Quyết định số 832/QĐ-CTN

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 141 | FileSize: 0.37 M | File type: PDF
of x

Quyết định số 832/QĐ-CTN. Tham khảo tài liệu 'quyết định số 832/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Giống những tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ học tập Vài tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/quyet-dinh-so-832-qd-ctn-30n2tq.html

Nội dung


 1. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2012 Số: 832/QĐ-CTN QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 94/TTr-CP ngày 03/5/2012, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 801 cá nhân có tên trong danh sách kèm theo. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các cá nhân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trương Tấn Sang DANH SÁCH
 2. NGƯỜI KHÔNG QUỐC TỊCH HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI TỈNH KONTUM ĐƯỢC NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM (Kèm theo Quyết định số 832/QĐ-CTN ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Chủ tịch nước) 1. A Chanh, sinh năm 1954 t ại Lào Tên gọi Việt Nam: A Chanh Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum Giới tính: Nam 2. Y Mi, sinh năm 1961 t ại Lào Tên gọi Việt Nam: Y Mi Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum Giới tính: Nữ 3. A Phước, sinh năm 1987 tại Lào Tên gọi Việt Nam: A Phước Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum Giới tính: Nam 4. Y Phong, sinh năm 1990 t ại Việt Nam Tên gọi Việt Nam: Y Phong Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum Giới tính: Nữ 5. A Phiên, sinh năm 1992 t ại Việt Nam Tên gọi Việt Nam: A Phiên Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum Giới tính: Nam 6. A Thú, sinh năm 1968 t ại Lào
 3. Tên gọi Việt Nam: A Thú Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum Giới tính: Nam 7. Y Thim, sinh năm 1977 t ại Lào Tên gọi Việt Nam: Y Thim Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum Giới tính: Nữ 8. Y Tháp, sinh năm 1991 t ại Việt Nam Tên gọi Việt Nam: Y Tháp Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum Giới tính: Nữ 9. A Thống, sinh năm 1996 tại Việt Nam Tên gọi Việt Nam: A Thống Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum Giới tính: Nam 10. A Theo, sinh năm 1997 t ại Việt Nam Tên gọi Việt Nam: A Theo Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum Giới tính: Nam 11. A Anh, sinh năm 1957 t ại Việt Nam Tên gọi Việt Nam: A Anh Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum Giới tính: Nam
 4. 12. Y Thê, sinh năm 1962 t ại Việt Nam Tên gọi Việt Nam: Y Thê Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei Giới tính: Nữ 13. Y Thâng, sinh năm 1988 t ại Việt Nam Tên gọi Việt Nam: Y Thâng Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei Giới tính: Nữ 14. Y Thưn, sinh năm 1991 t ại Việt Nam Tên gọi Việt Nam: Y Thưn Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei Giới tính: Nữ 15. A Lỏa, sinh năm 1980 tại Lào Tên gọi Việt Nam: A Lỏa Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei Giới tính: Nam 16. Y Nhiệm, sinh năm 1978 tại Việt Nam Tên gọi Việt Nam: Y Nhiệm Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei Giới tính: Nữ 17. A Hại, sinh năm 1997 tại Việt Nam Tên gọi Việt Nam: A Hại Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei
 5. Giới tính: Nam 18. A Hớ, sinh năm 2000 tại Việt Nam Tên gọi Việt Nam: A Hớ Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei Giới tính: Nam 19. A Rim, sinh năm 1955 t ại Lào Tên gọi Việt Nam: A Rim Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei Giới tính: Nam 20. Y Đoang, sinh năm 1965 t ại Lào Tên gọi Việt Nam: Y Đoang Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei Giới tính: Nữ 21. A Máy, sinh năm 1988 t ại Lào Tên gọi Việt Nam: A Máy Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei Giới t ính: Nam 22. Y Má, sinh năm 1990 t ại Việt Nam Tên gọi Việt Nam: Y Má Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei Giới tính: Nữ 23. Y Minh, sinh năm 1996 t ại Việt Nam Tên gọi Việt Nam: Y Minh
