã ti p qu n các cơ s tuyên truy n, báo chí c a ch cũ và ài phát sóng B ch Mai. ài phát thanh Ti ng nói Vi t Nam ư c thành l p và ho t ng t ngày 7-9- 1945.Vi t Nam Thông t n xã cũng ư c thành l p cung c p tin cho các cơ quan lanh o và ph c v công tác tuyên truy n. Ngày 15-9 Vi t Nam Thông t n xã ã chính th c phát tin b ng sóng vô tuy n ra th gi i b ng ba th ti ng Vi t, Pháp, Anh. Báo C gi i phóng c a ng, C u Qu c c a M t tr n Vi t minh, Lao ng c a H i Công nhân c u qu c, Ti ng g i ph n c a H i Ph n c u qu c, H n nư c c a oàn thanh niên c u qu c, cl pc a ng Dân ch ã ư c phát hành công khai, r ng rãi. Kh p nơi t ch c các cu c mít tinh, các bu i nói chuy n v vi c thành l p Chính ph cách m ng, chính quy n a phương và nh ng nhi m v công tác trư c m t. Khi quân Tư ng kéo vào, âu âu chúng cũng th y nh ng kh u hi u “Hoa-Vi t thân thi n”, “Kiên quy t ng h chính ph H Chí Minh”, “Vi t Nam c l p muôn năm” . Ngày 11-9-1945 tư ng Lư Hán vào Hà N i thì ngày 14-9- 1945 ã ư c ch ng ki n hàng ch c v n nhân dân Hà N i bi u tình ph n i quân i Anh y m tr cho quân i th c dân Pháp tr l i mi n Nam. u tháng 10, T ng tham mưu trư ng quân i Tư ng, tư ng Hà ng Khâm n Hà N i thúc y th c hi n âm mưu l t chính quy n cách m ng l i ư c ón ti p b ng m t cu c bi u tình c a hơn 30 v n nhân dân Hà N i. Các oàn bi u tình hàng ngũ ch nh t mang theo c , băng, bi u ng , hô vang các kh u hi u “Nư c Vi t Nam c a ngư i Vi t Nam”, “ ng h Chính ph lâm th i nư c Vi t Nam dân ch c ng hoà", " ng h Ch t ch H Chí Minh", " o th c dân xâm lư c Pháp". Ngày 26-9- 1945, Ch t ch H Chí Minh g l thư cho ng bào Nam B , nêu rõ cu c kháng chi n Nam B ư c c nư c ng h , bi u dương gương chi n u dũng c m c a
 6. quân dân Nam B , nêu rõ quy t tâm c a toàn dân ta: "Thà ch t t do còn hơn s ng nô l ”[2], kh ng nh cu c u tranh chính nghĩa c a chúng ta nh t nh th ng l i. Công tác tuyên truy n ã liên t c t cáo âm mưu và t i ác c a th c dân Pháp mi n Nam, ng viên lòng căm thù và ý chí quy t tâm ch ng xâm lư c, ng h ng bào mi n Nam kháng chi n. Các t nh u có nh ng cu c mít tinh, bi u tình, bi u dương l c lư ng ch ng th c dân Pháp xâm lư c. Các t nh mi n B c và B c Trung B u có nhi u hình th c ng viên phong phú quyên góp thu c men, qu n áo, vũ khí chi vi n cho cu c kháng chi n mi n Nam như t ch c ra các "Phòng Nam B ", "Ngày Nam B ". Hàng v n thanh niên nô n c tham gia tòng quân, xung phong "Nam ti n". Các cu c ti n ưa các oàn quân "Nam ti n" di n ra hào hùng trong ti ng ca cách m ng. Nam B , ngay t u tháng 9-1945 khi quân Pháp bám gót quân Anh kéo vào, công tác tuyên truy n ã ư c ti n hành sâu r ng nh m nâng cao ý chí chi n u b o v thành qu cách m ng. Sài Gòn Ch L n, chi u 23-9- 1945 ta v n ng ng bào t ng ình công, không h p tác v i gi c, l p các công s , t ch c cu c chi n u trong thành ph b ng các vũ khí s n có. T cu i tháng 9 n u tháng 10, cu c chi n u c a các l c lư ng t v công nhân, t v thanh niên, công an xung phong cùng v i nhân dân thành ph ã gây cho quân i Anh, Pháp kh n n: i n, nư c b c t, ti p t khó khăn, luôn luôn b ta t p kích tiêu hao, tiêu di t, bu c chúng ph i tìm cách i u ình v i ta t m th i hoà hoãn cho n khi có thêm qu n ti p vi n. Vì chưa có th i gian chu n b , cu c kháng chi n Nam B lúc u có nhi u khó khăn, nhưng sau h i ngh X uy Nam B , ng b Nam B ư c c ng c , ta rút ư c kinh nghi m bư c u, t chuc l i các l c lư ng vũ trang, phát tri n cơ s chính tr , y m nh chi n tranh du kích, làm th t b i âm mưu ánh nhanh, gi i quy t nhanh c a Pháp. Tháng 2- 1946, Ch t ch H Chí Minh thay m t Chính ph t ng ng bào Nam B danh hi u v vang “Thành ng T qu c” c vũ m nh m cu c chi n u c a quân, dân mi n Nam. mi n B c, ngay t khi ưa quân vào nư c ta, b n Tư ng cũng ã th y quy t tâm b o
