of x

SENTENCE PROBLEMS

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 6 | Page: 26 | FileSize: 0.11 M | File type: PPT
6 lần xem

SENTENCE PROBLEMS. At the end of the course, the students will be able to: understand the special characteristics of children as language learners; manage children language classes; create, adapt and analyse activities and resources for YL apply theoretical background into practice of teaching language skills.. Giống những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Có tài liệu download sai font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/sentence-problems-rx21tq.html

Nội dung

TLMP xin giới thiệu tới cộng đồng thư viện SENTENCE PROBLEMS.Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu Tiếng Anh - Ngoại Ngữ,Tiếng Anh phổ thông đưa vào cho công tác giảng dạy.Trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng xem ,Thư viện SENTENCE PROBLEMS trong thể loại ,Tiếng Anh - Ngoại Ngữ,Tiếng Anh phổ thông được giới thiệu bởi user tienganhphothong tới thành viên nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này đã giới thiệu vào mục Tiếng Anh - Ngoại Ngữ,Tiếng Anh phổ thông , có tổng cộng 26 trang , thuộc file .PPT, cùng chủ đề còn có English children, English language for children, english for children, english for kids, teaching English to children, elementary english, english kindergarten, english for children, English children's books , English books for children, ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu . Để tải file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
At the end of the course, the students will be able to:, bên cạnh đó understand the special characteristics of children as language learners;, nói thêm là manage children language classes; , thêm nữa create, adapt and analyse activities and resources for YL, bên cạnh đó apply theoretical background into practice of teaching language skills, thêm nữa WEEK 02 SENTENCES PROBLEMS SENTENCE FRAGMENTS 1, cho biết thêm What is a sentence fragment? Sentence fragments are incomplete sentences or parts of sentences, bên cạnh đó Remember that a complete sentence must contain at least one main or independent clause, nói thêm là In a fragment, something is missing (usually a subject or a verb); therefore, a fragment usually fails to convey a clear message, thêm nữa 2, nói thêm là How to correct sentence fragments: VD: Fragment: Because some students have part-time jobs in addition to going to school, bên cạnh đó This is a subordinate clause (an adverb clause of reason),còn cho biết thêm • To correct: Attach it to an independent clause, nói thêm •
WEEK 02 SENTENCES PROBLEMS SENTENCE FRAGMENTS 1. What is a sentence fragment? Sentence fragments are incomplete sentences or parts of sentences. Remember that a complete sentence must contain at least one main or independent clause. In a fragment, something is missing (usually a subject or a verb); therefore, a fragment usually fails to convey a clear message. 2. How to correct sentence fragments: VD: Fragment: Because some students have part-time jobs in addition to going to school. This is a subordinate clause (an adverb clause of reason). • To correct: Attach it to an independent clause. • Complete Sentence: Because some students have part-time jobs in addition to going to school, they have very little free time. VD: Fragment: For example, the increase in the cost of renting an apartment. No main verb • To correct: Rewrite the sentence so that it has a subject and a verb. • Complete Sentence: For example, the cost of renting an apartment has increased. VD: Fragment: Having no money and being lonely in the big city. This is a participial phrase. It has no subject or verb. • To correct: (a) Rewrite the phrase to include a subject and a verb. (b) Attach the phrase to an independent clause. • Complete Sentences: (a) She had no money and was lonely in the big city. (b) Having no money and being lonely in the big city, the woman committed suicide. VD: Fragment: Many people who get married before they mature enough. This is a noun followed by a dependent (adjective) clause. • To correct: Rewrite the clause by eliminating the adjective clause aspect. • Complete Sentence: Many people get married before they mature enough. EXERCISE: Write F: fragment; S: complete sentence 1. Looking at the yellow leaves on the path. _____ 2. The desire of all mankind to live in peace and freedom, for example._____ 3. Second, the fact that men are physically stronger than women.______ 4. The best movie that I saw last year.__________ 5. For example, many students have part-time jobs.__________ 6. Although people want to believe that all men are created equal.________ 7. Finding a suitable marriage partner is a challenging task. __________ ... - tailieumienphi.vn 668365

Sponsor Documents