 6. Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei Giới tính: Nữ 24. A Thươn, sinh năm 1992 t ại Việt Nam Tên gọi Việt Nam: A Thươn Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei Giới tính: Nam 25. Y Mến, sinh năm 1999 tại Việt Nam Tên gọi Việt Nam: Y Mến Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei Giới tính: Nữ 26. Y Giờ, sinh năm 1960 tại Việt Nam Tên gọi Việt Nam: Y Giờ Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei Giới tính: Nữ 27. A Beo, sinh năm 1991 t ại Việt Nam Tên gọi Việt Nam: A Beo Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei Giới tính: Nam 28. A Hong, sinh năm 1979 t ại Lào Tên gọi Việt Nam: A Hong Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei Giới tính: Nam 29. Y Phăm, sinh năm 1982 t ại Lào
 7. Tên gọi Việt Nam: Y Phăm Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei Giới tính: Nữ 30. A Trực, sinh năm 2003 tại Việt Nam Tên gọi Việt Nam: A Trực Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei Giới tính: Nam 31. A Mia, sinh năm 1981 t ại Lào Tên gọi Việt Nam: A Mia Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei Giới tính: Nam 32. A Thu, sinh năm 2001 t ại Việt Nam Tên gọi Việt Nam: A Thu Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei Giới tính: Nam 33. Y Hốt, sinh năm 1985 tại Lào Tên gọi Việt Nam: Y Hốt Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei Giới tính: Nữ 34. Y Háo, sinh năm 1983 t ại Lào Tên gọi Việt Nam: Y Háo Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei Giới tính: Nữ
 8. 35. A Hiếu, sinh năm 2003 tại Việt Nam Tên gọi Việt Nam: A Hiếu Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei Giới tính: Nam 36. A Thó, sinh năm 1983 t ại Lào Tên gọi Việt Nam: A Thó Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei Giới tính: Nam 37. Y Đom, sinh năm 1956 t ại Lào Tên gọi Việt Nam: Y Đom Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei Giới tính: Nữ 38. A Hoạt, sinh năm 1992 tại Việt Nam Tên gọi Việt Nam: A Hoạt Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei Giới tính: Nam 39. A Hon, sinh năm 1979 tại Lào Tên gọi Việt Nam: A Hon Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei Giới tính: Nam 40. A Vi, sinh năm 2000 t ại Việt Nam Tên gọi Việt Nam: A Vi Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei
 9. Giới tính: Nam 41. Y Har, sinh năm 1985 t ại Lào Tên gọi Việt Nam: Y Har Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei Giới tính: Nữ 42. A Hè, sinh năm 1978 t ại Lào Tên gọi Việt Nam: A Hè Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei Giới tính: Nam 43. A Hiến, sinh năm 2002 tại Việt Nam Tên gọi Việt Nam: A Hiến Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei Giới tính: Nam 44. Y Che, sinh năm 1932 t ại Lào Tên gọi Việt Nam: Y Che Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei Giới tính: Nữ 45. Y Thương, sinh năm 1972 t ại Lào Tên gọi Việt Nam: Y Thương Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei Giới tính: Nữ 46. Y Thoan, sinh năm 1990 t ại Việt Nam Tên gọi Việt Nam: Y Thoan
 10. Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei Giới tính: Nữ 47. A Thiên, sinh năm 1992 t ại Việt Nam Tên gọi Việt Nam: A Thiên Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei Giới tính: Nam 48. A Thị, sinh năm 1995 tại Việt Nam Tên gọi Việt Nam: A Thị Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei Giới tính: Nam 49. A Thứng, sinh năm 2000 tại Việt Nam Tên gọi Việt Nam: A Thứng Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei Giới tính: Nam 50. Y Hứa, sinh năm 1974 tại Lào Tên gọi Việt Nam: Y Hứa Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei Giới tính: Nữ 51. Đỗ Huy Hoàng, sinh năm 2001 tại Việt Nam Tên gọi Việt Nam: Đỗ Huy Hoàng Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei Giới tính: Nam 52. Y Bảng, sinh năm 1981 tại Lào