 7. v ch quy n c a nhân dân ta, b t bu c ph i liên h v i chính quy n cách m ng gi i quy t nh ng nhu c u v h u c n, ti p t . Nhân dân ta ngày càng th y rõ ã tâm c a chúng và b n ph n ng tay sai nên t rõ thái ph n i, b t h p tác v i nh ng hành n g vu cáo, phá r i c a b n tay sai Vi t qu c, Vi t cách. Ngày 17- 10-1945 Ch t ch H Chí Minh vi t thư g i U ban nhân dân các b , t nh, huy n và làng, ch rõ tính ch t và nhi m v chính quy n cách m ng. Các cơ quan c a Chính ph t toàn qu c n các làng u là công b c c a dân, u là y t c a dân nghĩa là gánh vác vi c chung cho dân, ch không ph i è u dân như trong th i kỳ th ng tr c a qu c Pháp, Nh t. N u nư c ư c c l p mà dân không ư c hư ng h nh phúc, t do thì c l p cũng không có nghĩa lý gì. Ngư i cũng v ch ra nh ng l m l i c n ph i s a ch a c a m t s cán b : C y th , làm trái phép, h hoá, tư túng, chia r , kiêu ng o. B c thư này bư c u ã xây d ng cơ s lý lu n cho chính quy n ki u m i nư c ta. Ngày 25- 11- 1945, Trung ương ng ra ch th “Kháng chi n, ki n qu c”, phân tích tình hình trong nư c và th gi i, ánh giá thái d c a qu c Pháp, Anh, M và ph n ng Tư ng Gi i Th ch, xác nh cách m ng nư c ta v n là cách m ng gi i phóng dân t c, k thù chính c a nhân dân ta là th c dân Pháp xâm lư c. Hai nhi m v chi n lư c là kháng chi n ch ng th c dân Pháp và xây d ng ch m i. Nhi m v ch y u trư c m t là c ng c chính quy n, ch ng th c dân Pháp xâm lư c, bài tr n i ph n, c i thi n i s ng cho nhân dân. Ch th cũng nêu rõ nh ng bi n pháp cơ b n v chính tr , quân s , kinh t , văn hóa, ngo i giao th c hi n nhi m v trên. V tuyên truy n, kh u hi u v n là: “Dân t c trên h t”, “T qu c trên h t”, ch nói ánh th c dân Pháp xâm lư c, không nói ánh c Anh, Pháp, không công kích nư c Pháp và dân Pháp. Ch th kháng chi n ki n qu c v ch ra s chuy n hư ng ch o chi n lư c và sách lư c sau Cách m ng Tháng Tám, soi ư ng cho nhân dân ta gi v ng chính quy n cách m ng,
 8. t ng bư c xây d ng ch m i trong tình hình vô cùng khó khăn, ph c t p l c này. Các cán b ng, oàn th , M t tr n ư c phái i kh p m i nơi tuyên truy n, v n ng nhân dân tăng gia s n xu t, ch ng ói, xoá n n mù ch , phát tri n và c ng c các oàn th c u q u c . M u phong trào tăng gia s n xu t, ch ng ói, Ch t ch H Chí Minh kêu g i: “Tăng gia s n xu t ! Tăng gia s n xu t ngay ! Tăng gia s n xu t n a. ó là kh u hi u c a ta ngày nay. ó là cách thi t th c c a chúng ta gi v ng quy n t do, c l p”[3]. Trong L i kêu g i ng bào c nư c ra s c c u ói Ngư i vi t: “… Tôi xin ngh v i ng bào c nư c và tôi xin th c hành trư c: C 10 ngày nh n ăn m t b a, m i tháng nh n 3 b a. em g o ó (m i b a m t bơ cu dân nghèo”[4]. Theo l i kêu g i c a Ch t ch H Chí Minh, phong trào tăng gia s n xu t, c u ói sôi n i kh p nơi. V i kh u hi u “ t c t, t c vàng”, “không m t t c t b hoang”, các khu hoang hoá ư c khai kh n, tr ng tr t. Nhi u sáng ki n tương tr , ùm b c l n nhau c a nhân dân c u ói như t ch c “Hũ g o c u ói”, “Ngày nh n ăn c u ói” ư c th c hi n c nông thôn, thành ph . Cùng v i vi c y m nh s n xu t c u ói, ng lãnh o chính quy n th c hi n vi c t ch thu ru ng tc a qu c, Vi t gian chia cho nông dân nghèo, chia l i công i n, gi m tô, bãi b thu thân và các th thu vô lý khác. Nh ó s n xu t nông nghi p nhanh chóng ư c khôi ph c. Vi c ch ng n n mù ch cũng ư c tuyên truy n r ng rãi thành m t cao trào các a phương. Ch t ch H Chí Minh kêu g i: “Nh ng ngư i ã bi t ch hãy d y cho nh ng ngư i chưa bi t ch … Nh ng ngư i chưa bi t ch hãy g ng s c mà h c cho bi t. V chưa bi t thì ch ng b o, em chưa bi t thì anh b o, cha m không bi t thì con b o…”[5] N i dung và hình th c tuyên truy n ch ng mù ch r t phong phú. Kh p nơi có kh u hi u