 11. Tên gọi Việt Nam: Y Bảng Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei Giới tính: Nữ 53. Y Nga, sinh năm 2002 t ại Việt Nam Tên gọi Việt Nam: Y Nga Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei Giới tính: Nữ 54. Thao To, sinh năm 1965 tại Việt Nam Tên gọi Việt Nam: Thao To Hiện trú tại: Đăk Mế, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi Giới tính: Nam 55. Thao Thuôm, sinh năm 1990 tại Việt Nam Tên gọi Việt Nam: Thao Thuôm Hiện trú tại: Đăk Mế, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi Giới tính: Nam 56. Thao Đai, sinh năm 2001 tại Kon Tum Tên gọi Việt Nam: Thao Đai Hiện trú tại: Đăk Mế, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi Giới tính: Nam 57. Y Ngang, sinh tháng 3/2004 tại Kon Tum Tên gọi Việt Nam: Y Ngang Hiện trú tại: Đăk Mế, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi Giới tính: Nữ
 12. 58. Y Đạt, sinh năm 1930 tại Lào Tên gọi Việt Nam: Y Đạt Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei Giới tính: Nữ 59. Y Nghéo, sinh năm 1950 t ại Lào Tên gọi Việt Nam: Y Nghéo Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei Giới tính: Nữ 60. Y Thái, sinh năm 1990 t ại Kon Tum Tên gọi Việt Nam: Y Thái Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei Giới tính: Nữ 61. A Thiên, sinh năm 1993 t ại Kon Tum Tên gọi Việt Nam: A Thiên Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei Giới tính: Nam 62. A Đẻo, sinh năm 1930 tại Việt Nam Tên gọi Việt Nam: A Đẻo Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei Giới tính: Nam 63. A Chánh, sinh năm 1983 t ại Kon Tum Tên gọi Việt Nam: A Chánh Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei
 13. Giới tính: Nam 64. Y Dai, sinh năm 1985 t ại Lào Tên gọi Việt Nam: Y Dai Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei Giới tính: Nữ 65. A Vinh, sinh năm 1977 t ại Kon Tum Tên gọi Việt Nam: A Vinh Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei Giới tính: Nam 66. A Nhéc, sinh năm 1985 t ại Lào Tên gọi Việt Nam: A Nhéc Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei Giới tính: Nam 67. A Huy, sinh năm 1983 t ại Kon Tum Tên gọi Việt Nam: A Huy Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei Giới tính: Nam 68. A Diên, sinh năm 1980 t ại Lào Tên gọi Việt Nam: A Diên Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei Giới tính: Nam 69. Y Chăm, sinh năm 1956 t ại Lào Tên gọi Việt Nam: Y Chăm
 14. Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei Giới tính: Nữ 70. A Diệt, sinh năm 1989 t ại Kon Tum Tên gọi Việt Nam: A Diệt Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei Giới tính: Nam 71. Y Dọt, sinh năm 1991 tại Kon Tum Tên gọi Việt Nam: Y Dọt Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei Giới tính: Nữ 72. Y Mục, sinh năm 1963 tại Lào Tên gọi Việt Nam: Y Mục Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei Giới tính: Nữ 73. A Hào, sinh năm 1988 t ại Kon Tum Tên gọi Việt Nam: A Hào Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei Giới tính: Nam 74. Y Hảo, sinh năm 1994 tại Việt Nam Tên gọi Việt Nam: Y Hảo Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei Giới tính: Nữ 75. Y Kiến, sinh năm 1985 tại Lào
 15. Tên gọi Việt Nam: Y Kiến Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei Giới tính: Nữ 76. Y Thoan, sinh năm 1985 t ại Lào Tên gọi Việt Nam: Y Thoan Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei Giới tính: Nữ 77. Y Ngọp, sinh năm 1960 tại Việt Nam Tên gọi Việt Nam: Y Ngọp Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei Giới tính: Nữ 78. Y Núc, sinh năm 1990 tại Kon Tum Tên gọi Việt Nam: Y Núc Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei Giới tính: Nữ 79. A Trột, sinh năm 1992 tại Kon Tum Tên gọi Việt Nam: A Trột Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei Giới tính: Nam 80. A Húy, sinh năm 1988 t ại Kon Tum Tên gọi Việt Nam: A Húy Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei Giới tính: Nam