 9. “Ti n tuy n di t xâm lăng, h u phương tr gi c d t”, “Thêm m t ngư i i h c là thêm m t viên g ch xây n n c l p c a nư c nhà”… Nhi u ca dao, hò vè ư c sáng tác c vũ phòng trào, gây n tư ng sâu s c, như: “L y ch ng bi t ch là tiên, l y ch ng mù ch là duyên l làng” . Sau m t năm ã có 2 tri u ngư i thoát n n mù ch . Th ng l i trên m t tr n s n xu t, ch ng n n mù ch có ý nghĩa chính tr r t l n làm cho nhân dân càng tin tư ng vào chính quy n cách m ng và ch m i. Tháng 9- 1945, nhân ngày khai trư ng năm h c u tiên sau khi cách m ng thành công, Ch t ch H Chí Minh ã g i thư cho h c sinh c nư c, khuy n khích các cháu h c t p tt sau này em tài năng ph c v t nư c. “Non sông Vi t Nam có tr nên tươi p hay không, dân t c Vi t Nam có bư c t i ài vinh quang sánh vai v i các cư ng qu c năm châu ư c hay không, chính là nh m t ph n l n công h c t p c a các em”[6]. Cu c v n ng xây d ng i s ng m i, giáo d c tinh th n yêu nư c, o c "c n ki m, liêm chính", ch ng các h t c l c h u cũng ư c tuyBn truy n sâu r ng. N n tr m c p, c b c, các h t c trong ma chay cư i xin ư c xoá b nhi u nơi, công tác thông tin cơ s , phong trào văn ngh cách m ng có tính qu n chúng, nh t là ca hát ư c phát tri n r ng rãi. c ng c chính quy n cách m ng, th c hi n quy n làm ch c a nhân dân, Chính ph quy t nh t ch c T ng tuy n c vào ngày 6-l-1946 b u Qu c h i, xây d ng hi n pháp và l p chính ph chính th c. Công tác tuyên truy n v n n g b u c th c s là m t c u c u tranh gay g t ch ng l i s phá ho i c a quân i Tư ng và b n tay sai Vi t qu c, Vi t cách mi n B c và b n th c dân Pháp mi n Nam. Kh u hi u ph bi n m i nơi là: T t c c tri t i thùng phi u, “M i lá phi u là m t viên n di t thù”. Ngày 5-l-1946, Ch t ch H Chí Minh kêu g i ng bào c nư c “… M t
 10. lá phi u cũng có s c l c m t viên n. Ngày mai, qu c dân ta s t cho th gi i bi t r ng dân Vi t Nam ta ã: Kiên quy t oàn k t ch t ch , Kiên quy t ch ng b n th c dân, Kiên quy t tranh quy n c l p…”[7] Cu c t ng tuy n c ã t k t qu t t thu hút i a s c tri i b phi u b u cho các ng c viên c a M t tr n Vi t Minh, k c mi n Nam dư i bom n c a th c dân Pháp. Nó cũng là d p giáo d c cho nhân dân ta v lòng yêu nư c, ý th c làm ch c a công dân m t nư c c l p, nâng cao uy tín c a nư c Vi t Nam Dân ch C ng hoà trên th gi i. Sau k t qu c a các cu c v n ng xây d ng “Qu c l p”, t ch c “Tu n l vàng”, xây d ng n n ti n t c l p c a nư c ta, ngày 31-1-1946 Chính ph ra s c l nh phát hành ti n Vi t Nam. Kh u hi u “Ngư i Vi t Nam tiêu ti n Vi t Nam” hoàn toàn phù h p v i nguy n v ng c a nhân dân nên ng ti n m i ã nhanh chóng thay th ng ti n c a ngân hàng ông Dương. Trong khi ra s c c ng c chính quy n cách m ng, n nh tình hình, bư c u xây d ng ch m i, chúng ta ph i ti p t c u tranh v i âm mưu l t c a b n Tư ng và tay sai mi n B c và kháng chi n ch ng th c dân Pháp xâm lư c mi n Nam. Công tác tuyên truy n c ng liên t c v ch ã tâm c a b n Tư ng và hành ng bán nư c c a b n tay sai, p tan nh ng lu n i u xuyên t c, vu cáo c a chúng, v n ng nhân dân bi u th s oàn k t ch t ch chung quanh Chính ph và Ch t ch H Chí Minh ch ng l i nh ng hành ng chia r , phá ho i tr t t tr an, âm mưu gây b o lo n c a chúng. M t khác, l i ph i gi i thích cho dân hi u rõ và ng tình v i thái kiên nh n, m m d o, hoà hoãn v i b n Tư ng t p trung mũi nh n ch ng k thù chính là th c dân Pháp xâm lư c.
 11. hoà hoãn, tháng 11- 1945 ng rút vào bí m t, tuyên b “t gi i tán” nhưng v n gi h th ng t ch c và quy n lãnh o. V công khai, ng t ch c ra “H i nghiên c u ch nghĩa Mác” tuyên truy n ch nghĩa c ng s n và ư ng l i chính sách c a ng. T S th t ư c xu t b n ngày 5- 12- 1945 thay th cho t C gi i phóng dư i danh nghĩa công khai là cơ quan ngôn lu n c a H i nghiên c u ch nghĩa Mác ông Dương. ư c s tho thu n c a M , tháng 1-1946, Pháp ã mua bán v i Anh, quân i Pháp ư c thay quân i Anh mi n Nam. Ngày 28-2-1946, Pháp và Tư ng l i ký hi p ư c Hoa - Pháp. Pháp ư c ưa quân vào thay quân Tư ng mi n B c, i l i Pháp tr cho Tư ng các tô gi i Pháp Trung Qu c và ư ng xe l a Vân Nam. Trư c tình hình trên, ngày 3-3-1946, Ban Thư ng v Trung ương ng ra “Ch th Tình hình và ch trương”. Ch th phân tích âm mưu c a qu c và tay sai, ánh giá so sánh l c lư ng, cân nh c l i h i, quy t nh hoà hoãn v i Pháp phá tan âm mưu phá ho i cách m ng c a b n Tư ng và tay sai, giành th i gian chu n b cho cu c kháng chi n toàn qu c. Ch th cũng v ch ra nh ng nguyên t c căn b n cho vi c àm phán gi a ta và Pháp và nh n m nh: “ i u c t t là trong khi m cu c àm phán v i Pháp không nh ngkhông âu, mà ng ng m t phút công vi c s a so n, s n sàng kháng chi n b t c lúc nào và còn h t s c xúc ti n vi c s a so n y và nh t nh không cho vi c àm phán v i Pháp làm nh t tinh th n quy t chi n c a dân t c ta”[8] . Ngày 6-3-1946, Chính ph ta ký v i Pháp hi p nh sơ b . Trong tình hình lúc y, làm cho nhân dân thông su t vi c ta ng ý cho quân i Pháp vào mi n B c là r t khó khăn. Ngày 7-3, trong cu c mít tinh l n Hà N i g m hàng ch c v n ngư i, Ch t ch H Chí Minh tr c ti p nói chuy n v i nhân dân, gi i thích l i ích c a vi c ký k t, kêu g i nhân dân gi bình tĩnh, oàn k t, tôn tr ng k lu t, ng th i nh c nh cao c nh giác, s n sàng chi n u. Trư c ng bào, Ch t ch H Chí Minh nói lên l i th xúc ng m i ngư i: “Tôi, H Chí Minh, su t cu c i ã cùng ng bào chi n u cho cl pc aT qu c. Tôi thà ch t ch không bao gi bán nư c”[9]. Ngày 9-3- 1946, Ban Thư ng v Trung ương ng ra ch th “Hoà ti n” gi i thích rõ ch trương hoà v i Pháp lúc này:
 12. “Chúng ta hoà v i Pháp : 1) Tránh tình th b t l i… 2) b o m th c l c, giành l y giây phút ngh ngơi và c ng c v trí ã chi m ư c, ch n ch nh i ngũ cách m ng, b sung cán b , b i dư ng và c ng c phong trào, tóm l i, chu n b y , nh m cơ h i t t ti n lên giai o n cách m ng m i”. Ch th phê phán nh ng khuynh hư ng sai l m: khuynh hư ng không mu n hoà hoãn v i Pháp d sinh ra vô t ch c, vô chính ph , d b k thù khiêu khích; khuynh hư ng cho r ng hi p nh ư c ký k t là Pháp ã 'th t b i và s ph i th c hi n, dân t c ta a tránh ư c m i khó khăn~ d sinh m t c nh giác, không th y b n ch t ph n ng c a k thù. Ch th nh n m nh vi c phòng th c dân Pháp b i ư c, nhân dân ta ph i ti p t c chu n b kháng chi n lâu dài, nhưng ph i kín áo, gi thái bình tĩnh, nhã nh n v i binh lính Pháp, v n ng kéo lính Pháp theo nh hư ng c a ta. Ph i khéo léo i phó v i b n Tư ng ch c kéo dài th i gian óng quân ông Dương và ch ng l i m i hành ng ph n tuyên truy n, phá ho i c a b n ph n ng thân Tư ng và b n Vi t gian thân Pháp. Căn c v o Ch th “Tình hình và ch trương” và Ch th “Hoà ti n”, ng b và M t tr n Vi t Minh các a phương t ch c các cu c h p gi i thích cho nhân dân v ch trương hoà hoãn v i Pháp, n i dung c a hi p nh sơ b và nh ng nhi m v công tác trư c m t. Nhi u nơi xu t b n các tài li u ng n giúp cán b làm công tác tuyên truy n. Qua gi i thích, cán b và nhân dân ta nh n rõ ư c th ng l i và l i ích c a vi c ký k t hi p nh, ã ch ng l i nh ng ho t ng chia r , gây r i lo n c a b n Vi t qu c, Vi t cách, tích c c th c hi n các nhi m v i phó v i các hành n g b i ư c c a b n th c dân Pháp xâm lư c. Ngày 14-3-1946, mư i v n nhân dân th ô h p mít tinh t cáo nh ng hành ng trái v i hi p nh c a Pháp, òi Pháp ình ch nh ng hành ng xâm lư c và m ngay àm phán chính th c Paris. Tháng 4-1946, H i ngh trù b Vi t - Pháp h p à L t không có k t qu vì th c dân Pháp v n gi l p trư ng ngoan c như mu n tách Nam B ra kh i Vi t Nam, l p l i ch