 16. 81. Y Dẻo, sinh năm 1995 tại Kon Tum Tên gọi Việt Nam: Y Dẻo Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei Giới tính: Nữ 82. A Hỏi, sinh năm 1999 tại Kon Tum Tên gọi Việt Nam: A Hỏi Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei Giới tính: Nam 83. A Hải, sinh năm 1984 tại Kon Tum Tên gọi Việt Nam: A Hải Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei Giới tính: Nam 84. Y Vả, sinh năm 1954 tại Lào Tên gọi Việt Nam: Y Vả Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei Giới tính: Nữ 85. A Nhăng, sinh năm 1989 t ại Kon Tum Tên gọi Việt Nam: A Nhăng Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei Giới tính: Nam 86. Y Nhoang, sinh năm 1991 tại Kon Tum Tên gọi Việt Nam: Y Nhoang Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei
 17. Giới tính: Nữ 87. Y Nhu, sinh năm 1994 t ại Kon Tum Tên gọi Việt Nam: Y Nhu Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei Giới tính: Nữ 88. A Nhạt, sinh năm 1971 tại Việt Nam Tên gọi Việt Nam: A Nhạt Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei Giới tính: Nam 89. A Nhao, sinh năm 1979 t ại Việt Nam Tên gọi Việt Nam: A Nhao Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei Giới tính: Nam 90. Y Ban, sinh năm 1985 t ại Kon Tum Tên gọi Việt Nam: Y Ban Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei Giới tính: Nữ 91. A Bun, sinh năm 1991 t ại Kon Tum Tên gọi Việt Nam: A Bun Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei Giới tính: Nam 92. A Hứa, sinh năm 1985 tại Lào Tên gọi Việt Nam: A Hứa
 18. Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei Giới tính: Nam 93. A Hổ, sinh năm 1985 tại Kon Tum Tên gọi Việt Nam: A Hổ Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei Giới tính: Nam 94. Y Lải, sinh năm 1982 tại Lào Tên gọi Việt Nam: Y Lải Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei Giới tính: Nữ 95. Y Hỉ, sinh năm 1983 tại Lào Tên gọi Việt Nam: Y Hỉ Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei Giới tính: Nữ 96. A Bình, sinh năm 2002 tại Kon Tum Tên gọi Việt Nam: A Bình Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei Giới tính: Nam 97. Y Ming, sinh năm 1979 t ại Lào Tên gọi Việt Nam: Y Ming Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei Giới tính: Nữ 98. Y Mạc, sinh năm 1998 tại Kon Tum
 19. Tên gọi Việt Nam: Y Mạc Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei Giới tính: Nữ 99. Y Hời, sinh năm 1984 tại Lào Tên gọi Việt Nam: Y Hời Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei Giới tính: Nữ 100. Y Hiêng, sinh năm 2004 t ại Kon Tum Tên gọi Việt Nam: Y Hiêng Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei Giới tính: Nữ 101. Y Tênh, sinh năm 1965 t ại Kon Tum Tên gọi Việt Nam: Y Tênh Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei Giới tính: Nữ 102. Y Doai, sinh năm 1959 t ại Lào Tên gọi Việt Nam: Y Doai Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei Giới tính: Nữ 103. Y Huấn, sinh năm 1987 tại Kon Tum Tên gọi Việt Nam: Y Huấn Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei Giới tính: Nữ
 20. 104. A Rươn, sinh năm 1990 t ại Kon Tum Tên gọi Việt Nam: A Rươn Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei Giới tính: Nam 105. A Vẩn, sinh năm 1992 tại Kon Tum Tên gọi Việt Nam: A Vẩn Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei Giới tính: Nam 106. A Diệt, sinh năm 1981 tại Việt Nam Tên gọi Việt Nam: A Diệt Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei Giới tính: Nam 107. Y Thế, sinh năm 1984 tại Việt Nam Tên gọi Việt Nam: Y Thế Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei Giới tính: Nữ 108. Un Ngọc Duy, sinh năm 2003 tại Kon Tum Tên gọi Việt Nam: Un Ngọc Duy Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei Giới tính: Nam 109. A Đêm, sinh năm 1930 t ại Việt Nam Tên gọi Việt Nam: A Đêm Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei
695701