 13. Toàn quy n ông Dương… Ngày 30-5, năm v n nhân dân th ô h p mít tinh ti n Ch t ch H Chí Minh và phái oàn ta lên ư ng sang Pháp d cu c àm phán chính th c. Kh u hi u chính c a cu c mít tinh là: “Vi t Nam hoàn toàn t ch ”, “Nam B là t Vi t Nam”, “ ng h H Chí Minh”, “ ng h Phái oàn”, “G i l i chào nhân dân Pháp”. Trư c khi lên ư ng, ngày 31-5, Ch t ch H Chí Minh ã g i thư n ng bào Nam B , kh ng nh: “ ng bào Nam B là dân nư c Vi t Nam. Sông có th c n, núi có th mòn, song chân lý ó không bao gi thay i Trong th i gian Pháp, Ch t ch H Chí Minh ã g p và nói chuy n v i các chính ng, các oàn th chính tr Pháp, các t ch c qu c t như T ng liên oàn lao ng th gi i, Liên oàn thanh niên dân ch th gi i, Liên oàn ph nĩí th gi i, các nhà chính tr , các nhà trí th c l n, nhà báo, nhà văn làm cho nhân dân Pháp và th gi i hi u rõ m c ích chi n u c a ta, l p trư ng àm phán và chính sách h p tác bình n g c a n ư c ta v i nư c Pháp. Nh ng cu c nói chuy n y làm cho dư lu n ti n b Pháp hi u rõ hơn tình hình nư c ta, hoan nghênh l p trư ng àm phán úng n c a ta, ánh tan s bưng bít v tình hình Vi t Nam và s xuyên t c l p trư ng c a ta c a b n th c dân Pháp. Ngày 2 7-6- 1946 và m y ngày ti p theo trên kh p nư c ta, nhân dân ta dư i s lãnh o ca ng ã h p mít tinh, bi u tình, t ng bãi công, b t h p tác, bãi khoá, bãi th ê ph n i th c dân Pháp em quân l n chi m Tây Nguyên và l p ra cái g i là “Chính ph lâm th i c a nư c C ng hoà Nam Kỳ”. Trong th i gian này, th c hi n ch trương c a ng m r ng kh i i oàn k t dân t c ph c v công cu c kháng chi n, ki n qu c, công tác tuyên truy n v n ng ã ư c y m nh thu hút nh ng ngư i còn m c c m, chưa có quan h v i M t tr n Vi t Minh, v i
 14. các oàn th c u qu c, như các nhân sĩ, trí th c, công thương gia, quan l i cũ, tham gia vào các t ch c thích h p. H i Liên hi p qu c dân Vi t Nam ư c thành l p ngày 20-5- 1946. ng Xã h i Vi t Nam ư c thành l p ngày 27-7- 1946 t p h p nhân sĩ trí th c, là thành viên c a H i Liên Vi t. Cơ quan ngôn lu n c a ng Xã h i xu t b n t Ti n lên. T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam ư c thành l p ngày 20-7- 1946 là t ch c Công oàn c a giai c p công nhân, các t ng l p lao ng công nghi p và viên ch c Nhà nư c. H i Liên hi p Ph n Vi t Nam thành l p ngày 20- 10- 1946 t p h p r ng rãi ph n yêu nư c trong các giai c p, các t ng l p. Trong khi h i ngh Phôngtennơblô ang h p, b n th c dân Pháp ti p t c chính sách xâm lư c. Chúng âm mưu dùng b n tay sai Vi t qu c, nhân ngày 14-7-1946, ngày k ni m Cách m ng Pháp, n súng vào cu c di u binh c a Pháp s di n ra vu cáo ta r i ánh chi m th ô Hà N i. Ta ã k p th i phát hi n và p tan âm mưu này, phá tan sào huy t c a b n V i t qu c Hà N i và các nơi khác, tr ng tr b n u s , v ch m t s câu k t c a chúng v i th c dân Pháp. Do th c dân Pháp chưa t b ã tâm xâm lư c nên h i ngh Phôngtennơblô tan v , Ch t ch H Chí Minh ã ký v i chính ph Pháp b n t m ư c 14-9-1946 quy nh m t s iu quan h t m th i v văn hóa và kinh t gi a hai nư c, ình ch chi n s mi n Nam và ti p t c cu c àm phán Vi t- Pháp vào tháng 1-1947. gi i thích rõ tình hình và nhi m v trư c m t sau khi h i ngh Phôngtennơblô b tan v, ng chí Trư ng Chinh vi t bài ăng trên báo S th t s 54 ra ngày 20-9-1946 “T i sao cu c àm phán Vi t - Pháp Phôngtennơblô b b d ”. Sau khi nêu rõ nguyên nhân th t b i c a h i ngh , bài báo phân tích tri n v ng c a cu c bang giao Vi t - Pháp và ch ra nh ng công vi c trư c m t. V m t tuyên truy n, bài báo ch rõ “Trư c h t ph i gi i thích rõ nguyên nhân th t b i c a H i ngh Phôngtennơblô bóc tr n âm mưu gian d i c a ph n ng th c dân Pháp trư c dư lu n và kêu g i nhân dân ch ng l i chúng, phá m i thái hoài nghi; c ng c lòng tin c a nhân dân i v i H Ch t ch và phái oàn chính ph . phá quan ni m c a b n dao ng, bi quan hay cơ h i, khiêu khích, cho
 15. r ng chính sách ngo i giao c a H Ch t ch và c a chính ph không úng, Hi p nh s ơ b 6-3-1946 là sai, v.v… Ph i làm cho nhân dân nh n rõ và nh r ng: Chính sách ngo i giao th ng hay b i ph n l n ta, s oàn k t ph n u c a ta, ch không ph i “lòng t t” hay “s thành th t” c a th c dân Pháp. Hô hào nhân dân oàn k t ch t ch và r ng rãi trong H i liên hi p qu c dân Vi t Nam, khép ch t hàng ngũ chung quanh Chính ph và H Ch t ch, s n sàng i phó v i b t c m t s b t tr c nào”[11]. i v i Nam B , Hi p nh sơ b 6-3 và T m ư c 14-9 có ý nghĩa chính tr và tinh th n l n. D a vào pháp lý c a h i p nh và nhân lúc th c dân Pháp ph i i u m t ph n quan tr ng l c lư ng quân s ra mi n B c, ng b Nam B ã y m nh các ho t ng tuyên truy n, phát ng nhân dân phá t , tr gian, ch ng ch càn quét, kh ng b , vi ph m hi p nh, vi ph m ng ng b n. Kh p nơi nhân dân vùng d y v i khí th m nh m phát tri n chi n tranh du kích, nhi u vùng gi i phóng và căn c du kích ư c m r ng. Sài Gòn, d a vào n i dung Hi p nh 6-3, Thành u v n ng gi i trí th c g m hơn 400 ngư i ký vào b n tuyên ngôn l y tên là “Tuyên ngôn c a trí th c Sài Gòn- Ch L n”, òi t do, c l p cho t nư c Vi t Nam th ng nh t, òi thương lư ng v i Chính ph H Chí Minh. Các ng chí lãnh o ã có quan h v i “Nhóm văn hóa Mác xít” do nh ng ngư i Pháp dân ch ph n i chi n tranh l p ra, trong nhóm có các ng viên ng C ng s n Pháp, ng viên ng Xã h i, nhi u trí th c các ngành, c sĩ quan quân i Pháp. Nhóm này tuyên b rõ l p trư ng c a mình ttên báo Paris - Sài Gòn yêu c u trao tr c l p t do hoàn toàn cho Vi t Nam, ó là cơ may duy nh t c a nư c Pháp, gây chi n tranh Pháp không th chi n th ng ư c Vi t Minh mà l i m t nh ng ngư i áng l là b n c a dân t c Pháp. Theo g i ý c a ta, nhóm xu t b n t báo ti ng Pháp Nh ng ngày mai (Lendemains) u tranh ch ng âm mưu xânl lư c c a b n th c dân. Ngay s l ra ngày 20- 10-1946, t báo này ã v ch tr n âm mưu c a Pháp chia c t Nam Kỳ ra kh i Vi t Nam, l p nư c “Nam Kỳ t do” do Nguy n Văn Thinh làm Th tư ng. Bài báo mang u l n: “Bác sĩ Thinh cút i”. Cùng v i vi c chu n b cho báo Nh ng ngày mai xu t b n, ta còn v n ng các nhà báo
 16. yêu nư c Sài Gòn l p m t m t tr n th ng nh t hành ng l y tên là Báo chí th ng nh t. M t tr n này quy t ư c 8 t báo ti ng Vi t và ti ng Pháp ang xu t b n: Ki n thi t, Tân Vi t, Vi t bút, Tin i n, Nam Kỳ, Justice (Công lý), Sud (mi n Nam), Lendemains (Nh ng ngày mai). Sau khi có T m ư c 14-9, Báo chí th ng nh t công khai kêu g i thi hành T m ư c, òi th tù chính tr , ph bi n m t s thơ ca và tài li u kháng chi n. Ngày 20- 10- 1946 Báo chí th ng nh t ăng ba b c i n văn g i n Chính ph Vi t Nam dân ch C ng hoà, Chính ph Pháp và Qu c h i Pháp, t thái ng h Chính ph Vi t Nam Dân ch C ng hoà, ng h Ch t ch H Chí Minh, yêu c u Chính ph Pháp tôn tr ng tho hi p ã ký và thi hành nghiêm ch nh l nh ng ng b n l p l i hoà bình. Nh ng t báo nói trên ư c nhân dân hoan nghênh và tìm c, các t báo ti ng Vi t ư c phát hành v i s lư ng l n Sài Gòn và c m t s th xã khác Nam B . Trò h chính ph bù nhìn “Nam Kỳ qu c” b nhân dân ph n i. Cu i cùng, th y mình b th c dân Pháp l a, nh c nhã, Nguy n Văn Thinh t t (tháng 11- 1946). Trên m t tr n văn hóa, ng ta oàn k t ch t ch các văn ngh sĩ, các nhà văn hoá yêu nư c trong H i Văn hóa c u qu c, khuy n khích s sáng t o ph c v s n xu t và chi n u. Nhi u nhà văn ã i theo các oàn quân Nam ti n sáng tác ph c v cách m ng và kháng chi n. Ngày 24- 1- 1946, H i ngh Văn hóa toàn qu c l n th nh t h p Hà N i, Ch t ch H Chí Minh c di n văn khai m c ch rõ: Văn hóa ph i hư ng d n qu c dân th c hi n c l p, t cư ng, t ch . Cu i năm 1946, th c dân ph n ng Pháp y m nh nh ng hành ng l n chi m, liên ti p ti n công Nam B và Trung B , gây ra các v khiêu khích mi n B c. H i ngh quân s toàn qu c c a ng ngày 19- 10-1946 nh n nh: “Nh t nh không s m thì mu n Pháp s ánh mình và mình cũng nh t nh ph i ánh Pháp”.
 17. u tháng 11-1946, Ch t ch H Chí Minh vi t văn ki n “Công vi c kh n c p bây gi ” nêu ra nh ng phương hư ng và nhi m v ch y u c a kháng chi n, v ch rõ ta s kháng chi n lâu dài, v a kháng chi n v a ki n qu c, cu c kháng chi n s r t gay go, gian kh , nhưng nh t nh th ng l i. Ngày 20- 11- 1946, th c dân Pháp ánh chi m thành ph H i Phòng và th xã L ng Sơn, ng th i b hàng ngàn quân lên à N ng, m u cu c chi n tranh xâm lư c trên toàn lãnh th nư c ta. Ngày 4- 12- 1946, ng chí Trư ng - Chinh vi t bài “ ánh và s n sàng ánh” ăng trên t S th t s 64. Bài báo nh n nh: quân Pháp ã xâm ph m vào lãnh th c a ta kh p Trung - Nam - B c. Chúng ã xâm ph m Hi p nh sơ b ngày 6-3- 1946 và T m ư c 14-9- 1946. Cu c kháng chi n c a dân ta ã có ba kỳ. B t c lúc nào, nó cũng có th lan t i toàn qu c, và bi n thành toàn di n. Th c dân Pháp hăm do ta, nh b t ta hàng ph c, nhưng chúng l m. Dân ta nín nh n ã nhi u r i. Gi ây toàn dân ã s n sàng t chi n, phá tan mưu mô xâm lư c b t c lúc nào và âu… Ngày 17 và 18- 12- 1946, quân i Pháp gây khiêu khích, tàn sát dân ta hai ph Yên Ninh, Hàng Bún, Hà N i. Chúng g i t i h u thư cho Chính ph ta òi tư c vũ khí c a t v , òi ta ph i ình ch m i ho t ng chu n b kháng chi n, òi chi m s công an và gi tr a n th ô. Th c t , th c dân Pháp ã xé b các hi p nh, ng và Chính ph quy t nh phát ng cu c kháng chi n c nư c b o v T qu c . 2. NG VIÊN TOÀN DÂN KHÁNG CHI N, TOÀN QU C KHÁNG CHI N Ngày 19- 12- 1946, H i ngh Ban Thư ng v Trung ương ng ch trương phát ng cu c kháng chi n trong c nư c và nêu ra nh ng phương hư ng cơ b n c a cu c kháng chi n. Ch t ch H Chí Minh ra L i kêu g i toàn qu c kháng chi n: “…Chúng ta mu n hoà bình, chúng ta ph i nhân như ng. Nhưng chúng ta càng nhân như ng, th c dân Pháp càng l n t i, vì chúng quy t tâm cư p nư c ta l n n a.
 18. Không ! Chúng ta thà hy sinh t t c , ch nh t nh không ch u m t nư c, nh t nh không ch u làm nô l … B t kỳ àn ông, àn bà, b t kỳ ngư i già ngư i tr không chia tôn giáo, ng phái, dân t c. H là ngư i Vi t Nam thì ph i ng lên ánh th c dân Pháp c u T qu c”[12] Ngày 21- 12- 1946 Ch t ch H Chí Minh l i ra l i kêu g i nhân dân Vi t Nam, nhân dân Pháp và nhân dân các nư c ng minh, v ch tr n ã tâm xâm lư c c a th c dân Pháp và hành ng b i ư c c a chúng, nói rõ m c ích cu c chi n u chính nghĩa c a ta. Ngày 22- 12- 1946, Trung ương ng ra ch th toàn dân kháng chi n. Ch th v ch rõ m c ích c a kháng chi n là giành c l p và th ng nh t T qu c. Phương châm cơ b n c a cu c kháng chi n là toàn dân, toàn di n, lâu dài, t l c cánh sinh. Cu c kháng chi n s tr i qua ba giai o n: phòng ng , c m c và t ng ph n công. Nh ng kh u hi u tuyên truy n chung là: - Toàn dân oàn k t, kháng chi n ìâu dài, - Liên hi p dân Pháp, ánh th c dân Pháp, - B o toàn lãnh th , gi v ng ch quy n! - ánh chính quy n bù nhìn, c ng c C ng hoà dân ch ! Vi t Nam nh t nh c l p! Trung Nam B c nh t nh th ng nh t! ư ng l i kháng chi n c a ng ư c ng chí Trư ng Chinh gi i thích và phát tri n trong các bài ăng trên báo S th t t tháng 3 n tháng 8- 1947 và in thành sách tháng 9- 1947 l y tên là “Kháng chi n nh t nh th ng l i”. Trong tác ph m này, ng chí Trư ng Chinh ã ch rõ m c ích cu c kháng chi n là giành c l p và th ng nh t cho t nư c. Nó ti p t c cu c cách m ng dân t c, dân ch nhân dân cho nên nhi m v ch ng phong ki n, th c hi n dân ch và chính sách ru ng t v n ph i i li n v i nhi m v
 19. c h ng qu c, nhưng vì nhi m v gi i phóng dân t c là nóng b ng và c p bách nh t cho nên yêu c u dân ch không th t ngang hàng v i yêu c u e l p dân t c, chính sách ru ng t p h i ư c th c h i n t n g b ư c phân hóa hàng ngũ phong ki n và cô l p th c dân Pháp xâm lư c. Trong cu c kháng chi n này, nhân dân Vi t Nam v a u tranh t c u mình, v a u tranh cho hoà bình th gi i. “Cho nên cu c kháng chi n c a nhân dân Vi t Nam là m t cu c chi n tranh ti n b , vì t do, c l p, dân ch và hoà bình”. Tác ph m phân tích m t cách khoa h c nh ng ch m nh và ch y u c a ta so v i nh ng ch m nh và ch y u c a ch, ch m nh c a ta u là g c, ch m nh c a ch u là ng n”. Do ó, ta càng ánh càng m nh, ch càng ánh càng y u. Ta t ch y u hơn c h s ti n t i cân s c và m nh hơn ch. Vì v y ph i ánh lâu dài. Mu n ánh lâu dài ph i t l c cánh sinh, t ta giúp ta r i ngư i m i giúp ta. Cho nên phương châm chi n lư c là kháng chi n toàn dân, toàn di n, lâu dài, t l c cánh sinh. Sau khi phân tích cu c kháng chi n lâu dài ph i qua ba giai o n, tác ph m gi i thích rõ ư ng l i kháng chi n v các m t chính tr , quân s , kinh t , văn hoá. Tác ph m ch rõ: m i ho t ng văn hóa lúc này ph i nh m vào kh u hi u “Yêu nư c và căm thù gi c”. Nhi m v c a m t tr n văn hóa kháng chi n là b ng m i hình th c ng viên toàn dân tham gia chi n u, “làm cho nhân dân hi u vì sao ph i ánh, ánh làm gì, làm th nào th ng, ánh nh t nh kh , nhưng nh t nh th ng l i”. L i kêu g i toàn qu c kháng chi n c a Ch t ch H Chí Minh, Ch th toàn dân kháng chi n c a Trung ương ng và tác ph m “Kháng chi n nh t nh th ng l i” c a ng chí Trư ng Chinh là ư ng l i, hư ng d n, ng viên và t ch c nhân dân ta u tranh trong cu c kháng chi n ch ng th c dân xâm lư c Pháp. Nh ng quan i m v chi n tranh cách m ng trong các văn ki n y ã góp ph n xây d ng lý lu n v chi n tranh gi i phóng dân t c và chi n tranh b o v T qu c c a nhân dân ta. áp l i l i kêu g i c u nư c c a Ch t ch H Chí Minh, nhân dân c nư c ng lên chi n u v i tinh th n b t khu t. Quân và dân th ô Hà N i và các thành ph , th xã
 20. H i Phòng, Hu , Nam nh, à N ng, Vinh ã tiêu di t và tiêu hao m t b ph n sinh l c ch, b o v an toàn cho các cơ quan và nhân dân rút ra kh i ô th , v n chuy n m t kh i lư ng l n máy móc, v t tư ra vùng t do xây d ng h u phương. mi n Nam, quân ta cũng m nhi u tr n t kích vào Sài Gòn- Ch L n, sân bay Tân Sơn Nh t, phát tri n chi n tranh du kích ng b ng sông C u Long, gây cho ch nhi u thi t h i. nh ng vùng có chi n s , nhân dân ta ã phá ho i ư ng sá, c u c ng, nhà c a, tri t th c hi n chính sách “vư n không nhà tr ng”. Hàng tri u ngư i ã hy sinh nhà c a, tài s n, không ch u h p tác v i gi c, t n cư ra kh i vùng ch chi m theo l i kêu g i c a Ch t ch H Chí Minh “T n cư cũng là kháng chi n”. Nhân dân vùng t do s n sàng ón ti p, giúp ng bào t n cư nơi ăn, ch n , vi c làm. Trong nh ng ngày u kháng chi n, công tác thông tin tuyên truy n ã ư c tri n khai m nh m . M ng lư i báo chí Trung ương ã kh c ph c nhi u khó khăn ph c v kháng chi n. ài phát thanh Ti ng nói Vi t Nam. ài Ti ng nói Nam B , h th ng các báo c a ng, oàn th , quân i Trung ương v n b o m ư c ho t ng trong khi di chuy n; các khu và thành ph cũng ra báo, các t nh u có b n tin. Nh ng kh u hi u ph bi n ư c vi t lên kh p nơi là: “Toàn dân oàn k t, kháng chi n lâu dài”, “M i ph là m t m t tr n”, “M i làng là m t pháo ài”, “Cư p súng gi c b n gi c”, “M i viên n là m t quân thù”, “Không i lính cho Pháp”, “Không bán lương th c cho Pháp”, “ ánh gi c, tr gian”, “Gi bí m t quân s là yêu nư c”. Nhi u làng, xã, th tr n có các b ng thông tin, chòi phát thanh kp th i ph bi n tin t c chi n u, s n xu t. Tài li u “Mư i i u tâm ni m” do H Ch t ch vi t theo hình th c h i và tr l i gi i thích v ư ng l i kháng chi n ã ư c ph bi n r ng rãi trong các oàn th c u qu c và H i Liên Vi t. T ngày 03 n 06-4-1947, Trung ương ng tri u t p H i ngh cán b Trung ương rút kinh nghi m nh ng tháng u kháng chi n và c th hoá thêm ư ng l i kháng chi n trong tình hình trư c m t. H i ngh nh n nh: “ i s ng nhân dân khó khăn, nhưng ai ny u hăng hái tham gia ng h kháng chi n, tinh th n v n v ng và m t lòng ng h Chính ph ”.
684102

Tài liệu liên quan


Xem thêm